ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

БИОЛОГИЧНА, БОТАНИЧЕСКА И ЗООЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Експертиза на ларви и яйца от насекоми

Предмет на експертизата: изпратените за изследване обекти представляват ли ларви или яйца от насекоми; какъв е видовият им произход; в какъв стадий на развитие се намират ларвите и колко време е необходимо за снасянето на яйцата.

Експертиза на почва

Предмет на експертизата: чваима ли по върху изпратените за изследване обекти; има ли сходство в микробиологичната и химическата характеристика между изпратените за изследване проби от почви; възможно ли е почвата да е от посочената в постановлението за назначаване на експертиза местност, респ. пространствен участък, и др.

Ботаническа експертиза

Предмет на експертизата: изпратеният за изследване обект от растителен произход ли е; има ли по изпратения обект за изследване растителни остатъци и какъв е техния произход; изпратените за изследване растителни остатъци от един и същ вид растение ли са; произхождат ли растителните остатъци от изпратеното за изследване растение; израснало ли е растението върху конкретен участък от дадена местност и др.

Зоологична експертиза

Предмет на експертизата: какъв е видът на представените за изследване животни /червеи, охлюви, насекоми, влечуги, земноводни, пера от птици, гризачи и др./; срещат ли се обичайно в района, в който са намерени; могат ли съответните животни да бъдат преносители на опасни инфекции, и др.