Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 16.12.2016

ДНЕВЕН РЕД

 

за заседанието на Гражданския съвет към ВСС

на 16 декември 2016 г. (петък) от 9.30 ч., Зала № 107,

Висш съдебен съвет

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,

 

          Предлагаме заседанието на Гражданския съвет към ВСС да се проведе при следния дневен ред:

 

1. Обсъждане прилагането на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г.

 

2. Обсъждане по изпълнение на ангажиментите на Гражданския съвет към ВСС по Мярка 6.4.2. по Специфична цел 4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно Акт № 56/08.07.2016 г. на ГС към ВСС.

 

3. Обсъждане на проект за процедура за участие на членове на Гражданския съвет към ВСС в заседания на комисиите към колегиите и Пленума на Висш съдебен съвет (предложение на Любомир Авджийски – Институт за пазарна икономика).

 

4. Организационни въпроси.


Гражданският съвет към ВСС прие два акта след обсъждане прилагането на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 и проект на Процедура за участие на членове на Гражданския съвет в заседанията на Пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях.

         Гражданският съвет прие Акт в подкрепа действията на ВСС за осигуряване на прозрачност и публичност в работата му, както и по изпълнение на Комуникационната стратегия. 

         Пред членовете на Гражданския съвет бе отчетено прилагането и изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за периода от приемането й с решение на ВСС по протокол №10/05.03.2015 г. до момента. Посочено бе, че основните цели в прилагането и изпълнението на Стратегията от ВСС през отчетния период имат преди всичко координиращ и организационен характер за актуализиране на стратегическите комуникационни документи и предприемане на действия по прилагане и отчет на Комуникационната стратегия от органите на съдебната власт. През 2016 г. с решения на Пленума на ВСС е приета нова Медийна стратегия на съдебната власт, а с решение на Съдийската колегия – Правила за институционална идентичност на официалната кореспонденция на съдилищата. Документите са изготвени от работни групи с участие на членове на ВСС, магистрати и експерти „Връзки с обществеността“ от органите на съдебната власт.

         Акцентирано бе върху положителния ефект от изпълнението и надграждането на инициираната от ВСС Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, създаването на детска версия на сайта на ВСС и на десет информационни рубрики „Третата власт отвътре“, които заедно със стажантската програма за студенти по право в администрацията на ВСС и кампанията „Ден на отворените врати“ в съдилищата и прокуратурите са насочени към представяне ролята и функциите на съдебната власт, и повишаване правната култура на обществото. Отчетени бяха и проведените през годината информационни срещи с посланици от страните – членки на ЕС, Кралство Норвегия и САЩ по актуални теми от съдебната реформа.

         В обсъждането участваха Роза Георгиева, началник на кабинета на председателя на ВКС, Златина Георгиева, експерт „Връзки с обществеността“ в ИВСС и Виктория Лулева, програмен координатор в дирекция „Институционални и международни отношения“ в НИП.

         Гражданският съвет прие проект на Процедура за участие на членове на ГС в заседанията на Пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях, и упълномощи съпредседателя Магдалена Лазарова да го внесе за разглеждане от Пленума на ВСС.

         Процедурата регламентира участието/присъствието в заседания на представителите на организации, членове на Гражданския съвет; правото на изразяване на становища, които не ангажират позицията на Съвета, както и възможността за изключването на организации при злоупотреби и нарушаване правилата на Процедурата.

         Следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС ще се проведе на 20.01.2016 г., когато ще бъде приета Програмата за дейността му през 2017 г.