Цел и философия

БА “ВЛЕК” се стреми да предлага висококачествни услуги и информация, съобразени с изискванията, условията, практиката и професионалната етика.

Експертите и вещите лица от БА”ВЛЕК” работят като единен екип, с което да гарантират по-високо качество на услугите. Клиентите получават нови знания, информация за вземане на решения, на базата на които успешно решават съдебните казуси. Ние обръщаме голямо внимание върху диалога и изграждането на общ език и на добри взаимоотношения с адвокатите и клиентите още преди започването на работа с тях, както и в последващите им взаимоотношения.

Водещите цели на БА “ВЛЕК” са:

1. Създаване на ефективна структура от специалисти, обединени от идеята за коректна работа в условията на динамично променящия се обществен живот и разработване актуален, единствен по рода си, списък на съдебни експерти и консултанти;

2. Поддържане на екип от вещи лица и експерти с познания във всички сфери на бизнеса и обществения живот, чрез който да оказва съдействие и предоставя консултации и експертизи, съобразени с изисквания за професионализъм, висок стандарт и отговорност;

3. Осъществяване на национално представителство на организации със сходни цели и предмет на дейност;

4. Осигуряване на професионалните връзки и партньорство между членовете на Асоциацията и изграждане и поддържане на полезни контакти с институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа, Европейския парламент и др.); реализиране на съвместни проекти;

5. Спазване на приетите Правилник за дейността и Професионални Етични Правила, чрез които са установени правила и норми на поведение, подпомагащи вещите лица и експертите при осъществяване дейността им и защитата на техните законни права и интереси.

Постигането на основната цел на БА “ВЛЕК” е свързана с ефективна работа по:

  • Осигуряванe ефективно функциониране и утвърждаване на морални принципи във всички предлагани дейности и услуги;
  • Стриктно изпълнение на договорите и изграждане отношения на доверие, коректност и надеждност при обмена на информация;
  • Своевременното откриване и предотвратяването на несъответствия, отразяващи се пряко върху качеството на услугите;
  • Спазване и развиване на умения за отговорност и прецизност от експертите;
  • Създаване на условия за повишаване на квалификацията и професионалните качества на експертите.