ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

ХИМИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ /ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ И ВЕЩЕСТВА

Експертиза на наркотични вещества

Предмет на експертизата: наркотично ли е изпратеното за изследване вещество; какъв е произходът на наркотичното вещество; по какъв начин и къде е произведено; има ли върху изпратения за изследване обект следи от наркотично вещество, и др.

Експертиза на метали и метални изделия

 

Предмет на експертизата: има ли частици от метали и сплави върху изпратения за изследване обект; какъв е видът на метала и неговия произход; от една и съща партида на производство ли са изпратените за изследване метали; от какъв вид метал е изработен даден предмет; от какъв метал (сплав) е изготвен предметът, представен за експертиза; каква е марката на метала (сплавта); какво би могло да бъде предназначението или в каква област намира приложение даденият метал (сплав); явява ли се металът (сплавта) скъпоценен и какво е количествено съдържание на отделните компоненти ; изделието (частиците) от метал или сплав има ли обща родова или видова принадлежност; има ли върху едставенияпр обект следи от метализация? Ако да, какъв може да бъде източникът на нейния произход; представената за изследване монета подправена ли е; подложена ли е на подправка съществуващата върху метален обект маркировка, и др.

Експертиза на нефтопродукти и смазочни материали

Предмет на експертизата: нефтопродукти ли са изпратените за изследване материали; от каква група и марка е нефтопродуктът; отнася ли се представената за изследване течност към групата на лесновъзпламеняващите се течности (бензин и др.); има ли странични примеси в горивосмазочните материали и какъв е техният произход; какъв е видът и марката на изпратените за изследване нефтопродукти; от една и съща група ли са нефтопродуктите, които са открити върху изпратените за изследване обекти, и др.

Експертиза на бои и лакове

Предмет на експертизата: има ли боя или лак върху изпратените за изследване обекти; какъв е видът и предназначението на изпратените за изследване лак или боя; следите от лак или боя, които се намират върху изпратените за изследване обекти, от един и същ вид ли са; пребоядисван ли е даден обект; по какъв начин и кога е нанесена боята, и др.

Фармацевтична експертиза

Предмет на експертизата: лекарство ли е изпратеното за изследване вещество; какъв е вида, названието и предназначението на лекарството; лекарственото средство съответства ли на наименованието на опаковката, в която се намира; в лекарственото средство има ли странични примеси и ако има, какъв е техният вид и количество; има ли вещества от фармацевтичен произход върху определен предмет /спринцовка и др./ и ако има, какъв е техният вид;

Химична експертиза на полимерни материали

Предмет на експертизата: дали даденото вещество полимер; към кой тип, вид, марка се отнася; какво е назначението на дадения тип, вид, марка полимер; имат ли обща родова (видова) принадлежност материала, от който е изработено даденото полимерно изделие, и материалите на образците, представени за сравнително изследване; подложено ли е полимерното изделие на необичайно термично въздействие; имат ли образците от полимерни изделия единен източник на произход; принадлежат ли полимерните материали или частици на предмета-носител на конкретното изделие; образувана ли е следа на асфалта (върху дрехите на потърпевш и др.) от частици от гума; от какъв тип, вид, марка е дадената гума, и др.