ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

Видове експертизи според момента на възлагането им в хода на съдебното производство

Когато за първи път се възлага определена експертиза т.е за първи път съдът иска съдействие от страна на вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси от значение за правилното решаване на правния спор, говорим на първоначална експертиза.

Когато вещото лице не е успяло достатъчно ясно, пълно и точно да отговори на въпросите, които са му поставени, се назначава допълнителна експертиза. В тези случай от експерта се иска да отговори на допълнителни, уточняващи, детайлизиращи вече даденото първоначално заключение въпроси.

Повторна експертиза се възлага, когато даденото заключение е оспорено от страните в производството, когато същото е необосновано и възниква съмнение за неговата правилност. Обикновено повторна експертиза се възлага на друг специалист, на друго вписано в списъка на вещите лица лице, което е експерт в същата научна област.

Видове експертизи според броя на специалистите, на които те се възлагат

Според това дали изготвянето на заключение и отговорите на въпросите, на които следва да се отговори, се възлагат на един или повече специалисти, експертизите биват еднолични и колективни.

Когато изпълнението на експертизата е възложена на едно вещо лице, тя е единична. В рамките на едно производство гатмо да бъдат възлагани няколко единични експертизи на специалисти от различни области на познанието.

Когато експертизата е възложена едновременно на две или повече вещи лица,това е колективна експертиза. Няма изрично законово ограничение на броя на експертите, на които може да бъде възложено изпълнението на определена експертиза. Възможно е една тизаекспер да бъде възложена едновременно за изпълнение на 5, а дори и на 7 вещи лица.

Видове експертизи според това до колко области на познанието и науката се отнася експертното заключение

 

Експертизите са еднородни, когато за решаването на поставените от съда задачи се използват знания от една научна област.

Когато, за да се отговори на поставените въпроси от се използват знания от различни научни области, експертизите са комплексни.

Видове експертизи според областта на познание, което следва да притежават вещите лица, на които е възложено изготвянето на експертното заключение

 

В зависимост от областта на познанието, в която съдът следва да бъде подпомогнат в своята работа, от знанията, които са необходими за изясняване на значимите факти, се определя и вида на експертизите. Независимо от това дали се касае за експертиза, която е назначена    в    хода    на    производството    по    наказателно,    гражданско,    търговско    или административно дело, по същество експертните заключения не се различават. Следователно определящо за вида експертиза не е характерът на делото, а областта на познанието,в която следва да притежава специални знания и умения съответният експерт, на който тази експертизата е възложена.

Класификация

Класификацията на съдебните експертизи у нас не е добре разработена. В САЩ например, използването на специални знания в правото се обозначава като „съдебна наука” (forensic science) – понятие, което се разглежда като общ термин, включващ много дисциплини и поддисциплини. Наименованието на експертизата се получава, като към съответната област на познанието се добави „съдебна”: съдебна медицина, съдебно инженерство, съдебна психиатрия и т.н., а криминалистиката е най-големият и раздел.

Съгласно Наредба № 1 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, съдебните експертизи се класифицират „по класове и видове”:

1. Клас “Криминалистични експертизи” Видове:

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

1.2. Трасологични експертизи

1.3. Съдебно-балистични експертизи

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас “Съдебномедицински експертизи” Видове:

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителскияпроизход

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние” Видове:
3.1 .Съдебно-психиатрична експертиза

3.2. Съдебно-психологична експертиза

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи” Видове:

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

4.3. Съдебно-стокова експертиза

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове:

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи” Видове:

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия” Видове:

7.1. Съдебно-химическа експертиза

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи” Видове:

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

10. Клас   “Други   съдебни  експертизи”   Наредба №   1 ОТ 16.01.2008 г.   за  вписването,
валификацията и възнагражденията на вещите лица Издадена от Висшия съдебен съвет, обн.,
ДВ, бр. 11 от 5.02.2008 г., изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 83 от 22.10.2010 г.) Приложение № 1
към чл. 7 и чл. 13, т. 1

В практиката е възможно едно и също изследване да се класифицира в различни класове, а са възможни и други експертизи. Предложената класификация не е съвършена и подлежи на преразглеждане, като в настоящото помагало се включва за добиване на обща представа.