Годишен план за дейността на Гражданския съвет на ВСС през 2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2017 г.: 

месец Януари 2017 г.

1. Обсъждане на Проекта на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

2. Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници.

3. Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.

4. Обсъждане на Проекта на Наредба за воденето, съхранението и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

5. Обсъждане на Проекта на Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт. 

месец Февруари 2017 г.

1. Обсъждане на Годишен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2017 г. и принципни правила за организация на работата. 

месец Март 2017 г.

1. Изпълнение на ангажиментите на Гражданския съвет към ВСС по Мярка 6.4.2. по Специфична цел 4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно Акт № 56/08.07.2016 г. на ГС към ВСС.

2. Обсъждане необходимостта от разработване от държавните органи, включително Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, на комплексни мерки – организационни и нормативни, за увеличаване на правната сигурност в правния обмен с недвижими имоти. Докладчик: Българска асоциация на съдиите по вписванията 

месец Април 2017 г.

1. Правна рамка на дейността на независимите оценители в България, проблемни области и предложения за подобряване на нормативната уредба. Докладчик: Камара на независимите оценители в България 2. Актуална проблематика в съдебната експертиза. Докладчик: Сдружение „СЕФИТА“ 3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС. 

месец Май 2017 г.

1. Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС относно актове на Гражданския съвет.

2. Преглед на изпълнение на мерките, заложени в доклада на Европейската комисия за м. Януари 2017 г. Докладчик: Институт за пазарна икономика

3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС. 

месец Юни 2017 г.

1. Ресурсно обезпечаване на дейностите в областта на правосъдието, вкл. бюджет на съдебната система и материално осигуряване (сграден фонд и други). Докладчик: Институт за пазарна икономика и БА ВЛЕК

2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС. 

месец Юли 2017 г.

1. Мониторинг на напредъка по изпълнението на пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система. 2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Септември 2017 г.

1. Мониторинг на напредъка по изпълнението на реформата по въвеждане на електронно правосъдие. Проблематика и предложения. Докладчик: Българска съдийска асоциация

2. Съгласуване предложение за промяна правилата за работа в администрацията в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП. Докладчик: Националното сдружение на съдебните служители и Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Октомври 2017 г.

1. Актуална проблематика, свързана с приложението на нормативните изменения в Наказателния кодекс и Наказателно – процесуалния кодекс. Докладчик: Асоциация на прокурорите в България и Камарата на следователите в България

2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Ноември 2017 г.

1. Алтернативни методи за решаване на правни спорове – арбитраж и медиация. Докладчик: Сдружение „СЕФИТА“

2. Реформата в юридическото образование. Докладчик: Институт за пазарна икономика

3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Декември 2017 г.

1. Обобщение и анализ на дейността на Гражданския съвет за 2017 г. Набелязване на приоритети за работата през 2018 г. и обсъждане на годишен план за дейността на съвета за 2018 г.

2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС