Етични правила за вещите лица и експертите

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ” /“БА ВЛЕК”/, ръководено от желанието за  изграждане на условия за коректни пазарни отношения и утвърждаване на принципите на професионализма, експертното начало и лоялната конкуренция; съобразяване с изискванията на добрите обичаи, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в нестопанската и стопанскта дейност и всяка дейност, свързана с интересите на демократичното общество, препоръчва спазване на “Етични правила за вещите лица и експерти” в деловите и лични взаимоотношения между всички субекти. Спазването на тези правила е критерий за доброто реноме на вещите лица и експертите за надеждността на поведението им в обществения живот.

Настоящите етични правила се прилагат по отношение на вещите лица и експертите, ангажирани при предоставяне на компетентни консултации и изготвянето на експертизи, необходими както за нуждите на правоохранителната система от всички нива (Съд, Прокуратура, Следствие, Адвокатура, МВР, Арбитражни съдилища), така и извън нея (финансови институции, фирми, дружества и в други сфери на обществения живот). Те са предназначени да подпомагат професионализма и качеството на работата на вещите лица, като дават насоки за осъществяване на дейността и поведението им; да издигат общественото доверие във вещите лица и експертите за разрешаване на спорове и презентиране авторитета на БА”ВЛЕК” като водеща експертна институция в Република България.

 

РАЗДЕЛ I Общи положения

Член. 1. Основни принципи на поведението на вещите лица и експертите на БА ВЛЕК са:

(1) висок професионализъм, безпристрастност и независимост при осъществяване на дейността като вещо лице;

(2) своевременно и експедитивно изпълнение на поетите ангажименти и поставените им задачи;

(3) точно установяване на фактите и висока степен на научна обоснованост и компетентност на изводите;

(4) отстояване на професионализма и авторитета на вещите лица и експертите на БА”ВЛЕК” като водеща експертна институция в Р. България.

Член 2. (1) Вещите лица и експерти, спазват действащото законодателство, като уважават принципите на етиката в своята дейност и дейността.

(2) Принципите на етика съответстват на добрите обичаи на вътрешните и международните бизнес отношения, изградени на добросъвестност, коректност, лоялност и точност.

( 3) Вещите лица и експертите не следва да поемат задължения, които поначало са неизпълними, независимо от причините, както и използване на  политическо влияние и натиск с цел постигане на определени интереси.

 

РАЗДЕЛ II Взаимоотношения между вещите лица и експерти и стопанските субекти и Етика на управление

Член 3. (1) Вещите лица и експерти и стопанските субекти следва да спазват принципите на взаимност, включително правото на взаимнообосновани ползи от извършваната дейност.

(2) Неспазването от страна на Вещите лица и експерти и определен стопански субект на принципите на етиката в икономическата дейност не освобождава другите стопански субекти от задълженията им за спазване на тези принципи към същия субект.

Член 4. (1)Етиката в дейността на Вещите лица и експерти изисква спазване на принципите на свободната и честна конкуренция и равноправното третиране на всички участници в икономическия живот.

(2) Некоректно е използването на такива методи на изпълнение на експертизи, които противоречат на добрите обичаи и етика.

(3) Некоректно е извършването на експертизи и експертна дейност по скрит начин или използването й за прикритие на друга дейност.

(4) Некоректно е извършването на експертизи и експертна дейност само с цел получаване на бонификации, преференции, субсидии или дотации за сметка на държавния бюджет, както и за използване на суми от дарителски фондове, без да се зачита волята на дарителя.

(5) Некоректно е използването на икономически или други способи, чрез които да се принуждават вещи лица и експерти и физически лица да извършват действия, които накърняват достойнството им и добрите обичаи в обществото.

(6) Некоректно е при извършването на услуги и експертизи, бизнес-оценки, икономически анализи и прогнози от счетоводни специалисти да укриват счетоводни и други документи, които имат съществено значение за изготвянето на вярно и точно заключение.

 

РАЗДЕЛ III Правила за професионално поведение

Чл. 5. (1) Вещите лица и експертите приемат да участват по дела, само ако са сигурни, че отговарят на следните изисквания и са налице следните условия:

– разполагат с познанията, опита и компетентността, необходими за разрешаването на спорните въпроси;

-независими са и са способни да изпълнят задълженията си безпристрастно;

– разполагат с възможност и достатъчно време, за да изготвят възложените заключения.

  1. Недопустимо е вещо лице и експертът да има какъвто и да е личен интерес от изхода на делата, в разглеждането на които участва.
  2. Недопустимо е участие на вещо лице и експерта по дело, във връзка с предмета на което същото е било частен оценител или експерт.
  3. Несъвместимо е вещите лица и експерти да влизат в отношения със страните по делата, освен за изясняване на поставените им задачи.

Чл. 6. (1) При приемането на назначаването си, вещите лица и експерти са длъжни да разкрият всички обстоятелства, които при една добросъвестна и обективна преценка биха могли да предизвикат съмнения относно тяхната независимост и безпристрастие.

(2) Вещите лица и експерти имат задължението по предходната алинея и в случаите, когато обстоятелствата, които могат да породят съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие настъпят след назначаването им.

(3) При приемане изпълнението на задачите, а така също и при последващо възникване на обстоятелства, свързани с независимостта и безпристрастието на вещите лица и експерти, те попълват декларация за независимост и безпристрастие.

Чл. 7.(1) При изпълнение на поставените им задачи, вещите лица не допускат създаването на отношения и излагането на становища, които биха породили съмнения в тяхната безпристрастност.

(2) Вещите лица и експерти се отнасят с толерантност, учтивост и подобаващ респект към клиентите, участниците в процеса, а така също и към останалите вещи лица и други сътрудници на Съда.

(3)Вещите лица и експерти изпълняват поставените им задачи добросъвестно, точно и в сроковете, определени от Решаващия орган или предвидени нормативно с ГПК, НПК и Устава и Правилника на БА”ВЛЕК”. При даване отговор на поставените им въпроси, те са длъжни да издирят и се запознаят с най-новите постижения в съответната област.

(4) Когато изпълнението на дадена задача е възложено на повече от едно вещо лице и експерт и между тях възникне недоразумение или конфликт във връзка с изпълнението на задачата, вещите лица са длъжни да запазят добър професионален и човешки тон, а при невъзможност да преодолеят различията, да отнесат въпроса до Решаващия орган.

Чл. 8. Недопустимо е вещите лица и експерти да приемат (директно и индиректно), каквито и да е облаги (подаръци, услуги, гостоприемство, ангажиране по други дела, ангажиране за работа, услуги или консултации на техни близки и всякакви други подобни) от страна по делото, нейни представители, включително и индиректно – чрез трети лица.

Чл. 9. Вещите лица и експерти не бива да допускат, какъвто и да е външен натиск, страх от критика или друга форма на интерес или притеснение да повлияват върху оформяне становището по задачите,които са им поставени

Чл. 10. Вещите лица и експерти са длъжни да пазят търговските тайни на страните и да не разгласяват по какъвто и да било начин информация, която им е станала известна във връзка с разглеждането и решаването на делата.

Чл. 11. Вещите лица и експерти са длъжни постоянно да повишават знанията си в съответната научна област.

Чл. 12. (1) В поведението си извън участието си по дела вещото лице и експертът:

–   не може да използва името и авторитета на БА”ВЛЕК” за задоволяване на свои собствени интереси или интереси на свои близки;

–   не следва да приема лично или чрез другиго услуги, подаръци, заеми и др., които могат да предизвикат съмнение в неговата почтеност;

–   не може да обсъжда висящи и приключени дела с участие на вещите лица и експерти на БА”ВЛЕК”;

(2) Във всички случаи съдейства за издигане на престижа на БА”ВЛЕК”.

Чл. 13. Нарушаването на настоящите правила (взависимост от тежестта на конкретното нарушение) може да доведе до заличаване на вещото лице от списъка на вещите лица на БА”ВЛЕК”.

Чл. 14. Тези Етични правила се прилагат съответно към поведението на други лица, изпълняващи задачи във връзка с разглеждане и решаване на дела с участие на вещите лица и експерти БА”ВЛЕК”.

 

РАЗДЕЛ IV Заключителни Правила

Член 15. Приобщаването на вещите лица, експертите и стопанските и нестопанските субекти към правилата на настоящия кодекс е доброволно и се изразява в писмена форма.

Член 16. Вещите лица и експертите, стопанските и нестопанските субекти, които не спазват принципите на етика в обществено-икономическата дейност, могат да се обявяват публично.

Член 17. Вещите лица и експери на БА”ВЛЕК” призовават всички бъдещи сътрудници и членове на сдружението, юридически и физически лица, да се запознаят и приемат спазването на тези правила като норма на поведение в бъдещата си дейност.

Член 18. Този Етични правила може да се допълват и изменят по реда, по който са приети. Предложения за допълнения и изменения се правят в писмена форма чрез УС на сдружението.

 

Настоящите Етични правила са приети с Решение от 16.11.2005 г. на Управителния съвет на БА”ВЛЕК” и влизат в сила от 01.01.2006 година. Управителният съвет препоръчва на членовете и сътрудниците си спазването му като норма на поведение при изпълнение на професионалните си задължения.