ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ПОЛЗВАНИ ПРАВНИ СЪКРАЩЕНИЯ

PCрайонен съд

РП районна прокуратура

ОС окръжен съд

СГС Софийски градски съд

ОП Окръжна прокуратура

СО Следствен отдел към окръжна прокуратура

АдмС Административен съд

АС Апелативен съд

ВКС Върховен касационен съд

ВАС Върховен административен съд

ВСС Висш съдебен съвет

Гр.д гражданско дело

В.Гр.д въззивно гражданско дело

Бр.нод. брач     дело

Сл.д. следствено дело

Пр.пр. прокурорска преписка

НОХД наказателно дело от общ характер

ВОХД въззивно наказателно дело от общ характер

ЧНД частно наказателно дело

АНД наказателно дело с административен характер

КАНД касационно административно наказателно дело

НЧХД наказателно дело от частен характер

АД- административно дело

Отвник. ответ

Св. свидетел

ВЛ вещо лице

НК Наказателен кодекс

НПК Наказателно-процесуален кодекс

ГПК Граждански процесуален кодекс


АПК Административнопроцесуален кодекс


СК Семеен кодекс


ТО Търговско отделение

ФО Фирмено отделение

БД Без движение

МП Министерство на правосъдието

СЕ съдебна експертиза

СМЕ съдебномедицинска експертиза

ССчЕ съдебна счетоводна експертиза

СИЕ съдебна икономическа експертиза

СТЕ съдебна техническа експертиза

СГЕ съдебна графологична експертиза

с.з. съдебно заседание

о.с.з. открито съдебно заседание

з.с.з. закрито съдебно  аседание

ДТ държавна такса

РКО разходен касов ордер

ПКО приходен касов ордер

НАП Национална агенция по приходите