Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2020 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Варна. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова
Тел: 0888 518 373

Email: mpetrova@expert-bg.com


Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2020 г.
Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ (базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР – Варна, извършващи следните видове криминалистични експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование.
Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование.
Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование.
Митко Желев Великов – експерт, висше образование.
Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование.
Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Филип Николаев Филев – експерт, висше образование.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование.
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование.
Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование.
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор, висше образование.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование.
Видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи
Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.
Горепосочените експерти притежават:
1. Удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи.
2. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”.
Експерти при Регионална служба “Военна полиция” – Варна
Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, техн. изследване на документи, трасологични и трасологични следи от МПС, балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация – допуск ниво “Строго секретно”.
Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп “Секретно”.
Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп “Поверително”.
Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, трасологични и почеркови – допуск ниво “Поверително”.

1. Клас Криминалистични експертизи.

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасологически, дактилоскопни, балистични, портретни.
Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Борис Димитров Борисов – графолог.
Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични.
Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.
Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи.
Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019, валидно до 24.04.2023 г.
Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични.
Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч.
1.2. Трасологични експертизи
Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасологически, дактилоскопни, балистични, портретни.
Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични.
Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019, валидно до 24.04.2023 г.
Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасологически, дактилоскопни, балистични, портретни.
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019, валидно до 24.04.2023 г.
Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.
Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасологически, дактилоскопни, балистични, портретни.
Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ № 2138/25.04.2019, валидно до 24.04.2023 г.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина.
Вилиям Викторов Доков – специалист по съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология.
Димитър Иванов Ганчев – специалист по съдебна медицина.
Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и деонтология.
Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Добрин Любомиров Калчев – кардиолог.
Пламена Красимирова Иванова-Срур – д-р дентална медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.
Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.
Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия.
Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебно-психиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог.
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи.
Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт.
Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог.
Димитър Кръстев Горчев – приложна психология.
Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебно-психиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебни психолого-сексологични експертизи.
Мария Иванова Дечева – психолог.
Мая Велинова Рогашка – съдебно-психологична експертиза.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева – обща психология и психодиагностика.
Митко Димов Славов – съдебно-почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи.
Наташа Иванова Станева – клиничен психолог.
Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог.
Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология.
Татяна Колева Аврамова – специалист психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебно-психиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебни психолого-сексологични експертизи.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – специалист психиатрия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Адреана Георгиева Пенева – счетоводство и контрол.
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андрей Валентинов Костов – специалист “Банково дело”, “Счетоводство и контрол”, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово икономически експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Божидарова Ванева – финансово-счетоводни експертизи и данъчно облагане.
Антоанета Пенчева Студенкова-Чанева – специалист счетоводство и контрол.
Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Биляна Атанасова Йотова – специалист “Счетоводство и контрол”.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция.
Бистра Светлозарова Николова – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност “Счетоводство и контрол”.
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Валентина Чавдарова Крушева – специалист “Финансово управление”, отчети и плащания, счетоводство.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител.
Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи.
Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи.
Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност “Счетоводство и контрол”.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Диана Добрева Велинова – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения.
Диляна Тодорова Христова – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Василев Георгиев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза.
Екатерина Георгиева Петрова – специалист “Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията.
Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Жана Димитрова Христова -счетоводни експертизи.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живка Михалева Железова – специалист “Счетоводство и контрол”.
Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Емилова Димитрова – финансово-счетоводни експертизи.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни експертизи.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист-счетоводител.
Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело.
Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебно-счетоводни експертизи.
Красимира Тонева Крумова – счетоводство и контрол.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър “Счетоводство и контрол”.
Кремена Савинова Савова-Райчева – икономически и счетоводни експертизи.
Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ.
Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи.
Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Мариана Стефанова Станева – съд.-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти.
Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”.
Мария Георгиева Желева – счетоводство и контрол.
Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Меглена Драгнева Неделчева – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Миглена Венкова Радкова – финансово-счетоводни и данъчни експертизи.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Неделчо Господинов Илиев – специалист “Счетоводна отчетност”.
Недялка Александрова Александрова – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи.
Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител.
Петър Андреев Енев – специалност “Банково дело и банкови операции”.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво “Секретно”.
Петя Николова Петкова – специалист “Счетоводство и контрол” и съдебно-икономически експертизи.
Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт-счетоводител.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел “Кредитиране”.
Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност “Счетоводство и контрол”.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси.
Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.
Сияна Александрова Димитрова – съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво “Строго секретно”.
Соня Йорданова Дочева – специалист счетоводство и контрол.
Соня Кръстева Кръстева – специалист счетоводство и контрол.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; автооценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво “Секретно”.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Стоян Вълков Вълков – счетоводство и контрол.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи.
Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт-счетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.04.2022 г.).
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи.
Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи.
Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция.
Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело.
Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.
Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебно-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи.
Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи.
Дафина Иванова Добрева – икономически експертизи.
Диана Добрева Велинова – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения.
Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономист-счетоводител.
Димитър Трифонов Георгиев – икономист-счетоводител (одитор).
Димитра Недкова Петрова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Добрил Любомиров Димитров – икономист-счетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова – експерт икономист-счетоводител, допуск ниво “Секретно”.
Донка Димова Михайлова – икономист-счетоводител.
Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Зорница Анастасова Георгиева – икономист-счетоводител.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, съдебна-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Иван Тодоров Василев – икономист-счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
Иванка Николова Белеганска – икономист-счетоводител.
Ивиана Димитрова Рачева – икономист-счетоводител.
Иво Ангелов Костов – експерт-икономист по строителството.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител.
Йордан Ганев Стоянов – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Кирил Димитров Димитров – икономист-счетоводител.
Клавдия Цветанова Тодорова – икономист, данъчен експерт.
Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Кремена Димитрова Иванова – икономист-счетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър “Счетоводство и контрол”.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
Лиляна Русева Трифонова – икономист-счетоводител.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Георгиев Щерев – съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Мирослава Петрова Иванова – икономика и финанси.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Славов Николов – съдебни финансово-икономически експертизи и банково дело.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева – икономист-счетоводител.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Николова Петкова – специалист “Счетоводство и контрол” и съдебно-икономически експертизи.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономист-счетоводител.
Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
Розалина Руменова Чолакова – икономист-счетоводител.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност “Счетоводство и контрол”.
Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебно-счетоводни и икономически експертизи – допуск ниво “Строго секретно”.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво “Секретно”.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи.
Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тошка Василева Георгиева – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христоско Иванов Богданов – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветомир Любомиров Манолов – икономист-счетоводител.
Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Диана Добрева Велинова – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономист-счетоводител.
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност “Счетоводство и контрол”.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тошка Василева Георгиева – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения.
Биляна Антимова Якова – машинен инженер.
Божидар Николов Дяков – инженерно-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения.
Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженерно-технически експертизи; инженер корабоводене и електротехника.
Господин Димитров Гроздев – експлоатация на жп транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебни инженерно-технически експертизи.
Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.
Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление.
Димитър Петров Попов – специалист корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми.
Иванка Костадинова Казакова – инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително-технически; металографически-трасологични и графологично-дефектоскопски експертизи.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ “Поверително”.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.
Любомир Митев Марков – машинен инженер, металообработващи машини.
Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.
Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене.
Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио- и телевизионна техника и информатика.
Пламен Петков Маринов – специалист технология на машиностроенето и металите (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво “Секретно”, валидно до 2.10.2020 г.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини.
Радостин Димитров Димитров – специалист двигатели с вътрешно горене.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещите машини и оценител на недвижими имоти.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП.
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.
Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи.
Тома Михайлов Томов – корабоводене.
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.04.2022 г.).
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер, ВиК.
Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строителнотехнически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Кирил Вичев Ангелов – автоексперт, транспортна техника и технологии.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи.
Мартин Тодоров Петров – транспортна техника и технологии, автоинструктор.
Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи.
Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП.
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП.
Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация).
Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво “Секретно” (в срок до 22.04.2022 г.).
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника и компютърни системи и мрежи.
Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери.
Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи.
Иван Милчев Попжелев – съдебни компютърно-технически експертизи.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Недко Георгиев Станев – съдебна компютърно-техническа експертиза.
Николай Мирчев Райчев – д-р научно направление компютърни системи и мрежи, информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петър Богомилов Петров – съдебни компютърно-технически експертизи.
Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио- и телевизионна техника и информатика.
Радослав Николаев Радославов – специалист електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.
Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии.
Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник.
Станислав Петров Антонов – инженер радио- и телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер, специалност съобщителна техника.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество – допуск ниво “Секретно” (в срок до 26.01.2020 г.).
Стилиян Ангелов Кърджилов – инженер комуникационна техника и технологии.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – “Промишлено и гражданско строителство”.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ.
Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия.
Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи.
Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна, ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Владимир Георгиев Иванов – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво “Секретно” – валиден до 15.03.2021 г.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер-проектант, инженер-конструктор.
Даниела Митева Димова – специалист по архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография.
Димитър Кирчев Димитров – геодезист.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Димитър Славов Славов – строителство на сгради и съоръжения.
Диян Иванов Василев – инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строително-технически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженерно-техническа експертиза; геодезист.
Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Живко Петков Хърватов – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертиза; електротехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Златина Желязкова Данаилова – архитектура и строителство, ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни инженерно-технически експертизи.
Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура.
Иванка Костадинова Казакова – строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерството на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда, и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР).
Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист.
Йоло Димитров Йолов – геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист.
Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист-счетоводител.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Людмила Георгиева Иванова – инженер-геодезист, специалист кадастър и регулации.
Маргарита Ангелова Пенева – строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография.
Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност “строителство” (ниско и високо строителство).
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВиК.
Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, ВиК строително-технически експертизи.
Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението.
Николай Жеков Христов – архитект-проектант.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част “конструктивна”, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура.
Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, архитектура.
Рени Иванова Попова – строителен инженер-геодезист.
Ростислав Живков Златев – маркшайдерство и геодезия.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт “Архитектура и благоустройство”, ВиК и геодезия.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Светослав Йорданов Добрев – специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.
Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – “Хидромелиоративно строителство”.
Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист.
Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”; геодезист; ниво “Поверително” (до 2.09.2019 г.).
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строителен инженер.
Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК.
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист.
Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – “Технология на строителството”.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
Тотка Иванова Чомакова-Пенева – геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – земеустройство, геодезия, картография и кадастър.
Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист “Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи.
Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК система; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Владимир Георгиев Иванов – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението, допуск ниво “Секретно” – валиден до 15.03.2021 г.
Инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически, пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер.
Валери Милчев Василков – специалист по електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение.
Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура.
Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници (стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление), пасивни и активни сгради, “зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми “Развитие на селските райони” – ПРСР, и “Регионално развитие” – ОПРР.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер, доктор на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант.
Онник Филипов Пилибосян – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.
Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда).
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер, специалност съобщителна техника.
Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане.
Явор Желязков Ненчев – електроинженер, специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; автооценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество – допуск ниво “Секретно” (в срок до 26.01.2020 г.).

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертиза.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветеринарномедицински експертизи.
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно-идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекулярно-генетични методи.
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертиза.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Лазко Андреев Жарданов – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици.
Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.
Цветанка Методиева Станчева – инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Анчо Василев Лазаров – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво “Секретно”.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.
Веселин Василев Куванджиев – строително-техническа експертиза.
Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер-геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и цели държавни и общински предприятия.
Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво “Секретно”, валидно до 11.05.2021 г.
Маргарита Ангелова Пенева – строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти.
Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженер-геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещите машини и оценител на недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – “Хидромелиоративно строителство”.
Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво “Секретно”.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – “Технология на строителството”.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, доктор по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на машини и съоръжения.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво “Секретно”.
Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Валентин Господинов Иванов – оценител на машини и съоръжения.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения.
Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.
Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по ПТП – дипломиран инженер транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво “Секретно”, валидно до 11.05.2021 г.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост.
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и цели държавни и общински предприятия.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво “Секретно”, валидно до 11.05.2021 г.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност “Изчислителна техника”.
Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво “Секретно”.
Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имущество.
Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.
Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво “Секретно”, валидно до 11.05.2021 г.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Рени Иванова Попова – строителен инженер-геодезист.
Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – “Хидромелиоративно строителство”.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво “Секретно”.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – “Технология на строителството”.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имущество.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане.
Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др.
Ангел Йорданов Ралчев – специалист здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция.
Бистра Светлозарова Николова – д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност “Счетоводство и контрол”.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Боряна Енчева Георгиева – ТРЗ и човешки ресурси.
Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд.
Валентина Чавдарова Крушева – специалист “Финансово управление”, отчети и плащания, счетоводство.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.
Васил Николаев Попов – специалист корабостроител – проектиране и строене на малки кораби и яхти.
Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК система; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт.
Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т.ч. в управление на Министерството на отбраната.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; ниво на достъп до КИ.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството.
Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно-стокови експертизи.
Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството.
Евгени Евгениев Григоров – магистър-фармацевт.
Екатерина Андреева Христова-Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – “Строителство и архитектура”.
Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Иванка Костадинова Казакова – инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително технически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Ирена Костадинова Семова-Дечева – ТРЗ и човешки ресурси.
Ирина Христова Добрева – специалист приложна психология.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – ниво на достъп до КИ “Поверително”.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството – фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи.
Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика, обслужване на борда на самолетите.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Магдалена Антонова Парчева – специалист администрация и управление, индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми.
Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво “Секретно”, валидно до 11.05.2021 г.
Мариана Живкова Йорданова – магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”.
Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева – специалност “Биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология”, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми, с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог.
Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП.
Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител.
Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки.
Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели.
Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС.
Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Радослав Борисов Манчев – ортопед-травматолог.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Радослав Николаев Радославов – специалист електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.
Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели.
Д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда.
Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносни и разпределителни газопроводи и газови съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.
Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация.
Стоян Колев Стоянов – мед. експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ.
Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи.
Христина Василева Божинова-Димитрова – лекар ординатор.
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.
Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист “Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост.
Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова – приложна социална психология.
Янко Недев Янков – специалист “Корабни енергетични системи и механизми”; корпуси на плавателни съдове и автомобили; оценка на машини и съоръжения.
Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2020 г. на ДВ