Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 13.1.2017

ДНЕВЕН РЕД

 

за заседанието на Гражданския съвет към ВСС

на 13 януари 2017 г. (петък) от 9.30 ч., Зала за пресконференции,

Висш съдебен съвет

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,

 

          Предлагаме заседанието на Гражданския съвет към ВСС да се проведе при следния дневен ред:

 

1. Осъждане на Проекта на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

 

2. Осъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници.


 

Гражданският съвет към ВСС прие единодушно за свой член Българската асоциация на съдиите по вписванията и обсъди проектите на Наредбата за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници.

В първото заседание за 2017 г. на Гражданския съвет покани за участие бяха отправени към представители на Работните групи, изготвили наредбите  към Комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегии, както и към председателите на апелативните съдилища, Апелативен специализиран наказателен съд и Военно-апелативен съд София.

В работната среща участваха Вероника Имова – председател на КАК при Съдийската колегия, Марио Василев – прокурор от ВКП и Мария Павлова – следовател в НСлС – членове на КАК при Прокурорската колегия и на Работната група към нея, съдия Веселина Вълева от Апелативен специализиран наказателен съд, съдия Елена Каракашева  – заместник. – председател на Софийски апелативен съд. От страна на Висшия съдебен съвет участваха членовете Незабравка Стоева, Соня Найденова, Юлия Ковачева и Камен Иванов.

Членовете на Комисиите по атестирането и конкурсите към двете колегии Вероника Имова, Юлия Ковачева и Марио Василев представиха проектите като акцентираха върху основните принципи, акценти и нови моменти в наредбите.

Членовете на Гражданския съвет обсъдиха принципни позиции и  поставиха въпроси, свързани с конкурсните процедури и прилагането на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, механизма за оценяване и атестирането на прокурорите и следователите, и критериите за формиране на комплексната атестационна оценка. Председателят на Асоциация „Форум” и съпредседател на Гражданския съвет Мария Карагьозова представи становище относно проекта на Наредбата по чл. 209б от ЗСВ. След проведената дискусия Гражданският съвет се обедини около идеята в едноседмичен срок съсловните и професионални организации да информират членовете си за възможността да се запознаят с проектите на наредбите, които са публикувани на интернет страницата на ВСС, както и да предоставят конкретни писмени предложения на следващото заседание на Съвета.  

Дневният ред за заседанието на Гражданския съвет на 20.01.2017 г. предвижда обсъждане проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата и Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.