СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СЛИВЕН, ЗА 2021 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Сливен, Ямбол, Котел и Нови Пазар

Име: Стойко Пехливанов
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – СЛИВЕН, ЗА 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, Химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност “Право”; професионална квалификация “Юрист, експерт-криминалист”; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, Химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, Химия, Графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, Графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика, Химия, Графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина, специалист по обща медицина, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина, Акушерство и гинекология, повреди; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина, Патологоанатомия, 2.4. Съдебномедицнска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство (касаеща вид експертизи – 2.6 и 2.7); 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Борис Петров Шахов, специалист по молекулярна биология, експерт в областта на ДНК анализа при криминалистически разследвания и спорни случаи за родителски произход, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Живка Василева Георгиева, стоматолог, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация, мениджър в здравеопазването, Сертификат за Съдебно-психологична експертиза; 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност “Психология”; специализация “Приложна психология”; професионална квалификация “Магистър по психология”, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Христов Гагамов, професионална квалификация “Психолог, психолог-консултант”, специалност “Психология”; допълнителни обучения: “Как да работим заедно. ЦНСТ – същност и функция. Видове ателиета – терапевтични и други за работа с деца. Юношество – работа с тинейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър”; “Детето и неговото тяло”; “Детето в огледалото и неговият двойник”; “Пробуждането на юношеството”; 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Веса Димитрова Георгиева, професионална квалификация “Психология”; специалност “Психология”; специализация “Социална психология”; 3.2. Съдебно-психологична експертиза.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Виолетка Димова Йорданова, Търговия и отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика на промишлеността, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стамен Николов Пепелишев, специалност “Предачество”, квалификация “Среден техник”; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Цветан Атанасов Аджемов, магистър по финанси, банки и банково дело, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Методи Йорданов Лаков, икономист-плановик (статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и планиране на народното стопанство, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика на търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, икономист-счетоводител; систем. организатор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт, Счетоводна отчетност, Икономика на търговията, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза (представено актуално свидетелство за съдимост).
Кета Ангелова Дечева, стоковед, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика, Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Тодорова Кондева, бакалавър по стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност “Неорганични и електрохимични производства”, “Патентно и изобретателско дело”, квалификация: “Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия” и “Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи”, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Стоянова Стайкова, специалност “Счетоводство и контрол”; квалификация “Икономист”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност “Управление на бизнеса”; квалификация “Икономист – бизнесорганизатор” и правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност “Маркетинг” и “Финансово-ревизионен контрол”; квалификация: “Икономист-маркетолог” и “Финансов ревизор”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност “Финанси”; квалификация: “Магистър по икономика”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност “Финанси”, квалификация “Икономист”; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност “Счетоводна отчетност”; квалификация “Икономист-счетоводител”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност “Счетоводна отчетност”; квалификация “Икономист-счетоводител”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност “Счетоводство и контрол”; квалификация “Магистър по икономика”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност “Финанси”; професионална квалификация “Икономист”; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”; професионална квалификация “Икономист”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност “Финанси”; професионална квалификация “Икономист-банкер” и специализация “Банково дело”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална квалификация “Икономист-счетоводител”, специалност “Счетоводна отчетност”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална квалификация “Икономист по промишлеността”; специалност “Икономика на промишлеността”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Таня Желязкова Йорданова, професионална квалификация “Икономист”; специалност – “Счетоводство и контрол”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Георгиева Пашова, професионална квалификация: “Икономист по строителството”, специалност “Организация, планиране и управление на строителството”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална квалификация “Магистър по икономика”; специалност “Счетоводство и контрол”; 1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална квалификация “Агроикономист”; специалност “Аграрна икономика”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Панайот Тодоров Илчев, професионална квалификация “Икономист”; специалност “Счетоводство и контрол”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошка Василева Георгиева, професионална квалификация “Икономист-счетоводител”; специалност “Счетоводна отчетност”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Павлина Огнянова Стойнова, професионална квалификация “Магистър по икономика”; специалност “Финанси”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Георгиев Гигов, професионална квалификация “Магистър по икономика”, “Икономист”; специалност “Финансов контрол”; “Счетоводство и контрол”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Щилиянова Гигова, професионална квалификация “Организация и методология на счетоводната отчетност”; специалност “Организация и методология на счетоводната отчетност”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Марийка Паисиева Манова, професионална квалификация “Икономист-счетоводител”, специалност “Икономическо планиране и отчитане на търговията. Счетоводна отчетност”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Красимира Николаева Златева, професионална квалификация “Магистър по икономика”; специалност “Финанси”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Анелия Петрова Грудева, професионална квалификация “Магистър по икономика”; специалност “Финанси”; специализация “Счетоводство”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ралица Неделчева Михайлова, професионална квалификация “Магистър – икономист-счетоводител”; специалност “Счетоводство и контрол, счетоводство на предприятието”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Димова Христова, професионална квалификация “Бакалавър – икономист – индустриално производство”; специалност “Икономика на индустрията”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Таня Стефанова Попова, професионална квалификация “Икономист-счетоводител”; специалност “Счетоводна отчетност”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Желка Йорданова Бинева, професионална квалификация “Магистър по икономика”; специалност “Финанси”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Галина Бинева Баева, професионална квалификация “Магистър по икономика”; специалност “Счетоводство и контрол”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Десислава Василева Василева, професионална квалификация “Бакалавър по икономика”; специалност “Счетоводство и контрол”; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, инженер-механик, Приложна механика, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с вътрешно горене, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Кънчо Стефанов Върбанов, Двигатели с вътрешно горене, лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Стоян Христов Божков, Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни и здравословни условия на труд; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност “Технология на машиностроенето”; квалификация “Машинен инженер”, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Технология на металите и металообработващата техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, специалност “Транспорт и енергетика”; квалификация “Машинен инженер с педагогическа правоспособност”, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, земемерен техник, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Олег Димитров Радев, строителен инженер по технология на строителството, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и специални машини (подемно-транспортни, пътни и строителни машини), 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, геодезист-картограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Илия Михайлов Сулев, електроинженер, специалност “Ел. снабдяване и ел. обзавеждане”, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация “Автотехническа експертиза”, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, инженер-металург, специалност “Металургия на черни метали”, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, професионална квалификация “Автотехническа експертиза”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”; квалификация “Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност “Геодезия, фотограметрия, картография”; квалификация “Инженер по геодезия, фотограметрия и картография”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност “Машиностроене”; професионална квалификация “Машинен инженер с педагогическа правоспособност”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност “Строителство и архитектура”; професионална квалификация “Техник по строителство и архитектура”; 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност – “Автоматизация на производството”; професионална квалификация “Електроинженер”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност “Електроника и автоматика”; професионална квалификация “Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, професионална квалификация: “Военен инженер по зенитно-артилерийска и радио-електротехника”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална квалификация “Машинен инженер с педагогическа правоспособност”; специалност “Транспорт и енергетика”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, професионална квалификация “Строителен техник”; специалност “Строителство и архитектура”; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, професионална квалификация “Магистър инженер”; специалност “Технология и управление на транспорта”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, професионална квалификация “Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”; специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Росен Стаматов Русев, професионална квалификация “Специалист по режимите на електрическите централи”; специалност “Режим на работа на електрическите централи”; втора специалност “Електрически централи и подстанции”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Живко Петров Желев, професионална квалификация “Инженер-геодезист”; специалност “Архитектура, строителство и геодезия”; допълнителна квалификация “Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Магдалена Пенева Тянкова-Ескенази, професионална квалификация “Електроинженер”; специалност “Ел. машини и апарати”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Йордан Петков Аспарухов, професионална квалификация “Магистър инженер”; специалност “Технология и управление на транспорта”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Румен Николов Стоянов, професионална квалификация “Инженер по изчислителна техника”; специалност “Изчислителна техника”; “Организация и управление на комуникационните и информационни системи в ОТФ”; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Тодор Димитров Тодоров, професионална квалификация “Машинен инженер”, специалност “Технология и организация на автомобилните превози”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Мария Колева Драгиева, професионална квалификация “Инженер по електроника и автоматика”; специалност “Електроника и автоматика”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Николай Тодоров Петров, професионална квалификация “Архитект”, специалност “Архитектура”; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Петьо Благоев Гицов, професионална квалификация “Магистър по транспортно строителство”; специалност “Строителство на жп линии, пътища и мостове”; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Теодора Петрова Балулова, професионална квалификация “Минен инженер по маркшайдерство и геодезия”; специалност “Маркшайдерство и геодезия”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Веселин Пейчев Пеев, професионална квалификация “Магистър по бизнес информатика”; специалност “Компютърна бизнес информатика”; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Калоян Христов Куцаров, професионална квалификация “Магистър инженер по компютърни системи и технологии”; специалност “Компютърни системи и технологии”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Василев Тодоров, професионална квалификация “Магистър инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност”; специалност “Електроника и автоматика”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Кирил Станимиров Карапетков, професионална квалификация “Бакалавър – инженер по електроника”; специалност “Електроника”; удостоверение, рег. № 27255/31.08.2018 г. на ТУ – София, за придобита професионална квалификация по Анализ на ПТП (за вещи лица), клас 5 “СИТЕ”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Никола Тодоров Терзиев, професионална квалификация “Инженер по геодезия, фотограметрия и картография”; специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Евгени Христов Ставрев, професионална квалификация “Инженер по електроника и автоматика”; специалност “Радио и телевизионна техника”; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.7. Съдебно-енергийна експертиза.
Стоян Митков Гунгалов, професионална квалификация “Професионален бакалавър по ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (автомеханик)”; специалност “Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Иванов Тодоров, професионална квалификация “Маркшайдерство и геодезия”; специалност “Маркшайдерство и геодезия”; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан в регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Руси Манчев Манчев, професионална квалификация “Инженер-геодезист”; специалност “Геодезия”; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан в регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Стефка Христова Стефанова, професионална квалификация “Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”; специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”; допълнителна квалификация “Оценител на недвижими имоти”, съгласно сертификат за оценителска правоспособност; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Андонов Кондев, професионална квалификация “Автотехническа експертиза”; специалност “Двигатели с вътрешно горене”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Атанас Монев Иванов, професионална квалификация “Машинен инженер”; специалност “Каростроене и автотранспортна техника” и допълнителни квалификации “Експерт-оценител на МПС”; “Автоексперт-оценител”; “Умения за обслужване на клиенти при ликвидация на щети”; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Радил Василев Радев, зооинженер, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Анета Тодорова Николова, агроном по растителна защита, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Растителна защита, 8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, агроном, лозаро-градинар, 8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Мирослав Емилов Кожлеев, ветеринарен лекар; 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътно-транспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, 11. Други съдебни експертизи – патентни и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност “Горско стопанство”; професионална квалификация “Инженер по горско стопанство”; 11. Други съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност “Горско стопанство”; специализация “Стопанисване на горите”; професионална квалификация “Магистър инженер по горско стопанство”, 11. Други съдебни експертизи.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална квалификация “Биохимик – клиничен химик”, специалност “Молекулярна и функционална биология”; 11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 3. Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и 2.
Инж. Милена Иванова Иванова, професионална квалификация “Инженер-химик”; специалност “Промишлена екология”; 11. Други съдебни експертизи: Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.
Дилян Димитров Стойков, професионална квалификация “Магистър по социални дейности”; специалност “Социални дейности”; специализация “Социална работа с деца и юноши”; 11. Други съдебни експертизи: Социални дейности, социална работа с деца и юноши.
Извадка от Неофициален раздел бр. 24 от 22.03.2021 г. на ДВ