Писмо относно процедурата за ликвидация към Агенцията по вписванията

На вниманието на Министъра на правосъдието

Уважаеми г-н Министър,

Обръщам се към вас като председател на УС на Българска Асоциация на Вещите лица и Експертите /БА ВЛЕК/ https://expert-bg.com и като вещо лице.

С Настоящето Ви уведомявам, необяснимо за мен и без правно или друго основание до 12.04.2021г в Агенция по вписванията са посочени моите лични данни като служебен ликвидатор на 15 броя фирми както следва:

1.”КЛАС В” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 175164406; 2.”МОКО МН” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 203962600; 3.”СИСКО-АС” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 175026800; 4.”ТИЙМ ИМОТИ” ООД – в ликвидация с ЕИК 175089527; 5.”АСКУН” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 201614380; 6.”ХОЛИДЕЙ ИН” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 175257209; 7.”КАМЕНА – 97″ ЕООД – в ликвидация с ЕИК 121490672; 8.”ФИД – КОНСУЛТ” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 131350398; 9.”СЪНРАЙЗ СИНЕМОРЕЦ” АД – в ликвидация с ЕИК 108689559; 10.”Лукс Лимо Рент” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 202098582; 11.”ВАН ДИПЕН” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 202595730; 12.”АНИМА МЕДИКАЛ” ООД – в ликвидация с ЕИК 202691426; 13.”ТРИ ПЕТ ДЕВЕТ” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 200443916; 14.”НИД ГРУП” ЕООД – в ликвидация с ЕИК 200928727; 15.”АКВА ПАРК” ЕАД – в ликвидация с ЕИК 101677764.

След многократни писма и сигнали към различни институции и искания към Агенцията по вписванията с които е разменена само кореспонденция но не и предприети конкретни мерки, на 12.04.2021г бях информиран по електронната поща с Писмо от Агенция по вписванията че съм бил ликвидатор на горепосочените 15 фирми и че по нито една от партидите не съм представил писмено съгласие с нотариална заверка на подписа във връзка с определянето ми за ликвидатор. В писмото е посочено, че по мое искане ще бъда заличен от всички електронни партиди в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, по които съм бил назначен за служебен ликвидатор., За част горепосочените фирми нямам информация и понятие че съм бил назначен за служебен ликвидатор.

Уведомление за назначаването за ликвидатор обикновено се получава по електронна поща от подател Агенция по вписванията. Към Уведомлението са приложени файлове със следното съдържание:

  1. Писмо уведомление, 2. Акт за назначаване за назначаване на ликвидатор, 3. Образец на „Декларация – Съгласие и Образец от подписа“, която трябва да се подпише и завери Нотариално в 14 дневен срок.

Декларирам че не съм подавал в Агенция по вписванията „Декларация – Съгласие“ и „Образец от подписа“ за назначаването ми за ликвидатор на горепосочените 15 фирми и нямам качеството на ликвидатор,/съгласно чл.226 ал.(3) от Търговския закон/ което може да се провери по партидата на горепосочените 15 фирми в Търговски регистър – Агенцията по вписванията.

В Акта за назначаване на ликвидатор е посочен 14 дневен срок за подаване на „Декларация –Съгласие“ и „Образец от подписа“, който е изтекъл, но са продължили да фигурират моите лични данни за назначен ликвидатор. Процедурата за ликвидация на 15 фирми е била в незавършено състояние, като по електронните партиди от датата на назначаване до 12.04.2021г. В Актовете за назначаване фигурира моето име за назначен ликвидатор с домашен адрес, мейл и телфон, което представлява разкриване и достъп до лични данни, което поражда неоснователни действия и искания към мен като ликвидатор от МВР, НАП, НОИ, Частни съдебни изпълнители и други институции и фирми, както и необосновани разходи на обществен ресурс. време и труд.

За подобни назначения за ликвидатор за които съм уведомен за 2020г и 2021г, с изтекъл 14 дневен срок и без моето писмено съгласие, за което съобразно конкретния случай съм уведомил МВР, НАП и НОИ по съответния ред. Подобно е положението по много назначения където се сменят много ликвидатори и реално няма процедура по ликвидация поради липса на средства, които Агенция по вписванията следва да осигури съгласно Търговския закон, §5б, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ и Кодекса на труда. При проверка може да се установи, назначаване за ликвидатор на починали лица.

Личните данни следва да бъдат публикувани само в разрешения законен вид и обем. Не са спазени чл.32, & 1, б.“б“, чл. 59, aл.1 Закона за защита на личните данни ЗЗЛД и пo чл. 24 и чл. 32 от Общия регламент относно защитата на лични данни EC 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета oт 27.04.2016 г. /GDPR/.

Предлагам на Министерството на правосъдието и Комисията за защита на личните данни, да се извърши проверка в Агенцията по вписванията на законосъобразността на Процедурата за назначаване на ликвидатори в т.ч. и публикуване на лични данни без съгласие на лице което няма качества на такова по Търговския закон.

Предлагам Министерство на правосъдието да инициира анализ, експертно и нормативно регулиране и решаване на процедурите по ликвидация които извършва Агенцията по вписванията. Информацията ползван от МВР, Прокуратура, НАП, НОИ и частните съдебните изпълнители, предварително да проверява по съответната партида на дружеството в ликвидация в Агенция по вписванията, дали има подадена „Декларация – Съгласие и Образец от подписа“ /съгласно чл.226 ал.(3) от Търговския закон/ за назначаване от ликвидатора. По този начин ще се избегне формализма в работата и ще бъдат спестени време и средства.

Предлагам на Министерство на правосъдието да възложи на Камарата на частните съдебни изпълнители да запознае членове за компетентно извършване на проверки и действия по процедурата за ликвидация, като същевременно информира по съответния административен ред компетентните органи в т.ч. Агенция по вписванията, за прекратяване на настоящата практика, която не решава проблемите на страните с интерес в ликвидацията, като своевременно води до неонпавдано разхищение на много обществени средства и ресурс.

Процедурата за назначаване на ликвидатори в т.ч. и публикуване на лични данни без съгласие на назначения ликвидатор, ще бъде отнесена Българска Асоциация на Вещите лица и Експертите официално пред компетентния български и европейски съд за определяне на нейната законосъобразност и приложимост.

Същевременно Българска Асоциация на Вещите лица и Експертите е възложила завеждане на искове за обезщетение към Агенцията по вписванията и Съдебни изпълнители за причинени неудобства, проблеми и разходи на лица посочени за ликвидатори в Актове за назначаване без тяхно съгласие и без да имат качество на ликвидатори към които ликвидатори са насочени искове от съда, частни съдебни изпълнители и кредитори.

Изразяваме готовност за експертна помощ при анализа, създаване и въвеждане на прозрачна и ефективна база на процедурата по ликвидация.

С Уважение проф. д-р Симеон Ананиев

Председател на УС на Българска Асоциация на Вещите лица и Експертите /БА ВЛЕК/