Правила за действие на ГС на ВСС

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  

I.      Цел (изм. – акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел участие на гражданските и професионални организации за подобряване работата на правосъдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мониторинг на нейната работа и приложението на нормативната уредба, което  гарантира зачитането на принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България.

 

II.    Области на взаимодействие между Гражданския съвет и Висшия съдебен съвет (изм. – акт на ГС 97/06.07.18)

1.    (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Със създаване на Гражданския съвет Висшият съдебен съвет демонстрира воля да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество, ангажирани с реформата в правосъдната система при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие.

2.    Област на взаимодействие на Висшия съдебен съвет с Гражданския съвет е цялостната дейност на ВСС, към която има обществен интерес или която се нуждае от експертна подкрепа от страна на неправителствения сектор или професионалните организации.

 

III.    Състав на Гражданския съвет

1.    При учредяването на Гражданския съвет към ВСС членове са професионални и неправителствени организации, работещи в областта на правото и съдебната реформа, посочени в § 1.

2.    Нови членове в Гражданския съвет се приемат от Гражданския съвет, чието решение се утвърждава от Висшия съдебен съвет. Кандидатите за членове на Гражданския съвет подават в писмен вид регистрационна форма „Граждански съвет към ВСС” и удостоверение за актуално състояние – в оригинал и не по-старо от 6 месеца.

3.    Членството в Гражданския съвет се прекратява с подаване на заявление до Гражданския съвет, който го приема за сведение и информира Висшия съдебен съвет.

4.              Членството в Гражданския съвет се прекратява автоматично при 3 (три) последователни неявявания или неучастия в заседанията му.

5.    Всяка организация запазва самостоятелността и правото си самостоятелно да се обръща към ВСС.

 

IV.   Функции на Гражданския съвет към ВСС

1.    Подпомага ВСС при планиране и осъществяване на политики, свързани със законоустановените функции на ВСС. Анализира и оценява ефекта от провеждането им.

2.    Подпомага експертно ВСС при разработване на програми и проекти в приоритетните за ВСС насоки.

2.1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Гражданският съвет може да оказва съдействие на ВСС и на други организации и учреждения от правосъдната система при разработване, изпълнение и отчитане на проекти и свързани с тях дейности, предвидени в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2016 – 2020 г.

3.    (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Изготвя становища, предложения и препоръки за дейността на ВСС и на всички други организации и учреждения в рамките на правосъдната система.

4.   Сезира ВСС при възникнали обществени казуси и въпроси от компетентността на ВСС.

5.   (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Изготвя становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на промени в законодателството, които засягат правосъдната система и приложението на нормативната уредба във всички области.

6.    (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, лицата от правосъдната система и гражданското общество.

 

V.     Правила за работа

1.     (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Всеки член на ВСС има право да участва в заседанията на Гражданския съвет.

2.     Всяка една от професионалните и неправителствени организации определя поне по един свой представител за участие в заседанията на Гражданския съвет.

3.     В случай, че НПО се представлява на заседанията на Гражданския съвет от друга организация – член на Гражданския съвет, то представляваната организация уведомява другите членове на Гражданския съвет за името и кръга на пълномощията на представителя.

4.     (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Заседанията на Гражданския съвет се свикват от съпредседателите не по-рядко от веднъж на 2 месеца или при възникнала необходимост или по предложение на поне 3 от членуващите в Гражданския съвет организации.

5.     (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Дневният ред се определя от съпредседателите на Гражданския съвет. Не се включва точка от дневния ред, ако не са предоставени писмени материали по темата или писмена аргументация за необходимостта от разглеждането й в Гражданския съвет. По изключение в него могат да бъдат включени за разглеждане допълнителни въпроси, по които са постъпили писмени предложения не по-късно от 3 дена преди датата на провеждане на следващото заседание.

6.     Поканата с дневния ред за заседанията на Гражданския съвет се изпраща на имейл- адресите на всички членове на Гражданския съвет най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

7.     (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Изменения в предварително обявения дневен ред не се допускат, с изключение на случаите по т.5.

8.    За участие в заседанията могат да бъдат канени и експерти от други организации, съобразно техния предмет на дейност.

9.    Постоянни сътрудници на Гражданския съвет са експертите от дирекция „Публична комуникация и протокол” на Администрацията на ВСС.

10. В зависимост от конкретните теми на заседанията в тях може да участват и други експерти от Администрацията на ВСС.

11. Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и от представител на организациите, членове на Гражданския съвет, избрани за период от 1 (една) година. След изтичане на периода съпредседателите информират на заседание на Гражданския съвет за извършеното и индикираните проблеми през периода.

12. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) В процедурата по избор на съпредседател от квотата на неправителствените организации участват всички организации, освен тези, които изрично са заявили писмено отказ от участие. Предложените кандидати участват лично в заседанието. 

12.1(нова – акт на ГС №97/06.07.18) В случай, че не е избран съпредседател от страна на гражданските и професионални организации или от страна на ВСС, Гражданският съвет се председателства и представлява от единия, вече избран и действащ съпредседател до избора на втори съпредседател и се нарича Председател на Гражданския съвет към ВСС. 

13.         (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Актовете на Гражданския съвет се вземат с обикновено мнозинство от организациите, които присъстват или участват чрез писмени становища в провеждано заседание и са неразделна част от протокола на заседанието.

14. Гласуването е явно и поименно и в протокола се отразява начинът на гласуване на присъстващите.

15.  Заседанията на Гражданския съвет са открити за присъствие на журналисти.

16. Със заповед Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в т. ч. завежда входящ и изходящ регистър на кореспонденцията.

17.  Протоколът от заседанията се подписва от съпредседателите и от техническия сътрудник, след което се публикува на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в срок не по-късно от 2 месеца.

18.   Участниците в Гражданския съвет не получават възнаграждение за заседанията.

19.  (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от пленума на Висшия съдебен съвет в срок до 30 дни. Пленумът на Висшия съдебен съвет се произнася със становище в срок не по-късно от 2 месеца.

20.  (отм. – акт на ГС №97/06.07.18) 

21.  (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Изявления пред медиите от името на Гражданския съвет могат да се правят заедно или по отделно от двамата съпредседатели.

§1. Гражданският съвет е създаден на основание на решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 53/13.11.2012 г. и протокол № 1/10.01.2013 г.

§2. Настоящите правила за действие на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет са приети на заседание, проведено на 11.02.2013 г. по протокол №2, изм. и доп. на заседание, проведено на 25.06.2013 г. по протокол №6, изм. и доп. на заседание, проведено на 22.10.2013 г. по протокол №8, изм. и доп. на заседание, проведено на 7.03.2014 г. по протокол №12, изм. и доп. на заседание, проведено на 11.04.2014 г. по протокол №13, доп. на заседание, проведено на 11.07.2014 г. по протокол №16, изм. и доп. на заседание, проведено на 19.09.2014 г. по протокол №17. доп. на заседание, проведено на 03.06.2016 г. по протокол №28, изм. и доп. на заседание, проведено на 08.07.2016 г. по протокол №29, изм. и доп. на заседание, проведено на 06.07.2018 г. по протокол №50.