СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РАЗГРАД, ЗА 2020 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Разград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Разград, Исперих и Кубрат
Име: Данчо Йорданов
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РАЗГРАД, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и контрол, икономика на туризма.
Горка Иванова Косева, счетоводна и правна дейност на фирмата; механична технология на дървесината.
Даниел Йорданов Добрев, счетоводство и контрол.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счетоводител; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна отчетност, данъчно производство.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и контрол; икономист-счетоводител, методология на счетоводна отчетност и контрола на банковите институти, числени методи и програмиране.
Сашко Иванов Александров, експерт-счетоводител-одитор; данъчен експерт, икономист.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управление на строителството.
Юлиян Йорданов Стойчев, счетоводство и контрол.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи и подобрения върху тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи, инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, Разград, счетоводство и контрол.
Валерий Иванов Обретенов, икономика на строителството, финансово-счетоводна дейност, сертификат за международни счетоводни стандарти, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Зорница Евгениева Якимова – финанси, публични финанси, социално дело.
Ирена Стефкова Райчева – финансово-счетоводен експерт.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Мария Атанасова Тасева, икономика на индустрията, стопански и финансов контрол; оценител на недвижими имоти.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно- промишлено производство, икономика, отчетност и планиране на селското стопанство.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетоводни, финансови, социални.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер, лиценз за оценка на машини, съоръжения и недвижими имоти; сертификат за оценяване на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Наско Христов Асенов, машинен инженер.
Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер, електроинженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер хидромелиоративно строителство.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с вътрешно горене.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно горене.
Йордан Тодоров Димитров, двигатели с вътрешно горене.
Николай Иванов Дечков, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството ISO – 9001, сертификатор на системи за управление на качеството по стандарт ISO – 9001.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Христо Димитров Василев, органична химия, технология на лекарствените, природни органични вещества, растежни стимулатори и регулатори, експерт на ADR превоз на опасни товари.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Адриан Димитров Атанасов – електроника.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
Камен Димитров Илиев, промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна техника и безопасност.
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна аварийна безопасност.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, автоексперт-оценител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.