Сфери на дейност

 

БА “ВЛЕК” разполага с екипи от вещи лица експерти, специализирани за анализ на доказателства, факти и документи. Определяне необходимост от експертиза и вида й. Дефиниране задачи за експертизи и изготвяне на експертизи в следните области и основни направления:

Икономика, Търговия, Сделки.

 • Счетоводни. Финансови, Банкови и Данъчни.
 • Лизинг. Франчайз, Факторинг и други. Анюитети.
 • Сделки, Приватизационни сделки, Реституционни искове.
 • Бизнескомбинации, ликвидация и несъстоятелност.

Оценителски – Лицензирани оценки и оценяване.

 • Бизнес оценки, Оценки на предприятия и фирми, акции и дялове.
 • Оценки на недвижими имоти, земеделски земи.
 • Оценки на машини и съоръжения, акции, дялове, парични вземания и др.
 • Оценки на произведения на изкуството, права на интелектуална собственост, на търговски марки, на други (Дизайн, Антиквариат).
 • Оценки апорти на машини и съоръжения,акции,дялове,парични вземания и др.
 • Оценки на недълготрайни и дълготрайни материални активи /НДМА/ и ДМА/.
 • Оценяване на транспортни средства.
 • Оценяване на офис оборудване, поточни линии и др.

Стоков контрол – количествен и качествен контрол на стоки.

 • Вземане на средни проби.
 • Аварийни констатации и разработване на системи по качество и сертификация.

Транспорт, Логистика, Спедиция, Митници.

 • Транспортно-спедиторска и Митническа дейност.
 • Транспортно-икономически , Технически и комплексни Технико-икономически.
 • Автотехничски експертизи по ПТП и оценки щети по МПС – Застраховки.

Строителство и Архитектура.

 • Архитектура.
 • Геодезисти, Сторителство, В и К.
 • Електроспециалисти.

Медицина.

 • Медицина – хуманитарна по направления.
 • Медицина – ветеринарна и Зоотехника.
 • Фармация.
 • Медицинска техника.

Информационни системи и Технологии.

 • Информационни системи и технологии,програмни пакети. Ползване и лиценз.
 • Компютърни технологии – софтуер и хардуер. Мрежова сигурност.
 • Интернет технологии.
 • GSM технологии.
 • Аудио и видео техника.

Административни, други.

Почеркови експертизи и истинност на документа.