ВСС съвместно с Прокуратурата и Министерство на правосъдието готвят промени при Вещите лица

Пленумът на ВСС определи свои представители в четирите групи за изготвяне на проекти за изменение и допълнение на ЗСВ, НК, НПК, както и нормативни изменения свързани с вещите лица. Междуведомствените работни групи към Министерство на правосъдието се сформират във връзка с препоръки от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост.

За участие в Работната група за изготвяне на ЗИД на ЗСВ Пленумът на ВСС определи Вероника Имова – член на КАК към Съдийската колегия и членовете на ВСС – Милка Итова, Калин Калпакчиев, Елка Атанасова и Соня Найденова. Междуведомствената група се сформира във връзка с препоръката, която предвижда анализ на необходимостта процентът външни назначения в съдебната система отново да бъде преразгледан.

В Работната група за изготвяне ЗИД на НК Висшият съдебен съвет ще бъде представен от членовете Калин Калпакчиев, Камен Иванов и Магдалена Лазарова. Препоръчаните изменения в НК по отношение на корупционните престъпления са свързани с преразглеждане на чл. 282 НК, тъй като нарушението или злоупотребата със служебно положение не се прилага за длъжностни лица в търговски дружества, кооперации и др. Посочено е, че корупционните престъпления следва да се прилагат за длъжностните лица в частния сектор по същия начин, както за длъжностните лица в публичния сектор и държавните институции. Предвижда се приемане на разпоредби, които инкриминират самото извършване на престъпното действие, без да е необходимо да се доказва каквато и да е действителна или потенциална вреда, причинена от нарушаването на разпоредбите за възлагане на поръчки.

В Работната група за ЗИД на НПК са включени членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Камен Иванов и Магдалена Лазарова. Препоръките към ЗИД на НПК са: промяна в регламента на предварителните проверки; промяна в режима на специалните разузнавателни средства; анализ на необходимостта от отпадане на института на „поемните лица“ от НПК; проучване на възможни пречки пред това разузнавателните доклади, които правоприлагащите органи са получили от Звеното за финансово разузнаване по евентуални случаи на корупция, да бъдат превърнати в доказателства за целите на наказателното преследване, анализ на необходимостта от възстановяване на разследващите правомощия на ДАНС.

В Работната група за ЗИД на НПК са включени членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Камен Иванов и Магдалена Лазарова. Препоръките към ЗИД на НПК са: промяна в регламента на предварителните проверки; промяна в режима на специалните разузнавателни средства; анализ на необходимостта от отпадане на института на „поемните лица“ от НПК; проучване на възможни пречки пред това разузнавателните доклади, които правоприлагащите органи са получили от Звеното за финансово разузнаване по евентуални случаи на корупция, да бъдат превърнати в доказателства за целите на наказателното преследване, анализ на необходимостта от възстановяване на разследващите правомощия на ДАНС.

В Работната група, която да предложи нормативни изменения по въпросите свързани с вещите лица ще участва Соня Найденов – член на ВСС. Препоръките в тази насока са провеждане на дискусии между главния прокурор и министъра на правосъдието в рамките на ВСС относно съдебните искания в тази област; да се проведе диалог между прокуратурата и съдиите на подходящо управленско равнище по практически въпроси, които водят до ангажиране на ресурсите, свързани с използването на вещи лица за намиране на практически решения в рамките на съществуващите ресурси; по тясно сътрудничество и активен диалог между ПРБ и експертната общност за повече гъвкавост относно необходимостта от някои криминалистически анализи и формата, в която се извършват.