СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ШУМЕН, ЗА 2020 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Шумен. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373

Email: mpetrova@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магистър, специалност “Кооперативно дело”, оценителни експертизи на недвижими имоти, вещи, автомобили, машини и съоръжения, цели предприятия; съдебно-икономически експертизи.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност “Икономика”, съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза, оценителни експертизи.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност “Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол”, икономист- счетоводител; съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Христо Костадинов Христов, висше образование – магистър, специалност “Счетоводна отчетност”, счетоводни услуги на свободна практика, икономически експертизи.
Сузана Савева Недева, висше образование – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на: търговски предприятия и вземания; права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност “ОПУС” и квалификация “Икономист по строителството”, видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза; достъп до КИ.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност “Икономика на промишлеността”, видове експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност “Счетоводство и контрол”, икономист-счетоводител; видове експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Делян Красимиров Димов, висше образование – магистър, специалност “Счетоводство и контрол”, икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Ангел Петров Ангелов, висше образование – магистър, специалност “Счетоводна отчетност”, икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.
Красимира Костадинова Иванова, висше образование – бакалавър, специалност “Математика и икономика”, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически; съдебно-стокови експертизи; оценителни експертизи.
Петър Димитров Петров, гр. Добрич, висше образование, специалност “Икономика и управление на търговията”; съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образование – магистър, специалност “Финанси”, икономист-счетоводител.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование – магистър, специалност “Счетоводство и контрол”, икономически експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономист-счетоводител, магистър по специалността “Счетоводна отчетност”; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, експерт по финансово-икономически проблеми, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование, специалност “Икономика и управление на индустрията”, икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образование, дипломиран експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до КИ.
Блага Енчева Ангелова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Руменов Константинов, висше образование – бакалавър по специалност “Информатика”; магистър по специалност “Мениджмънт на регионалното развитие”, магистър по специалност “Счетоводство и контрол”; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни технологии и комуникации, други – оценка на реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Петрова Йорданова, висше образование, магистър по специалност “Финансов контрол”, съдебно-икономически експертизи.
Петя Иванова Радева, висше образование, специалност “Икономика и организация на МТС”, икономист по МТС, съдебно-счетоводни експертизи.
Христина Кирилова Александрова, висше образование – магистър по специалностите: “Счетоводство и контрол”, “Агрохимия с фермерство и агробизнес” и “Съдебни криминалистически експертизи”; съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Диян Иванов Делев, висше образование, специалности: “Математика и информатика” с ОКС магистър, “Маркетинг и менинджмънт” с ОКС бакалавър и “Счетоводство и контрол” с ОКС магистър; съдебно-икономически експертизи; съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Цветелина Добрева Христова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, съдебно- счетоводни и икономически експертизи.
Соня Кръстева Кръстева, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Кирилка Стоянова Иванова, висше икономическо образование, специалност “Счетоводна отчетност”, видове експертизи: съдебно-икономически, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Николай Ангелов Николов, висше образование – магистър по специалността “Икономика и управление на промишлеността”, счетоводни, финансово-икономически и оценителни експертизи.
Светлана Василева Кръстева, висше образование, магистър по специалност “Финанси”, съдебно-икономически експертизи.
Валерий Иванов Обретенов, висше образование – магистър по специалността “Икономика на строителството” и допълнителна квалификация “Управление на финансово-счетоводната дейност”; видове експертизи: съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи; финансово-счетоводни анализи; данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения; съдебно-оценителни експертизи – оценка на недвижими имоти.
Пламен Иванов Цолчовски, висше образование – магистър по специалностите “Финанси и кредит” и “Психология”; видове експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитричка Николова Петрова, висше образование, специалност “Икономическа информатика”; съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, автоексперт, съдебни автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование – магистър, специалности: “Счетоводство и контрол” и “Органична химия”, инженер-технолог, съдебна инженерно-техническа и съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебно-счетоводни експертизи.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование – магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност “Корабостроене”, оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Петър Стоянов Даулов, висше образование – магистър, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане” – електроинженер; специалист по здравословни и безопасни условия на труд; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа и съдебно-енергийна.
Петко Грудов Шаренков, висше образование – магистър, инженер радиоелектронна техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше – педагогическо образование, оценител на машини и съоръжения, автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност “Автоматизация на производството”, оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически – трасологични ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови пазар, висше образование – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър по специалностите “Счетоводство и контрол” и “Радиоелектроника”, инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, гр. Нови пазар, средно – медицинско, специалност “Медицински фелдшер”, Специализирана школа за експерт-криминалисти – Москва, експерт-криминалист, графологични експертизи.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело; автоексперт; съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност “Изчислителна техника”, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георгиев Петев, висше образование – магистър, специалност “Радиоелектронна техника”, автоексперт-оценител.
Валентин Иванов Терзиев, гр. Нови пазар, висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност “Двигатели с вътрешно горене” – машинен инженер, вещо лице – съдебна автотехническа експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование, магистър по специалност “Корабни енергетични машини и механизми” – машинен инженер, автоексперт-оценител, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ивайло Георгиев Серафимов, висше образование, специалност “Автоматизация на производството”, инженер по електроника и автоматика; съдебни инженерно-технически, инженерно-технологични и енергийни експертизи; 8 години трудов стаж в областта на: енергетиката, електротехниката, отчитане и пласмент на ел. енергия, безопасност на труда при работа с ел. ток; 7 години трудов стаж в областта на логистиката, материални запаси, оценка на електроматериали, транспорт, отчитане и продажба на черни и цветни метали за скрап, отчитане на вредни и опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов, висше образование, специалност “Биология и химия”, “Независима лаборатория за криминалистически изследвания” – Варна; експерт по всички видове криминалистически експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Ценко Маринов Цачев, висше образование, специалност “Ел. снабдяване и ел. обзавеждане”, електроинженер; “Независима лаборатория за криминалистически изследвания” – Варна; експерт по всички видове криминалистически експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Красен Николов Николов, висше образование, специалност “Полевъдство”, инженер-агроном; съдебни инженерно-технически експертизи, съдебна автотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти; машини и съоръжения.
Пламен Йорданов Димитров, висше образование, инженер, специалност “Противопожарна техника и безопасност”; съдебни пожаротехнически експертизи.
Мариела Марчева Димова, висше образование, специалност “Технология на хранителните продукти и напитки”, инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост, специалист в областта на мениджмънта и безопасността на храните, технически експерт към БСА.
Иван Милчев Попжелев, висше образование, специалност “Химични технологии”; съдебна компютърнотехническа експертиза, компютърна криминалистика, основи на сигурността на информационните технологии.
Николай Стефчев Ризов, висше военно образование, специалност “ЗТЧ”, графолог; съдебни криминалистически експертизи на писмените доказателства.
Саша Тодорова Атанасова, машинен инженер – специалност “Трактори и кари”, магистър по управление; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа, съдебна автотехническа и съдебна инженерно-технологична и други съдебни експертизи (свързани с недвижими имоти).
Инж. Тодор Пенев Тотев, висше образование, магистър по специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Клас “Съдебни строителнотехнически експертизи”

Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции” – строителен инженер, оценител на недвижими имоти; на свободна практика.
Сотир Иванов Сотиров, висше образование – магистър, строителен инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование – магистър, специалност “Транспортно строителство”, строителен инженер, видове експертизи: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, оценителни експертизи на недвижими имоти.
Петър Павлов Пекарек, висше образование – магистър, специалност “Геодезия, картография и фотограметрия”, геодезист, дейности по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование магистър – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, инженер-геодезист, дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, строителен инженер, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност “Геодезия и картография”, инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност “Геодезия”, инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, висше образование – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”, втора специалност “Счетоводство и контрол”, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, и оценител на недвижими имоти.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж 34 години в областта на геодезията, кадастъра и регулацията; магистър – инженер по специалност “Геодезия, картография и земеустройство”; член на КИИП, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; независим експерт към МРРБ – ОПРР.
Иванка Радкова Борисова, висше образование – бакалавър, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, строителен инженер.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование – строителен инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”.
Валентин Атанасов Братоев, висше образование – машинен инженер, специалност “Промишлена топлотехника”; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа – отоплителни, вентилационни, климатични, котелни, термопомпени, соларни и газови системи, съдебна строителнотехническа, съдебно-енергийна – топлопотребление и газопотребление в сградите, дялово разпределение на топлинната енергия (топлинно счетоводство), оценителни и други съдебни експертизи.
Инж. Тодор Пенев Тотев, висше образование, магистър по специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”, съдебна строителнотехническа експертиза.
Емилия Йорданова Стайкова, висше образование – магистър по специалност “Геодезия – Геоматика”, съдебни строителнотехнически експертизи.
Арх. Дияна Колева Стефанова-Тузсузова, гр. Шумен, висше образование – магистър по специалност “Архитектура”, главен архитект на Община Шумен, специализация в областта на устройството на територията.

Клас “Съдебномедицински експертизи”

Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност “Патологоанатомия”.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. “Патологоанатомия”, 2. “Съдебна медицина”.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование; специалност “Хирургия”.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност “Очни болести”.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност “Очни болести”.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност “Очни болести”.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност “Детски болести”.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование, специалност “Детски болести”.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. “Детски болести”, 2. “Неонатология”.
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. “Детски болести”, 2. “Неонатология”.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност “Нервни болести”.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. “Анестезиология и реанимация”, 2. “Токсикология”, 3. “Клинична токсикология”.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образование, специалност “Анестезиология и реанимация”.
Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образование, специалност “Анестезиология и реанимация”.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност “Физиотерапия, рехабилитация и курортология”.
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност “УНГ”.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше образование, специалност “УНГ”.
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност “УНГ”.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, биохимик – клиничен химик, специалист в областта “ДНК анализ и идентификация”, съдебномедицински експертизи: за установяване на родителски произход, за идентификация на човека, по писмени данни; химически експертизи за установяване и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, висше образование, специалност “Биохимия и микробиология”, специалист в областта на ДНК – анализи, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, София, висше образование – магистър по специалност “Молекулярна биология”; експерт в областта на ДНК анализа, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и за идентификация на човека.
Даниела Рафаилова Замфирова, висше образование – магистър по специалност “Молекулярна биология”; съдебномедицински експертизи: за установяване на родителския произход; за идентификация на човека и съдебномедицински експертизи по писмени данни, касаещи първите два вида.

Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Д-р Соня Величкова Николова; висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”, психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”, психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”, психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков; висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”; психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”, психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”; психиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”; психиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”; психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Наташа Иванова Станева, висше образование по философия, специалност “Медицинска психология и педагогическа рехабилитация”, клиничен психолог.
Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност “Психология”, видове експертизи: съдебнопсихологична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; клиничен психолог.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование, специалност “Психология”, видове експертизи: съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; клиничен психолог.
Александър Милчев Цолчовски – висше образование – магистър, специалност “Психология”, видове експертизи: съдебнопсихологична и съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Катя Красимирова Крумова, висше образование – магистър, специалност “Психология. Социална психология”, 16-годишен опит като детски психолог; видове експертизи: съдебно-психологична и съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Силвия Йорданова Шопова, висше образование – магистър, специалност “Психология. Социална психология”; съдебнопсихологична експертиза.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше образование – магистър, специалност “Психология и философия”.
Иванка Иванова Петрова, висше образование – магистър, специалност “Психология” – психолог, на свободна практика.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование – магистър, специалност “Психология”, психолог.

Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Магдалена Колева Йорданова, висше образование – магистър, специалност “Растителна защита”, агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование, специалност “Зоотехника”, зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше образование, специалност “Животновъдство”, доктор по научна специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, оценител на стопанско имущество.
Красен Николов Николов, висше образование, специалност “Полевъдство”, инженер-агроном; съдебно-биологични, ботанически, ентомологични и агротехнически експертизи, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Доц. д-р Наталия Михова Стоянова, доцент по организация и управление на производството (малки и средни предприятия); доктор по организация и управление на производството (по отрасли); магистър по специалност “Индустриален мениджмънт”; съдебни агротехнически експертизи.

Клас “Други съдебни експертизи”

Иванка Славчева Пакиданска, висше образование – магистър, специалност “Текстилна техника”, експерт по интелектуална собственост, оценител на нематериални активи, оценител на дизайн и художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър по специалност “Информатика”; магистър по специалност “Мениджмънт на регионалното развитие”, магистър по специалност “Счетоводство и контрол”; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни технологии и комуникации, други – оценка на реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, биохимик – клиничен химик, специалист в областта “ДНК анализ и идентификация”, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и експертизи по писмени данни; съдебнохимически експертизи – определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти.
Даниела Рафаилова Замфирова, висше образование – магистър по специалност “Молекулярна биология”; видове експертизи: молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и експертизи по писмени данни, касаещи първите два вида.
Извадка от Неофициален раздел бр. 20 от 10.03.2020 г. на ДВ


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ШУМЕН, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

I. Икономически

Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност “Икономист по строителството”.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност “Икономика на промишлеността”.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност “Счетоводство и контрол”.
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магистър, специалност “Кооперативно дело”.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност “Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол”.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност “Икономика”.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност “Контрол и анализ на фирмената дейност”.
Георги Дончев Петров, висше образование “Счетоводство и контрол”.
Дарина Михайлова Генчева, висше образование – бакалавър, специалност “Икономика”.
Николай Руменов Константинов, висше образование по специалности “Счетоводство и контрол” и “Информатика”.
Миглена Георгиева Маринова, висше образование – счетоводство.
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност “Икономика и управление на строителството”, диплом от Института на дипломираните експерт-счетоводители – София, правоспособност “Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор”, правоспособност “Данъчен експерт”.
Димитър Запрянов Паунов, висше образование, специалност “ОПУП”.
Петър Стоянов Даулов, висше образование, специалност “Електроинженер”, удостоверение за курс по мениджмънт от Бургаския технологичен университет, специалист по електроснабдяване и електроенергия.
Дияна Симеонова Стефанова, висше образование “Икономика на индустрията”, “Публична администрация”, “Право”.
Диян Иванов Делев, висше образование – специалност “Математика и информатика”, “Маркетинг и мениджмънт” и “Счетоводство и контрол”.

II. Технически

Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование по специалност “Органична химия”, квалификация инженер-технолог и висше образование – магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Петко Грудов Шаренков, висше образование – магистър, инженер – радиоелектронна техника.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност “Автоматизация на производството”.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование – магистър, инженер по горско стопанство.
Галя Стойчева Симеонова, висше – магистър, специалност “Съобщителна и осигурителна техника и системи”.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност “Технология на металорежещи и металообработващи машини”.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър по специалности “Счетоводство и контрол” и “Радиоелектроника”.
Мурадик Мушех Мурадян, висше образование – магистър, специалност “Технология на машини и метали” и магистър по специалност “НОПТУП”.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност “Корабостроене”.
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност “Изчислителна техника”.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически – трасологични експертизи.
Сузана Савева Недева, висше – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Венцислав Здравков Илиев, висше – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование, специалност – магистър – инженер “Компютърни системи и технологии”.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование “Промишлено и гражданско строителство – технология”.
Стефан Пеев Стефанов, висше образование “Топлоенергетика”.
Мариела Марчева Димова, висше образование “Технология на растителни, хранителни и вкусови продукти”.
Инж. Валентин Атанасов Братоев, висше образование – машинен инженер, специалност “Промишлена топлотехника”.

ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия

Инж. Станислав Георгиев Момов, висше – магистър, специалност “Транспортно строителство”.
Арх. Димо Иванов Марков, висше – магистър, специалност “Архитектура”.
Атанас Рачев Орманов, специалност – строителен техник – геодезист.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност “Геодезия и картография”.
Петър Павлов Пекарек, висше – магистър, специалност “Геодезия, картография и фотограметрия”.
Росен Иванов Христов, висше – магистър – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, висше образование – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност “Транспортно и пътно строителство”.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Веселин Колев Григоров, висше – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно техническо “Строителство и архитектура”.
Инж. Илия Христов Илиев, висше образование, професионална квалификация “Инженер по геодезия, фотограметрия и картография”.
Инж. Розалина Александрова Арнаудова-Колева, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Арх. Дияна Колева Стефанова-Тузсузова, висше образование, специалност “Архитектура”.

IV. Медицински

Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност “Психология”.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше образование по медицина, специалност “Медицинска радиология”.
Д-р Веселин Койнов Койнов, висше – ортопедия и травмотология.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше – детски болести.

V. Разни

Петя Русева Янева, висше образование, специалност “Агроинженерство и полевъдство”.
Борислав Димитров Янев, висше образование, специалност “Агроинженерство и полевъдство”.
Христина Кръстева Стоянова, висше образование, специалност “История”.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност “Балканистика”.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност “Ветеринарен лекар”.
Извадка от Неофициален раздел бр. 20 от 10.03.2020 г. на ДВ