БА ВЛЕК в ГС на ВСС

На заседание на 8 юли 2016 година, Гражданският съвет (ГС) от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет прие Акт, с който приема и поддържа изнесената информация на заседанието на ГС от 3 юли 2016 г. и направените бележки по проекта на Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН), като конструктивни, принципни и критични.

След обсъждане ГС определи работни групи за участие при изпълнение на дейностите по Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. По т. 6.4.2. „Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт“ ГС делегира правата и отговорностите на Работна група на Сдружение „Сефита“ и Института по пазарна икономика със съдействието на БА „ВЛЕК“; по т. 6.3.2. „Обществени обсъждания с участия на специализирани и професионални НПО на проекта на бюджет на съдебната власт и отчета за изпълнение на бюджета“ – на Института по пазарна икономика, Сдружение „Сефита“ и Българската Асоциация на Вещите лица и Експертите (БА„ВЛЕК“).

Представителите на Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на следователите в България изразиха становище, че няма да участват пряко в работните групи, но поеха ангажимент да им окажат съдействие. На заседанието бяха допълнени Правилата за действие на ГС, с които мандатът на съпредседателите му бе удължен от 9 на 12 месеца, като промяната действа от следващия мандат.

В заседанието участие взе д-р Добрин Несторов, председател на Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти. Той посочи, че участва в работна група към Министерство на правосъдието с основна задача за създаване на нов Закон за вещите лица. Г-н Несторов каза, че МП „демонстрира воля за работа“, но уточни, че се оформят два основни проблема – липсата на средства за заплащане на експертите и трудното намиране на вещи лица. Изказвания по проблемите на съдебната експертиза направиха г-жа Богдана Желявска, председател на Българската съдийска асоциация и г-н Евгени Иванов, председател на УС на АПБ.


Гражданският съвет /ГС/ от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет обсъди на свое заседание днес – 3 юни 2016 г., Проекта на Кодекс за административните нарушения и наказания; становища и предложения на организациите, участващи в ГС, във връзка с Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и предложения за допълване на Правилата за действие на ГС.

В заседанието на Гражданския съвет съм ВСС участва Радослава Йорданова – съдия в Районен съд – Ихтиман, която представи задълбочен анализ на Проекта на Кодекс за административните нарушения и наказания. Тя отбеляза, че това е най-масово прилаганото право в страната, а действащият в момента Закон за административните нарушения и наказания не отговаря на съвременните отношения в обществото.

Проблемите при прилагането му не са анализирани в предложения Проект на Кодекс и не е направен сравнително-правен анализ как се работи в другите европейски държави. Обърнато бе внимание, че неговото изменение и прилагане трябва да върви паралелно с това на Наказателния кодекс, като се изработи държавна концепция за справедливостта на наказанията и за тяхното изпълнение; че с Кодекса е необходимо да се намери баланс между гаранциите за правата на човека и привличането към наказателно-административна отговорност с бързината и ефективността на административно-наказателното правораздаване. Председателят на Асоциацията на прокурорите в България Евгени Иванов посочи, че няма публичност кои са авторите на Проекта за Кодекс. Той съобщи, че тяхната организация не е била поканена от Министерството на правосъдието за обсъждането му, което би трябвало да се проведе много по-открито и сериозно. Светла Петкова – съпредседател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от страна на ВСС, съобщи, че са получени становища от административни съдилища в страната, които ще бъдат предоставени на членовете на ГС.

Решено бе, събраните материали да бъдат изпратени на организациите в Гражданския съвет за задълбочено запознаване и на следващото си заседание ГС да излезе с Акт по въпроса. Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет взе решение да поеме ангажимент по изпълнение на вменените му задължения с Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2016 – 2020 г., приета от Министерския съвет. В Пътната карта е разписано той да участва в реализирането на /т. 6.3.2/ „Обществени обсъждания с участие на специализирани и професионални НПО на проекта за бюджет на СВ и отчета за изпълнение на бюджета“ и при изготвянето на /т. 6.4.2/ „Годишен доклад за прозрачността на СВ“. За осъществяването им ще бъде сформиран екип като организациите в Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет излъчат свои членове за участници.

Съпредседателят на ГС от страна на професионалните и неправителствени организации Любомир Герджиков, който е и член на Управителния съвет на Сдружение „СЕФИТА“, посочи още, че Сдружението е проявило интерес да участва в работен екип по Специфична цел 5 „Експертизи“ в Пътната карта, по която може да се кандидатства за финансиране пред Оперативна програма „Добро управление“ до края на 2016 г. Съпредседателят на ГС от страна на ВСС Светла Петкова и председателят на Асоциацията на прокурорите в България Евгени Иванов, акцентираха, че това е признание за четиригодишната работа на Гражданския съвет и доказателство, че той е възприет като субект в дейността по реализирането на съдебната реформа. В тази връзка Правилата за работа на ГС, т. IV.2 бяха допълнени с нов текст: „Гражданският съвет може да оказва съдействие на ВСС и на други организации на съдебната власт за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по оперативни програми, предвидени в Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2016 – 2020 г.“. седание на 03.06.2016г