Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Варна. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова
Тел: 0888 518 373

Email: mpetrova@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВАРНА, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г.
Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ (базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР – Варна, извършващи следните видове криминалистични експертизи:
Криминалистически експертизи
Съдебно-дактилоскопни експертизи
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование.
Венцислав Петров Младенов – експерт, висше образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
Дилян Кирилов Неделчев – експерт в РПУ – Девня, висше образование.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование.
Иван Добромиров Донев – експерт, висше образование.
Любомир Александров Иванов – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование.
Петър Янков Тодоров – експерт, висше образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт в РПУ – Провадия, висше образование.
Съдебно-трасологични и балистични експертизи
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование.
Петър Янков Тодоров – експерт, висше образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Съдебно-почеркови експертизи
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование.
Валентина Йорданова Димитрова – експерт, висше образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
Дилян Кирилов Неделчев – експерт в РПУ – Девня, висше образование.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование.
Иван Добромиров Донев – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт в РПУ – Провадия, висше образование.
Техническо изследване на документи
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование.
Дилян Кирилов Неделчев – експерт в РПУ – Девня, висше образование.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование.
Иван Добромиров Донев – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование.
Петър Янков Тодоров – експерт, висше образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт в РПУ – Провадия, висше образование.
Съдебномедицински експертизи (биологични) на ВД
Илиян Радев Илиев – експерт, висше образование.
Съдебно-физикохимични експертизи (наркотични вещества)
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование.
Съдебно-физикохимични експертизи за установяване концентрацията на алкохол в кръвта
Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование.
Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи
Габриела Валентинова Стойчева – експерт, висше образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование.
Ивайло Атанасов Ковачев – експерт, висше образование.
Любомир Александров Иванов – експерт, висше образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Аудиоанализ и снемане на звукова информация
Любомир Александров Иванов – експерт, висше образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Горепосочените експерти притежават: 1. удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи; 2. разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”.
Експерти при Регионална служба “Военна полиция” – Варна:
Васил Райчев Костадинов – дактилоскопни и трасологични експертизи, допуск ниво “Секретно”.
Галин Петков Петков – почеркови, техническо изследване на документи, дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество, видеоанализ и лицева идентификация – допуск ниво “Секретно”.
Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, трасологични, почеркови, балистични експертизи и техническо изследване на документи, видеоанализ и лицева идентификация – допуск ниво “Секретно”.
Явор Любенов Митев – криминалистични експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, дактилоскопни и трасологични експертизи, допуск ниво “Поверително”.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александра Добрева Ангелова – преподавател по криминалистика и съдебно-криминалистични експертизи, методика на почерковата и автороведческата експертиза.
Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Борис Димитров Борисов – графолог, експерт-криминалист по съдебно-почеркови експертизи и изследване на писмена реч и техническо изследване на документи.
Вангел Николов Вангелов – криминалистични експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Иван Пенчев Медарев – експерт-криминалист.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.
Красимира Димитрова Георгиева – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.
Митко Димов Славов – съдебно-почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи.
Николай Стефчев Ризов – криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.
Ценко Маринов Цачев – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч.
1.2. Трасологични експертизи
Александра Добрева Ангелова – преподавател по криминалистика и съдебно-криминалистични експертизи, методика на почерковата и автороведческата експертиза.
Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Вангел Николов Вангелов – криминалистични експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Иван Пенчев Медарев – експерт-криминалист.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.
Красимира Димитрова Георгиева – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.
Ценко Маринов Цачев – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Иван Пенчев Медарев – експерт-криминалист.
Красимира Димитрова Георгиева – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.
Ценко Маринов Цачев – криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Александра Добрева Ангелова – преподавател по криминалистика и съдебно-криминалистични експертизи, методика на почерковата и автороведческата експертиза.
Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.
Красимира Димитрова Георгиева – почеркови експертизи и техническо изследване на документи, дактилоскопни, трасологични, одорологични и балистични експертизи.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи, разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.
Христо Койчев Станев – специалист киберсигурност; компютърна техника и технологии, специалист видеонаблюдения.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Богдан Йорданов Богданов – специалист по графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Вангел Николов Вангелов – криминалистични експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Росен Димитров Николов – проверка на автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Христо Койчев Станев – специалист киберсигурност; компютърна техника и технологии, специалист видеонаблюдения.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина.
Вилиям Викторов Доков – специалист по съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Деяна Георгиева Велкова – съдебна медицина и деонтология.
Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология.
Димитър Иванов Ганчев – специалист по съдебна медицина.
Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и деонтология.
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Георги Христов Хрисулев – лекар по дентална медицина.
Добрин Любомиров Калчев – кардиолог.
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Марио Борисов Давидков – доктор по акушерство и гинекология и здравен мениджмънт.
Ненчо Николов Ненов – лекар, дентална медицина.
Пламена Красимирова Иванова-Срур – д-р, дентална медицина.
Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.
Свилен Стойчев Андонов – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.
Стоян Колев Стоянов – медицински експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Свилен Стойчев Андонов – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Красимир Панов Георгиев – хирург.
Свилен Стойчев Андонов – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.
Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева – специалност “Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология”, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне на произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.
Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева – специалност “Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология”, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне на произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия.
Гергана Петрова Момова.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог.
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев – психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи.
Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт.
Виолета Свиленова Динкова – анормална и клинична психология.
Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог.
Десислава Миткова Христанова – психолог, психологично консултиране.
Димитър Кръстев Горчев – приложна психология.
Ивалина Веселинова Денева – приложна психология.
Мария Иванова Дечева – психолог.
Мая Велинова Рогашка – съдебно-психологична експертиза.
Меглена Колева Дерешева – медицинска психология и педагогика, рехабилитация, клинична и консултативна психология.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева – съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; психодиагностика; семеен консултант.
Митко Димов Славов – съдебно-почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи.
Наташа Иванова Станева – клиничен психолог.
Нели Костадинова Михайлова – доктор, клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни.
Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология.
Татяна Колева Аврамова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Цветанка Атанасова Стоянова – специалист, детски и трудов психолог.
Чавдар Димитров Мирчев – магистър по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог.
Нели Костадинова Михайлова – доктор, клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев – психиатър.
Чавдар Димитров Мирчев – магистър по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог.
Нели Костадинова Михайлова – доктор, клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Чавдар Димитров Мирчев – магистър по психология.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Адреана Георгиева Пенава – счетоводство и контрол.
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Александър Венциславов Славов – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; банково дело и кредитно взаимоотношение; финансово-счетоводни анализи, счетоводство и контрол, корпоративни финанси и проблемни активи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андрей Валентинов Костов – специалист “Банково дело”, “Счетоводство и контрол”, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Божидарова Ванева – финансово-счетоводни експертизи и данъчно облагане.
Антоанета Пенчева Студенкова-Чанева – специалист по счетоводство и контрол.
Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Белла Кунчева Хаджидимова – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Биляна Атанасова Йотова – специалист “Счетоводство и контрол”.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт по технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергии от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Бистра Светлозарова Николова – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност “Счетоводство и контрол”.
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Боряна Йорданова Станева – дипломиран експерт-счетоводител, финансов одитор по международни, счетоводни стандарти.
Боряна Стилияновя Костова – счетоводство и контрол.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Валентина Чавдарова Крушева – специалист “Финансово управление”, отчети и плащания, счетоводство.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител.
Весела Атанасова Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Димчева Димитрова – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи.
Деан Атанасов Дучев – счетоводство и контрол, организиране на счетоводно отчитане и създаване на годишни финансови отчети по реда на счетоводството.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност “Счетоводство и контрол”.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Диана Добрева Велинова – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Диана Катева Свещарова – счетоводна отчетност, управление на европейски проекти.
Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения.
Димитър Василев Георгиев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза.
Екатерина Георгиева Петрова – специалист “Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елза Георгиева Станева – счетоводство и контрол.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Жана Димитрова Христова – счетоводни експертизи.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономически, съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Живка Михалева Железова – специалист “Счетоводство и контрол”.
Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Емилова Димитрова – финансово-счетоводни експертизи.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, съдебни финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Иван Христов Кунев – специалист по финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
Иво Анастасов Хаджиларски – счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело, кредитни взаимоотношения и валутни операции.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни експертизи.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Катя Борисова Петкова – организация на производството и управлението в строителството, икономист-счетоводител.
Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело.
Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебно-счетоводни експертизи.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър “Счетоводство и контрол”.
Кремена Савинова Савова-Райчева – икономически и счетоводни експертизи.
Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ.
Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи.
Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Маргарита Миткова Попова – финансово-счетоводни и икономически, банково, застрахователно и осигурително дело.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”.
Мария Георгиева Желева – счетоводство и контрол.
Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Меглена Драгнева Неделчева – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Миглена Венкова Радкова – финансово-счетоводни и данъчни експертизи.
Миглена Георгиева Петрова – финансово-счетоводни експертизи.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Милен Димитров Иванов – счетоводство и контрол.
Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Неделчо Господинов Илиев – специалист “Счетоводна отчетност”.
Недялка Александрова Александрова – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи.
Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Атанасов Атанасов – магистър по финанси; бакалавър по банково дело; експерт по кредити на физически и юридически лица.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител.
Петър Андреев Енев – специалност “Банково дело и банкови операции”.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Петя Николова Петкова – специалист “Счетоводство и контрол” и съдебно-икономически експертизи.
Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи.
Пламена Христова Малева – финансово-счетоводни експертизи.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономически и съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт-счетоводител.
Радослав Йорданов Георгиев – специалист по счетоводство и контрол.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел “Кредитиране”.
Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност “Счетоводство и контрол”.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси.
Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.
Сияна Александрова Димитрова – съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.09.2024 г.).
Снежана Георгиева Бошова – счетоводство и контрол.
Соня Йорданова Дочева – специалист “Счетоводство и контрол”.
Соня Кръстева Кръстева – специалист “Счетоводство и контрол”.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Стефка Василева Проданова – счетоводство и контрол.
Стефка Георгиева Попова – магистър по икономика, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото – допуск ниво “Секретно” (в срок до 29.04.2024 г.).
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Стоян Вълков Вълков – счетоводство и контрол.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.
Тодорка Павлова Коларова – експерт по съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт-счетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.04.2022 г.).
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи.
Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Александър Венциславов Славов – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; банково дело и кредитно взаимоотношение; финансово-счетоводни анализи, счетоводство и контрол, корпоративни финанси и проблемни активи.
Д-р Александър Георгиев Апостолов – доктор по икономика, финансист, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.
Александър Христов Василев – специалист по икономически и автотехнически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи.
Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Белла Кунчева Хаджидимова – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Бисер Николов Атанасов – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Благовест Малешков Малешков – специалист по финанси и банково дело.
Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
Боряна Владимирова Ташева – икономист, публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.
Боряна Йорданова Станева – дипломиран експерт-счетоводител, финансов одитор по международни, счетоводни стандарти.
Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебно-икономически експертизи.
Валери Димитров Василев – банково дело, финансови пазари, кредитен консултант.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител.
Вилиян Николов Михайлов – икономист-счетоводител.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи.
Дафина Иванова Добрева – икономически експертизи.
Диана Добрева Велинова – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения.
Димитър Василев Георгиев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономист (стоки, оценител).
Димитър Трифонов Георгиев – икономист-счетоводител (одитор).
Димитра Недкова Петрова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Добрил Любомиров Димитров – икономист-счетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Димова Михайлова – икономист-счетоводител.
Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Зорница Анастасова Георгиева – икономист-счетоводител.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Иван Тодоров Василев – икономист-счетоводител, специалист – финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
Иванка Николова Белеганска – икономист-счетоводител.
Ивиана Димитрова Рачева – икономист-счетоводител.
Иво Ангелов Костов – експерт-икономист по строителството.
Иво Анастасов Хаджиларски – счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело, кредитни взаимоотношения и валутни операции.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител.
Йордана Костадинова Иванова – експерт-икономист.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Кирил Димитров Димитров – икономист-счетоводител.
Клавдия Цветанова Тодорова – икономист, данъчен експерт.
Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Кремена Димитрова Иванова – икономист-счетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър “Счетоводство и контрол”.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
Лиляна Русева Трифонова – икономист-счетоводител.
Маргарита Миткова Попова – финансово-счетоводни и икономически, банково, застрахователно и осигурително дело.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Георгиев Щерев – съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Мирослава Петрова Иванова – икономика и финанси.
Младен Димитров Тонев – финансист-икономист, преподавател във ВСУ.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Николай Атанасов Атанасов – магистър по финанси; бакалавър по банково дело; експерт по кредити на физически и юридически лица.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.
Николай Славов Николов – съдебни финансово-икономически експертизи и банково дело.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николай Стоянов Чанев – банково дело.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева – икономист-счетоводител.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Николова Петкова – специалист “Счетоводство и контрол” и съдебно-икономически експертизи.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономист-счетоводител.
Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
Розалина Руменова Чолакова – икономист-счетоводител.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност “Счетоводство и контрол”.
Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво “Строго секретно” (в срок до 22.09.2024 г.).
Снежина Иванова Блажева-Атанасова – специалист-финансист.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси.
Стефка Георгиева Попова – магистър по икономика: съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото – допуск ниво “Секретно” (в срок до 29.04.2024 г.).
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Сузана Савева Недева – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения – допуск ниво “Секретно” (в срок до 29.03.2025 г.).
Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тошка Василева Георгиева – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христоско Иванов Богданов – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветомир Любомиров Манолов – икономист-счетоводител.
Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Диана Добрева Велинова – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономист (стоки, оценител).
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокови експертизи.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Маргарита Миткова Попова – финансово-счетоводни и икономически, банково, застрахователно и осигурително дело.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност “Счетоводство и контрол”.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тихомир Георгиев Давидов – стоковед.
Тошка Василева Георгиева – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Авелин Петров Аврамов – машинен инженер – корабни машини и механизми, главен механик.
Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на машини и съоръжения.
Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане, електрообзавеждане на водния транспорт, заключващи системи.
Биляна Антимова Якова – машинен инженер.
Благовест Ненчев Господинов – специалист по машиностроителна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация; видеотехнически и портретни експертизи.
Божидар Николов Дяков – инженерно-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, строителство, ВиК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения.
Веселин Спасов Новаков – специалност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.
Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Господин Димитров Гроздев – експлоатация на жп транспорт и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебни инженерно-технически експертизи.
Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.
Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Димитър Михайлов Димитров – специалист по автоматика и системи за управление.
Димитър Петров Попов – специалист по корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии.
Живка Недева Бонева – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Иван Желев Калчев – електроинженер, ел. снабдяване, ел. обзавеждане на водния транспорт.
Иван Константинов Костадинов – магистър по корабни машини и механизми.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми.
Иванка Костадинова Казакова – инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер по корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ “Поверително” (в срок до 14.05.2023 г.).
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер.
Киркор Самуел Мъсърян – електроинженер, корабен ел. механик.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.
Любомир Митев Марков – машинен инженер, металообработващи машини.
Людмил Иванов Милков – специалист по транспортни техники и технологии, моторни транспортни средства.
Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Мирослав Борисов Панков – специалист по селскостопанска техника.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Михаил Николов Серафимов – специалист по двигатели с вътрешно горене.
Николай Тодоров Григоров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби”.
Петър Йорданов Станев – специалист по морски свръзки, радио- и телевизионна техника и информатика.
Пламен Петков Маринов – специалист по технология на машиностроенето и металите (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване в защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво “Секретно”, валидно до 23.09.2024 г.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически, пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини.
Радостин Димитров Димитров – специалист по двигатели с вътрешно горене.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станислав Янков Милев – специалист по транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП.
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.
Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи.
Тома Михайлов Томов – корабоводене.
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.04.2022 г.).
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.
Чавдар Петков Златев – специалист по воден транспорт, корабоводене, корабоплаване, безопасност и сигурност, контрол на дейностите в отрасъл “Воден транспорт”, корабно агентиране, посредничество и мениджмънт.
Янко Златанов Милев – машинен инженер – механизация, трактори, автомобили, селскостопанска техника; автотехнически експертизи.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Александър Христов Василев – специалист по автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Венцислав Душков Павлов – специалист по изчислителна техника и автотехнически експертизи.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Димо Атанасов Димов – транспортна техника и технологии.
Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Живка Недева Бонева – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Киро Вичев Ангелов – автоексперт, транспортна техника и технологии.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи.
Мартин Тодоров Петров – транспортна техника и технологии, автоинструктор.
Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.
Милко Сивков Люцканов – транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Свилен Валериев Дачев – оценител на МПС и щети на МПС.
Станислав Янков Милев – специалист по транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП.
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Тони Петров Тонев – автотехнически експертизи, техническо поддържане на автомобилите, безопасност на автомобилното движение, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация).
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.04.2022 г.).
Янко Златанов Милев – машинен инженер – механизация, трактори, автомобили, селскостопанска техника; автотехнически експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Благовест Ненчев Господинов – специалист по машиностроителна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация; видеотехнически и портретни експертизи.
Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника и компютърни системи и мрежи.
Венцислав Душков Павлов – специалист по изчислителна техника и автотехнически експертизи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери.
Върбинка Иванова Тодорова – експерт по съобщителна и осигурителна техника и системи.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи.
Иван Милчев Попжелев – съдебни компютърно-технически експертизи.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Недко Георгиев Станев – съдебна компютърно-техническа експертиза.
Николай Мирчев Райчев – д-р в научно направление “Компютърни системи и мрежи, информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство”.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.
Петър Богомилов Петров – съдебни компютърно-технически експертизи.
Петър Йорданов Станев – специалист по морски свръзки, радио- и телевизионна техника и информатика.
Радослав Николаев Радославов – специалист по електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.
Светомир Димитров Донев – специалист по компютърни системи и технологии.
Станимир Йорданов Василев – инженер по радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник.
Станислав Петров Антонов – инженер по радио- и телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
Стилиян Ангелов Кърджилов – инженер по комуникационна техника и технологии.
Юлиан Борисов Ангелов – съобщителна и осигурителна техника и системи, конструиране и технология на съобщителни системи, програмиране на HTML5/CSS3.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – промишлено и гражданско строителство.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.
Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ.
Андриан Стоянов Консулов – специалист по промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия.
Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, строителство, ВиК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво “Секретно” (в срок до 07.2022 г.).
Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивни ВиК системи; технология на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технология на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Владимир Георгиев Иванов – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; пожарна безопасност и защита на населението, допуск ниво “Секретно” – валиден до 7.07.2025 г.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер-геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи.
Георги Желязков Георгиев – архитект.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер-конструктор.
Даниела Митева Димова – специалист по архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Деян Веселинов Дончев – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография.
Димитър Кирчев Димитров – геодезист.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Димитър Славов Славов – строителство на сгради и съоръжения.
Диян Иванов Василев – инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строителнотехнически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженерно-техническа експертиза; геодезист.
Евгений Николов Витанов – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Живко Петков Хърватов – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертиза; електротехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни иженерно-технически експертизи.
Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура.
Иванка Костадинова Казакова – управление на строителния процес; отчитане и актуване на строителството; процедури по ОУП и ПУП; план-схеми на техническата инфраструктура; мениджмънт на инвестиционни проекти; въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация; узаконяване на сгради; бизнес планове; саниране на сгради в режим на ЕС; технически паспорти; стопанисване, узаконяване и управление на сграден фонд на Министерството на отбраната; възстановяване на строителната и имотната документация; екологични експертизи по ЗООС, ЗЗТ и ЗБР; управление на проектантски екипи; управление на цялостни проекти по оперативни програми на ЕС.
Ивета Иванова Гьонова – инженер геодезист; геодезист по части геодезия, картография, приложна геодезия; вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Илия Атанасов Христов – проектант по геодезия, дейности по кадастър, изработване на КККР, дейности по фотограметрия, дейности по инвестиционно проектиране, изработване на планове в устройство на територията и регулации, градоустройство, вертикално планиране, трасиране на имоти.
Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист.
Йоло Димитров Йолов – геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист.
Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист-счетоводител.
Катя Николова Ангелова – архитектура.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Людмила Георгиева Иванова – инженер-геодезист, специалист по кадастър и регулации.
Магдалена Анева Вуцова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Маргарита Ангелова Пенева – строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт по геодезия и картография.
Марин Иванов Велчев – архитект.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност “Строителство” (ниско и високо строителство).
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Мирослав Пламенов Маринов – строителен инженер, строителство и проектиране на сгради и съоръжения.
Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВиК.
Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, ВиК – строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението.
Николай Гергов Вутов – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции, проектиране и изпълнение.
Николай Жеков Христов – архитект-проектант.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Огнян Каменов Горанов – архитект.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; технически контрол по част “Конструктивна”, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, архитект.
Рени Иванова Попова – строителен инженер-геодезист.
Ростислав Живков Златев – маркшайдерство и геодезия.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт по “Архитектура и благоустройство”, ВиК и геодезия.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Светослав Йорданов Добрев – специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.
Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – хидромелиоративно строителство.
Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист.
Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер – строителство на сгради и съоръжения; геодезист; ниво “Поверително” (до 24.09.2023 г.).
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строителен инженер.
Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК.
Стефан Дамянов Караиванов – експерт по ЗУТ и в областта на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор.
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист.
Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – технология на строителството.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи.
Тотка Иванова Чомакова-Пенева – геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – инженер по земеустройство, геодезия, картография и кадастър, оценител на недвижими имоти.
Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист “Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво “Секретно” (в срок до 17.07.2022 г.).
Владимир Георгиев Иванов – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; пожарна безопасност и защита на населението, допуск ниво “Секретно” – валиден до 7.07.2025 г.
Инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически, пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане, електрообзавеждане на водния транспорт, заключващи системи.
Атанас Митков Петров – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт – технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергии от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бойко Недялков Петров – специалност “Ел. машини и апарати” – електроинженер.
Валери Милчев Василков – специалист по електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Даниела Пенева Чакърова – доктор, доцент теоретична топлотехника.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Георгиев Русев – теоретична топлотехника и енергийна ефективност, кандидат на науките.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист по електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Живка Недева Бонева – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение.
Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура.
Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници (стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление), пасивни и активни сгради, “зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми “Развитие на селските райони” (ОПРСР) и “Регионално развитие” (ОПРР).
Йордан Цонев Червенков – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист по електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер-проектант.
Онник Филипов Пилибосян – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.
Петър Павлов Петров – експерт по ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.
Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част “Електрическа”; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда).
Явор Димитров Андреев – специалист по електроенергетика и електрообзавеждане.
Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Галина Манолова Стефанова – зооинженер, европейски програми и европейско финансиране в земеделието.
Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство.
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
Юрий Свободинов Зарев – зооинженер.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Блага Туничева Туничева – инженер-химик – неорганични химични технологии.
Лазко Андреев Жарданов – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици.
Мая Иванова Кичева – специалност “Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология”, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.
Цветанка Методиева Станчева – инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димитър Славов Петров – д-р по ветеринарна медицина.
Златина Христова Димова – съдебни ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи.
Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Мариана Недкова Иванова – агроном; лицензиран оценител на земеделска земя и трайни насаждения.
Наталия Михова Стоянова – специалист по управление на агробизнеса, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика.

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Константин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложните изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти.
Анна Живкова Господинова – оценител на недвижими имоти, икономика на строителството, икономика на недвижимата собственост, устройство на територията и инвестиционен процес, ценообразуване в строителството, управление на продажбите на недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Александър Христов Василев – специалист по автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.
Веселин Василев Куванджиев – строителнотехническа експертиза.
Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер-геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Деян Веселинов Дончев – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Валентинов Попов – оценител на недвижими имоти.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия.
Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Маргарита Ангелова Пенева – строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти.
Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения.
Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Надежда Даринова Георгиева – икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти, консултант по недвижими имоти, поддръжка и управление на сгради и комплекси.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно застраховане и осигуряване, оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонт, селскостопански машини.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.
Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженер-геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – хидромелиоративно строителство.
Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Капинчев – недвижими имоти.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Сузана Савева Недева – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения – допуск ниво “Секретно” (в срок до 29.03.2025 г.).
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – технология на строителството.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист.
Тодорка Павлова Коларова – експерт по съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – инженер по земеустройство, геодезия, картография и кадастър, оценител на недвижими имоти.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на машини и съоръжения.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Александър Христов Василев – специалист по автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция.
Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Валентин Господинов Иванов – оценител на машини и съоръжения.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, строителство, ВиК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения.
Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Деян Веселинов Дончев – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.
Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер по транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.
Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Тони Петров Тонев – автотехнически експертизи, техническо поддържане на автомобилите, безопасност на автомобилното движение, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.
Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Д-р Александър Георгиев Апостолов – доктор по икономика, финансист, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Стефка Георгиева Попова – магистър по икономика: съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото – допуск ниво “Секретно” (в срок до 29.04.2024 г.).
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция.
Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имущество.
Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Недева Бонева – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер-земеустройство, оценител на земеделски земи.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер – горско стопанство, и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно застраховане и осигуряване, оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонт, селскостопански машини.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.
Рени Иванова Попова – строителен инженер-геодезист.
Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – хидромелиоративно строителство.
Сузана Савева Недева – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения – допуск ниво “Секретно” (в срок до 29.03.2025 г.).
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – технология на строителството.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имущество.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Живка Недева Бонева – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Адреан Славчев Вълчев – специалист по воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане.
Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др.
Ангел Йорданов Ралчев – машинен инженер – специалист по здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител – автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер – ВиК.
Анна Живкова Господинова – оценител на недвижими имоти, икономика на строителството, икономика на недвижимата собственост, устройство на територията и инвестиционен процес, ценообразуване в строителството, управление на продажбите на недвижими имоти.
Атанас Митков Петров – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт – технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергии от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Бистра Светлозарова Николова – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност “Счетоводство и контрол”.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Боряна Енчева Георгиева – ТРЗ и човешки ресурси.
Валентин Стефанов Тонев – специалист по безопасни условия на труд.
Валентина Чавдарова Крушева – специалист “Финансово управление”, отчети и плащания, счетоводство.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.
Васил Николаев Попов – специалист – корабостроител – проектиране и строене на малки кораби и яхти.
Велислав Николов Гроздев – специалист – ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивни ВиК системи; технология на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технология на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Веселин Запрянов Запрянов – специалист по корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт.
Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Галина Манолова Стефанова – зооинженер, европейски програми и европейско финансиране в земеделието.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т.ч. в управление на Министерството на отбраната.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Десислава Цвяткова Стоянова – статистика и иконометрия, търговски бизнес.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството.
Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер по корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно-стокови експертизи.
Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството.
Евгени Евгениев Григоров – магистър-фармацевт.
Екатерина Андреева Христова-Жекова – икономист-информатик, експерт по информационно осигуряване в областта на здравеопазването.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – строителство и архитектура.
Живка Иванова Иванова – специалист по горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Живка Недева Бонева – електроинженер – ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер по горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Иванка Костадинова Казакова – инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Ирена Костадинова Семова-Дечева – ТРЗ и човешки ресурси.
Ирина Христова Добрева – специалист по приложна психология.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер по корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ “Поверително” (14.05.2023 г.).
Йордан Цонев Червенков – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
Красимир Маринов Маринов – специалист по водни пътища и транспортно строителство (хидротехника, геотехника, пристанища и пристанищни обекти, оценка на въздействията на околната среда).
Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи.
Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг, логистика, обслужване на борда на самолетите.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Магдалена Антонова Парчева – специалист по администрация и управление, индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми.
Магдалена Иванова Петрова – стопанско управление, индустриален мениджмънт и предприемачество, осигуряване, пенсии.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Мариана Живкова Йорданова – магистър по педагогика, доктор по обществено здравеопазване в направление “Здравни грижи”.
Марийка Димитрова Георгиева – специалист по горско стопанство и опазване на околната среда.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист по електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева – специалност “Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология”, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог.
Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Наталия Денева Георгиева – специалист – банково дело, експерт – ТРЗ.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по молекулярна биология, ДНК анализи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.
Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки.
Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели.
Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС.
Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби”.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК – строително-технически експертизи.
Радослав Борисов Манчев – ортопед-травматолог.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Радослав Николаев Радославов – специалист по електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.
Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Свилен Стойчев Андонов – специалист по вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител на недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.
Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.
Д-р Сена Генова Неделчева – лекар по трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда.
Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.
Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психологопсихиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Тодор Петков Николов – специалист по европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листове от аналогови тахографи.
Христина Василева Божинова-Димитрова – лекар-ординатор.
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.
Шена Метова Хаджиева – инженер-строител – ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист по зелено строителство; магистър по икономика на недвижима собственост.
Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова – приложна социална психология.
Янко Недев Янков – специалист по корабни енергетични системи и механизми; корпуси на плавателни съдове и автомобили; оценка на машини и съоръжения.
Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ