Нов единен регистър на вещите лица

Министерството на правосъдието внедрява единен регистър на вещите лица, който ще улесни избора на магистратите при ангажирането на висококвалифицирани професионалисти

            С встъпителна пресконференция Министерството на правосъдието стартира изпълнението на дейностите по проект “Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньор по изпълнението на проекта е ВСС.

Събитието се проведе на 12.11.2018г., от 11:00ч., в зала Европа на конферентен център Project Lab, гр. София. Г-жа Нели Доева, директор на дирекция ВСВ в МП и ръководител на проекта, откри пресконференцията с думите: „Във връзка с липсващата ясна регламентация на статута на вещите лица и неуредената им професионална отговорност, е разработен проектът „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, за който всички сме се събрали на настоящото събитие. Проектът ще спомогне за реформа в експертизите – с гаранции за подбор и адекватен избор на вещо лице за всяко съдебно дело и възможност за избор на вещи лица от различни съдебни райони“.

Г-жа Доева подчерта, че важен компонент в процеса на  модернизиране и усъвършенстване на уредбата и организацията на съдебните експертизи е изграждането на автоматизирана информационна система “Единен регистър на вещите лица”, който  динамично ще се актуализира.

Г-жа Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет и партньор по проекта, сподели, че  се работи по изследване на нормативната уредба и европейско законодателство и практики, уреждащи организацията на експертизите и дейността на вещите лица.

На пресконференцията присъстваха председателят на Българската асоциация на вещите лица и експертите проф. д-р Симеон Ананиев и членове на асоциацията, г-жа Мария Карагьозова от Гражданския съвет на ВСС, г-н Любомир Герджиков – Сдружение „Камара на арбитражните и на съдебните експерти“, г-жа Веселина Попова от Сдружение „СЕФИТА“, г-н Ангел Димитров – Сиела, съдия Калин Баталски –  председател на Окръжен съд – Перник.  Те активно се включиха в дискусията с предложения и идеи  за оптимизиране работата на вещите лица. Коментирана бе добрата практика, широко използвана в Германия, за подаване на готовите експертизи чрез електронен подпис, което улеснява процеса и автоматично препраща информацията до страните в едно дело. Акцентира се и върху механизмите на заплащане труда на вещите лица, което кореспондира с качеството на подготвената експертиза.

Г-жа Нели Доева благодари на всички за активното участие и обобщи, че с настоящия прект  „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”ще бъдат използвани и надградени предложенията за механизъм за набиране на вещи лица, критериите за контрол на извършените дейности и системата за адекватно заплащане като основни фактори за подобряване организацията на работата на вещите лица и качеството на експертизите по приключилия проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, Договор № К09-15-4/23.07.2009 г.

Тя заяви, че с внедряването на единен регистър на вещите лица ще се улесни избора на магистратите при ангажирането на висококвалифицирани професионалисти, извършващи ефективни експертизи според нуждите на конкретното дело, гарантирайки спазването на конституционното право на справедлив процес.

Периодът на изпълнение на проектните дейности е до 30.06.2019 г. в рамките на бюджет от 349,999 лв.