Меморандум за сътрудничество

 

 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Днес, 15.01.2018 г., се подписа настоящия Меморандум за сътрудничество (наричaн по-долу зaкраткост и само „Меморандума“), между следните организации на независими експерти:

1.      БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА  ВЕЩИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ /БА ВЛЕК/, БУЛСТАТ 2105004201, с адрес на управление в гр. София,бул. „Джеймс Баучер” № 87, ет. 5 офис 13, представлявана от доц. д-р Симеон Ананиев – Председател на УС на БА ВЛЕК,

2.      БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КИМИНАЛИСТИ/БАСЕК/, БУЛСТАТ 176622792, с адрес на управление в гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 9, ет. 9, офис 813, представлявана от Иван Савов – Член на УС на БАСЕК,

3.      ЕВРОЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВЕЛИФИКАЦИЯТА НА ЕКСПЕРТИ И ОЦЕНИТЕЛИ /ЕЦПКЕО/,БУЛСТАТ 175604930,с адрес на управление в гр. София,ул. „Три уши“ № 2,представляван от д-р арх. Людмил Андреев – Председател на УС на ЕЦПКЕО,

4.      КАМАРА НА АРБИТРАЖНИТЕ И НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ В БЪЛГАРИЯ /КАСЕБ/, БУЛСТАТ 177223060, с адрес на управление в гр. София, ул. „Генерал Михаил Кутузов“ № 43, представлявана от инж. ик. Любомир Герджиков – Председател на УС на КАСЕБ,

5.      СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИЗИ, ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ /СЕФИТА/, БУЛСТАТ 131281977, с адрес на управление в град София, ул. „Оборище” № 1А,ет. 3, представлявано от маг. ик. Веселина Попова – Председател на УС на СЕФИТА,

 

наричани заедно “Страните”, за следното:

 

I. ПРЕАМБЮЛ

1.Настоящият Меморандум се подписва с намерение за постигането на по-ефикасно и по-ефективно сътрудничество между Страните за въвеждането и прилагането на съответстваща на съвременните изисквания и на обществените очаквания експертиза в съдебния процес в България, както и при решаване на спорове чрез други средства (арбитраж, по възлагане от други институции, организации и лица).

2.В резултат от сътрудничеството се очаква повишаване качеството на експертния продукт, достойно заплащане на труда на съдебните експерти и принос за постигането на бърз и справедлив съдебен процес, също и при решаване на извънсъдебни спорове.

 

II. ЦЕЛИ

1. Съгласуване на общи подходи и становища за подобряване качеството на експертната дейност в съдебния процес, както и в други области.

2. Въвеждане на европейски стандарти и добри практики.

3. Съгласуване на подходи за осъвременяване на отношенията, възникващи по повод на експертизирането /изготвянето на експертизи в различни сфери/, и постигане на по-добра реализация на съответно ангажираните експерти.

4. Регламентиране на достойно и съответстващо място на експертната дейност във всяка една област на реализация.

5. Индикиране на статистически данни за процеса на експертна дейност и отчитане наличието на добри/лоши практики.

6. Други, които Страните считат за актуални във всеки следващ момент от развитието на процесите, касаещи експертната дейност.

7. Налагане на етични правила като еталон на поведение на експертите при осъществяването на експертна дейност.

 

III. ФОРМА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Страните ще уточняват общи позиции по проблеми с отношение към експертната дейност чрез обсъждане и съгласуване на становища, и ще излагат и отстояват същите пред трети страни, в това число, но не само, органи на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

2. За постигане на гореизложеното по т. III.1 Страните ще провеждат съгласувателни срещи не по-рядко от веднъж на 2 (два) месеца.

3. Координацията на сътрудничеството ще се осъществява от една от участващите организации, която първоначално ще бъде избрана от Страните за срок от 9 (девет) месеца, а в последствие – на ротационен принцип.

4. Страните взаимно ще популяризират дейността си, в т.ч. и чрез публикации на електронните им страници и/или в медиите.

5. Страните взаимно ще се информират за организирани техни мероприятия или такива, организирани във връзка с експертната дейност, които биха могли да представляват взаимен интерес.

 

IV. ДРУГИ

1. Страните запазват своята организационна самостоятелност, в т.ч. и в отношенията им с други организации и учреждения по повод формулирани техни индивидуални цели.

2.   Общи становища и позиции, договорени от Страните във връзка с осъществяване на целите на настоящия Меморандум, ще бъдат оформяни под формата на Актове.

3.   Настоящият Меморандум е открит за участие на други организации, имащи отношение към експертната дейност, като присъединяването се извършва по тяхно писмено заявление и след приемане на Акт по т. IV. 2.

4.   Меморандумът за сътрудничество не се ограничава със срок.

16.01.2018 г., град София