АКТ №45 на ГС към ВСС от 19.06.2015 г.

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ
Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
А К Т №45/19.06.2015 г.  
Приет на з аседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет 
( на основание т. V. 10 от приетите Правила з а действие на Гражданския съвет)  
 
На заседание на Гажданския съвет към Висшия съдебен съвет, състояло се на 19.06.2015 г. 
по т. 2 от дневния ред:
 
2. Обсъждане на проект на Наредба за вписванията, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица от 14.05.2015 г.