СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2019  Г.


Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2019  Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2019 г.
 
Клас “Криминалистични експертизи”
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Димитров Джорев – специалност: химия.
Ангел Янков Биков – специалност: технология на влакната и кожите, експерт по графическо и техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев – специалност: българска филология, адвокат – достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски – специалност: химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – достъп до класифицирана информация.
Валери Димитров Костадинов – специалност: право, криминалистика – достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев – специалност: социална педагогика – достъп до класифицирана информация.
Весела Борисова Маринова – специалност: биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Борисов Добрев – специалност: криминалистични изследвания на почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистика, технология на продуктите за обществено хранене.
Георги Димитров Средков – специалност: автоматизация на производството – достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност: двигатели с вътрешно горене – достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев – специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп до класифицирана информация.
Димитър Кръстев Велчев – специалност: право, графолог – достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов – специалност: химия.
Добромир Иванов Кацарски – специалност: френска филология – достъп до класифицирана информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи – достъп до класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова – специалност: право, почеркови експертизи, документен контрол, експертно-криминалистична дейност – достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ – специалност: математика и информатика – достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков – специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров – специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право – достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов – специалност: биология.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев – специалност: физика, съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност: криминалистични изследвания – почеркови, техническо изследване на документи, балистик и трасолог, документен контрол, хидрогеология и инженерна геология – достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов – специалност: инженер-химик, икономика и управление на промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи – достъп до класифицирана информация.
Марица Димитрова Попова – специалност: спорт, разузнавач, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Мануела Огнянова Тошева – специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов – специалност: химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Николай Василев Кръстев – специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистична дейност, актуализация на професионална квалификация, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Сава Стоянов Стоянов – специалност: химия.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова – специалност: криминалистика – достъп до класифицирана информация.
Светлана Георгиева Халачева – специалност: криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи, турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова – специалност: криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи, информационни и управляващи технологии.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефан Георгиев Бенчев – специалност: право, криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов – специалност: криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика, икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания – достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Цветанка Кирилова Тортопова – специалност: металургия на черните метали – достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев – специалност: българска филология, право, експерт – криминалист.
Янко Петков Узунов – специалност: биология.
Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – достъп до класифицирана информация.
Венелин Колев Колев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация – достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев – специалност: социална педагогика – достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност: двигатели с вътрешно горене – достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев – специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография – достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Ивалина Христова Попова – специалност: право, почеркови експертизи, документен контрол, експертно-криминалистична дейност – достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ – специалност: математика и информатика – достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право – достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев – специалност: физика, графически изследвания, техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност: криминалистични изследвания – почеркови, техническо изследване на документи, балистик и трасолог, документен контрол, хидрогеология и инженерна геология – достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов – специалност: инженер-химик, икономика и управление на промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи – достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ – инженер технология на машините, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, ст.н.с. д-р – достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев – специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на професионална квалификация, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши експерт-криминалист – достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев – специалност: социална педагогика – достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ – специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев – специалност: двигатели с вътрешно горене – достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев – специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Иван Василев Драганов – 01 РУ – специалност: математика и информатика – достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров – специалност: право – достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов – специалност: криминалистични изследвания – почеркови, техническо изследване на документи, балистик и трасолог, документен контрол, хидрогеология и инженерна геология – достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев – специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Марин Георгиев Маринов – специалност: инженер-химик, икономика и управление на промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи – достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, инженер – технология на машиностроенето, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев – специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов – специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши експерт- криминалист – достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика – икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания – достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев – специалност: видео-анализ и лицева идентификация – достъп до класифицирана информация.
Веселин Йосифов Петков – специалност: дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков – специалност: дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов – специалност: дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров – специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев – специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист – достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография – достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи – достъп до класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков – специалност: дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова – специалност: дактилоскопия.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев – специалност: електроинженер, криминалистичен анализ на звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев – специалност: художествена и приложна фотография – достъп до класифицирана информация.
Йордан Доков Доков – специалност: дактилоскопия.
Латин Живков Иванов – специалност: дактилоскопия.
Николай Василев Кръстев – специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Николай Йорданов Ганчев – специалност: дактилоскопия.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Светослав Василев Георгиев – специалност: дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински – специалност: дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов – специалност: младши експерт- криминалист – достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев – специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика – икономика на транспортна фирма – експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания – достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов – специалност: дактилоскопия.
Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация – достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев – специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография – достъп до класифицирана информация.
Николай Василев Кръстев – специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
Петър Ангелов Теодосиев – специалност: защита на националната сигурност – митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол – достъп до класифицирана информация.
 
Клас “Съдебномедицински експертизи”
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност: съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог – достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност: съдебна медицина – достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров – специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина – достъп до класифицирана информация “Строго секретно”.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Доц.д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни болести.
Д-р Александър Йорданов Илиев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова – специалност: стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров – специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина – достъп до класифицирана информация “Строго секретно”.
Д-р Даниел Иванов Мишин – специалност: стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност: физикална терапия и рехабилитация, трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
Д-р Илка Ненчева Миревска – специалност: медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – специалност: медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов – специалност: стоматология.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина, клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност: медицина – ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р. Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина – социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев – специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров – специалност: неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков – специалност: медицина, ортопедия и травматология, ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия, рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев – специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност: хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност: съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност: съдебна медицина достъп до класифицирана информация.
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор – микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова – специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност: съдебна медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова – специалност: биология.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев – специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов – специалност: медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Любомир Любенов Семов – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност: съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност: молекулярна биология, микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор – микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова – специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин – специалност: стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров – специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност: вътрешни болести – клинична токсикология, клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев – специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина – клинична хематология, вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров – специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог – достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова – специалност: клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев – специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров – специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов – специалност: медицина, здравен мениджмънт.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева – специалност: медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова – специалност: професионални заболявания, хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров – специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов – специалност: вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиоревматология – ехокардиография – фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност: физикална терапия и рехабилитация, трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – специалност: медицина, акушерство и гинекология, стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова – специалност: съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. Д-р Красимира Николова Динкова – специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Любомир Асенов Дамянов – специалност: медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина – клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност: медицина – ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева – специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност: вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев – специалност: клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина – социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов – специалност: медицина, вътрешни болести, онкология, здравен мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожухаров – специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова – специалност: детски болести.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Георгиев Миланов – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев – специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Христо Петров Чалъков – специалност: медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната, достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност: хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова – специалност: медицина – клинична хематология, вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова – специалност: стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева – специалност: детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова – специалност: медицина, вътрешни болести.
Д-р Антон Стоянов Савов – специалност: медицина, уши, нос и гърло, отоневрология, професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков – специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева – специалност: нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов – специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева – специалност: вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова – специалност: съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова – специалност: клинична токсикология – професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева – специалност: медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова – специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова – специалност: нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов – специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов – специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия и травматология.
Д-р Георги Пантелеев Каймакански – специалност: медицина – кожни и венерически болести, здравен мениджмънт, трудова медицина.
Д-р Гергина Нейчева Ончева – специалност: нервни болести, професионални заболявания – професионална квалификация: клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева – специалност: уши, нос, гърло – специалност: професионални заболявания.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова – специалност: професионални заболявания хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева – специалност: медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед – специалност: кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов – специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов – специалност: вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова – специалност: медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова – специалност: физикална терапия и рехабилитация, трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров – специалност: хирургия, сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева – специалност: медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиоревматология – ехокардиография – фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева – специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев – специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков – специалност: стоматология, ортопедична стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев – специалност: медицина, клинична токсикология.
Д-р Илия Николаев Цолов – специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
Д-р Илка Ненчева Миревска – специалност: медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова – специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева – специалност: медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – специалност: медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров – специалност: медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. – специалност: медицина, вирусология, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения, достъп до класифицирана информация.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова – специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова – специалност: медицина – хранене и диететика, хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова – специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки – специалност: нервни болести – електроенцефалография и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева – специалност: медицина – клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев – специалност: медицина – ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова – специалност: медицина, вътрешни болести, онкология, тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка – специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов – специалност: ушно-носно-гърлени болести – професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева – специалност: клинична алергология, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев – специалност: вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев – специалност: клинична токсикология – достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова – специалност: медицина – социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев – специалност: вътрешни болести, кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков – специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев – специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев – специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов – специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров – специалност: офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев – специалност: нервни болести, неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов – специалност: медицина, хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев – специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова – специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев – специалност: ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов – специалност: медицина, вътрешни болести, нефрология – пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова ехография, конвенционална ехография – достъп до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова – специалност: медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова диагностика, аурикулотерапия и природолечение, китайски традиционни методи – акупунктура и моксибустия, китайска гимнастика и масаж за деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова – специалност: детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков – специалност: медицина, ортопедия и травматология, ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия, рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев – специалност: съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов – специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов – специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Христо Петров Чалъков – специалност: медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната, достъп до класифицирана информация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов – специалност: хирургия.
 
Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова – специалност: психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност: психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секуло – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност: клинична психология – експерт по психологически проблеми – експерт-оценител на материални активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева – специалност: психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова – специалност: медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност: психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова – специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова – специалност: психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност: психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност: психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева – специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност: психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност: психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков – специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност: психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев – специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Съдебнопсихологична експертиза
Анета Петрова Атанасова – специалност: психология – специализация по клинична и консултативна психология, допълнителна специализация по психология на развитието, образованието и културата; доктор по “Научна психология” – “Идентификация на специфични нарушения на способността за учене в начална училищна възраст”.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева – специалност: психология.
Д-р Валентина Василева Маринова – специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска – специалност: психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров – специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова – специалност: психология, клинична и консултативна психология, достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова – специалност: психология, теология.
Веселина Георгиева Величкова – специалност: психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология, професионална квалификация: психолог, учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова – специалност: психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова – специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност: клинична психология – експерт по психологически проблеми – експерт-оценител на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова – специалност: психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Галина Христова Василева – специалност: философия, психолог.
Георги Динев Димитров – специалност: психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева – специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова – специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева – специалност: психология, личностова патология и опасно поведение, терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност: психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева – специалност: психология – социална психология, съдебна психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебнопсихиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност: психология, социална психология, клинична психология.
Жулиета Стефанова Танева – специалност: клинична психология – достъп до класифицирана информация.
Златка Върбанова Мачева – специалност: психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Инна Георгиева Бранева – специалност: психология, психодрама – терапевт.
Искра Нонева Митева – специалност: психология, трудова и организационна психология: клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров – специалност: медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова – специалност: психология.
Миглена Коцева Димитрова – специалност: клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова – специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова – специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация достъп до класифицирана информация.
Огнян Станчев Димов – специалност: филология, социални и хуманитарни науки – психология, клиника на тялото и психоаналитична антропология.
Плама Сергеева Христова – специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна психология.
Роксана Величкова Бънъцяну – специалност: психология – клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова – специалност: психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност: психиатрия.
Светла Кирилова Николова – специалност: психология, социална психология; когнитивно-поведенческа психотерапия; психосоциални интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова – специалност: психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежанка Дончева Божилова – специалност: начална училищна педагогика, психология – юридическа психология, социална педагогика – мениджмънт на социално-педагогическите дейности, позитивна психотерапия, социална работа с деца и семейства в риск.
Станислав Петров Пандин – специалност: психология – детска и юношеска психология (диагностика и консултиране).
Христо Йорданов Йорданов – специалност: психология, социална психология, социална превенция.
Цанко Пантелеев Цанков – специалност: психология.
Цветелина Милчева Славова – специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева – специалност: психология.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност: психиатрия.
Васка Димитрова Узунова – специалност: психология, клинична и консултативна психология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност: психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова – специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова – специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова – специалност: психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност: психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева – специалност: психология – достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова – специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност: психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност: психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност: психология, социална психология, клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева – специалност: психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова – специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност: психиатрия.
Люси Методиева Костадинова – специалност: психология.
Д-р Мария Владимирова Николова – специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност: психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова – специалност: клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност: психиатрия.
Плама Сергеева Христова – специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева – специалност: психология, предучилищна педагогика – педагогически модели за познавателно и социално развитие, детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност: психиатрия.
Цанко Пантелеев Цанков – специалност: психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова – специалност: психология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова – специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева – специалност: психология – клинична психология, превантивна психология.
Д-р Валери Славчев Първанов – специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска – специалност: психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов – специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов – специалност: психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова – специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, професионална квалификация: психолог, учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов – специалност: психология, трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова – специалност: клинична психология – експерт по психологически проблеми – експерт-оценител на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова – специалност: психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев – специалност: психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева – специалност: психология – достъп до класифицирана информация.
Доц. Д-р Димитър Петров Кючуков – специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева – специалност: психология – психологично консултиране, социално дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки – специалност: психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска – специалност: психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева – специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова – специалност: психология, социална психология, клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла – специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева – специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова – специалност: психиатрия.
Жулиета Стефанова Танева – специалност: клинична психология – достъп до класифицирана информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева – специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева – специалност: психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова – специалност: психология.
Искра Нонева Митева – специалност: психология – трудова и организационна психология: клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков – специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор – психология, съдебнопсихологични експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова – специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова – специалност: психиатрия.
Люси Методиева Костадинова – специалност: психология.
Д-р Методи Христов Станчев – специалност: психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова – специалност: клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова – специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова – специалност: психолог – медицинска психология и педагогическа рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова – специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков – специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – специалност: психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов – специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну – специалност: психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова – специалност: психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян – специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков – специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов – специалност: психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова – специалност: клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова – специалност: психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков – специалност: психология.
 
 
Клас “Съдебно-икономически експертизи”
 
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова – специалност: счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова – специалност: счетоводство и контрол.
Албена Стефанова Радоева – специалност: статистика и иконометрия.
Александър Иванов Кюркчиев – специалност: математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева – специалност: счетоводство и контрол.
Анелия Христова Попова-Апостолова – специалност: икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Александър Симеонов Александров – специалност: счетоводство и контрол, финанси – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов – специалност: финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов – специалност: счетоводство и контрол.
Алла Германовна Казакова – специалност: счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева – специалност: право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова – специалност: икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев – специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност: счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Андрей Христов Кюркчиев – специалност: икономика и управление на транспорта, право.
Анелия Кирилова Златева – специалност: счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова – специалност: икономика на промишлеността, право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анета Крумова Михайлова – специалност: финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова – специалност: организация на производството и управление на промишлеността, стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност: финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева – специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова – специалност: финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова – специалност: индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова – специалност: финанси, данъчна и митническа администрация – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова – специалност: икономика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев – специалност: счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси на предприятията – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Христова Раева – специалност: организация на производството и управление в промишлеността; организация и методология на счетоводната отчетност в транспорта.
Антон Димитров Димов – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност: финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева – специалност: контрол и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка – специалност: икономика и организация на труда.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров – специалност: финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова – специалност: финанси и кредит – независим финансов одит на финансови отчети съгласно МС за финансово отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова – специалност: счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност: застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие, технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер – специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация – специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова – специалност: финанси; съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев – специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова – специалност: застраховане и социално дело – счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова – специалност: управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова – специалност: счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев – специалност: международни икономически отношения, двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинансовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, икономика на търговията.
Бойко Младенов Доленски – специалност: счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов Карабельов – специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев – специалност: финанси и отчетност.
Божидар Георгиев Кънев – специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт – оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков – специалност: икономика и организация на труда, организация и методоолгия на счетоводната дейност.
Борислав Андреев Боянов – специалност: счетоводство, доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов – специалност: публична администрация – данъчна администрация – оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски – специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова – специалност: стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, вътрешен одит на системи по качество, достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева – специалност: икономика и управление на селското стопанство – счетоводство, финанси и контрол.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП – оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност: икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров – специалност: финанси.
Валентина Василева Василева – специалност: счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова – специалност: икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев – специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управление в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов – специалност: икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова – специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Ваня Иванова Николова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева – специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев – специалност: външна търговия.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски проекти, застрахователно дело.
Васил Любенов Василев – специалност: икономика на промишлеността, държавен финансов контрол.
Вася Стефанова Митева – специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева – специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Илиева Танева – специалност: ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова – специалност: финанси, регистриран одитор.
Васил Младенов Георгиев – специалност: икономика и организация на МТС, достъп до класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров – специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление на качеството, оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова – специалност: икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева – специалност: счетоводство и контрол; електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова – специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова – специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Велян Железчев Железчев – специалност: финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност – достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност: финанси – съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев – специалност: счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова – специалност: машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова – специалност: финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев – специалност: икономика на туризма, предприемачество и мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков – специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов – специалност: финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов – специалност: управление и икономика на АПП – оценител на МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова – специалност: икономика и управление на търговията.
Весела Стоянова Маркова – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Веселин Димитров Янков – специалност: организация на производството и управление в промишлеността – ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова – специалност: икономика – бизнес администрация, счетоводство и контрол – оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Виктор Георгиев Сираков – специалност: икономика и управление на търговията.
Виктор Димитров Евтимов – специалност: счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност: аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Веселина Динкова Динкова – специалност: счетоводство и контрол, външна търговия и международно право, международни счетоводни стандарти.
Веска Димитрова Спасова – специалност: икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова – специалност: счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС – достъп до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова – специалност: финанси.
Виолета Венелинова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност – достъп до класифицирана информация.
Виолета Иванова Докузова – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова – специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева – специалност: управление и икономика на АПП – експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова – специалност: счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду – специалност: финанси.
Влади Христов Чамов – специалност: икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров – специалност: финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев – специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев – специалност: международни икономически отношения.
К.и.н.Владимир Иванов Шулев – специалност: организация на производството и управление на производствения процес, математика – математическо осигуряване, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов – специалност: икономист по транспорта, вътрешен одитор в публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева – специалност: счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева – специалност: счетоводство и одитинг.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова – специалност: финанси.
Галина Лозева Зафирова – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация, икономика, планиране и отчетност на търговията.
Галя Василева Аламинова – специалност: организация на производството и управление на транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова – специалност: счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова – специалност: стопанско управление – управление на фирмената сигурност, счетоводство.
Ганка Миткова Герасимова – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев – специалност: счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов – специалност: счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Костадинов Русев – специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов – специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство.
Георги Петров Захариев – специалност: икономика и управление на транспорта – съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов – специалност: икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев – специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, финансов ревизор, достъп до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева – специалност: финанси и кредит – финансово право.
Гергана Томова Масурска – специалност: счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гергана Христова Георгиева – специалност: стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова – специалност: Планиране.
Гинка Борисова Конова – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Грета Петрова Тотева – специалност: маркетинг и мениджмънт – достъп до класифицирана информация.
Григор Димитров Григоров – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова – специалност: статистика, цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол и вътрешен одит. Одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев – специалност: счетоводство.
Даниела Богданова Гигова – специалност: икономика и мениджмънт, инженер по компютърни системи, обследване за енергийна ефективност.
Даниела Василева Джаджарова – специалност: икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Паунова – специалност: счетоводна отчетност – съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Илиева Василева – специалност: икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, маркетинг и иновация, кариерен консултант, педагог.
Даниела Митова Баева – специалност: счетоводство и контрол – оценител на земеделски земи, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, цели държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова – специалност: икономика и управление промишлеността – оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Христова Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Данчо Петров Данчев – специалност: икономика и управление на търговията – достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност: финанси – информационни технологии в банковото дело.
Деница Юриева Маринова – специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова – специалност: бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова – специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова – специалност: счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност: икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева – специалност: счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева – специалност: икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска – специалност: икономика и организация на селското стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност: финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров – специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – специалност: аграрна икономика, експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Живков Живков – специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Карушков Димитров – специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Кирилов Радонов – специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев – специалност: счетоводна отчетност – оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Вълкова Беевска – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг, счетоводство и анализ.
Димитринка Стоянова Минева – специалност: икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димчо Атанасов Борисов – специалност: финанси и кредит, икономика на транспорта, автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова – специалност: счетоводство и контрол, металургия на черните метали – оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Добрин Стефанов Иванов – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов – специалност: икономика на труда – достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, аграрна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Донка Димитрова Петрова – специалност: икономист счетоводител, мениджър, експерт счетоводител – регистриран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Доротея Максимова Бачева – специалност: икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева – специалност: счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова – специалност: счетоводна отчетност, оценител на търговски предприятия.
Евгения Георгиева Павлова – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева – специалност: счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова – специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Христова Мирчева – специалност: банково, застрахователно и осигурително дело. Икономист-счетоводител.
Елена Алексанровна Моллова – специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева – специалност: международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова – специалност: планиране на промишлеността – международни счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова – специалност: счетоводна отчетност.
Еленка Петрова Иванова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова – специалност: счетоводство и контрол, международни икономически отношения.
Елена Стефанова Георгиева – специалност: икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка – специалност: туризъм, оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова – специалност: икономика и организация на труда – оценител на търговски предприятия.
Елисавета Христова Джеренарова – специалност: счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова – специалност: счетоводна отчетност – подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Симеонов – специалност: икономика и управление на търговията, финанси и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов – специалност: социално икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов – специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов – специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Бонева Стоянова – специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова – специалност: бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева – специалност: икономика и управление на селското стопанство, финанси и кредит – средно образование.
Емилия Стоянова Захариева – специалност: счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Жанета Иванова Илиева – специалност: счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова – специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Живка Янчева Баджакова – специалност: счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева – специалност: счетоводител и икономист – средно специално образование.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия – оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова – специалност: финанси.
Зорница Николаева Иванова – специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова – специалност: маркетинг и мениджмънт – съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Димитрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова – специалност: планиране на народното стопанство, икономист.
Ивайло Валентинов Динев – специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Иванов Делийски – специалност: счетоводство и контрол, финансово-счетоводни експертизи.
Ивайло Милчев Милованов – специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Ивайло Петков Узунов – специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Александров Тодоров – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов – специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев – специалност: маркетинг, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Методиев Шопниколов – специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Младенов – специалност: счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор – достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стоянов Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси и кредит, счетоводство на селското и горското стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие – достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева – специалност: финанси и кредит; бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева – специалност: финанси.
Иво Любомиров Димов – специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки – специалност: счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев – специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова – специалност: счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев – специалност: финанси, счетоводство, оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Георгиева Милкова – специалност: счетоводство и одитинг.
Илияна Петрова Тодорова – специалност: стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов – специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова – специалност: финанси.
Ирена Георгиева Брильянтщикова – специалност: социално икономическо планиране.
Ирина Димитрова Кьосева – специалност: счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова – специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова – специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова – специалност: икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска – специалност: счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров – специалност: финанси, икономическа информатика.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки, бизнес администрация – финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова – специалност: маркетинг, счетоводство и контрол – информационни технологии в счетоводството и одита в нефинансовите предприятия.
Йорданка Николова Манова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност: икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова – специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова – специалност: икономика и организация на МТС – фирмено счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова – специалност: макроикономика, банково и застрахователно дело.
Йорданка Тончева Кавръкова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Камен Иванов Станков – специалност: икономика и управление на индустрията – оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Катерина Атанасова Михова – специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство – достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева – специалност: счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова – специалност: финанси, публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова – специалност: икономист-счетоводител.
Катя Светлинова Занева – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Кирил Димитров Георгиев – специалност: финанси, счетоводство и контрол, право.
Кирил Кралчев Методиев – специалност: счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова – специалност: финанси и кредит, държавен финансов контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев – специалност: счетоводство и контрол, икономика на малките и средни предприятия.
Красимир Костов Киров – специалност: счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров – специалност: счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева – специалност: икономика на търговията и промишлеността – средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова – специалност: финанси.
Крум Янков Николов – специалност: счетоводство и контрол – международни икономически отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов – специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Лазарина Николова Койчева – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова – специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство – финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева – специалност: счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова – специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова – специалност: счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева – специалност: финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева – специалност: счетоводна отчетност – МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова – специалност: счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност: финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова – специалност: икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността – данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лилия Фидосова Томова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева – специалност: ИОМТС, научна организация на производството, труда и управлението в промишлеността; данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева – специалност: икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Пламенова Свиленова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска – специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев – специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова – специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и маркетинг – оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров – специалност: управление на териториалните системи – счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любка Огнянова Иванова – специалност: икономика на кооперациите, финанси, регистриран одитор.
Любомир Аспарухов Иванов – специалност: счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев – специалност: социално-икономическо планиране, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски – специалност: счетоводство, право.
Любомир Илиев Полинчев – специалност: счетоводна отчетност – дипломиран одитор, независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия – фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност – маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения – съдебно-счетоводни експертизи.
Людмил Митев Недялков – специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Магдалена Асенова Марчева – специалност: финанси.
Малинка Атанасова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Маргарита Евгениева Ранчинска – специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова – специалност: финанси и кредит, държавни финанси, финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова – специалност: финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова – специалност: финанси и кредит – достъп до класифицирана информация.
Мариана Величкова Божкова – специалност: финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова – специалност: икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Мариана Стефанова Станева – специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова – специалност: икономика и организация на селското стопанство – научна организация и заплащане на труда.
Мариана Цветанова Крумова – специалност: организация на производството и управление на промишлеността, счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Йончева Финкова – специалност: счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Димитрова Плочева – специалност: икономика и организация на труда, бизнес френски, трансферно ценообразуване.
Мариета Иванова Камбова – специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марина Веселинова Златарева – специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Марияна Тонева Банчева – специалност: стопанско управление; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски – специалност: счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева – специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство – оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова – специалност: народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева – специалност: финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова – специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Богомилова Златкова – специалност: счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова – специалност: икономика и управление на транспорта – публична администрация.
Мария Георгиева Малева – специалност: икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност – оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова – специалност: икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова – специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева – специалност: финанси и кредит, застрахователен мениджмънт; вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова – специалност: стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева – специалност: финанси и кредит, право.
Мария Райкова Райкова – специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова – специалност: икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова – специалност: финанси и кредит, финанси и управление на фирмите, управление и счетоводство на малката фирма.
Мартина Валентинова Петрова – специалност: счетоводство и контрол, публична администрация.
Мая Ангелова Петрова – специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Мая Тодорова Бунтаджийски – специалност: управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен одитор и мениджър на системи за управление на качеството ISO/DIS 9001:2015 и на сигурността на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска – специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност: счетоводство и контрол, независим финансов одит, достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев – специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Милен Димитров Николов – специалност: счетоводство и контрол, организация и управление на бизнеса.
Милен Максимов Бачев – специалност: икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева – специалност: икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на индустрията.
Милена Милчева Петканова – специалност: финанси, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Светломирова Миткова – специалност: счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност: счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова – специалност: управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева – специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов – специалност: счетоводна отчетност – достъп до класифиц.информация.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева – специалност: финанси и кредит, управление и счетоводна отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мимоза Вутова Влъчкова – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифиц.информация.
Мимоза Стоянова Миланова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия – достъп до класифицирана информация.
Мирена Милкова Шотекова – специалност: стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова – специалност: счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов – специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Момчил Станчев Тиков – специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева – специалност: макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова – специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова – специалност: счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова – специалност: финанси и кредит.
Надя Силуанова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Невена Радославова Калницка – специалност: икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни експертизи.
Недка Иванова Петрова – специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен транспорт.
Недко Йорданов Тодоров – специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова – специалност: икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова – специалност: счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева – специалност: стокознание.
Нели Иванова Димитрова – специалност: икономика и организация на труда.
Нели Петрова Михайлова – специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нели Христова Владимирова – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов – специалност: икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров – специалност: счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев – специалност: научна организация на управленската дейност, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Николай Маринов Лозенски – специалност: икономика на промишлеността, вътрешен одитор в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров – специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/дипломиран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски – специалност: планиране на народното стопанство.
Извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева – специалност: стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николинка Стефанова Баракова – специалност: финанси и кредит, оценка на цели държавни и общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичкина – специалност: статистика.
Огнян Ганчев Ганев – специалност: финанси, инвестиционен консултант, брокер на ценни книжа.
Огняна Христова Танева – специалност: счетоводна отчетност, обществени поръчки, международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане – достъп до класифицирана информация.
Олга Георгиева Миленкова – специалност: икономика на труда и социалното дело, здравна икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов – специалност: икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов – специалност: финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева – специалност: организация на производство и управление в транспорта – оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова – специалност: счетоводство и контрол – оценител на недвижими имоти.
Пенка Кирилова Стоянова – специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт – оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност: аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов – специалност: икономика и управление на търговията, банков мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов – специалност: финанси, икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов – специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев – специалност: счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петя Иванова Радева – специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова – специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия – оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Иванов Данаилов – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Пламен Кимонов Илиев – специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова – специалност: организация на машинната обработка, икономическа информация.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност: счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова – специалност: промишлена топлотехника, икономика и управление на промишлеността, финанси и счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Радка Йорданова Бончева – специалност: икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева – специалност: счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева – специалност: икономика – счетоводство и одитинг.
Радослав Атанасов Желязов – специалност: търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева – специалност: счетоводство и контрол – квалификация: управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева – специалност: търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Рени Димитрова Стоянова – специалност: икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова – специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова – специалност: финанси и кредит.
Розалина Василева Колева – специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск, валутни опции, международни разплащания, извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Стоянов Костов – специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление – оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова – специалност: икономика и организация на труда, икономика на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова – специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, международни счетоводни стандарти, национални счетоводни стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова – специалност: икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова – специалност: икономика и управление на индустрията, математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност: счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов – специалност: управление и икономика на АПК, управление и организация на финансите, съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Александрова Георгиева – специалност: икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска – специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Румяна Вергилова Начева – специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка на електронноизчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова – специалност: икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова – специалност: финанси и кредит.
Сашо Христов Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанство – оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински предприятия, оценка на други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Евтимова Михайлова – специалност: ОПОИИ – организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова – специалност: търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева – специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова – специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева – специалност: икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова – специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство; вътрешен одитор в публичния сектор – достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева – специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Борисова Богоева – специалност: счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова – специалност: счетоводство на нефинансовите предприятия, счетоводен мениджмънт в търговските дружества, здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова – специалност: счетоводство и контрол; управление на човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев – специалност: бизнес администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска – специалност: икономика на вътрешната търговия, организация и автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева – специалност: финанси – банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова – специалност: счетоводство и контрол.
Снежка Кирилова Илиева – специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Спаска Методиева Атанасова – специалност: икономист, икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова – специалност: публична администрация, експерт-проверител на измами.
Снежана Борисова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева – специалност: съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова – специалност: счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност: икономика на промишлеността, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева – специалност: икономика – бизнес администрация, стопанско управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол – достъп до класифицирана информация.
Софка Петрова Боянова – специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Йорданова Василева – специалност: счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова – специалност: управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков – специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов – специалност: икономика на вътрешната търговия – достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев – специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова – специалност: счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова – специалност: икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност: икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова – специалност: счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова – специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева – специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова – специалност: икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева – специалност: счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност: магистър по икономика, маркетолог, оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на оборотни и дълготрайни активи, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Татяна Кирилова Анева – специалност: счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова – специалност: счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова – специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси – достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова – специалност: икономика.
Татяна Христова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев – специалност: статистика, медицинска статистика, медицинска информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова – специалност: финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова – специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова – специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева – специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова – специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева – специалност: планиране и прогнозиране на икономическите системи.
Тошко Йорданов Георгиев – специалност: счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев – специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова – специалност: икономика и управление на социално-културните дейности.
Филка Славова Станимирова – специалност: търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева – специалност: счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова – специалност: счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Любенова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, МСС, достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров – специалност: икономика и организация на труда.
Христо Иванов Димитров – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Христо Илиев Чамов – специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Цанка Павлова Харалампиева – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова – специалност: икономика, корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова – специалност: финанси, технология на каучука и пластмасите, педагог.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Цветана Любенова Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова – специалност: икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции – банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Юлия Георгиева Янкова – специалност: счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлия Страхилова Гъркова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова – специалност: счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Юлия Борисова Христова – специалност: финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова – специалност: счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев – специалност: финанси.
Явор Николаев Иванов – специалност: счетоводство и контрол, професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева – специалност: физика и математика, счетоводство и контрол, банково и бюджетно счетоводство.
Янка Желязкова Демирева – специалност: статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова – специалист: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паскалева Чалъкова – специалност: икономика на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анелия Иванова Стойкова – специалност: прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Антоанета Христова Раева – специалност: организация на производството и управление в промишлеността; организация и методология на счетоводната отчетност в транспорта.
Албена Любомирова Нинова – специалност: счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност: финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева – специалност: застраховане и социално дело, финанси.
Александър Иванов Кюркчиев – специалност: математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров – специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Цветанов Попов – специалност: счетоводство и контрол.
Анастасия Тиколова Тодорова – специалност: икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев – специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност: счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Кирилова Златева – специалност: счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анета Златева Иванова – специалност: минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анета Крумова Михайлова – специалност: финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова – специалност: организация на производството и управление на промишлеността, стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност: финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева – специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова – специалност: индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова – специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Антоанета Йорданова Терзиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова – специалност: маркетинг и мениджмънт, сертификат по обществени поръчки, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Николова Дръндова – специалност: маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения.
Антон Димитров Димов – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Антонина Стефанова Ангелова – специалност: финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка – специалност: икономика и организация на труда.
Атанас Петров Аргиров – специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова – специалност: финанси и кредит, независим финансов одит на финансови отчети съгласно МС за финансово отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер – специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова – специалност: застраховане и социално дело, счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова – специалност: управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев – специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт – оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Николов Данчев – специалност: международни икономически отношения, двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинансовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, икономика на търговията.
Борис Асенов Карабельов – специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев – специалност: финанси и отчетност.
Борислав Димитров Божинов – специалност: публична администрация, данъчна администрация – оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски – специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов – специалност: икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев – специалност: стопанско управление, маркетинг, икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност: икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова – специалност: икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов – специалност: икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова – специалност: икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право – оценител на права на интелектуална и и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност; пълна правоспособност на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева – специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев – специалност: външна търговия.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев – специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова – специалност: икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева – специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева – специалност: счетоводство и контрол; електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова – специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев – специалност: финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност: финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна икономика.
Венцислав Димитров Божков – специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов – специалност: финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова – специалност: икономика и управление на търговията, икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев – специалност: финанси, банково дело – експлоатация и ремонт на летателните апарати, основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Веселин Димитров Янков – специалност: организация на производството и управление в промишлеността – ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов – специалност: икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева – специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова – специалност: икономика – бизнес администрация, счетоводство и контрол – оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционни проекти.
Веселина Илиева Танева – специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Виктория Младенова Митова – специалност: финанси.
Виктория Чавдарова Цекова – специалност: стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова – специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова – специалност: счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду – специалност: финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност: аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Владимир Василев Кинов – специалност: планиране и прогнозиране на икономическите системи, МИО.
Владимир Емилов Григоров – специалност: финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов – специалност: фин. кред. застр. дело, оценител на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев – специалност: икономика и организация на труда.
Владимир Райчев Йорданов – специалност: икономист по транспорта, вътрешен одитор в публичния сектор.
Галина Божидарова Василева – специалност: счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова – специалност: психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева – специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галя Василева Аламинова – специалност: организация на производството и управление на транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Ганка Миткова Герасимова – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев – специалност: счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Димитров Политов – специалност: управление и планиране на народното стопанство, бизнес администрация, достъп до класифицирана информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Николов Календеров – специалност: маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев – специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев – специалност: икономика на сигурността и отбраната, финанси и счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, достъп до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева – специалност: финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова – специалност: планиране.
Гергана Томова Масурска – специалност: счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гинка Борисова Конова – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Григор Димитров Григоров – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова – специалност: статистика, цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието.
Даниел Николов Стойков – специалност: счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, на финансови активи и финансови институции.
Даниела Василева Джаджарова – специалност: икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова – специалност: икономика и управление промишлеността – оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Данчо Петров Данчев – специалност: икономика и управление на търговията, достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност: финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова – специалност: управление на териториални системи, право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова – специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова – специалност: счетоводство и контрол.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност: икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова – специалност: организация на производството и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева – специалност: икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност: финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров – специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков – специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров – специалност: икономика и организация на труда, банково кредитиране.
Димитър Кирилов Радонов – специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев – специалност: счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков – специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Димчо Атанасов Борисов – специалност: финанси и кредит, икономика на транспорта, автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов – специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов – специалност: икономика на труда, достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, аграрна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Димитрова Петрова – специалност: икономист-счетоводител, мениджър, експерт счетоводител – регистриран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева – специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Евгения Иванова Сматракалева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова – специалност: икономика и управление на търговията, управление на кооперации, право.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска – специалност: икономика на външната търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева – специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти – достъп до класифицирана информация.
Елена Петрова Иванова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка – специалност: туризъм, оперативно счетоводство.
Ели Николаева Стефанова – специалност: икономика и управление на промишлеността, макроикономика.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова – специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова – специалност: стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, горско стопанство, оценител на недвижими имоти, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Елисавета Владова Асенова – специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия, достъп до класифицирана информация.
Елка Русева Жекова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, кандидат на икономическите науки, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Емил Асенов Атанасов – специалност: доц. д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Симеонов – специалност: икономика и управление на търговията, финанси и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов – специалност: стопанско управление, стратегическо управление.
Емил Любенов Генов – специалност: социално икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Емилия Бонева Стоянова – специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева – специалност: счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Ернесто Олегов Еленков – специалност: стопанско управление, финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Жени Петкова Гаджалова – специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жоро Светославов Николов – специалност: маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова – специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова – специалност: маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова – специалност: икономика и организация на туризма; мениджмънт и маркетинг; финансово-счетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова – специалност: планиране на народното стопанство, икономист.
Ива Спасова Вълкова – специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества, недвижими имоти.
Иван Василев Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Владимиров Лазаров – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов – специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Николаев Ачев – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иванка Христова Ценова – специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Ивайло Василев Стоянов – специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Валентинов Динев – специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов – специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов – специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов – специалност: финанси, съобщителна и осигурителна техника и системи, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски – специалност: машинна обработка.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев – специалност: финанси – банково дело, математика, информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стойков Стойков – специалност: финанси, икономика на кооперациите, икономист-счетоводител.
Иван Стоянов Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси и кредит, счетоводство на селското и горското стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова – специалност: икономика и управление на промишлеността, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов – специалност: счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева – специалност: финанси и кредит, бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева – специалност: финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова – специалност: икономика – бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска – специалност: народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева – специалност: финанси.
Иво Любомиров Димов – специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки – специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова – специалност: счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева – специалност: икономика на сигурността и отбраната инженер-химик, фелдшер.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев – специалност: финанси, счетоводство, оценител на търговски предприятия и вземания.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов – специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова – специалност: икономика и организация на труда, пенсии.
Ирена Василева Цветкова – специалност: финанси.
Ирина Димитрова Кьосева – специалност: счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова – специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Станкова Стоилова – специалност: финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, придобита правоспособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова – специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова – специалност: икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова – специалност: публични финанси, фирмено счетоводство, финансови отчети на предприятия и одит.
Йонко Дочков Петров – специалност: финанси, икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки, бизнес администрация – финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност: икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова – специалност: икономика и организация на МТС, фирмено счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова – специалност: макроикономика – банково и застрахователно дело.
Йосиф Красимиров Радулов – специалност: маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие – специалност: финанси и кредит.
Калин Пламенов Таушанов – специалност: финансов мениджмънт, МИО.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Катя Атанасова Иванова – специалност: финанси, публични финанси.
Катерина Атанасова Михова – специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова – специалност: маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова – специалност: икономист-счетоводител.
Кирил Борисов Георгиев – специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на животински хранителни продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Петров – специалност: социално и застрахователно дело.
Кирил Димитров Георгиев – специалност: финанси, счетоводство и контрол, право.
Кирил Кралчев Методиев – специалност: счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров – специалност: счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински – специалност: счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова – специалност: счетоводство и контрол, одитор на системи за управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева – специалност: икономика на търговията и промишлеността – средно икономическо.
Кристена Илиева Божилова – специалност: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова Александрова – специалност: финанси и кредит, държавен финансов контрол.
Костадин Златанов Костадинов – специалност: финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов – специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева – специалност: финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност: финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любомир Бонов Бонев – специалност: социално-икономическо планиране, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски – специалност: счетоводство, право.
Любомир Константинов Васев – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия – фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков – специалност: международни икономически отношения, транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова – специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова – специалност: счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева – специалност: счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова – специалност: икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова – специалност: счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева – специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор, независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Людмил Митев Недялков – специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Маргарита Георгиева Пецанова – специалност: международни икономически отношения и митническа политика, фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска – специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова – специалност: финанси и кредит, държавни финанси, финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева – специалност: икономика и организация на вътр. търговия.
Маргарита Ташева Радева – специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Маргарита Ценова Костова – специалност: икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Величкова Божкова – специалност: финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Стефанова Станева – специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова – специалност: финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова – специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева – специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова – специалност: народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева – специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова – специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева – специалност: икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска – специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова – специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева – специалност: финанси и кредит, право.
Мария Стефанова Войникова – специалност: икономика на промишлеността.
Марко Петров Терзийски – специалност: счетоводна отчетност.
Мартин Николов Николов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Мая Ангелова Петрова – специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Мая Цветанова Василева – специалност: управление и планиране на нар. стопанство, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска – специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност: счетоводство и контрол, независим финансов одит, достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева – специалност: международни икономически отношения, право, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност: счетоводство и контрол.
Милен Марчев Марков – специалност: МИО – управление на международни проекти, финанси, доктор по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на индустрията.
Милита Йорданова Христова – специалност: управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева – специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Мирена Милкова Шотекова – специалност: стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Борисов Петков – специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление и администрация.
Мирослав Жеков Николов – специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослава Стоянова Маринова – специалност: маркетинг, право на ЕС.
Минчо Василев Минчев – специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев – специалност: финанси.
Михаела Любомирова Йоргова – специалност: икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков – специалност: финанси.
Момчил Станчев Тиков – специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова – специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова – специалност: счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова – специалност: финанси и кредит.
Надя Силуанова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева – специалност: бизнес и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова – специалност: счетоводство и контрол.
Недка Иванова Петрова – специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен транспорт.
Недко Йорданов Тодоров – специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова – специалност: икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев – специалност: икономика и управление на транспорта – оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, финансови активи и финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост, земеделски земи и подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова – специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нина Спасова Стоименова – специалност: маркетинг и мениджмънт; счетоводство, финанси и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Недков Тодоров – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски – специалност: планиране на народното стопанство, извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева – специалност: стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Олга Георгиева Миленкова – специалност: икономика на труда и социалното дело, здравна икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов – специалност: икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов – специалност: финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова – специалност: счетоводна отчетност – икономика и мениджмънт, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност: аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Парашкевов Миков – специалност: социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифиц. информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов – специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петя Васкова Христова – специалност: международни икономически отношения, маркетинг.
Петя Костадинова Маринова – специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти – съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Кимонов Илиев – специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Стефанов Цанков – специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова – специалност: организация на машинната обработка, икономическа информация.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност: счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Радка Йорданова Бончева – специалност: икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева – специалност: икономика – счетоводство и одитинг.
Радослава Николова Лалова – специалност: счетоводство и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева – специалност: счетоводство и контрол – квалификация: управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров – специалност: икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност: счетоводство и контрол.
Рени Димитрова Стоянова – специалност: икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова – специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева – специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск, валутни опции, международни разплащания, извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски – специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Стоянов Костов – специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова – специалност: икономика и организация на труда, икономика на здравеопазването.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност: счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев – специалност: икономика и организация на труда, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Румен Цветанов Апотолев – специалност: икономика и управление на търговията, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Румен Цветанов Върбанов – специалност: икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева – специалност: икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка – специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на търговски марки и промишлени образци.
Румяна Петрова Евтимова – специалност: финанси и кредит – счетоводство с програмен продукт, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Христова Димитрова – специалност: финанси и кредит.
Румяна Вергилова Начева – специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка на електронно-изчислителна техника.
Сашка Филева Войнска – специалност: икономика – бизнес администрация, достъп до класифицирана информация.
Сашо Христов Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, цели държавни и общински предприятия, други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова – специалност: икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова – специалност: ОПОИИ – организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова – специалност: търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско управление.
Светослава Радева Георгиева – специалност: икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова – специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство; вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева – специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова – специалност: счетоводство на нефинансовите предприятия, счетоводен мениджмънт в търговските дружества, здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев – специалност: икономика на транспортна фирма – счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева – специалност: финанси – банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова – специалност: счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност: икономика на промишлеността, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева – специалност: икономика – бизнес администрация, стопанско управление, счетоводство и контрол.
Софка Петрова Боянова – специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Спаска Методиева Атанасова – специалност: икономист, икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова – специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Снежка Кирилова Илиева – специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.
Станислав Ганев Божков – специалност: маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов – специалност: управление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински – специалност: прогнозиране и планиране, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов – специалност: счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков – специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев – специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност: икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова – специалност: счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова – специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева – специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова – специалност: икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева – специалност: счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност: магистър по икономика, маркетолог, оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Татяна Иванова Илева – специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова – специалност: счетоводство и контрол.
Таня Петрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността – финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова – специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова – специалност: финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев – специалност: икономическа информатика, национална сигурност и отбрана, достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева – специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова – специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова – специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.
Тошко Николов Поптолев – специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова – специалност: търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова – специалност: счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Петкова Староманова – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров – специалност: икономика и организация на труда.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Илиев Чамов – специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова – специалност: финанси, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова – специалност: финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова – специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Иванова Нитова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев – специалност: финанси.
Яна Сергеева Данаилова – специалност: международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти.
Янка Желязкова Демирева – специалност: статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паскалева Чалъкова – специалност: икономика на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова – специалист: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев – специалност: математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност: счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Иванова Стойкова – специалност: прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност: финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши – специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Атанаска Андреева Попчева – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност: икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Ваня Великова Григорова – специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова – специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право – оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев – специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодрова – специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев – специалност: финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност: финанси – съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна икономика.
Венцислав Иванов Иванов – специалност: финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова – специалност: икономика и управление на търговията.
Веселин Димитров Янков – специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ръководител движение и търговската експлоатация.
Веселина Георгиева Попова – специалност: икономика – бизнес администрация, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Илиева Танева – специалност: ОПОИИ.
Виолета Димитрова Младенова – специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност: аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров – специалност: финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев – специалност: икономика и организация на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова – специалност: финанси.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Ганов Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Добрев Господинов – специалност: икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев – специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Григор Димитров Григоров – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност: финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова – специалност: електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и съоръжения.
Деница Юриева Маринова – специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност: икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност: финансов контрол.
Димитър Живков Живков – специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Кирилов Радонов – специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев – специалност: счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска – специалност: икономика на външната търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева – специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова – специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Емилия Бонева Стоянова – специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова – специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорница Николаева Иванова – специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова – специалност: планиране на народното стопанство, икономист.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси и кредит, счетоводство на селското и горското стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивелина Христова Манчева – специалност: финанси.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки, бизнес администрация – финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност: икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова – специалност: икономика и организация на МТС, фирмено счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Кирил Димитров Георгиев – специалност: финанси, счетоводство и контрол, право.
Методи Петров Методиев – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Тоня Иванова Ташева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кристена Илиева Божилова – специалност: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Лидия Гергинова Петкова – специалност: счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лютакова – специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност: финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова – специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия – фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност – маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков – специалност: международни икономически отношения, транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Петкова Динкова – специалност: финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева – специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Тодорова Николова – специалност: народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева – специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Меглена Петрова Желенска – специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова – специалност: счетоводство и контрол, независим финансов одит, достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност: счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на индустрията.
Милита Йорданова Христова – специалност: управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов – специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова – специалност: икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Надя Силуанова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова – специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана информация.
Нели Желева Терзиева – специалност: стокознание.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова – специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Николина Георгиева Танева – специалност: стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николай Недков Тодоров – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски – специалност: планиране на народното стопанство, извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева – специалност: организация на производство и управление в транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност: аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи.
Пламен Стефанов Цанков – специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност: счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Радка Пламенова Василева – специалност: икономика – счетоводство и одитинг.
Радко Иванов Чапаров – специалност: технология на металите, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта, достъп до класифицирана информация.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Боянова Георгиева – специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление – оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Иванова Иванова – специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност: счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Румен Цветанов Апотолев – специалност: икономика и управление на търговията, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Румяна Вергилова Начева – специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация) – оценка на електронноизчислителна техника.
Румяна Петрова Николова – специалност: агроном – растителна защита.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева – специалност: икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова – специалност: счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност: икономика на промишлеността, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева – специалност: икономика – бизнес администрация, стопанско управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежка Кирилова Илиева – специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.
Стойчо Стоянов Николов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев – специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова – специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева – специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Василева Кляшева – специалност: счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност: магистър по икономика, маркетолог – оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност: радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, европейски компютърен сертификат – експерт, достъп до класифицирана информация.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен контрол, оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева – специалност: физика и математика, счетоводство и контрол, банково и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова – специалист: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Желязкова Демирева – специалност: статистика, оценка на търговски предприятия.
 
Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров – специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология – оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева – специалност: инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Александър Василев Пенев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев – специалност: топлотехника.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев – специалност: металургия на черни метали.
Алекси Атанасов Чиликов – специалност: механ. уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова – специалност: архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова – специалност: промишлено и гражданско строителство – оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова – специалност: промишлено и гражданско строителство – оценка на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров – специалност: индустриален мениджмънт – инженер-мениджър – управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически и юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов – специалност: ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти.
Ангел Йорданов Младенов – специалност: електроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов – специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ангелина Димитрова Маринова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова – специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анета Златева Иванова – специалност: минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анета Иванова Йорданова – специалност: електроснабдяване и електорообзавеждане на промишлеността и транспорта, пълна проектантска правоспособност по част “Електрическа”.
Анна Василева Петрова – специалност: дървообработване и производство на мебели, инженер-дизайнер – производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска – специалност: автоматизация на производството, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева – специалност: промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева – специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова – специалност: земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов – специалност: химическа технология на дървесината – икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов – специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов – специалност: строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов – специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов – специалност: ел. централи и мрежи.
Атанас Димитров Цвятков – специалност: топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов – специалност: земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност: инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация – професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев – специалност: транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев – специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев – специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев – специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков – специалност: хидравлика и пневматика.
Борис Константинов Борисов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев – специалност: архитектура.
Борис Милчев Милев – специалност: технология и организация на железопътния транспорт, технически надзор на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, газови уреди и инсталации, системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Попов – специалност: горско стопанство, оценка на гори и на земи в горския фонд, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Младенов Савов – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност: промишлена топлотехника.
Валентин Ангелов Миленов – специалност: електротехника, доктор – електрически машини.
Валентин Атанасов Петков – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Любомиров Кръстев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Рачев Симеонов – специалност: пътно строителство, достъп до класифицирана информация.
Валентина Асенова Илиева – специалност: инженерна геоекология, добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Маринова Шишкова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини – оценка на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева – специалност: електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков – специалност: металургия на черните метали, техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов – специалност: машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев – специалност: летец – пилот от БГА, летателна експлоатация на въздушния транспорт, международни икономически отношения и външноикономическа дейност, система за управление на безопасността на полетите, въздушно законодателство, методичен курс за проверяващ летателен персонал, превоз на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова – специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна фирма, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана информация.
Ваня Димитрова Велянова – специалност: технология на металите, патентно дело, оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Васил Андонов Веселинов – специалност: автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов – специалност: ел. снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Васил Танев Стайков – специалност: радиоелектронна техника, системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; криминалистика.
Василка Богданова Дамянова – специалност: строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова – специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев – специалност: технология на металите.
Величка Георгиева Тименова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев – специалност: електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, технически методи и средства за защита на класифицираната информация при физическата и сигурност и сигурността на АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев – специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, оценка на въздействието върху околната среда, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, пълна проектантска правоспособност по части геодезическа.
Весела Стоянова Корова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев – специалност: финанси, банково дело, експлоатация и ремонт на летателните апарати, основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, мениджмънт на военновъздушните сили – оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев – специалност: машинен инженер.
Веселин Николаев Миндов – специалност: хидрогеология и инженерна геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска – специалност: горско стопанство; фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова – специалност: машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова – специалност: механично уредостроене, металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, патентно дело, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова – специалност: промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева – специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, международни финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.
Виолетка Маринова Цолова – специалност: промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Василев Васев – специалност: ел. снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев – специалност: топло и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов – специалност: автоматика и телемеханика, експерт-оценител на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Габриела Любомирова Семова-Колева – специалност: архитектура, консервация на исторически градове и сгради, икономика, организация и счетоводство.
Галина Петкова Главчева – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов – специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков – специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев – специалност: маш. и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски – специалност: земеустройство, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, дейности по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов – специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров – специалност: ВиК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов – специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев – специалност: геодезия, картография и фотограметрия, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниела Добрева Романова – специалност: геодезия, пълна проектантска правоспособност; приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова – специалност: архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева – специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева – специалност: промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов – специалност: геодезия, фотограм. и картография, достъп до класифицирана информация.
Диана Цветкова Христова – специалност: електронна техника ППМЕ, оценител на машини и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов – специалност: геодезия, фотограм. и картография – правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска – специалност: топлинна и масообменна техника в химическата промишленост – пълна проектантска правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проектиране на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска – специалност: технология на шевното производство.
Димитър Алексиев Стоев – специалност: топлотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност: топло- и ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Илиев Димитров – специалност: машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Димитър Йорданов Илиев – специалност: технология на машиностроенето – притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов – специалност: промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта, достъп до класифицирана информация.
Димитър Николов Бузяков – специалност: промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Димитър Николов Николов – специалност: разработка на полезни изкопаеми, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Димитър Пеев Димитров – специалност: танкови войски – технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифицирана информация.
Димитър Петров Петев – специалност: радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров – специалност: радиотехника, радиоелектроника.
Димчо Славев Пиралков – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Добрина Стефанова Ченева – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено счетоводство, оценител на недвижими имоти, ОВОС, стандартизация.
Донка Цветкова Генова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев – специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов – специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова – специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова – специалност: промишлена електротехника – програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова – специалност: подвижен железопътен състав – оценка на машини и съоръжения.
Елена Гьорева Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Ели Кирилова Симова – специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова – специалност: подемно-транспортни строителни машини и системи, счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова – специалност: МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Емил Асенов Стефанов – специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Емил Боянов Йорданов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов – специалност: подемно-транспортни строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев – специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Емил Русев Русев – специалност: подемно-транспортни строителни и минни машини – автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на подемно-транспортни, строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов – специалност: машини и апаратура за химическата и хранителната промишленост.
Емил Цветанов Томов – специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, мениджър, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Антонова Петрова – специалност: общо машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева – специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева – специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева – специалност: хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев – специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Живко Здравков Мартинов – специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Зорка Николова Милева-Василева – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно дело, достъп до класифиц. информация.
Ива Дамянова Урумова – специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Детелинов Николаев – специалност: строителство на сгради и съоръжения, строителни конструкции.
Ивайло Николов Димитров – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, правоспособност за изв. на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Ивайло Христов Коев – специалност: експлоатация и ремонт на летателните апарати, индустриален мениджмънт.
Ивалин Костов Йосифов – специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков – специалност: горско стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов – специалност: подемно-транспортни и строителни машини и системи.
Иван Атанасов Тодоров – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Василев Иванов – специалност: ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлено предприятие – среден техник.
Иван Иванов Гешев – специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев – специалност: ел. машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов – специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев – специалност: технология на машиностроенето.
Иван Методиев Шопниколов – специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев – специалност: технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов – специалност: топлинна и масообменна техника, патентно-лицензионна дейност, интелектуална собственост, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков – специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев – специалност: електроинженер, криминалистически анализ на звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Иван Чанков Иванов – специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева – специалност: комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова – специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева – специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска – специалност: текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова – специалност: електротехника.
Иглика Димитрова Христова – специалност: промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, технология на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Игор Янков Янкулов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов – специалност: топлинна и масообменна техника.
Ина Димитрова Бояджиева – специалност: топлинна и масообменна техника, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова – специалност: архитектура.
Искра Василева Лозанова – специалност: озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова – специалност: архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова – специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева – специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йоланда Петрова Недева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев – специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов – специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, инвестиционни проекти в публичния сектор, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов – специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев – специалност: подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Пашунов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Стоименов Тотков – специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев – специалност: ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева – специалност: атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева – специалност: металургия на черните метали, мениджър по международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Калинка Маркова Крумова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов – специалност: електроинженер – далекосъобщителна техника, ст.н.с. ІІ степен.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи. оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева – специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова – специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство – достъп до класифицирана информация.
Катя Петрова Маринкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност: инженер по електроника и автоматика – радио- и телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Д-р Калин Петров Радлов – специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев – специалност: радиотехника, оценител на органи за контрол І ниво, пълна проектантска правоспособност.
Кирил Богданов Николаев – специалност: промишлена топлотехника – машинен инженер.
Кирил Христов Велков – специалност: подвижен жп състав, доц. доктор подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска – специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов – специалност: транспортно строителство, организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев – специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост – автоматизация на дискретното производство.
Костадин Христов Буков – специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински – специалност: промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност: строителен инженеринг, бизнес администрация и мениджмънт – международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев – специалност: машинен инженер – хидро- и пневмотехника, машинен техник – двигатели с вътрешно горене, пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване.
Красимира Илиева Атанасова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, икономика, банково счетоводство, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, вписан в публичния регистър на експертите по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи на оценката: ландшафт, културно-историческо наследство.
Кристина Стефанова Найденова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова – специалност: технология на биопроизводствата – аграрни и хранителни биотехнологии, доктор генетична трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова – специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова – специалност: хидравлични машини и съоръжения, патентно дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова – специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство – финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова – специалност: ел. измервателна техника.
Лъчезар Петров Григоров – специалност: архитектура.
Лъчезар Радев Радев – специалност: икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Богданов Николаев – специалност: промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев – специалност: машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения, експерт по финансово-икономически проблеми, достъп до класифицирана информация.
Любомир Василев Цветков – специалност: промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков – специалност: технология на машиностроенето – експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография – пълна проектантска правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Макари Новев Радев – специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев – специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова – специалност: технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова – специалност: ел. машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова – специалност: промишлено и гражданско строителство – проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов – специалност: комуникационна техника и технологии, авто-техническа експертиза, достъп до класифицирана информация.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строителство и архитектура.
Марина Игнатова Николова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков – специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Мария Атанасова Циганчева – специалност: топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова – специалност: автоматизация на производството, оценител на недвижими имоти.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова – специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова – специалност: озеленяване, оценител на недвижими имоти, синдик, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Мария Христова Николова – специалност: технология на машиностроенето.
Мария Цончева Гугучкова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Маруся Росенова Стефанова – специалност: металургия на черните метали, финансов мениджмънт, системи за опазване на околната среда, оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева – специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов – специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева – специалност: геодезия, фотограм. и картография, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова – специалност: електроника – електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов – специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева – специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева – специалност: архитектура.
Михаил Александров Томов – специалност: промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов – специалност: минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова Андреева – специалност: земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова – специалност: архитектура.
Надежда Христова Ярловска – специалност: геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова – специалност: далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова – специалност: технология на растителните, хранителните и вкусовите продукти, банки и банково дело, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова – специалност: строителство и архитектура – среден техник, оценител на недвижими имоти.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева – специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място, вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Неделко Петров Неделков – специалност: водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов – специалност: механизация на селското стопанство – оценка на машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова – специалност: транспортно строителство – жп строителство, оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева – специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански – специалност: ел. централи, мрежи и системи, пълна проектантска правоспособност по части електрическа.
Никола Димитров Николов – специалност: промишлена топлотехника, противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм, достъп до класифицирана информация.
Никола Иванов Николов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николета Маринова Кюркчиева – специалност: геодезия – приложна геодезия; пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ – инженер технология на машините, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов – специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов – специалност: транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев – специалност: радиотехника и електромедицинска техника, оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков – специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на търговията, външна търговия, оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Николай Танчев Гергов – специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова – специалност: горско стопанство, съвременно управление в устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова – специалност: автоматизация на дискретното производство, патентно дело.
Николинка Танева Радулова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Нора Лозанова Лозанова – специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност: технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев – специалност: подвижен железопътен състав, доцент, доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павел Георгиев Иванов – специалност: разработка на полезни изкопаеми – открит добив, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Проф. Панайот Ангелов Панайотов – специалност: механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова – специалност: технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Петко Костов Зоровски – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Любенов Милевски – специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, достъп до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов – специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев – специалност: механизация на селското стопанство – оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев – специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология, координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков – специалност: ДСТ, електроинженер.
Петя Георгиева Николова – специалност: маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от ІІІ – VІ категория, дейност по кадастъра.
Петя Петкова Маринчева – специалност: промишлено и гражданско строителство; пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, и организация и изпълнение на строителството.
Пламен Генов Генов – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, достъп до класифицирана информация.
Пламен Димитров Гърбов – специалност: технология на строителството, конструкции на сгради и съоръжения, правоспособност по част конструктивна.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на проф. квалификация, документен контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Стефанов Цанков – специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев – специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова – специалност: геодезия, правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева – специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров – специалност: технология на металите, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта, достъп до класифицирана информация.
Радослав Цанков Джанбазов – специалност: инженер по геодезия, фотограметрия и топография; артилерийско инструментално разузнаване, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова – специалност: технология на машиностроенето – ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Райна Василева Бонева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия – електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева – специалност: промишлена техника.
Рали Динев Коев – специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, достъп до класифицирана информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност: строителство на сгради и съоръжения.
Рика Хараламбос Пападополулу – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов и банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов – специалност: геодезия, инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Румяна Атансова Гондова – специалност: хидрогеология и инженерна геология, фирмен мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска – специалност: промишлено и гражданско строителство, единни европейски методи и подходи при определяне стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за бизнес оценяване.
Румяна Живкова Кръстева – специалност: промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева – специалност: автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, промишлен мениджмънт, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова – специалност: технология на металите, икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Шипкова – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова – специалност: селскостопанска техника, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова – специалност: машиностроене и уредостроене – прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност: горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов – специалност: обогатяване на полезните – ИУ на природопл., опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда, фирмено счетоводство, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светозар Петров Георгиев – специалност: далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско управление.
Свобода Желева Кирязова – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по част “Електрическа”.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева – специалност: хидростроителство, доктор по инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев – специалност: експлоатация на жп транспорта – оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Славинка Лазарова Генчева – специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова – специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Снежанка Стоянова Андреева – специалност: архитектура, организация и управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска – специалност: промишлено и гражданско строителство, технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова – специалност: геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спасия Костадинова Генчева – специалност: промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Спас Георгиев Милчев – специалност: автоматизация на производството, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов – специалност: горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров – специалност: автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков – специалност: инженер-механик, доктор на техническите науки – машинно инженерство, професор – приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев – специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова – специалност: промишлено и гражданско строителство, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станимир Тодоров Янчев – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятие и вземания.
Станислав Димов Пандев – специалност: ел. централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Стефан Златев Стефанов – специалност: ел. машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков – специалност: топлотехника.
Стефан Стоянов Бебревски – специалност: промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева – специалност: земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова – специалност: технология на машиностроенето, промишлено и гражданско строителство – технология и организация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева – специалност: технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов – специалност: промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин – специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стойчо Георгиев Стойков – специалност: ел. енергетика – електроинженер – промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Петков Стоянов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност по геодезия и кадастър, проектантска правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Танко Янков Танков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова – специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Таня Георгиева Трайкова – специалност: машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Таня Илиева Алексиева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка – специалност: промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева – специалност: маркшайдерство, извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова – специалност: топлинна и масообменна техника, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Татяна Милчева Драганинска – специалност: архитектура, екология, соларни технологии, европроекти.
Ташко Веселинов Ташев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева – специалност: архитектура.
Теодора Любомирова Дачева – специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки – специалност: технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев – специалност: радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров – специалност: механизация на селското стопанство, технология на металите, експертна оценка на щети и на стойността им.
Тодор Христов Димитров – специалност: експлоатация на ж.п транспорт, достъп до класифицирана информация.
Тони Петров Тонев – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Тоня Иванова Ташева – специалност: геодезия, фотогрметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Филип Савов Савов – специалност: технология на машиностроенето, заваръчна техника секция корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов – специалност: хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров – специалност: технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев – специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов – специалност: експлоатация на жп транспорт, ръководител движение.
Христо Димитров Брестлиев – специалност: Топлинна и хладилна техника – среден техник – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради, на предприятия за леката промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ, механична технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.
Христо Динков Камберов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Николов Манчев – специалност: металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов – специалност: ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков – специалност: минна електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия; оценител на цели държавни и общински предприятия, активи, технически контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров – специалност: радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков – специалност: транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов – специалност: маркашайдерство и геодезия.
Цветана Атанасова Теофилова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева – специалност: минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева – специалност: маркшайдерство – средно техническо, оценител на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов – специалност: общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева – специалност: транспортна техника и технологии, финансов контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова – специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност: радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества; оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи, сертификат: европейски компютърен сертификат – експерт, достъп до класифицирана информация.
Чавдар Георгиев Енчев – специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване на недвижимите имоти и строителството.оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов – специалност: геодезия, предприемачество и право в международния бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Явор Николов Терзиев – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов – специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова – специалност: електрификация на селското стопанство, обследване на енергийна ефективност на сгради.
Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов – специалност: автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, машинен техник.
Ангел Йорданов Младенов – специалност: електротехника, автотехническа експертиза.
Доц. д-р Инж. Ангел Петков Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов – специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов – специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Антони Вълков Запрянов – специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Аспарух Василев Василев – специалност: транспортна техника и технологии – автомобилна техника, автоексперт-оценител, автотранспортна техника.
Атанас Велинов Тодоров – специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Атанас Димитров Атанасов – специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Петров Табаков – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели с вътрешно горене (инженер по експлоатация и ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов – специалност: трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова – специалност: двигатели с вътрешно горене, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов – специалност: технология и управление на транспорта; преподавател – инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов – специалност: транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов – специалност: транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика, организация и управление на вътрешноградския и крайградски транспорт.
Васил Кирилов Андонов – специалност: монтьор и водач на МПС, средно специално, механизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев – специалност: транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Вениамин Вълков Тодоров – специалност: технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Виктор Ленинов Иванов – специалност: технология и управление на транспорта, бизнес администрация.
Владимир Василев Васев – специалност: ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев – специалност: експлоатация и ремонт на летателните апарати, основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, финанси, банково дело, мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов – специалност: автоматика и телемеханика, експерт-оценител на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Асенов Стоименов – специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Джонев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков – специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифицирана информация.
Георги Златков Кузмев – специалност: траспортна техника и технологии, технология и управление на транспорта, инженер по транспорта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски – специалност: колесни и верижни машини; автомобили, трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Алексиев Стоев – специалност: топлотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Кирилов Късметов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов – специалност: транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, основи на риска и автомобилно застраховане.
Димитър Пеев Димитров – специалност: танкови войски – технически КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифицирана информация.
Димчо Славев Пиралков – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Димитров Христов – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова – специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини и съоръжения.
Живко Христов Евтимов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Ивайло Емилов Григоров – специалност: електротехника.
Ивайло Петров Йорданов – специалност: технология и управление на транспорта.
Иван Александров Маринов – специалност: публична администрация, строителна механизация – машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Методиев Методиев – специалност: автомобили и кари, средно специално, експерт-оценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов – специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев – специалност: технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев – специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден техник; патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии; оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев – специалност: подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Калин Петров Радлов – специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Христов Велков – специалност: подвижен жп състав, доц. доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов – специалност: технология и организация на железопътния транспорт, експерт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми, криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов – специалност: маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ.
Красимир Николаев Пъргов – специалност: транспортен мениджмънт и логистика, стопанско управление, извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари, сервизен специалист – тахографи.
Ленин Велинов Станоев – специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на автомобилния транспорт и селското стопанство, селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбов-Белева – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и авиация – изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел при комбинирани товарни превози.
Михаил Тодоров Недков – специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов – специалност: транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов – специалност: технология на машиностроене и уредостроене.
Младен Георгиев Христов – специалност: транспортна техника и технологии, застраховане и социално дело.
Начо Константинов Симеонов – специалност: бизнес мениджмънт и технологии, автотехнически експертизи.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Владимиров Пелов – специалност: железопътна техника – електрически локомотиви, автотехническа експертиза.
Николай Пеев Камбуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, инженер по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов – специалност: двигатели с вътрешно горене, патентно дело, Европейско патентно ведомство, оценител на интелектуално и индустриална собственост и други фактически отношения, правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки и промишлени образци, оценка на други активи (дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов – специалност: транспортна техника и технологии.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Любомиров Костов – специалност: измервателна техника, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Петър Пенчев Славов – специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза – проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене.
Радослав Кирилов Стоянов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, бизнес мениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Румен Петров Таслаков – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев – специалност: автомобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков – специалност: автомобилна техника.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров – специалност: автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков – специалност: инженер-механик, доктор на техническите науки – машинно инженерство, професор – приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев – специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев – специалност: трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев – специалност: автотехническа експертиза, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов – специалност: автомобили и кари – експлоатация и ремонт – средно специално, организация и управление на франчайзинговата дейност, автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, извършване на периодични прегледи на ППС.
Тодор Иванов Чакъров – специалност: механизация на селското стопанство, технология на металите, експертна оценка на щети и на стойността им.
Тони Петров Тонев – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Господинов Христов – специалност: експлоатация на жп транспорт, ръководител-движение.
Христо Емилов Емилов – специалност: автоексперт, английски език, ниво В1.
Христо Иванов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, технологии и безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Недков Христов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Цветан Кръстев Тодоров – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов – специалност: общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров – специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов – специалност: автотехническа експертиза, технология и управление на транспорта.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албен Рашков Родопманов – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева – специалност: инженерна химия.
Александър Велков Гоцев – специалност: топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов – специалност: технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите, инженер-химик, вътрешен одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева – специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов – специалност: химическа технология на дървесината – икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов – специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност: инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев – специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев – специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков – специалност: хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност: промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Валентин Атанасов Петков – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов – специалност: пътно строителство, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков – специалност: металургия на черните метали, техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Стефанов Михайлов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова – специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев – специалност: технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев – специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Виолета Върбанова Шентова – специалност: механично уредостроене, металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, патентно дело, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова – специалност: промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева – специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, международни финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев – специалност: технология на машиностроенето.
Георги Андонов Георгиев – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов – специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев – специалност: машини и апаратура за хранителната промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Костадинов Йончев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност: топло- и ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Йорданов Илиев – специалност: технология на машиностроенето, притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев – специалност: радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроене, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев – специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически и юридически лица.
Димитринка Борисова Милевска – специалност: технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова – специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Елияна Димитрова Христова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Емил Тодоров Соколов – специалност: машини и апаратура за химическата и хранителната промишленост.
Емилия Антова Петрова – специалност: общо машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи.
Ивалин Костов Йосифов – специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев – специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов – специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Стойнов Кючуков – специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иван Чанков Иванов – специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска – специалност: текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова – специалност: промишлена топлотехника – пълна проектантска правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, технологична на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Ина Димитрова Бояджиева – специалност: топлинна и масообменна техника, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красимирова Семерджиева – специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йордан Стоименов Тотков – специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева – специалност: атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева – специалност: металургия на черните метали, мениджър по международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност: инженер по електроника и автоматика – радио- и телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Константин Борисов Балев – специалност: електроинженер – ел. централи и мрежи.
Костадин Христов Буков – специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински – специалност: промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност: строителен инженеринг, бизнес администрация и мениджмънт, международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев – специалност: машинен инженер – хидро- и пневмотехника, машинен техник – двигатели с вътрешно горене, пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев – специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, автоматизация на дискретното производство.
Красин Стоянов Койчев – специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Кристина Стефанова Найденова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова – специалност: хидравлични машини и съоръжения, патентно дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лъчезар Радев Радев – специалност: икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Людмил Алексиев Недялков – специалност: технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Макари Новев Радев – специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова – специалност: технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова – специалност: ел. машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова – специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов – специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Мария Павлова Гашарова – специалност: технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова – специалност: технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строителство и архитектура.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов – специалност: промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова – специалност: далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева – специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Невена Михайлова Стефанова – специалност: технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти; определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, инженер технология на машините, ракетно- артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова – специалност: горско стопанство, съвременно управление в устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност: технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев – специалност: подвижен железопътен състав, доцент, доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Павлина Лилова Стефанова – специалност: организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Пейя Георгиева Будакова – специалност: технология на растителни, хранително-вкусови продукти.
Петър Любенов Брънеков – специалност: ДСТ, електроинженер.
Пламен Стефанов Цанков – специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност: строителство на сгради и съоръжения.
Румяна Атансова Гондова – специалност: хидрогеология и инженерна геология, фирмен мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова – специалност: технология на металите, икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова – специалност: технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност: горско стопанство.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско управление.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Симеон Ананиев Ананиев – специалност: експлоатация на жп транспорта, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков – специалност: монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, социални дейности.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност, конструктивна организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност – конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев – специалност: автоматизация на производството, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Спасия Костадинова Генчева – специалност: промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Станимир Малинов Станков – специалност: експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Стефан Борисов Яковски – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност: машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт – автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков – специалност: топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков – специалност: ел. енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Тодор Желев Авджиев – специалност: радиотехника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки – специалност: технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петров Тонев – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Хараламби Йонков Петров – специалност: технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов – специалност: експлоатация на жп транспорт, ръководител-движение.
Цветан Младенов Стойков – специалност: транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов – специалност: общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Адалберт Асенов Антов – специалност: компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев – специалност: математика, изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов – специалност: комуникационна техника и технологии, радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян – специалност: информатика.
Александър Недялков Кирков – специалност: информационна сигурност – авторски права на софтуерни приложения и в интернет; установяване и сигурност на системи с банкови карти – достъп до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски – специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов – специалност: изчислителна техника – автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Божидар Руменов Шуманов – специалност: информатика, софтуерни технологии в интернет.
Валери Найденов Петров – специалност: радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев – специалност: електронна техника ППМЕ, право, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков – специалност: комуникационна техника и технологии, комуникационна осигурителна техника, достъп до класифицирана информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев – специалност: математика и информатика.
Даниела Димитрова Събева – специалност: компютърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова – специалност: електронна техника и микроелектроника, достъп до класифицирана информация.
Димитър Борисов Шалварджиев – специалност: компютърни системи и технологии.
Димитър Петров Петев – специалност: радио- и телевизионна техника.
Димитър Стамов Тончев – специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически и юридически лица.
Дойчин Тодоров Метексинов – специалност: компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова – специалност: промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев – специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа експертиза.
Емил Трайков Стоянов – специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева – специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев – специалност: радиотехника.
Д-р Иван Драгов Тренчев – специалност: финанси – банково дело, математика, информатика, достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева – специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров – специалност: изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова – специалност: информатика – компютърна графика, приложна математика, електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов – специалност: електроинженер – далекосъобщителна техника, ст.н.с. ІІ степен.
Костадин Златанов Костадинов – специалност: МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифицирана информация.
Любомир Стефанов Тулев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, право, противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов – специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марио Недков Марков – специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милен Спасов Спасов – специалност: компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова – специалност: електроника – електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова – специалност: компютърни системи – компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев – специалност: компютърни системи – компютърна техника.
Надежда Христева Георгиева-Димитрова – специалност: електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов – специалност: информатика.
Николай Найденов Хранов – специалност: книгоразпространение – библиотечно-информационни дейности, компютърни системи, мобилни комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство, достъп до класифицирана информация.
Николинка Танева Радулова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян – специалност: математика и информатика, бизнес информатика с английски език, сертифициран да провежда обучения в академиите за информационни технологии на Майкрософт.
Петър Велков Христов – специалност: транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА по трибология.
Павлин Галинов Панев – специалност: компютърни системи и технологии, електронно управление.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: физика.
Петър Недялков Кирков – специалност: комуникационна техника и технологии – аудио-комуникационна техника.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии – видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на проф. квалификация, документен контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Тенев Панайотов – специалност: автоматика, информационна и управляваща техника.
Преслав Димитров Пугев – специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия – електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев – специалност: далекосъобщителна техника.
Светомир Димитров Донев – специалност: компютърни системи и технологии.
Слави Весиславов Маринов – специалност: комуникационна техника и технологии.
Снежана Светославова Люцканова-Димова – специалност: изчислителна техника.
Таня Енева Коцева – специалност: електронна техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Тереза Стоянова Тренчева – специалност: информационни технологии, английска филология, доцент по обществени комуникации и информационни науки.
Тодор Димитров Балабанов – специалност: софтуерни технологии в интернет, доктор по информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов – специалност: автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов – специалност: комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов – специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност: радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи, сертификат: Европейски компютърен сертификат – експерт, достъп до класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов – специалност: микроелектроника и полупроводникови устройства.
Чавдар Георгиев Енчев – специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов – специалност: електронна и комуникационна техника и технологии – диагностика и приложение на МПС, разследване на престъпления в киберпространството, достъп до класифицирана информация.
Юрий Стойков Ангелов – специалност: радио- и телевизионна техника; компютърни мрежи; съдебен експерт по компютърнотехнически експертизи.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Адриана Николаева Джокова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Александър Василев Пенев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински – специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика – оценител на инвестиционен проект, на недвижими имоти.
Александър Николов Танев – специалност: пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов – специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография – оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова – специалност: архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Ангелина Гергинова Атанасова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, инженерна безопасност.
Ангелина Димитрова Маринова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ангел Коцев Петров – специалност: пътно строителство, икономика на строителството, достъп до класифицирана информация.
Ангелина Димитрова Маринова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова – специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова – специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева – специалност: промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева – специалност: архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова – специалност: строителство и архитектура, строителен техник.
Антонио Вилиянов Шопов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност: водоснабдяване и канализация.
Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов – специалност: пътно строителство.
Беатриче Еленкова Христова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация – професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова – специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова – специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков – специалност: промишлено и гражданско строителство – оценка на движимо и недвижимо имущество на държавни и общински фирми, оценка на инвестиционни проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Божидар Христов Дончев – специалност: транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева – специалност: архитектура, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Младенов Савов – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Иванова Влъчкова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова – специалност: архитектура.
Бранимир Владимиров Динев – специалност: промишлено и гражданско строителство – пълна проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството.
Валентин Алипиев Петков – специалност: хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Георгиев Ликов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов – специалност: транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков – специалност: електроенергетика, далекосъобщителна техника, икономист – организатор на производителността на труда и управлението в промишлеността, експерт на Националната строителна федерация, експерт на Българската браншова камара на енергетиците, координатор по безопасност и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валентин Любомиров Кръстев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Стойнев Тонев – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Валери Антов Велин – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, строителство и архитектура.
Валя Стефанова Петрова – специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна фирма; пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана информация.
Ваньо Янков Николов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова – специалност: промишлено и гражданско.
Ваня Асенова Илиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството.
Ваня Георгиева Станкова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма, управление и отчетност на фирмата, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров – специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и архитектура – среден техник.
Васил Трайков Георгиев – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Весела Георгиева Горанова – специалност: водоснабдяване и канализация, контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Весела Стоянова Корова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Петров Миланов – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология – икономика на транспортната фирма; безопасност и здраве при работа в строителството, технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционални железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова – специалност: строителство и архитектура, строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова – специалност: архитектура.
Виолетка Маринова Цолова – специалност: промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова – специалност: геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дянков Георгиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка – специалност: геодезия, фотограметрия и и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев – специалност: геодезия, картография и фотограметрия; оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски – специалност: строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, автоексперт.
Даниела Янчева Анталавичева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева – специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова – специалност: архитектура.
Дафина Кирилова Пешева – специалност: архитектура, архитектурно-градустройствени проблеми при обновяването на жилищно-търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева – специалност: промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова – специалност: архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции – организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков – специалност: транспортно строителство и пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Бузяков – специалност: промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството – оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Димитър Панайотов Джелебов – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, Общ и специализиран държавен контрол, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Димитър Петров Ганджов – специалност: архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димитър Рангелов Донков – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Димитър Стоянов Димитров – специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, Дейности по кадастъра.
Донета Божкова Божкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено счетоводство, оценител на недвижими имоти, ОВОС, Стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев – специалност: пътно строителство.
Евгений Николаев Гацов – специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева – специалност: строителство и архитектура, озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Гьорева Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова – специалност: строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова – специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева – специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на недвижими имоти.
Емил Асенов Стефанов – специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Емил Любомиров Събев – специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Теофанов Шолев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Торком Мечикян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева – специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова – специалност: геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева – специалност: хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов – специалност: строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Иван Вангелов Марчоков – специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев – специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов – специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата, достъп до класифицирана информация.
Иван Стефанов Бръчков – специалност: земеустройство.
Ивана Минчева Христова – специалност: икономика и управление на промишлеността, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров – специалност: транспортно строителство – строителство и възстановяване на железопътни линии.
Илина Димитрова Стоянова – специалност: архитектура.
Илка Пенчева Размова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, експертизи съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова – специалност: архитектура.
Ива Цветанова Ангелова – специалност: транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Ирена Илиева Мирчева – специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова – специалност: архитектура, счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова – специалност: строителство и архитектура – среден техник.
Йоланда Петрова Недева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов – специалност: хидромелиоративно строителство, право – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Пашунов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Крумов Йорданов – специалност: архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански – специалност: архитектура.
Йордан Стоименов Тотков – специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева – специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Капка Маринова Донева – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов – специалност: земемер – техник.
Кирилка Стоянова Димовска – специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, ценообразуване на недвижими имоти, конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Коста Петров Костов – специалност: транспортно строителство, организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и без-
опасност на движението.
Красимир Димитров Митов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност: строителен инженеринг, бизнес администрация и мениджмънт – международен бизнес мениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев – специалност: строителен инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов – специалност: геодезия, правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев – специалност: архитектура.
Красимира Илиева Тодорова – специалност: архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова – специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Славчева Иванова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова – специалност: пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова – специалност: железопътно строителство, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания, арбитър при Стопанския арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Асенов Петров – специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков – специалност: строителство и архитектура – среден техник, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев – специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова – специалност: архитектура.
Людмила Тодорова Кирова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Манчо Григоров Манев – специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, специалист по обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, експерт на Националната строителна федерация.
Маргаритка Йорданова Лозанова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижимо имущество.
Мариана Иванова Чапарова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова – специалност: строителство и архитектура – техник, оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева – Попова – специалност: архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова – специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Димитров Колев – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитектурни паметници на културата и произведения на изкуството.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строителство и архитектура.
К.н. Марина Дончева Трайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособност по част конструктивна, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, пълна проектантска правоспособност.
Марина Игнатова Николова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова – специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова – специалност: архитектура, оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова – специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева – специалност: промишлено и гражданско строителство, патентно дело – оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на други активи в сферата на ново и съвременно българско изобразително изкуство, дизайн и паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Павлова Гашарова – специалност: технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова – специалност: строителство и архитектура – среден техник, горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд, недвижими имоти.
Мария Цончева Гугучкова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Мая Атанасова Динева – специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова – специалност: хидромелиоративно строителство, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Милен Димитров Русенов – специалност: архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милка Петрова Винарова – специалност: земеустройство, международни икономически отношения.
Миломир Пенчев Богданов – специалност: архитектура, международни икономически отношения – оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева – специалност: архитектура.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, мениджър и вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов – специалност: хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова – специалност: архитектура.
Надежда Христова Стойчева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова – специалност: пътно строителство.
Наташа Ценева Ковачева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Начко Христов Танев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи – внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място. вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков – специалност: водоснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова – специалност: транспортно строителство – жп строителство, оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева – специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев – специалност: архитектура.
Никифор Георгиев Бибин – специалност: архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Гюров Николов – специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Николай Иванов Иванов – специалност: транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева – специалност: геодезия – приложна геодезия; пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност: технология и механизация на строителството.
Олга Андонова Берберова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; оценител на оборотни и дълготрайни активи, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Олга Радкова Петрова – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Павел Евгениев Цолов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов – специалност: архитектура.
Пена Христова Партъчева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на сгради – паметници на културата, оценка на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Петко Костов Зоровски – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Петков Дренков – специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов – специалност: геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, управление на земи и имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев – специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Манолов Донев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Петър Савов Попов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Петя Иванова Менгова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология и организация.
Петя Иванова Силянова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пламен Димитров Гърбов – специалност: технология на строителството, конструкции на сгради и съоръжения; правоспособност по част конструктивна.
Пламен Павлов Божилов – специалност: строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Поля Димитрова Божкова-Пенева – специалност: архитектура, двумерно чертане с AutoCAD 14.
Радинка Иванова Тричкова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Радослава Донева Донева – специалност: архитектура.
Райна Василева Бонева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова – специалност: строителство и архитектура – техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност: строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов и банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Росица Димитрова Георгиева – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов – специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради – ограничена проектантска правоспособност – има право да проектира самостоятелно строежи от V – VІ категория съгласно ЗУТ по части конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Румен Николов Урумов – специалност: технология и механизация на строителството – оценител на недвижими имоти, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев – специалност: среден техник по водно строителство.
Румяна Атансова Гондова – специалност: хидрогеология и инженерна геология – фирмен мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Румяна Георгиева Узунова – специалност: ПГС – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Румен Емилов Шолев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева – специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Руска Борисова Димитрова – специалност: математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, пожарна безопасност, координатор по безопасност и здраве в строителството, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология – оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, земеделски земи и трайни насаждения.
Соня Хаим Стойкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност – конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева – специалност: архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова – специалност: строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева – специалност: архитектура, организация и управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев – специалност: военен инженер по ПГС.
Станимир Тодоров Янчев – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов – специалност: строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова – специалност: промишлено и гражданско строителство, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Стефан Димов Кондев – специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски – специалност: промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова – специалност: технология на машиностроенето, промишлено и гражданско строителство – технология и организация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност, оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов – специалност: промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин – специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Танко Янков Танков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска – специалност: архитектура, екология, соларни технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева – специалност: архитектура.
Теодора Любомирова Дачева – специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Тоня Иванова Ташева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност по част конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Финка Стайкова Неделчева – специалност: архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов – специалност: хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов – специалност: промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев – специалност: архитектура.
Христо Тошков Георгиев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти. пълна проектантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството – конструкции на сгради и съоръжения, стоманени конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4, проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998-ЕС 8, изчисляване на конструкции за сеизмични въздействия, укрепване на строителни изкопи в градски условия, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и нейното прилагане, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, план по безопасност и здраве – теория и практика, моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000, моделиране на строителни конструкции в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева – специалност: архитектура.
Ст.н.с. ІІ ст. Цветан Иванов Германов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова – специалност: строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Явор Кирилов Шопов – специалност: строителен инженер, инженер по строителство и възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков – специалност: пътно строителство.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов – специалност: ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков – специалност: противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов – специалност: противопожарна техника и безопасност.
Димитър Стоянов Димитров – специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и радиационна защита.
Живко Здравков Мартинов – специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ – боеприпаси, инженер-химик, техника и технология на взривните работи, достъп до класифицирана информация.
Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова – специалност: минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Атанас Димитров Цвятков – специалност: топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност: промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов – специалност: електротехника, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Владимир Василев Илиев – специалност: топло- и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров – специалност: електроенергетика и електрообзавеждане, електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Йордан Стоименов Тотков – специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева – специалност: атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност: инженер по електроника и автоматика – радио- и телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Константин Борисов Балев – специалност: електроинженер – ел. централи и мрежи.
Мариетка Енева Боджакова – специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Павел Георгиев Иванов – специалност: разработка на полезни изкопаеми – открит добив, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Полина Методиева Александрова – специалист: промишлена топлотехника, икономика и управление на промишлеността, финанси и счетоводство, съдебносчетоводен експерт.
Славей Славчев Луков – специалност: монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, социални дейности.
Христо Пенчев Михайлов – специалност: ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
 
Клас “Съдебно-биологични експертизи”
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова – специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева – специалност: озеленяване, строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – специалност: биология – екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева – специалност: биология – хидробиология и опазване на водите, търговски маркетинг и мениджмънт, системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност: горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова – специалност: полевъдство.
Съдебно-зоологическа експертиза
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов – специалност: химия, кинология.
Валентина Владимировна Йорданова – специалност: биология и химия.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Съдебна микробиологична експертиза
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор – микробиология.
Йоско Петков Петков – специалност: ветеринарна медицина, доктор – зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Съдебно-ентомологична експертиза
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева – специалност: биология – хидробиология и опазване на водите, търговски маркетинг и мениджмънт, системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Съдебно-екологична експертиза
Даниела Тодорова Иванова – специалност: екология.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Славка Андреева Петрова – специалност: инженерна геоекология, икономекологичен одит на замърсени земи, териториално-устройствено планиране и развитие, защита на околната среда и опазване на културноисторическото наследство.
 
Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”
 
Съдебно-химическа експертиза
Адриан Петров Димитров – специалност: технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Адриана Иванова Негрева – специалност: химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, културно-исторически ценности в България.
Албена Георгиева Кръстева – специалност: инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов – специалност: химия, кинология.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова – специалност: химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов – специалност: химическа технология на дървесината, икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп до класифицирана информация.
Добринка Дянкова Добрева – специалност: технология на органичния синтез и каучук – патентно дело, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлени дизайни.
Маргарита Маринова Колева – специалност: технология на влакната и кожите.
Михаил Цветков Маринов – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов – специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева – специалност: химия – органична и аналитична химия, органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска – специалност: химия, химия на твърдото тяло.
Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова – специалност: технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова – специалност: технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова – специалност: химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка – специалност: химия.
Илина Иванова Савчева – специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженер-химик, фелдшер.
Маргарита Маринова Колева – специалност: технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова – специалност: технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николета Спасова Цанкова – специалност: д-р по геология на минералните ресурси – приложна минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: АВ боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова – специалност: химия.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Спас Желязков Димитров – специалност: технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев – специалност: технология на силикатите, системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков – специалност: оптически прибори и системи.
Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева – специалност: инженерна химия.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова – специалност: технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Маргарита Маринова Колева – специалност: технология на влакната и кожите.
Николета Спасова Цанкова – специалност: д-р по геология на минералните ресурси – приложна минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ боеприпаси, инженер-химик, техника и технология на взривните работи, достъп до класифицирана информация.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов – специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев – специалност: технология на силикатите, системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
 
Клас “Съдебни селскостопански експертизи”
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев – специалност: ветеринарна медицина, ветеринарна администрация – курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов – специалност: ветеринарна медицина, разработване, внедряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска – специалност: ветеринарна медицина, ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителните продукти от животински произход, национални стандарти за млечни продукти и тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов – специалност: ветеринарномедицински лекарства и ваксини, ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев – специалност: горско стопанство.
Венета Найденова Кръстева – специалност: полевъдство.
Венцислав Петков Иванов – специалност: полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев – специалност: полевъдство.
Георги Пеев Ламбов – специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов – специалност: растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев – специалност: полевъдство.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов – специалност: агроном – тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров – специалност: инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие, доктор – селекция и семепроизводство на културните растения, сортоизпитател, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Димитрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски – специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова – специалност: растителна защита.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов – специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска – специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев – специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Петър Димитров Петров – специалност: горско стопанство, регистриран за извършване на дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов – специалност: агроинженерство – лозаро-градинарство.
Румяна Петрова Николова – специалност: агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова – специалност: лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева – специалност: полевъдство.
Снежана Любенова Петрова – специалност: полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов – специалност: горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд.
Христо Събков Събков – специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
 
Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”
 
Адриана Иванова Негрева – специалност: химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, оценител на културно-историческите ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова – специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева – специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура и графика на 19 и 20 век.
Венцеслав Марков Енчев – специалност: право, правна закрила на интелектуалната собственост.
Виолета Бойчева Николова – специалност: плакат и визуална комуникация, промишлени изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова – специалност: декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кавалджиев – специалност: актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов – специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов – специалност: керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев – специалност: музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова – специалност: изкуствознание.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева – специалност: история, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева – специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров – специалност: професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов – специалност: класическа археология.
Петър Атанасов Наумов – специалност: плакат, оценител на недвижими имоти.
 
Клас “Оценителни експертизи”
 
Адриан Петров Димитров – специалност: технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Атанас Велинов Тодоров – специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Валерий Иванов Обретенов – специалност: икономика и управление на строителството, оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров – специалност: технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел Ангелов Пендичев – специалност: електронна техника ППМЕ, право, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова – специалност: публични финанси; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Виолета Бойчева Николова – специалност: плакат и визуална комуникация, промишлени изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Виолета Иванова Докузова – специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов – специалност: автоматизация на минното производство, оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова – специалност: биология – специализация “Ботаника”; оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Младенов Кирилов – специалност: индустриален мениджмънт, оценител на машини и съоръжения.
Георги Филипов Кляшев – специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев – специалност: агрохимия с фермерство и агробизнес; оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции; съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения.
Диана Маринова Минева – специалност: неорганични и електрохимични производства; оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроене, оценка на машини и съоръжения.
Донка Димитрова Петрова – специалност: икономист-счетоводител, мениджър, експерт-счетоводител – регистриран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Донка Панайотова Стоименова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, право – юрист с ограничена правоспособност, брокер – недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова – специалност: транспортно строителство – пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Торком Мечикян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Илиева Драгозова-Иванова – специалност: ландшафтна архитектура; доктор по организация и управление – изследване на модела за управление на ландшафтно-архитектурната дейност в зелените системи на градовете.
Елена Маринова Цветкова – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Зоя Димитрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Иван Николов Иванов – специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йордан Стоименов Тотков – специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова – специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров – специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор по каменоделство.
Константин Руменов Гергинов – специалност: геодезия, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева – специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мартин Николов Николов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева – специалност: промишлена топлотехника; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране в народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Николай Михайлов Генков – специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на търговията, външна търговия, оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева – специалност: промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения. управление на земи и имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова – специалност: окачествяване и оценка на диаманти.
Румен Димитров Митов – специалност: българска филология, право на интелектуалната собственост, патентно дело.
Снежана Миланова Гаджева – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност – конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Стефан Колев Стефанов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, информатика, проектиране и използване на изчислителни системи, пълна проектантска правоспособност – конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
 
Клас “Други съдебни експертизи”
 
Александър Георгиев Костадинов – специалност: право, оценител на недвижими имоти, оценител на финансови активи и финансови институции.
Антония Благовестова Якмаджиева – специалност: икономика на интелектуалната собственост; правна закрила на интелектуалната собственост.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност: инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова – специалност: художествено оформление на облекло и тъкани, правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска – специалност: специална педагогика – логопедия, олигофренопедагогика; музикална педагогика; клинична психология.
Божидара Искрева Кривирадева – специалност: педагогика на девиантното поведение, доктор – теория на възпитанието и дидактика, доцент – теория на възпитанието и дидактика.
Ваня Лукова Матанова-Колева – специалност: педагогика, проф. по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов – специалност: електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Енчев – специалност: право, правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска – специалност: социални дейности – социална работа в общински структури.
Весел Ангелов Пендичев – специалност: електронна техника ППМЕ, право, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов – специалност: икономика на транспорта.
Виолета Пенева Янкова – специалност: фармация, патентен специалист, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Петров Площаков – специалност: славянска филология, специалист по полски език и преподавател по български език и литература, екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков – специалност: водно строителство – среден техник.
Георги Добрев Господинов – специалност: икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Филипов Кляшев – специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Даниела Рафаилова Замфирова – специалност: молекулярна биология.
Десислава Здравкова Александрова – специалност: история.
Димитър Владимиров Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Добри Спасов Пандурски – специалност: право.
Добрина Георгиева Златева – специалност: строителство и архитектура.
Дора Георгиева Славкова – специалност: математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров – специалност: организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика; клинична фармация; икономика на здравеопазването; финанси, магистър-фармацевт, специалност: здравна политика и мениджмънт на здравеопазването, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Емил Боянов Йорданов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Любомиров Балкански – специалност: зъботехника, патент за изобретение на очна протеза и метод за изработването и; майстор по занаята оптика – оптик-окулист, ектопротези; точиларство.
Зоя Димитрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Ивалин Костов Йосифов – специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на сигурността и отбраната.
Иван Василев Иванов – специалност: ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлено предприятие – среден техник.
Иван Йорданов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Николов Иванов – специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов – специалност: ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов – специалност: мебелно производство.
Йордан Стоименов Тотков – специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров – специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор по каменоделство.
Константин Стефанов Пенков – специалност: антикварна дейност, археология, бизнес оценител на художествени ценности – филателия и антикварни ценности.
Красимир Драганов Тасков – специалност: Композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев – специалност: музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева – специалност: фармация, патентно дело, представител по индустриална собственост за марки, географски означения и промишлен дизайн, изобретения и полезни модели. оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика, специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова – специалност: предучилищна педагогика, счетоводство и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Стефанов Тулев – специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, право, противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Людмил Михайлов Горчев – специалност: хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева – специалност: история, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова – специалност: право.
Марионела Тодорова Колева – специалност: приложна математика, сертификат за призната пълна правоспособност на отговорен актюер.
Марица Димитрова Попова – специалност: спорт, разузнавач, документен контрол, достъп до класифицирана информация.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева – специалност: фармация, патентно дело; представител по индустриална собственост за следните обекти: марки, географски означения и промишлени дизайни, изобретения и полезни модели.
Милена Георгиева Фетваджиева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милена Миткова Асенова – специалност: технология и управление на транспорта.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров – специалност: професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослава Цанкова Стойчева – специалност: чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев – специалност: физическо възпитание, управление и право на интелектуална собственост.
Нели Стефанова Йорданова – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; патентно дело; право.
Нина Михайлова Заркова – специалност: строителство и архитектура – средно образование.
Петя Васкова Христова – специалност: международни икономически отношения, маркетинг; английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова – специалност: журналистика.
Д-р Пламена Петрова Попова – специалност: право, авторски права върху архитектурни произведения, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ боеприпаси, инженер-химик, техника и технология на взривните работи, достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска – специалност: преводачи на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Ридван Исмаилов Мехмедов – специалност: турска филология – специалист по турски език и литература.
Румяна Кирилова Миленкова – специалност: философия, ИОУ на изобретения и патентно-лицензионни дейности.
Росита Радкова Желева – специалност: филмова и телевизионна режисура.
Румен Димитров Митов – специалност: българска филология, право на интелектуалната собственост, патентно дело.
Севдалина Иванова Дрехемова – специалност: икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев – специалност: културно-просветна работа – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова – специалност: немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева – специалност: география на туризма, преводач на френски.
Снежана Кирилова Драганова – специалност: педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева – специалност: немска филология.
Стефан Иванов Иванов – специалност: управление на териториалните системи.
Стоян Христов Нейчев – специалност: финанси, икономика и управление на човешките ресурси, икономика и организация на труда – проекти.
Тони Йонков Веков – специалност: биотехнологични процеси със специализация биоорганичен синтез; социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; обществено здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов – специалност: машинна обработка.
Юлия Василева Стефанова – специалност: политически науки, геология и проучване на полезните изкопаеми, вътрешен одитор в публичния сектор, икономика и мениджмънт, член на Асоциацията за противодействие на икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина – специалност: автоматизирано оборудване на машиностроенето, патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков – специалност: музикална педагогика, композиция.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 20 от 08.03.2019 г. на ДВ