Годишен отчет на ГС към ВСС 2018

 

Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС

(1 октомври 2017 г. – 30 септември 2018 г.)

 

От момента на своето създаване с решене на Висшия съдебен съвет (ВСС) в края на 2012 г. за шеста поредна година Гражданският съвет към ВСС (Съветът) продължи без прекъсване своята активна работа в изпълнение на основната цел на неговата дейност – участие на гражданските и професионални организации за подобряване работата на правосъдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мониторинг на нейната работа и приложението на нормативната уредба, което гарантира зачитането на принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България. По този начин той се явява към момента най-дълго работещата без прекъсване обществена структура (съвет) в областта на правосъдната система в страната, под формата на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики в съдебната власт.

 

Като проявление на един от основополагащите принципи на правовата държава (прогласен и в чл.1, ал. 2 от Конституцията на Р България) хората (народът) в качеството си на първоизточник на държавната власт следва да има гарантирани възможности за пряко участие в държавното управление. Този принцип изисква гражданите да имат възможността да участват в работата на държавните структури и да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постига максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред. Това е същността на гражданско участие в процесите на вземане на решения, наред с механизмите за осъществяване на граждански мониторинг върху действията, решенията, политиките и законодателството, провеждани от държавата. Съществуването и дейността на Гражданския съвет към ВСС е един от работещите в България механизми това да се случва.

 

1. Състав на Съвета и председателство

 

През изминалата една година съставът на Съвета се увеличи с три нови граждански сдружения, работещи по въпросите на правосъдната система и така в края на отчетния период членовете му наброяват 19 организации:

 • Асоциация „ФОРУМ“

 • Асоциация на българските административни съдии

 • Асоциация на държавните съдебни изпълнители

 • Асоциация на прокурорите в България

 • Българска асоциация на вещите лица и експертите

 • Българска асоциация на съдиите по вписванията

 • Българска съдийска асоциация

 • Институт за пазарна икономика

 • Институт за правна информация

 • Камара на арбитражните и съдебните експерти в България

 • Камара на независимите оценители в България

 • Камара на следователите в България

 • Национално сдружение на съдебните служители

 • Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

 • Сдружение „СЕФИТА“

 • Съюз на младите юристи в България

 • Съюз на съдебните заседатели в България

 • Съюз на юристите в България

 • Център за приложно – правни изследвания и практики

 

За отчетния период Съветът се председателства за втори пореден едногодишен мандат от госпожа Мария Карагьозова от Асоциация „ФОРУМ“. Технически сътрудник от страна на ВСС на Съвета е госпожа Валентина Тесовска.

 

2. Проведени заседания, взети решения и теми на работа

 

В периода 1 октомври 2017 г. – 1 октомври 2018 г. Съветът е провел 10 редовни заседания, при наличие на кворум.

 

Взети са общо 15 официални колективни решения, гласувани според правилата за дейността под формата на актове на Съвета: от акт № 87 до акт № 101. От тях в заседания на Пленума на ВСС са внесени и разгледани общо 10 акта, като е изготвена детайлна справка относно тях, предоставена на членовете на Съвета предварително.

 

Основните теми, наред с много други въпроси, залегнали в дневния ред на заседанията на Съвета за периода са (в хронологичен ред):

 • Необходимостта от реформа в политиките, насочени към юридическото образование в България и проблеми свързани с драстичния спад в качеството му

 • Проект за изменение и допълнение на правилника за работа на администрацията в прокуратурата, вкл. представяне на предложения на конкретни текстове

 • Обсъждане и приемане на индикативен годишен план за дейността на Съвета за 2018г.

 • Мониторинг (преглед) на дела, намиращи се в съдебна фаза, по които подсъдими за корупционни престъпления са магистрати и висши държавни служители. Анализа на мотивите на съдебните актове, с които подсъдимите са оправдани по повдигнатите обвинения

 • Актуални въпроси свързани с индивидуалната конституционна жалба и мястото и в българското законодателство

 • Изготвяне и приемане на изменения и допълнения в Правилата за дейността на Гражданския съвет към ВСС

 • Отворени процедури за предоставяне целево безвъзмездн финансиране на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ в областта на гражданския мониторинг на реформата в съдената система, законотворчеството и прилагането на политики в

 

 

 • основните обществени сфери, по които потенциални допустими кандидати и бенефициенти биха могли да бъдат организациите, членове на Съвета

 • Пряко сътрудничество с новосъздадената през 2018 г. Анти-корупционна комисия (КПКОНПИ) и комисии на Народното събрание на Република България по въпроси свързани с проблемите в правоприлагането в областта на антикорупцията и отнемането на незаконно придобитото имущество в полза на държавата

 • Мониторинг на проведен конкурс за четири вакантни позиции (новоназначения) в Наказателна колегия на Върховен касационен съд

3. Публичност и комуникации

 

Дейността на Съвета по определени теми с по-голям обществен интерес бе отразена в печатни и електронни издания. На заседанията са канени представители на медиите, както в качеството си на журналисти, отрязващи работата на Съвета, така и в качеството им на представителите на активното гражданско общество в България.

 

На заседанията, които не са били насочени към изработването на документи и решаването на вътреорганизационни проблеми на Съвета са приставали или е протекла писмена комуникация с представители на различни държавни и публични институции.

 

През отчетния период основния източник на информация за дейността на Съвета – Интернет страницата на ВСС, Раздел „Граждански съвет“, не бе актуализирана и подържана от нейните администратори във ВСС по решение на ВСС, с мотив „до избор на съпредседател на Съвета от страна на ВСС“. В отчетния период такъв не е излъчен.

Това създаде сериозни проблеми относно възможността на широката публика и всички заинтересовани страни по разглежданите проблеми да бъдат информирани за работата на Съвета по всеки един проблем в неговия дневен ред – обикновено обществено значим и като такъв, касаещ широк кръг граждани както в качеството им на членове на определена професионална общност, данъкоплатци, издържащи правосъдната система и граждани, които се ползват от нейните услуги по гарантиране на техните граждански права, вкл. чрез справедлив съдебен процес.

 

4. Финансиране

 

Съветът работи с абсолютно доброволните и безвъзмездни усилия на всички свои членове – изявени професионалисти в своята област, които допринасят за укрепването на България като правова държава със своите специфични компетенции.

Съветът не получава финансиране за своята дейност от никакъв източник. Това е гаранция за неговата независимост и безпристрастност във взимането на решения, поради липсата на какъвто и да било материален интерес на неговите членове.

От друга страна това до известна степен е ограничение за изграждането на неговия организационен капацитет, вкл. тематичен и административен, възможността да има и подържа свои информационни платформи / източници и възможности за по-всеобхватна дейност извън гр. София от гледна точка на логистика.

През отчетния период на Съвета не е осигурено финансово обезпечение по вменените му от Министерски съвет задачи в изпълнение на т. 6.4.2, Специфична цел 4, от Пътната карта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система на България.

 

Изготвил отчета: Мария Карагьозова, Председател на Гражданския съвет към ВСС