Доклад на ИВСС и решението по въпроса

Прокурорската колегия на ВСС прие Акт за резултати от проверката на ИВСС на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“

11 април 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“. Тя е извършена по заповед на главния инспектор и е част от Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.

Целта на проверката е да се изследват и анализират проблемите, свързани с назначаването и изготвянето на експертизи по досъдебни производства в различни съдебни райони, както и да се набележат мерки за преодоляването им, с оглед подобряване на организацията по образуването и движението на делата.

В хода на проверката са обхванати досъдебни производства, водени в периода 2015 и 2016 година, чиято продължителност на разследване е надвишила шест месеца и причина за това е неизготвено заключение по назначена експертиза, както и проверка на конкретни дела.

Установени са 2352 експертизи, чието неизготвяне в срок е довело до продължаване на разследването повече от шест месеца. По видове те се разпределят както следва:

– Съдебно медицинските експертизи са 38,8% от общия брой назначени експертизи;

– Техническите експертизи са 23,2%;

– Физико-химичните/химичните експертизи са 19,5%;

– Графологичните експертизи са 5,9% и

– Съдебно-медицинските (биологичните) експертизи са 5,6 %.

Тематичната проверка определя като основни причини за несвоевременно изготвяне на експертните заключения недостатъчният брой съдебно-медицински експерти, голяма натовареност на НИКК заради проблеми по осигуряването на консумативи за изготвянето на експертизите и недостатъчния брой експерти-графолози в СДВР. Независимо от предприетите мерки от наблюдаващите прокурори и органите на разследването, несвоевременното изготвяне на експертизите е довело до прекомерна продължителност на досъдебните производства, което води до нарушаване принципа на НПК за разумен срок на разглеждане и решаване на делата. Така са създадени предпоставки за търсене на обезщетения по реда на ЗСВ, ЗОДОВ и ЕКЗПЧОС. В Акта на ИВСС е посочено, че практиката на Европейския съд по правата на човека приема, че за несвоевременното изготвяне на експертизите носят отговорност държавните органи. Констатираните резултати от тематичната проверка дават основание на ИВСС да упражни правомощията си по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ като оправи сигнали до министрите на вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и на правосъдието, които да осъществят взаимодействие за реални мерки при преодоляване на причините за несвоевременно изготвяне на експертните заключения, които да доведат до ускоряване на разследването и приключване на делата в разумен срок.

Изтегли