Процедура за членовете на ГС към ВСС

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГС КЪМ ВСС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ПЛЕНУМА И КОЛЕГИИТЕ НА ВСС И В ЗАСЕДАНИЯ НА ПЛЕНУМА И КОЛЕГИИТЕ НА ВСС

Чл. N1 (1)Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва в заседания на комисиите към пленума и на комисиите към колегиите на ВСС, ако целите и дейността на организацията са свързани с ресора на съответната комисия.

(2 ) В случаите по предходната алинея, представителят на организацията, член на Гражданския съвет, има право на изказване, като е длъжен да се съобразява с установения ред за водене на заседанието.

Чл. N2 (1)Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва в заседание на пленума на ВСС или на колегиите към ВСС, когато в дневния ред на зесадението е предвидено да се обсъжда нормативен или общ административен акт касаещ целите и обхвата на дейност на съответната организация.

(2) В случаите по предходната алинея представителят на организацията, член на Гражданския съвет, има право най-малко на едно изказване.

Чл. N3 (1)Извън случаите по чл. N2, представител на организация, член на Гражданския съвет, може да присъства на заседание на пленума на ВСС или на колегиите към ВСС, когато в дневния ред на заседанието е предвидено да се обсъжда въпрос свързан с целите и обхвата на дейност на съответната организация.

(2) В случаите по предходната алинея, председателстващият заседанието може да даде думата за изказване на представителя на организацията, член на Гражданския съвет.

Чл. N4 За участието си по чл. N1 и чл. N2 и за присъствието си по чл. N3 организациите, членове на Гражданския съвет, уведомяват председателстващия пленума, съответно председателя на съответната колегия или комисия към ВСС не по-късно от деня предхождащ съответното заседание.