Отчет за дейността на ГС на ВСС

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАВЛЕК ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НИ СТРУКТУРА ,

Гражданския съвет на ВСС, е създаден с решения обективирани в протоколи № 53/13.12.2012г. и № 1/10.01.2013г. Правилата за работа на гражданския съвет са одобрени с протокол № 51/ 29.11.2012г. на ВСС.

Основните функции на Гражданския съвет се определят в следните насоки:

  • Подпомага ВСС при планиране и осъществяване на политики, свързани със законоустановените функции на ВСС. Анализира и оценява ефекта от провеждането им.

  • Подпомага експертно ВСС при разработване напрограми и проекти в приоритетните за ВСС насоки, включително и по предвидени в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2016 –2020 г.

  • Изготвя становища, предложения и препоръки за дейността на ВСС.

  • Сезира ВСС при възникнали обществени казуси и въпроси от компетентността на ВСС и др.

Целта на сформиране на Гражданският съвет към ВСС, е гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт, както и за осигуряване на обективност притехния мониторинг.Със създаване на Гражданския съвет Висшият съдебен съвет демонстрира воля да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество, ангажирани с реформата в съдебната система при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие.Област на взаимодействие на Висшия съдебен съвет с Гражданския съвет е цялостната дейност на ВСС, към която има обществен интерес или която се нуждае от експертна подкрепа от страна на неправителствения сектор или професионалните организации.

Настоящия състав на Гражданския съвет, включва професионални и неправителствени организации, работещи в областта на правото и съдебната реформа към месец март 2017гте са следните: Асоциация „ФОРУМ”. Асоциация на българските административни съдии. Асоциация на прокурорите в България, Българска съдийска асоциация, Камара на следователите в България, Камара на независимите оценители, Национално сдружение на съдебните служители, Сдружение „СЕФИТА”, Съюз на юристите в България, Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите (БА “ВЛЕК”), Сдружение за правно развитие “Юстиция”, Институт за пазарна икономика,

От няколко месеца наши членове са и Асоциация на държавните съдебни изпълнители (АДСИ) и Българска асоциация на съдиите по вписванията.

В 5те години, в който функционира съвета е бил председателстван от членове на ВСС това саг-н Камен Иванов, г-жа Юлия Ковачева , г-жа Даниела Костова, г-н Румен Георгиев, г-жа Светла Петкова и настоящия такъв г-жа Магдалена Лазарова – от страна на НПО това са г-н Любомир Герджиков , г-н Емил Георгиев, г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер, г-жа Гергана Мутафова и последно от г-жа Мария Карагьозова. Всеки мандат на съпредседателите на ГС на ВСС приключва с отчет, които е приеман от членовете на ГС и на ВСС.

За дейността на ГС всяка година се приема програма и насоки. В тази връзка на заседания на ГС са канени да участват различни представители на изпълнителната власт , магистрати и други институции: Главен съдебен инспектор г-жа Теодора Точкова и съдебни инспектори от състава на инспектората, зам. министър на правосъдието г-жа Вергиния Мичева –Русева, Представител на Европейски Институт за експертизи в лицето на г-н Лемарнегов председател,зам.омбуцмана г-жа Диана Ковачева ,бивш министър на правосъдието г-жа Миглена Тачева, представители на комисии на ВСС, председатели на окръжни и апелативни съдилища.На заседанията на присъстват и медии, които отразяват работа на гражданския съвет.

Всички гости на заседанията са имали възможност да изложат свой становища, препоръки и бележки относно темите в дневният ред на заседанията на ГС.До настоящия момент Гражданския съвет е провел 35 заседания и е приел над 70 акта , който са изпратени по компетентност.

Нашите заседания се ръководят от съпредседателите на ГС от страна на ВСС и НПО и благодарим за тяхната всеотдайна работа по организацията и провеждането на нашите заседания.

В работата на съвета БА ВЛЕК участва активно със своя позиция и становища.Всички добри и смислени предложения възприемаме и подкрепяме.

Благодаря за вниманието!

Дата 13.05.2017г