Покана по ОП „Добро управление”

П О К А Н А

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003:

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ.

Допустими кандидати:

  • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

 

  • Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв.

1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;

2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;

2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване

 

Срокове: Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е:

28.04.2017 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2017 – 2019 г.);

30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.);

30.09.2020 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)

Информационни дни:

13.03, 10.00 ч. – гр. София, Venus Conference Center, Конферентна зала Venus, ет. 3

16.03, 10.00 ч. – гр. В. Търново, Община В. Търново, площад „Майка България“ № 2

17.03, 10.00 ч. – гр. Пловдив, Общински съвет, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2

 

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

 

Въпроси по процедурата можете да задавате преди крайния срок за кандидатстване на:

questions-opgg@government.bg.