Работна среща на ГС към ВСС 20 януари 2017 година

Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

В работната среща участваха Бонка Дечева, Бонка Янкова и Деспина Георгиева – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия е на Работната група по изготвяне на проекта на Наредбата по чл. 209б от ЗСВ, съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Веселина Вълева от Апелативен Специализиран наказателен съд, съдия Диана Коледжикова от Апелативен съд – София, Иванка Конакчийска – прокурорски помощник в отдел „Аналитичен” при ВКП и представител на Работната група за изготвяне на проектите на Наредба и Правилник по глава ХVIIIа от ЗСВ и Ирина Радоева от АПИС Европа АД.

Дискусия предизвика проектът на Наредбата за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. При представянето на проекта бе акцентирано върху показателите, методиката и реда за извършване на атестирането, които са съобразени с новите правила дефинирани в ЗСВ. Обърнато бе внимание на специфичните критерии при атестирането на съдиите и административните ръководители, както и на предпоставките за провеждане на предварително и извънредно атестиране.

Обект на дискусия станаха алтернативните предложения по конкретни текстове от наредбата, вкл. направените предложение от магистрати по отношение критериите, показателите и методите за атестиране и компетентните органи имащи право да започнат процедурата и реда при определяне състава на атестационната комисия. Коментирана бе и необходимостта от предприемане на действия за иницииране на законодателни промени по отношение на някои от разпоредбите в ЗСВ касаещи атестирането на съдии.

След проведения дебат членовете на Гражданския съвет със 7 гласа „за” и 1 глас „против” приеха акт, с който предлагат на Работните групи за изготвянето на проектите на Наредби по чл. 209б за атестирането на магистрати да допълнят като показатели в двете наредби – участието на магистрати в управителните органи на съсловните магистратски организации и дейности насочени към повишаване на общественото доверие в съдебната система (образователни програми, Дни на отворени врати).

Членовете на Гражданския съвет единодушно с 8 гласа „за” приеха и акт в подкрепа проектите на Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата и Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

Членовете на Гражданския съвет решиха представените до моментастановища по обсъжданите проекти от Асоциация „Форум”, Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”), Камарата на следователите в България и Асоциацията на прокурорите в България да бъдат предоставени на съответните работни групи, по компетентност.