Съдебни документи

Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 2015 г.

Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от […]

Списък на вещите лица за Софийски градски съд – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията

Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № РД-01-215/12.03.2010 г. на Изпълнителния директор Изтегли Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № РД-01-227/03.04.2008 г. на Изпълнителния директор   Изтегли Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип […]

Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията

Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № РД-01-215/12.03.2010 г. на Изпълнителния директор Изтегли Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № РД-01-227/03.04.2008 г. на Изпълнителния директор Изтегли Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област […]

Съдебномедицински експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ Експертиза на човешки трупове Предмет на експертизата: коя е причината на смъртта; кога е настъпила смъртта; има ли причинна връзка между телесната повреда и настъпилата смърт; има ли белези на новороденост; каква е продължителността на преживяване при труп на […]

Психиатрични експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПСИХИАТРИЧНА И ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА Психиатрична експертиза Предмет на експертизата: лицето страда ли от някакво психическо заболяване или умствена изостаналост; разбирало ли е свойството и значението на действията си по време на престъплението и в състояние ли е било да ръководи постъпките […]

Кандидатстване за вещо лице изисквания

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. Задължителни изисквания, на които трябва да отговаряте, за да станете вещо лице.   За да бъдете вещо лице, следва да предприемете действия за вписването Ви в списъка с вещи лица. Такъв списък съществува във всички съдебни райони и се актуализира ежегодно. Проверете предварително дали отговаряте […]

Помагало за вещи лица и кандидати за вещи лица

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ В Помагалото Ви предлагаме практично ориентирана информация относно: – кандидатстване за включване в списъка на вещи лица, поддържане и актуализиация на списъка, заличаване на ескперти от него и практики по повод възможността ескперт да бъде назначен като вещо лице по дело; […]

Съдебната система в България

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПЪТЕВОДИТЕЛ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ Държавната власт в Република България се поделя между законодателна (парламент), изпълнителна (правителство) и съдебна власт. Съдебната власт има три самостоятелни звена – съд, следствие и прокуратура. Всички работещи в тях юристи – съдии, следователи и […]

Видове съдебни експертизи

ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ Видове експертизи според момента на възлагането им в хода на съдебното производство Когато за първи път се възлага определена експертиза т.е за първи път съдът иска съдействие от страна на вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси от значение […]