Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 28.10.2016

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 28.10.2016 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет  
 
 

На свое заседание днес Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет обсъди “Актуални проблеми и предизвикателства в областта на съдебната експертиза в България” . Форумът бе ръководен от новоизбраните съпредседатели на Гражданския съвет – от страна на професионалните и граждански организации г-жа Мария Карагьозова – председател на Асоциация „Форум“, и от страна на ВСС г-жа Магдалена Лазарова – член на Прокурорската му колегия.

В него взе участие г-жа Вергиния Мичева – Русева – заместник-министър на правосъдието и ръководител на Работната група за изработване на Проектозакон за вещите лица. Заседанието на Гражданския съвет към ВСС бе посетено от журналисти, отразяващи темата.

         Становища по темата от страна на Висшия съдебен съвет изразиха г-жа Юлиана Колева – член на Прокурорската колегия на ВСС и председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, г-жа Незабравка Стоева – член на Прокурорската колегия на ВСС и председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Пленума на ВСС и г-жа Соня Найденова –  член на Съдийската колегия на ВСС. Те посочиха, че от началото на работата си този състав на Висшия съдебен съвет застъпва становище за необходимостта дейността на вещите лица, както и на техническите помощници в съдебния процес – преводачи и тълковници, да бъде уредена със закон. Коментирано бе, че тя се явява един от проблемите на правораздаването и решение може да се даде чрез закон, който да определи, дали съдебната експертиза е самоорганизаща се дейност, или държавно регулирана и финансирана.

         От страна на гражданските организации представиха становища Сдружение „СЕФИТА“, Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите, както и Съюзът на юристите в България. Акцентира се върху следното:

  •  със закона трябва да се реши въпросът за статута на вещите лица, така че да привлича младите специалисти да се ангажират с тази дейност,
  • да се създаде статистика за тяхната дейност и нейната ефективност, да се предвиди първоначално обучение за процесуалните им права и задължения,
  • да се ползва в по-голяма степен електронното правосъдие в работата с експертите,
  • възнагражденията на експертите да бъдат обособени в бюджетите на органите на съдебната власт и т. н.

         Представители на професионалните организации в Гражданския съвет сигнализираха, че не са били поканени от Министерството на правосъдието за участие в работната група за изготвяне на законопроекта и изразиха готовност да дадат аргументирани становища. Те предложиха да се организира дебат по темата, а споделените мнения и проблеми да бъдат отчетени при изготвянето на Законопроекта. Акцентирано бе, че съществуват противоречия между организациите на различните видове вещи лица.

         Заместник-министърът на правосъдието г-жа Мичева съобщи, че Проектът на закон за вещите лица ще бъде готов в началото на следващата година. Тя коментира дейността по него като голямо предизвикателство и посочи като най-дискусионен въпроса за статута на вещите лица. Освен него законът ще урежда критериите за избор на вещи лица, образователните и професионалните изисквания към тях, правата и отговорностите им при неспазване на възложената задача, както и задължението на МП да поддържа Регистър за вещите лица.  

         В проведената дискусия четири организации от членовете на Гражданския съвет заявиха желание да участват в Работната група към Министерството на правосъдието.

          В резултат на дискусията Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие Акт, с който предлага на МП да ускори работата по Проектозакона и да оптимизира състава на Работната група за неговото изготвяне. Съюзът на юристите в България пое инициативата да организира кръгла маса за публично обсъждане на новосъздадения Проектозакон преди неговото внасяне в Народното събрание. Протоколът от дискусията на Гражданския съвет към ВСС ще бъде представен на Министерството на правосъдието.

         Гражданският съвет към ВСС прие също решение да се уведоми Министерският съвет, че има организационна готовност при осигуряване на финансиране да изпълни възложеното му задължение по т. 6.4.2. от Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за съдебната реформа, което е свързано с изготвяне на доклад за независимостта на съдебната система.

         Министерството на правосъдието е уведомило Гражданския съвет, че не са заложени средства за тази негова дейност за 2016 г., а Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС посочва, че ВСС не би могъл да финансира тази дейност, тъй като ще постави в зависимост обективността на доклада. Гражданският съвет към ВСС предлага средства за дейността да бъдат предвидени в бюджета за 2017 г.

         Следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС е насрочено за 18 ноември (петък), когато ще бъде обсъдена темата от Годишната програма на Гражданския съвет „Обсъждане на възможностите за разширено прилагане на алтернативни способи за решаване на възникнали спорове с оглед облекчаване работата на съдебните органи“.