ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Екологична експертиза

 

Предмет на експертизата: коя е причината за екологичната щета; кога е настъпила екологичната щета; какъв е характерът и размерът на екологичната щета; каква е степента на отрицателно въздействие върху водата, въздуха, земята, ландшафта, флората и фауната и др.; нарушени ли са технологичните изисквания на производството и от кого; съгласно изискванията имало ли е пречиствателни устройства и кой е нарушил предписаното в нормативните актове; монтирани ли са проектираните филтри за недопускане замърсяването на въздуха; спазени ли са предписанията на компетентните органи след наложените наказания на виновните лица; по какъв начин могат да се отстранят нанесените вреди на околната среда, и др.

Агротехническа експертиза

Предмет на експертизата: каква е възрастта, агротехническото състояние на плодови насаждения; кои са причините и каква е степента на повредената селскостопанска продукция, посеви или насаждения; кога е настъпило увреждането на съответната селскотопанска култура; съответства ли на приетия стандарт качеството на семената, произведени за посев, количеството на посетите семена и нормата, предвидена за посев, начин на засяването; допуснати ли са нарушения по опазване на агротехническите и технологическите предписания и норми; какви мерки са били предприети срещу селскостопанските вредители и болести; използвани ли са подходящи химически средства в определен срок срещу тези вредители; кои са причините, свързани с недостатъчния добив на остопанскаселск продукция (обработка на почвата, правилно ли е извършена сеитбата, навреме ли е наторена земята, извършена ли е след сеитбена обработка на почвата и др.); кои агротехнически правила са били нарушени при засяването и спазен ли е срокът за сеитбата и прибирането на селскостопанската продукция, какви мерки са взети за нейното съхраняване (почистване и обгазяване на складови помещения, предварителна обработка на зърнени култури и др.).

Ветеринаромедицинска експертиза

Предмет на експертизата: коя е причината за заболяването или смъртта на животното; нарушени ли са нормите за отглеждане на съответните животни; има ли предразполагащи фактори за възникването на болестта и смъртността на животното и кои са те; взети ли са необходимите мерки за лечението на животните, и др.