СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Видин, за 2016 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Видин. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Видин, за 2016 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

1.2. Трасологични експертизи

1.3. Съдебно-балистични експертизи

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

Венчо Славчов Караджов – висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на писмени доказателства (ръкописно изпълнени подписи и текст).

Емил Пантов Живков – висше, графолог.

Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.

Валери Бориславов Петков – висше, специалност управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение на пътищата; право; видове експертизи: дактилоскопия, графични, балистични, технологически изследвания на документи, трасологически, портретни.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – висше, молекулярна биология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов – висше, молекулярна биология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.

Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и функционална биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.

Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина, лекар – анестезиология и реанимация.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

З.2. Съдебно-психологична експертиза

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Пролетка Накова Петрова-Павлова – висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

Христина Атанасова Данова-Тодорова – висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

Виолета Томова Христова – висше, икономист, икономист-счетоводител.

Ели Симеонова Василева – висше, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.

Павлина Йорданова Димитрова – висше, икономическа организация на търговията.

Даниела Антова Тошева – висше, социално-икономическа информация.

Елена Стефанова Георгиева – висше, икономист.

Румен Петров Кънчев – висше, икономист по строителството, икономист-счетоводител.

Цеко Вълчев Пупулешков – висше, икономист-застраховател.

Станислав Милчев Стоянов – висше, финанси и кредит.

Стефка Николова Георгиева – висше, икономист-финансист.

Боянка Захариева Александрова – висше, икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експеритза.

Димитрина Григорова Минкова – висше, икономист-счетоводител.

Емилия Маркова Лазарова-Маринова – висше, икономист.

Анка Василева Колева – висше, икономист.

Диана Цветанова Тодорова – висше, икономист по промишлеността.

Людмила Методиева Димитрова – висше, стопанско управление.

Мария Ангелова Христова – висше, икономист.

Мариана Александрова Петрова – висше, маркетинг и мениджмънт.

Тереза Велкова Тодорова-Сотирова – висше, маркетинг и планиране.

Невяна Ангелова Младенова – висше, финанси.

Илиян Иванов Цонев – висше, финанси и кредит.

Любомир Цветков Йотов – висше, икономист.

Милева Ванкова Дикова – икономист-счетоводител.

Валентин Петков Николов – счетоводство и контрол.

Боряна Борисова Георгиева – висше, икономист по МТС, финанси, данъчно законодателство, банково дело.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Олег Славчев Ванков – машинен инженер, автотехнически експертизи.

Игнат Петров Игнатов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Райна Иванова Жикова – строителен техник.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Валентин Петров Ницов – висше, строителен инжнер по промишлено и гражданско строителство.

Валя Петрова Стефанова-Георгиева – висше, строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.

Галина Найденова Антова-Борисова – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Георги Кирилов Георгиев – висше, инженер по хидромелиоративно строителство.

Галина Димитрова Антова – висше, архитект.

Величко Георгиев Станков – висше, машинен инженер.

Иван Велков Иванов – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.

Любка Ванчева Георгиева-Червенякова – висше, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

Маргарита Нетова Каменова – висше, инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.

Румен Петров Илиев – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически еспертизи.

Светлана Вергилова Попова – висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.

Иван Младенов Бъзински – висше, машинен инженер.

Павлина Иванова Иванова – висше, геодезия и картография.

Цветан Младенов Стойков – висше, машинен инженер.

Владимир Димитров Иванов – висше, инженер по изчислителна техника, оценка на машини и съоръжения.

Сашко Ванчов Каменов – висше, офицер от автомобилни войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер.

Емил Георгиев Андреев – висше, архитект.

Малина Борисова Димитрова – геодезия и картография.

Валентин Венчов Георгиев – геодезия и маркшайдерство.

Йордан Стоянов Бързашки – инженер по водоснабдяване и канализация.

Иво Луков Ангелов – специалност строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

8. Клас „Съдебни селскотопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Людмил Петков Димитров – висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.

Борислав Рашков Борисов – висше, агроном-полевъд, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.

Марийка Дацкова Цанкова – висше, зоотехник.

Бранимир Кимонов Иванов – висше, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.

Лидия Асенова Николова – висше, зоотехник.

Валери Стоянов Марков – висше, инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи в горския фонд.

Елка Петрова Нинова-Богоева – зооинженер.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

11. Клас „Други съдебни експертизи“

Пенка Кирчева Милушева – висше, психология.

Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и функционална биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.