БА ВЛЕК член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет ВСС

На 23.01.2015 г. се проведе редовно заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет ВСС. В работата на Гражданския съвет участваха представители на ВСС , и неправителствени организации НПО. Заседанието беше открито за медиите. За официален член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет бе приета БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ БА ВЛЕК. От името на управителния съвет БА ВЛЕК участие в работата на Гражданския съвет взе инж Албена Желязкова, която представи целите и дейността на сдружението пред представители на ВСС , неправителствени организации НПО и медиите.

Г Р А Ж Д АН С К И С Ъ В Е Т

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А К Т № 39/23.01.2015 г.

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС (на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, проведено на 23.01.2015 г., по точка 3. от дневния ред:

„Организационни въпроси“,

след разглеждане на внесените кандидатури от Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”), предварително представените от организацията документи и заявления, и след проведена дискусия:

1. Приема Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”) за член на Гражданския съвет гласуване: за – 6, против – няма, въздържали се – 1 (КНОБ), (приема се).

 

Председателстващи заседанието:

Даниела Костова – съпредседател на ГС към ВСС, избран от ВСС

Любомир Герджиков – съпредседател на ГС към ВСС, избран от НПО