Съдебни документи

Transparency International – Вещите лица в България

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ Вещите лица в България – Етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност Изтегли

Вещо лице дефиниция

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПОНЯТИЕ ЗА ВЕЩО ЛИЦЕ. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дефиниция на понятието вещи лица в българското законодателство се съдържа в Наредба№1/16.01.2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. (Това е действащата нормативна уредба към момента на изготвяне на Помагалото. […]

Химични експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ХИМИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ /ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ И ВЕЩЕСТВА Експертиза на наркотични вещества Предмет на експертизата: наркотично ли е изпратеното за изследване вещество; какъв е произходът на наркотичното вещество; по какъв начин и къде е произведено; има ли върху изпратения за […]

Биологични експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ БИОЛОГИЧНА, БОТАНИЧЕСКА И ЗООЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА Експертиза на ларви и яйца от насекоми Предмет на експертизата: изпратените за изследване обекти представляват ли ларви или яйца от насекоми; какъв е видовият им произход; в какъв стадий на развитие се намират ларвите и колко […]

Най-често използваните правни съкращения

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ПОЛЗВАНИ ПРАВНИ СЪКРАЩЕНИЯ PC – районен съд РП – районна прокуратура ОС – окръжен съд СГС – Софийски градски съд ОП – Окръжна прокуратура СО – Следствен отдел към окръжна прокуратура АдмС – Административен съд АС – Апелативен […]

Технически експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ Автотехническа експертиза Предмет на експертизата: каква е била скоростта на моторното превозно средство непосредствено преди произшествието; каква е била скоростта на моторното превозно средство преди задействането на спирачната система; на какво разстояние се е намирало моторното превозно средство от […]

Селскостопански експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ Екологична експертиза   Предмет на експертизата: коя е причината за екологичната щета; кога е настъпила екологичната щета; какъв е характерът и размерът на екологичната щета; каква е степента на отрицателно въздействие върху водата, въздуха, земята, ландшафта, флората и […]

Счетоводни и финансови експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ЯХНАТА ДЕЙНОСТ СЪДЕБНА СЧЕТОВОДНА И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА   Съдебна счетоводна експертиза Предмет на експертизата: организацията на счетоводната отчетност отговаря ли на изискванията на нормативните актове; счетоводната отчетност водена ли е редовно и правилно; счетоводните операции съответстват ли на нормативните актове за извършване на тази дейност; […]

Нормативна уредба за вещите лица

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Закон за съдебната власт Граждански процесуален кодекс Административнопроцесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс Наредба№1 от 16 януари   2008г.  за  вписването,    квалификацията  и възнагражденията на вещите лица. Наредба №2 от 26.10.2011г.   за   условията   и   реда   за   […]

Криминалистични експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ   КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ Дактилоскопна експертиза Предмет на експертизата: Има ли върху представения обект годни дактилоскопни следи от пръсти и длани за идентифициране на лицето, което ги е оставило? От коя ръка, кой участък и ако е пръстова – от кой пръст […]