ДНЕВЕН РЕД

 

за заседанието на Гражданския съвет към ВСС

на 30 юни 2017 г. (петък) от 9.30 ч., Зала за пресконференции,

Висш съдебен съвет

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,

 

          Предлагаме заседанието на Гражданския съвет към ВСС да се проведе при следния дневен ред:

1. Ресурсно обезпечаване на дейностите в областта на правосъдието, вкл. бюджет на съдебната система и материално осигуряване (сграден фонд и други). Докладчик: Институт за пазарна икономика и БА ВЛЕК

2. Обсъждане на Проект на Правилник за администрацията в съдилищата, изготвен от работна група.

3. Приемане на решение по постъпило заявление за участие в Гражданския съвет към ВСС от Съюз на съдебните заседатели в България.

4. Организационни въпроси.