СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВРАЦА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВРАЦА, ЗА 2020 Г.

Списък на вещите лица за съдебен район Враца. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Враца
Име: Пламен Петров
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВРАЦА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВРАЦА, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия, картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
Арх. Юлиян Димитров Македонски – архитектура; планове за регулация; планове за застраховане; работни устройствени планове.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Валентин Йорданов Йолов – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и енергетика – машинен инженер; автоексперт по специалност автотехническа експертиза.
Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.
Иван Георгиев Коцев – автотехническа експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Валериев Дилов – управление на интелектуалната собственост; автотехническа експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и кари; автотехническа експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист по фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Огнян Павлов Цветков – строителен инженер по транспортно строителство; специалист по организация и икономика на строителството.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика (ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански – автоматика и телемеханика; компютърна техника и интернет.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов – геодезия, картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Димитър Любенов Костов – архитект.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
Инж. Огнян Павлов Цветков – строителен инженер по транспортно строителство; специалист по организация и икономика на строителството.
Инж. Пелагия Димитрова Петрова-Кочева – строителен инженер по пътно строителство.
Силва Трифонова Диковска – икономист – икономика на строителството.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Арх. Теодора Панайотова Карагьозова – архитектура.
Тодорка Петрова Райновска – строителство и архитектура.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част пожарна безопасност.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – машинен инженер; противопожарна охрана; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза.
Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист по фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Валентин Йорданов Йолов – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и енергетика – машинен инженер; автоексперт по специалност автотехническа експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.
Инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и кари; автотехническа експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Веселин Тодоров Иванов – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене).
Инж. Георги Петров Величков – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).
Инж. Димитър Николов Рачински – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева – оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Искрен Кирилов Илиев – оценител на машини и съоръжения, оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор (ел. инженер).
Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер).
Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).
Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер).
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Инж. Димитър Николов Рачински – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8. Оценка на земеделски и трайни насаждения
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).
Димитър Александров Златанов – оценител на земеделски земи (полевъдство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Николай Благоев Банчовски – оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения, междунарадни икономически отношения).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).
Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Инж. Крум Валериев Николов – оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).