СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, ЗА 2021 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай
Име: Методи Консулов
Тел: 0888 636 513
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Боян Димитров Танев, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Боян Сашев Жековски, Стопанско управление; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Васко Петров Божев, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Генадий Раднев Коев, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист; почеркови, технически документи, трасологични, балистични; криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични, дактилоскопни експертизи.
Димитър Георгиев Кордев, Стопанско управление; дактилоскопни експертизи; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Емил Тинков Чалмов, криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Иван Добрев Ганчев, Танкови войски – строеви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; двигатели с вътрешно горене; експерт-криминалист; криминалистични експертизи на писмени доказателства; съдебно-балистични експертизи; служител на група “ЕД” в отдел РП при РС “Военна полиция” – Пловдив; “Секретно”, валидно до 25.03.2023 г.
Иван Крумов Димитров, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Ивко Пенков Иванов, магистър инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”; криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи.
Иво Бончев Чолаков, Право; криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Йордан Павлов Иванов, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Кирил Петров Стоянов, Право; експерт-криминалист; криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Мирослав Димитров Саханджиев, криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Михаил Огнянов Мицев, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Неофит Неофитов Крумов, Аграрна икономика; икономист по аграрна икономика; дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Николай Стоянов Балевски, Физика; физика на полупроводниците; удостоверение за специализиран курс по криминалистически изследвания за извършване на почерк.; техн. на док.; балистика; трасология; криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Петър Йорданов Стоянов, Биология; Молекулярна и клетъчна биология; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Сава Ангелов Симеонов, Физика; физик – специалист по лазерна техника и технологии; дактилоскопия, графология и техническо изследване на документи; криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Стамен Павлов Спасов, дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Стоимен Георгиев Георгиев, Инженерна физика; ядрено-физични методи и прибори, инженер-физик; съдебно-балистична експертиза; трасологична експертиза; видеоанализ и лицева идентификация.
Филип Георгиев Маровски, Бизнес администрация; мениджър; дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Цветелин Василев Николов, Педагогика на обучението по физическо възпитание; учител по физическо възпитание; дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Аелита Светлозарова Нуцова, Медицина; вътрешни болести, клинична хематология; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Бенямин Леон Анави, Медицина; патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Борис Петров Шахов, Молекулярна биология; Микробиология; молекулярен биолог; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев, Медицина; патологоанатомия с цитопатология; съдебен лекар; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Димитър Запрянов Димитров, Биология; биолог; експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Димитър Иванов Димитров, Медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт; хирург, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт; съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Емил Николов Бъчваров, Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева, Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Йовко Минчев Шишков, Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Марин Костадинов Балтов, Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Мая Иванова Кичева, Молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и микробиология; биохимик, микробиолог със специализация вирусология; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Светлозар Спасов Спасов, Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Тодор Стоянов Добрев, Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Цветана Николова Николова, Стоматология; обща стоматология; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.
Янко Тодоров Илиев, Медицина; Вътрешни болести; Токсикология; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; клинична токсикология и вътрешни болести, здравен мениджмънт.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Александра Янчева Димова, Приложна социална психология; магистър психолог; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; послесмъртни експертизи.
Анастасия Захариева Захариева, Психология; психолог, магистър по клинична и консултативна психология; съдебно-психологична експертиза.
Ангел Добринов Ангелов, Психология; магистър по психология; съдебно-психологична експертиза.
Боряна Атанасова Димитрова, Приложна психология – Психология на социалните дейности; Училищна психология; психолог, училищен психолог; съдебен психолог; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Владимир Петров Кръстев, Психология; психолог; съдебно-психологична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева, Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична; психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Деница Николаева Вълчева, Психология; магистър по клинична и консултативна психология; съдебно-психологична експертиза; и участие в комплексни експертизи.
Диана Иванова Толева, Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна психология; педагог, детски учител и начален учител; психолог; съдебна психология; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-педагогическа експертиза; детска психология, психопатология, психодиагностика, социална психология.
Емилия Стоянова Калоферова, Психология; психолог; съдебно-психологична експертиза.
Красимира Николаева Кръстева, Психология; психолог, социална и юридическа психология; завършен учебен стаж в Института по психология – МВР, по темите: криминална психология, професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика, консултативна психология.
Манол Николов Манолов, Психология; психолог; консултативна психология; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Маргарита Панова Панова, Медицина; Психиатрия; съдебно-психиатрична; комплексни експертизи с участие на специалист – психиатър.
Мариана Георгиева Господинова, Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Надежда Христова Порязова-Кенлешева, Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Невена Димитрова Божилова, Приложна психология; психолог; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Нели Христова Георгиева-Величкова, Социална приложна психология; психолог, съдебна психология, клинична и консултативна психология, детска и юношеска психология; съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза; системен семеен и брачен консултант.
Николай Тодоров Попов, Медицина; лекар, детска психиатрия; съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; психично състояние на деца и възрастни.
Олга Валентиновна Димитрова, Психология; Приложна психология, невропсихология и психотерапия; психолог, приложна психология, невропсихология и психотерапия; съдебно-психологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза.
Пенка Маркова Башлийска, Социална педагогика; Психология; социален педагог; магистър по психология; съдебно-психологична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; специализация – деца, юноши, младежи и семейства в риск.
Пламен Ангелов Цоков, Психология; психолог; доктор по психология; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Райна Цветкова Димитрова, Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична; комплексни експертизи с участие на специалист – психиатър.
Стефка Петкова Петкова, Психология; магистър по клинична и консултативна психология; съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Фани Бойкова Палуйкова, Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна социална психология; Съдебна психология; педагог, детски учител и начален учител; психолог; съдебен психолог; Приложна психология и психотерапия; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни; оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение; оценка на явни и скрити симптоми на видове насилие над деца; индикатори за въвличане на дете в родителски конфликт при определяне на упражняване на родителски права; оценка на девиантни прояви при деца и юноши.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Александра Николова Маринова, Стокознание; стоковед; стоковед-оценител; съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова, Финанси; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ангел Димитров Гъров, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; магистър по счетоводство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров, Организация на производството и управление в промишлеността; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; икономист – публична администрация; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Антонина Славова Славова, Организация на механизираната обработка на икономическа информация; инженер-икономист; инженер-икономист; магистър по здравен мениджмънт; Икономика на здравеопазването; съдебно-счетоводна; финансово-икономическа; стокова експертиза; съдебни експертизи по здравен мениджмънт.
Антония Генчева Гешева, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител, педагогически профил; съдебно-счетоводна експертиза.
Борис Георгиев Попов, Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Блага Романова Димитрова, Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Богдан Павлов Траков, Счетоводна отчетност; икономист по отчетността; съдебно-счетоводна експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов, Електротехника; Счетоводство и анализ; магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; банкови и банково-кредитни експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични експертизи.
Боян Йорданов Войводов, Икономика и управление на строителството; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васка Иванова Андреева, Финанси, Банково дело; икономист-банкер; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васко Йорданов Борисов, Икономика и управление на индустрията; икономист – организация на промишленото производство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Валентина Методиева Шиева, Техникум по икономика; икономист-счетоводител; Висша школа по финанси, отчетност и контрол – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ваня Ченкова Смокова, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Велислава Иванова Бозукова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Иванова Такова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Величка Петкова Йорданова, Финанси; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова, ОПОИИ; икономист – системен организатор; съдебно-счетоводна експертиза.
Венета Петрова Томова, ИОВТ; икономист по вътрешна търговия; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Вера Андреева Гавраилова, Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Весела Иванова Колева, Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; машинен инженер; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; “Секретно”, валидно до 3.07.2021 г.
Весела Панайотова Атанасова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Веселина Петрова Ангелова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Веска Тодорова Угренова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.
Вилиана Александрова Панчева, Финанси; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Виолета Стоянова Кокова, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева, Икономика – бизнес администрация; Счетоводство и контрол – икономист; Стопанско управление; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Габриела Торос Папазян, Маркетинг и мениджмънт; Макроикономика; икономист-мениджър; организация и технология на счетоводството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Галина Кирилова Пенчева, Финанси; икономист-банкер; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; “Строго секретно”, валидно до 28.11.2021 г.
Галя Георгиева Стоянова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски, Организатор машинна обработка на икономическата информация; икономист – системен организатор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Йорданов Йорданов, Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; Специалист по маркетинг и управление; съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Петров, Финанси и кредит; икономист-финансист; съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Траков, Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Николаев Мумджиев, Финанси, кредит и застрахователно дело; икономист-застраховател; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; банкови, данъчни, митнически и застрахователни експертизи.
Даниела Стоянова Мерджанова, Финанси; Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза.
Данчо Тодоров Коруев, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Борисов Янков, Счетоводство и контрол; Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство); икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Димитрова Чипилова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Евгения Василева Караиванова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева, Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; икономист; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Стоянова Христова, Застрахователно дело; Икономика, организация и заплащане на труда в селското стопанство; икономист-застраховател; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ели Петрова Иванова, Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза.
Елисавета Любомирова Гайдарова, Макроикономика; Организация и технология на счетоводството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Женя Георгиева Разложка, Икономика и управление на промишлеността; икономист по промишлеността; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Златка Янева Минкова, Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; счетоводител и икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; трудови спорове.
Зоя Запрянова Банкова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова, Макроикономика; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Рангелова Атанасова, Стопанско управление; Счетоводство и контрол; стопанско управление; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Григоров Петрунов, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
Иван Тодоров Станчев, Икономика на търговията; магистър по икономика; икономика на интелектуалната собственост; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; банково дело и интелектуална собственост.
Иванка Ангелова Христева, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Иванка Стоева Генова, Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова, Финанси; икономист-банкер; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Илия Видолов Рашков, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Петров Тонов, Макроикономика; счетоводство и анализ; съдебно-счетоводна експертиза.
Ирина Николаева Стоянова, Икономика и управление на индустрията; Макроикономика; икономист; организация и технология на счетоводството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; данъчни дела.
Йорданка Атанасова Зекова, Икономика, организация и управление на селското стопанство; аграрикономист; икономист по управление на труда в селското стопанство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Йорданка Николова Шошева, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Йорданка Петрова Павлова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.
Калин Александров Найденов, Финанси, кредит и застрахователно дело; икономист-финансист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калина Стефанова Таскова, Математика; Счетоводство и контрол; учител по математика; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калинка Илиева Илиева, Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Камелия Николова Николова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Аргирова Костова, ИОМТС; икономист по материално и техническо снабдяване; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Дичева Петковска-Радева, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; в селското стопанство; организация на труда и заплащане на труда.
Катя Лазарова Джонова, СО; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; “Секретно”, валидно до 1.12.2020 г.
Кети Стефанова Найденова, Счетоводство и контрол; счетоводен мениджмънт в банките; съдебно-счетоводна експертиза.
Кина Кръстева Иванова, Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Константин Делов Писков, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кремена Василева Георгиева, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кръстьо Николов Гиздов, ОПОИИ; икономист-организатор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Кунка Петрова Стойнова, Икономика и отчетност на промишлеността и строителството; Финанси; икономист-счетоводител; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Лилия Младенова Миланова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Любен Георгиев Костов, Финанси; Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов, Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Любомир Цветков Йотов, Международни икономически отношения; икономист; съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людмила Ангелова Арменова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людмила Георгиева Стоянова, Френска филология, Оперативно счетоводство; специалист по френска филология и преподавател в средните училища, оперативен счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Людмила Любомирова Гайдарова, ОПУС; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова, Организация и технология на счетоводството; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова, Механизация отчетността и изчислителните работи; Математика; анализатор-проектант; учител по математика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова, Икономическа педагогика; специалист по маркетинг – учител; съветник по икономика – правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Иванова Христева, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариета Георгиева Миткова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров, Икономика и предприемачество; счетоводство и одит; съдебно-счетоводна експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Лозаро-градинарство; агроном – лозаро-градинар; счетоводител; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; икономически експертизи в селското стопанство за отрасли – растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова, Стопанско управление; Счетоводство и контрол; стопанско управление; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Георгиева Атанасова, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Георгиева Вълчева, Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Жорес Димова, Счетоводна отчетност; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Тончева, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Павлова Гюрова, Икономика на строителството; икономист; икономист по строителството, специалност “ИК на РТП и градоустройство”; експерт-счетоводител; одитор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Рашкова Шопова, Икономика и управление на селското стопанство; Икономика; икономист по АПП; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Христова Мърхова, Маркетинг и мениджмънт; икономист-мениджър; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марияна Атанасова Цветилова, Финанси; Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева, Икономика и управление на промишлеността; икономист-организатор на промишленото производство; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев, Финанси; Счетоводство и контрол; икономист-банкер; икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; съдебно-счетоводна експертиза.
Милена Петрова Палевска, Макроикономика; икономист; международни икономически отношения; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милка Енчева Енева, Икономика на вътрешната търговия; икономист; управление и технология на търговската дейност; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева-Петрова, Организация на производството и управление в промишлеността; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов, Стопански и финансов контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева, Икономика и управление на транспорта; икономист по транспорта; счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петкова Иванова, ОПУС; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Надка Илиева Гюзелева, Икономика, планиране и отчетност на МТС; Публична и стопанска администрация; Стопанско управление; икономист – счетоводител-стоковед; магистър по стопанско управление; съдебно-счетоводна експертиза.
Надя Силуанова Иванова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза; одит в публичния сектор; оценка за наличие на одитна пътека.
Наталия Александрова Рускова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова, Организация на производството и управление на промишлеността; икономист по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Недялка Георгиева Герджикова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; експерт-счетоводител, одитор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нели Атанасова Синапова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.
Нелияна Илиева Иванова, Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Митков Николов, Финанси, кредит и застрахователно дело; икономист-финансист; организация и методология на счетоводната отчетност; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Юриев Андонов, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Нина Димитрова Атанасова, Икономика и отчетност в търговията и МПС; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова, ОПОИ; икономист – системен организатор; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова, Организация на производството и управление в промишлеността; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петко Динчев Тороманов, Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петърчо Велизаров Миков, Стопански и финансов контрол; магистър по икономика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертизи; финансово-икономическа експертиза.
Петя Величкова Койнова, Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Петя Георгиева Манева, Счетоводство и контрол; икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Петя Добрева Стоилова, Аграрна икономика; икономист по АПП; съдебно-икономическа експертиза.
Пламен Вълчев Колев, Счетоводство и контрол; Финанси; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски, удостоверение -съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Петров Пешлеевски, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; “Секретно”, валидно до 27.11.2020 г.
Радко Петров Петров, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков, ОПУП; икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Красимирова Тодорова, Стопанско управление, Финанси, Счетоводство и контрол; бизнес администрация, счетоводство и контрол; съдебно-счетоводна експертиза.
Росица Николова Генчева, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; финансово право; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Руменова Димитрова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; дипломиран експерт-счетоводител; дипломиран одитор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Росица Тодорова Страхинова, Икономика на ВТ; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков, Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; машинен инженер; управление на човешките ресурси; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Румяна Христова Славкова, Металургия на черните метали; инженер-металург; ИОУПП – ХМП, с повишена икономическа подготовка; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска, Стопанско управление; Застраховане и социално дело; стопанско управление; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов, Икономика и организация на труда; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Слави Радуилов Николов, Икономика и управление на транспорта; магистър по икономика; съдебен експерт по цени и ценообразуване в транспорта и транспортните услуги; съдебна финансово-икономическа експертиза; транспорт и логистика.
Станимира Петрова Сакутска, Икономика на строителството; икономист; счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; съдебно-счетоводна експертиза.
Станислава Владимирова Петрова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска, Стопанско управление; Финанси; Бизнес администрация; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов, Икономика и управление на промишлеността; икономист-организатор в промишленото производство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева, Счетоводна отчетност; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоилка Делова Гайдарова, Електронна техника и микроелектроника; Финансово-счетоводна дейност на фирмите; инженер по електроника и автоматика; финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков, Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; Икономика на строителството; счетоводител-икономист; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова, Финанси и кредит на народното стопанство; Маркетинг; Счетоводство и контрол; счетоводител-икономист; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебен експерт по съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска, Електронна техника; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Татяна Атанасова Йорданова, Политическа икономия; икономист; финансово-икономическа експертиза; данъчно законодателство, акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни документи, движение на акцизни стоки.
Теменужка Огнянова Балабосова, Маркетинг; Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев, Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Теньо Николов Манолов, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; доктор по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Тихомир Весков Тодоров, Икономика и управление на промишлеността; икономист-организатор в промишленото производство; съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тоня Стоянова Делева, Макроикономика; Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Тошко Стоилов Райчев, Социално-икономическа информация; икономист по социално-икономическа информация; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева, Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев, Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева, Счетоводство и контрол; икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Янка Димчева Айвазова, Международни икономически отношения; Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.
Ясен Василев Петков, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Агон Крикор Карагьозов, Земеустройство; инженер земеустроител; инженер земеустроител, геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; кадастър и регулация.
Александър Спасов Цанков, Селскостопанско машиностроене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали).
Ана Савова Зайкова, Техникум по строителство и архитектура – строителство и архитектура; строителен техник; оценка на недвижими имоти.
Ангел Петров Петров, ПГС – конструкции; строителен инженер по ПГС; Икономика и управление на строителството; Финансов мениджмънт; строително-техническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева, Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.
Антоанета Иванова Топалова, Архитектура; архитект; инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев, ПГС-конструкции; строителен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; изготвя експертизи основно за района на РС – Карлово.
Атанас Костадинов Костадинов, Електроника; инженер по електроника; Електронни системи за контрол и управление; Основи на дизайнерското проектиране; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Атанас Петров Арапов, Технология и управление на транспорта; магистър инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, фотограметрия.
Бина Иванова Калчева-Христова, Архитектура; архитект; строително-техническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов, Електротехника; Счетоводство и анализ; магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.
Борислав Христов Миленков, Изчислителна техника; инженер по електроника и автоматика; съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърно-техническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов, Архитектура, строителство и геодезия; инженер-геодезист; инженерно-техническа експертиза; геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка на кадастрални карти, регулация, проектиране (част геодезическа), изготвяне на ПУП – ПР, комбинирани скици.
Валентин Ивайлов Стоянов, Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; електроинженер; съдебно-енергийна експертиза.
Ванюх Ставрев Пеев, Промишлена топлотехника; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; промишлена топлотехника, отопление, вентилация и климатизация.
Васил Анатолиев Герасимов, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер по геодезия, фотограметрия и картография; инженерно-техническа експертиза.
Васил Иванов Шарков, Топлотехника; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; технически паспорт на съществуващ строеж; обследване на съществуващ строеж. Проверка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. Изисквания на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.
Васил Николов Карапандов, Подемно-транспортни, строителни и минни машини; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Василка Тенева Станева, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; инженерно-техническа експертиза.
Вела Ботева Именова, Геодезия и картография; геодезия и картография; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Величка Василева Христозова, ПГС – конструкции; строителен инженер по ПГС; Геодезия, фотограметрия и картография; техник по геодезия; строително-техническа експертиза.
Велко Косев Костов, Електротехника на автомобилния транспорт; Макроикономика; техник, банково и застрахователно дело; съдебна автотехническа експертиза.
Венцислав Борисов Ненов, Машини и апарати на ХВП; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Веса Костадинова Ризова, Строителство и архитектура; строително-архитектурен техник; съдебна строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството.
Веселин Благоев Симеонов, Електроенергетика и електрообзавеждане; магистър инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; експертиза по електроенергетика и електрообзавеждане.
Веселина Борисова Запрянова, ПГС; Финансист; строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството.
Виолета Николова Кумчева, Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; инженерно-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева, ПГС – технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството; обществени поръчки.
Владислав Георгиев Самоходов, Транспортна техника и технологии; машинен инженер; съдебна автотехническа експертиза; при ПТП, инженер верижни и колесни машини, автомобилен транспорт.
Владо Илиев Илиев, Танкови войски – строеви; военен инженер по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; оценка изправността и функционалността на машини и съоръжения и определяне на пазарната им стойност.
Галина Ангелова Драголова, Промишлено и гражданско строителство – технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев, Транспорт и енергетика; машинен инженер с педагогическа правоспособност; автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов, Експлоатация на автомобили и кари; машинен техник; съдебна автотехническа експертиза; оценка на автомобили, пътностроителни машини, металообработващи машини.
Гергана Иванова Каукова, Технология на виното и пивото; технолог; инженерно-технологична експертиза; на виното и пивото.
Гергана Иванова Кривошапкова, Транспортно строителство – профил “Пътно строителство”; строителен инженер по транспортно строителство; съдебна строително-техническа експертиза; включваща следната проблематика – транспортно планиране и проектиране – проектиране на улици, пътища, устройствени схеми и планове в частта “комуникации и транспорт” – план-схема на комуникационно-транспортната система, подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП, генерални планове за организация на движението, подробни планове за организации на движението.
Дело Спасов Спасов, Електронна техника и микроелектроника; инженер по електроника и автоматика; Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експерт-оценител на МПС; автотехническа и автооценъчна експертиза.
Дечко Димитров Дяков, Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.
Деян Атанасов Гогалчев, техник по геодезия и картография; строително-техническа експертиза; геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Димитрийка Иванова Маринова, Строителство и архитектура; среден техник по строителство и архитектура; строително-техническа експертиза.
Димитър Ангелов Вълчев, Техникум по строителство; техник по строителство и архитектура; строително-техническа експертиза; незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, Правила за извършване и приемане на СМР, строителни дефекти и щети, Ценообразуване на СМР и сметна стойност на строежа, Разплатени и действително извършени работи и надвзети суми, Безопасност на труда в строителството.
Димитър Бонев Димитров, Артилерийско въоръжение; Инженерно-техническо-ракетно-артилерийско въоръжение; офицер от АВ – военен инженер по технология на машиностроенето; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Делков Димитров, Танкови войски – технически; машинен инженер ДВГ, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Димитър Петков Калеков, Икономика и организация на строителството; техник по строителство и архитектура; инженер икономист; строително-техническа експертиза.
Димитър Спасов Колчев, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Изчислителни машини и устройства ПЕИМ; електроинженер; инженер-математик; съдебна компютърно-техническа експертиза; приложен софтуер, информационни системи, управление на база данни, телекомуникация.
Евгения Димитрова Лозанова, Земеустройство; инженер-земеустроител; съдебно-техническа експертиза.
Елена Георгиева Димитрова, Геодезия и картография; среден техник по геодезия и картография; съдебна инженерно-техническа експертиза; в областта на техническа и геодезическа дейност по регулации, кадастър, нивелации на недвижими имоти, земеразделяне на земеделски земи.
Елена Иванова Атанасова, Електроенергетика; електроинженер; съдебно-енергийна експертиза.
Запрянка Дякова Райчева, Автоматизация на дискретното производство; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Здравко Георгиев Ранделов, Промишлено и гражданско строителство-конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Златко Иванов Маринов, Електротехника; електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.
Зоя Янева Георгиева, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Иван Василев Запрянов, Геодезия; инженер-геодезист; инженерно-технически експертизи.
Иван Георгиев Стойков, Кибернетика на електрически системи; инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; експертиза по телемеханизиране и телекомуникация – апарати, апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел. подстанции и ел. централи и способи по пренасянето й до диспечерските пунктове в електроенергетиката.
Иван Добрев Ганчев, Танкови войски – строеви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; двигатели с вътрешно горене; експерт-криминалист; съдебна автотехтическа експертиза; съдебна автооценъчна експертиза; служител на група “ЕД” в отдел РП при РС “Военна полиция” – Пловдив; “Секретно”, валидно до 25.03.2023 г.
Иван Кирилов Шопов, Технология и механизация на строителството; строителен инженер по технология и механизация на строителството; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; количествени и стойностни сметки на завършено или незавършено строителство.
Иван Николаев Кузов, Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроенергетика и електрообзавеждане; инженер по автоматика; магистър инженер; съдебно-енергийна експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Иван Николов Петров, Социално и застрахователно дело; икономист-застраховател; съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев, Свръзки и РСТО; инженер по радиоелектроника; съдебна инженерно-техническа експертиза; радиоелектроника.
Иванка Стоева Генова, Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; съдебна строително-техническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров, Ел. машини и апарати; електроинженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов, магистър инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна пожаро-техническа експертиза.
Илия Григоров Димитров, Двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна автотехническа експертиза.
Илия Димитров Пейков, Пожарна и аварийна безопасност; инженер по ПАБ; съдебна пожаро-техническа експертиза;
Илия Иванов Въчонов, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Йовка Василева Начева, Транспортно строителство – железопътно строителство; строителен инженер по железопътно строителство, конструктивна организация и изпълнение на строителството; съдебна строително-техническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски, Промишлено и гражданско строителство; магистър инженер по технология и организация; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Йордан Колев Кюмюрджиев, Хидромелиоративно строителство; инженер по хидромелиоративно строителство; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова, Водоснабдяване и канализация; магистър инженер, мрежи и съоръжения; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова, Геодезия и картография; строител по специалност “Геодезия и картография”; инженерно-техническа експертиза; геодезия, кадастър и регулации, делби.
Йорданка Димитрова Ангелова, Промишлено и гражданско строителство – технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология; съдебна строително-техническа експертиза.
Калинка Илиева Илиева, Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; съдебно-енергийна експертиза; електроснабдителни и електроразпределителни мрежи; електрообзавеждане на промишлени предприятия; контролно-измервателни прибори и автоматика.
Камен Руменов Данов, Технология на храните; инженер по технология на храните; технология на млякото и месото; съдебна инженерно-технологична експертиза; присъдена научна степен “доктор” по Технология на месните и рибните продукти.
Койна Неделева Кривошиева-Василева, Геодезия; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; дейности, свързани с кадастър и регулации, изготвяне и промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри, поддържане на КВС на земеделски земи.
Костадин Тодоров Севрийски, Техникум по строителство; техник по строителство и архитектура; съдебна строително-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженер-конструктор; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; цени и ценообразуване в строителството.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева, Промишлено и гражданско строителство; инженер по ПГС; строително-техническа експертиза.
Лора Сергеева Сергеева, Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.
Любенка Иванова Стоянова, Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Любка Иванова Шопова, Техника и механизация на строителството; строителен инженер; инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов, Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Панайотов Костов, Ел. централи, мрежи и системи; електроинженер; инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; в областта на електроенергетиката.
Любомир Радославов Славчев, Строителство на сгради и съоръжения; Транспортно строителство; строителен инженер; строителен инженер – конструктор; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; строителство и проектиране на автомобилни пътища и улици, на кръстовища, пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, железопътни и пешеходни мостове, на подпорни стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; технология на строителството; организация на строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи; ценообразуване в строителството; производствени бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение на постоянна и/или временна организация на движение на автомобилни пътища и улици; текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и улици; зимно поддържане на автомобилни пътища и улици; системи за производствен контрол в строителството; системи за управление на качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ и др.
Любомир Сребров Михайлов, Строителство на сгради и съоръжения; строителен инженер; съдебна строително-техническа експертиза.
Людмила Христова Лендрова-Енева, Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство – конструкции; техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; съдебна строително-техническа експертиза.
Малин Атанасов Калеников, Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; строително-техническа експертиза.
Мариана Ангелова Главова, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер по геодезия, фотограметрия и картография; инженерно-технически експертизи; геодезия, картография, кадастър.
Мариана Петрова Боянова, Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; строителен инженер по ВиК, профил мрежи и съоръжения; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; проектиране, ценообразуване в строителството, изготвяне на анализни цени в строителството, актуване на строителството, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.06.2003 г.
Марийка Апостолова Георгиева, Озеленяване на населените места; техник по зелено строителство; съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Борисова Рускова, Водно строителство; среден техник по водно строителство; съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова, Механична технология на дървесината; инженер по механична технология на дървесината; съдебна инженерно-техническа експертиза; мебелен инженер, механична технология на дървесината, цени и ценообразуване в дървообработването и мебелната промишленост.
Мария Петрова Михайлова, Строителство и архитектура; техник по строителство и архитектура; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството.
Мартин Сотиров Тьоков, автомонтьор, преподавател-инструктор по обучаване на водачи на МПС; автомонтьор, инструктор; съдебна автотехническа експертиза.
Маруся Николаева Марина, Пътно строителство; строителен инженер по пътно строителство; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; опит в областта на проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението.
Мая Христева Янакиева, Строителство и архитектура; Агрономство – полевъдство; строителство и архитектура; агроном-полевъд; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза.
Методи Найчев Консулов, Радиотехника; инженер по радиоелектроника; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Недялко Рашков Рашков, Пожарна безопасност; инженер по пожарна безопасност; съдебна пожаро-техническа експертиза.
Нелияна Илиева Иванова, Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебна инженерно-техническа експертиза; в областта на ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Николай Запрянов Писанов, Противопожарна техника и безопасност и Водоснабдяване и канализация; инженер по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; съдебна пожаро-техническа експертиза;
Николай Стоянов Сотиров, Геодезия; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов, Земеустройство; инженер-земеустроител; съдебна строително-техническа експертиза; кадастър и регулации, устройствено планиране – подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.
Нина Ганчева Демирева-Иванова, Промишлено и гражданско строителство – технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза; експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Параскева Димитрова Миленкова, Архитектура; архитект; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова, Архитектура; архитект; инженерно-техническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов, Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки. Технология на икономическото планиране в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; съдебна инженерно-технологична експертиза.
Петко Койчев Семов, Танкови войски – строеви; двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна автотехническа експертиза.
Петра Лозанова Недева, Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; съдебна инженерно-технологична експертиза; химически технологии и производства.
Пламен Димитров Гърбов, Промишлено и гражданско строителство; военен инженер по технология на строителството; строителен инженер по технология на строителството; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаро-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров, Експлоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС; машинен инженер; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Ради Христов Ганев, АВ-боеприпаси; инженер-химик; техника и технология на взривните работи; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаро-техническа и взривотехническа експертиза.
Райна Борисова Паунова, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството.
Румен Димитров Минчев, Танкови войски; офицер от танкови войски-военен инженер по ДВГ; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от 11 категория.
Румен Минков Минков, Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; машинен инженер; управление на човешките ресурси; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Румен Николов Лемберов, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по технология на строителството; съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Ангелова Иванова-Николова, Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза; кадастър и регулации, устройствено планиране – подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.
Румяна Богданова Кирова, Транспортно строителство – пътно строителство; строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; транспортно пътно строителство и комуникации.
Румяна Тодорова Бъчварова, Технология на машиностроенето; Икономика и управление на промишлеността; машинен инженер; икономист-организатор на промишленото производство; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Румяна Христова Славкова, Металургия на черните метали; инженер-металург; ИОУПП – ХМП с повишена икономическа подготовка; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова, Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; съдебна строително-техническа експертиза; геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и регулационни планове.
Снежанка Георгиева Боцева, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; строително-техническа експертиза; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен контрол, издадено от ДНСК – София, валидно до 17.06.2024 г.
Ставри Анастасов Бакалов, Транспортна техника и технологии; Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии; Автомобилен експерт; Изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети; съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков, Хидравлични машини и съоръжения; инженер механик; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев, Машиностроителни технологии и поизводствена техника; Технология и управление на транспорта; машинен инженер, автоексперт-оценител; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова, Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.
Стоян Манов Стоянов, Геодезия и картография; Геодезия; техник по строителство и архитектура; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Стоян Сашов Кръстанов, Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт; информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Стоян Тодоров Василиев, Архитектура; архитект; строително-техническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска, Електронна техника; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Татяна Александрова Яръмова, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; строително-техническа експертиза.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по ПГС; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Теменужка Димова Грозева, Хидромелиоративно строителство; строителен инженер по хидромелиоративно строителство; съдебна строително-техническа експертиза; касаеща обекти на хидромелиоративното строителство.
Теменужка Иванова Узунова, Строителство и архитектура; среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти; делби, ценообразуване на жилища, определяне на технико-икономически показатели на обектите, определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне на количествени сметки за обекти, степен на завършеност на обектите, оценки при делби на имоти.
Тихомир Недев Георгиев, Геодезия; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев, Трактори и кари; Финанси; машинен инженер; икономист; съдебна автотехническа експертиза.
Тодор Павлов Павлов, Каростроене и автотранспортна техника; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Тони Балев Балев, Топлинна и месообменна техника; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Филип Николов Чукалов, Каростроене и автотранспортна техника; машинен инженер; автотехническа и автооценъчна експертиза.
Христина Йорданова Христозова, Архитектура; архитект; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Христо Георгиев Полонов, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер; съдебна строително-техническа експертиза.
Хубена Иванова Салджиева, Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев, Земеустройство; инженер- земеустроител; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; енергийна експертиза от водни източници.
Юлиян Димитров Македонски, Архитектура; архитект, пълна проектантска правоспособност; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Янка Николова Ранделова, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструкции; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Атанас Костов Атанасов, Технология на каучука и пластмасите; инженер-химик; съдебно-екологична експертиза; екологично законодателство – ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Борис Стефанов Янков, Селекция и семепроизводство; агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство; съдебно-ботаническа експертиза.
Борислав Петров Матеев, Биология, биолог; магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт; Молекулярна биология и биотехнология – молекулярен биолог и биотехнолог; съдебно-биологични експертизи; човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, Био-
логия; биолог със специализация екология; съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-екологична експертиза; екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и замърсяване на околната среда.
Маринка Йорданова Веселинова, Лозаро-градинарство; агроном – лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда – земи и почви; съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство.
Петра Лозанова Недева, Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; съдебно-екологична експертиза; чистота на храни, растителност, води, въздух, почви, радиоактивност.
Чавдар Илиев Косев, Земеустройство; инженер- земеустроител; съдебно-екологична експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев, Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; съдебно-екологична експертиза.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Виолета Викторова Николова, Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; доктор по “Технология на тютюна и тютюневите изделия”; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Галина Атанасова Георгиева, Физика и химия; учител по физика и химия; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.
Златко Иванов Маринов, Електротехника; електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура; съдебно-физическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов, магистър инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”; съдебна физико-химическа експертиза.
Любомир Митков Ангелов, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.
Мая Иванова Кичева, Молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева, Индустриална химия; инженер-химик; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.
Михаил Цветков Маринов, Технология на полимерите, текстила и кожите; инженер-химик; съдебно-химическа експертиза; контрол на качеството на течните горива.
Николай Петков Николов, Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; инженер-технолог; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Петра Лозанова Недева, Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физико-химическа експертиза; органични и неорганични вещества и материали; химически фактори на околната и работната среда – химически газове или пари; естествени материали – камък, пясък, почва, растителност; химически замърсители в храните; свързващи вещества и строителни материали – цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност, открити и закрити източници на йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия на труд – прах, осветеност.
Ради Христов Ганев, АВ-боеприпаси; инженер-химик; техника и технология на взривните работи; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев, Инженерна химия; инженер-химик; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Александър Спасов Цанков, Селскостопанско машиностроене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали).
Борис Стефанов Янков, Селекция и семепроизводство; агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство; съдебна агротехническа експертиза.
Васил Илиев Михов, Полевъдство; Селекция и семепроизводство; съдебна агротехническа експертиза.
Валентина Тодорова Тончева, Ветеринарна медицина; ветеринарен лекар, научна степен “доктор”; съдебна ветеринарномедицинска експертиза; инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия.
Донка Нанова Ралчевска, Полевъдство; инженер-агроном; съдебна агротехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов, Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; съдебна агротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Лозаро-градинарство; агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда – земи и почви; съдебна агротехническа експертиза; в отрасли растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика – определяне на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Мария Иванова Мънгова, Технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството; инженер-технолог; доктор по технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите; съдебна физико-химична и биохимична експертиза; на зърно, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев, доктор – ветеринарен лекар; съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Христева Янакиева, Строителство и архитектура; Агрономство – полевъдство; строителство и архитектура; агроном-полевъд; съдебна агротехническа експертиза.
Никола Стефанов Кирков, Лозаро-градинарство; агроном – лозаро-градинар; хербология; съдебна агротехническа експертиза; касаещи Програмата за развитие на селските райони към Европейския съюз.
Ралица Любомирова Мичева, Защита на растенията и почвата; инженер-агроном; съдебна агротехническа експертиза; контрол при производството, пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на продукти за растителна защита в обекти; контрол при пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати; контрол при употребата на продуктите за растителна защита и употребата на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати в земеделските стопанства; контрол на биопроизводството в земеделските стопанства, както и контрол върху дейността на сертифициращите фирми ОСП.
Стоянка Димитрова Параскова, Растителна защита; агроном по растителна защита; съдебна агротехническа експертиза; агротехнически и агробиологически експертизи и такива, свързани с биологични и микробиологични методи на защита на растенията от болести и вредители.
Таня Славчева Попова, Лозаро-градинарство; Счетоводство и контрол; агроном – лозаро-градинар; икономист; агротехническа експертиза.
Тихомир Петров Трендафилов, Ветеринарна медицина; ветеринарен лекар; съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева, агроном-полевъд; съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева, Полевъдство; агроном-полевъд; съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев, Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; съдебна агротехническа експертиза.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Александър Спасов Цанков, Селскостопанско машиностроене; машинен инженер; оценка на машини и съоръжения.
Ана Савова Зайкова, Техникум по строителство и архитектура – строителство и архитектура; строителен техник; оценка на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Дженева, Архитектура; архитект; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на други активи – архитектурни паметници на културата и интериор.
Блага Романова Димитрова, Счетоводство и анализ; икономист; оценка на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер; оценка на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева, Финанси; Социално и застрахователно дело; икономист-финансист; икономист-застраховане; оценка на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Вела Ботева Именова, Геодезия и картография; геодезия и картография; оценка на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова, ПГС-конструкции; строителен инженер по ПГС; Геодезия, фотограметрия и картография; Техник по геодезия; оценка на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов, Машини и апарати на ХВП; машинен инженер; оценка на машини и съоръжения; оценка на недвижими имоти.
Веса Костадинова Ризова, Строителство и архитектура; строително-архитектурен техник; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи; подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева, Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; машинен инженер; икономист-счетоводител; оценка на недвижими имоти; “Секретно”, валидно до 3.07.2021 г.
Веселина Борисова Запрянова, ПГС; финансист; строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов, Транспортна техника и технологии; машинен инженер; оценка на автомобили, кари и щети по тях.
Галина Тодорова Бакалска, ПГС-конструкции; Стопанско управление; строителен инженер по ПГС-конструкции; магистър по стопанско управление; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на строителни обекти.
Георги Николов Камбуров, Земеустройство; инженер-земеустроител; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; земеустройство и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи).
Димитрийка Иванова Маринова, Строителство и архитектура; среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов, Макроикономика; Организация и технология на счетоводството; оценка на недвижими имоти.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, Биология; биолог със специализация екология; оценка на земеделски земи; оценка на недвижими имоти.
Желязка Петрова Заркова, Лозаро-градинарство; агроном-лозаро-градинар; оценка на земеделски земи.
Зоя Янева Георгиева, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, валидно до 13.05.2019 г.
Иван Григоров Петрунов, Счетоводство и контрол; икономист; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания;
Иван Николов Иванов, Топлинна и масообменна техника; Патентно-лицензионна дейност; машинен инженер; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост; представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България; представител по изобретения (патентен представител) пред Европейското патентно ведомство – Мюнхен, Германия; представител по търговски марки и дизайни към Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте, Испания.
Иванка Стоева Генова, Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на цели предприятия – дялове и акции от капитала.
Илия Иванов Въчонов, Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи; наеми, наемни цени на недвижими имоти, аренди на земеделски земи и др.; геодезист.
Йорданка Боянова Йорданова, Геодезия и картография; строител по специалност “Геодезия и картография”; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Йорданка Димитрова Ангелова, Промишлено и гражданско строителство – технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Танева Василева, Икономика и управление на селското стопанство; икономист по АПП; оценка на недвижими имоти.
Калинка Илиева Илиева, Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; оценка на стопанско имущество; правни и административни въпроси на оценките, извършвани от съдебни експерти; оценка на автотракторна и стопанска техника; оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животинска продукция.
Кина Кръстева Иванова, Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Костадин Иванов Генев, Финанси; икономист-банкер; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кремена Пейкова Манова, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженер-конструктор; оценка на недвижими имоти; цени и ценообразуване в строителството.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева, Промишлено и гражданско строителство; инженер по ПГС; оценка на недвижими имоти; оценка на подобрения; оценка на пазарна наемна стойност на недвижими имоти, включващи жилищни, търговски и производствени сгради, празни терени за строителство.
Лора Руменова Агопян, лаборант; химиколаборант; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; оценка на недвижими имоти.
Людмила Христова Лендрова-Енева, Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство – конструкции; техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Мариана Димова Ангелова, Икономическа педагогика; специалист по маркетинг-учител; съветник по икономика – правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Марийка Апостолова Георгиева, Озеленяване на населените места; техник по зелено строителство; оценка на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова, Лозаро-градинарство; агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда – земи и почви; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Тончева, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; оценка на търговски предприятия и вземания.
Мария Петрова Михайлова, Строителство и архитектура; техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Мая Христева Янакиева, Строителство и архитектура; Агрономство – полевъдство; строителство и архитектура; агроном-полевъд; оценка на недвижими имоти.
Милка Енчева Енева, Икономика на вътрешната търговия; икономист; управление и технология на търговската дейност; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения; наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи.
Надка Колева Цинигарова, Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на търговски предприятия и вземания.
Надя Ангелова Стефанова, Електронна техника и микроелектроника; инженер по електроника и автоматика; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Никола Йорданов Гаров, Технология на машиностроенето; машинен инженер; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Николай Стефанов Ненков, Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; оценка на търговски предприятия и вземания.
Николай Стоянов Сотиров, Геодезия; инженер-геодезист; оценка на недвижими имоти.
Нина Ганчева Демирева-Иванова, Промишлено и гражданско строителство – технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Петко Динчев Тороманов, Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Технология на икономическото планиране в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; оценка на интелектуална собственост и авторски права; оценка на нематериални дълготрайни активи – марки, лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения и оборудване – машиностроене, хранителна и преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка на инвестиции и инвестиционен проект.
Пламен Желев Желев, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, АВ-боеприпаси; инженер-химик; техника и технология на взривните работи; оценителна експертиза на въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция.
Радко Стоянов Калапанков, – ОПУП; икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения.
Ралица Гълъбова Терзиева, Маркетинг; Мениджмънт; магистър по мениджмънт; оценка на недвижими имоти.
Румен Николов Лемберов, Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по технология на строителството; оценка на недвижими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова, Архитектура; архитект; оценка на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова, Транспортно строителство – пътно строителство; строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строителството; пазарни наеми, финансови активи и финансови институции.
Румяна Христова Славкова, Металургия на черните метали; инженер-металург; ИОУПП – ХМП с повишена икономическа подготовка; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Станимира Петрова Сакутска, Икономика на строителството; икономист, счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; оценка на недвижими имоти.
Стела Цонева Божинова, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Стефан Петров Жеков, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Сукиас Онник Дердерян, Далекосъобщителна техника; инженер; оценка на недвижими имоти; оценка на наеми.
Таня Стоянова Бачовска, Електронна техника; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по ПГС; оценка на недвижими имоти.
Теменужка Димова Грозева, Хидромелиоративно строителство; строителен инженер по хидромелиоративно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Теньо Николов Манолов, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; оценка на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветанка Ангелова Лефтерова, Промишлено и гражданско строителство – конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти.
Цветанка Хараланова Ковачева, Полевъдство; агроном-полевъд; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев, Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; наеми.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Борис Петров Шахов, Молекулярна биология; Микробиология; молекулярен биолог; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Боян Стефанов Костадинов, Финанси; Международни отношения; магистър по икономика; магистър по международни отношения; контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове; завършени курсове – “Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007 – 2013 г. по линия на Оперативните програми”; “Разработване на проекти по програми на ЕС”.
Валентин Ивайлов Стоянов, Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; електроинженер; експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, промишлеността, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Валентин Христов Динков, Организация на производстовто и управление на промишленото производство; икономист; кредитиране от небанкови финансови институции.
Васил Николов Карапандов, Подемно-транспортни, строителни и минни машини; машинен инженер; експертиза по безопасност на труда.
Георги Стефанов Голев, Горско стопанство; инженер по горско стопанство; съдебна горско-стопанска експертиза.
Даниел Иванов Тосков, Бизнес администрация; Политики и стратегии в публичната администрация; магистър мениджър; Еврофондове в земеделието.
Диана Валентинова Стоянова, Екология и опазване на околната среда; магистър по екология – безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии; експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, оценка на риска в предприятията, пожарна и аварийна безопасност, трудови злополуки, експертизи, свързани с трудовоправното законодателство, изискванията за безопасност и здраве при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Димитър Иванов Андреев, видеоанализ и лицева идентификация; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.
Живка Василева Геровая, Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; Видеоанализ и лицева идентификация; видеоанализ и лицева идентификация; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.
Ивайло Георгиев Йотков, Биология; биолог, еколог; съдебно-екологична експертиза; екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство.
Ивко Пенков Иванов, магистър инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”; фрактодиагностични експертизи; експертизи относно веществено доказване на причини, условия и момент на възникване на разрушаване, разкъсване, откъсване, електротермично (механизъм “КС”/механизъм “ЕлЕ”) прекъсване, взривяване и взломяване (момент, посока и оръдие на взлома) на метални, неметални и композитни веществени доказателства и други обекти.
Калинка Илиева Илиева, Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; електротехническа експертиза; въвеждане и експлоатация на ел. машини и ел. апаратура в ел. уредби и предприятия; оценка на ел. инсталации, ел. машини, апаратура, мерителни прибори и автоматика; наредби и правилници за безопасност и хигиена на труда в ел. уредби високо, средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел. машини и съоръжения, контролно-измервателни уреди и апаратура.
Красимира Василева Вътева, Славянска филология; специалист по български език и литература и полски език и учител по български език и литература; съдебно-педагогическа експертиза.
Людмила Стойкова Добрева, Лозаро-градинарство; Биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопански култури; инженер-агроном; Европейски фондове в земеделието; подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) – директни плащания, в т.ч. и национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, както и мерките от Програмата за развитие на селските райони.
Мая Иванова Кичева, Молекулярна и функц. биология; биохимик – клиничен химик; идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаещи описаното в този раздел.
Мишо Иванов Мацанков, Електротехника; магистър инженер; енергийна експертиза.
Маник Оник Кюркчиян, Автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост; Патентно дело; инженер по автоматизация на производството; патентен специалист; патентен специалист, патентно дело, лицензиран оценител на нематериални активи.
Надя Силуанова Иванова, Счетоводство и контрол; магистър по икономика; верификация на разходи по проекти, финансирани от европейски и други фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове и донори; допустимост на разходи, отчитане и изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансиране от европейски и други фондове; законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане и избор на изпълнител; установяване на действителност на доставка на продукти, услуги и строително-монтажни работи/физически контрол на място, с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително-монтажни работи; установяване на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, включително дали са действително извършени, точни и допустими; документиране и отчитане на проекти, финансирани от европейски и други фондове.
Наталия Феодорова Дрешер, Технология на растителните мазнини и етеричните масла; инженер-технолог; технология на растителните мазнини и етеричните масла; технологични задачи в областта на тютюните, растителните и етеричните масла, парфюмерия, козметика, миещи и перилни препарати.
Недялка Петрова Гарова, Биология; биолог, учител по биология с втора специалност по химия; сурдопедагог; сурдопедагогика и сурдопсихология.
Николай Георгиев Костадинов, Биотехнологични процеси; биотехнолог; експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; служител на сектор “БНТЛ” към отдел “КП” при ОДМВР – Пловдив.
Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и микробиология; биохимик, микробиолог със специализация вирусология; идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици.
Николай Симеонов Кисьов, Промишлено риболовство; инженер-механик; рибарство и аквакултури; независим експерт-консултант по рибарство, риболовно право и аквакултури.
Петко Динчев Тороманов, Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Технология на иконономическото планиране в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.
Стефан Петров Бечев, Стопанско управление; Горско стопанство; стопански мениджър, стопанисване на горите, магистър инженер по горско стопанство; съдебна лесотехническа експертиза.
Тенчо Петков Стоев, Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; човешки ресурси.
Теньо Николов Манолов, Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; контрол, управление и отчетност на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветана Николова Николова, Стоматология; обща стоматология; експертиза по медицински документи; експертиза за усложнения от неправилно лечение на зъбите и неправилно изработени ортопедични конструкции и травматични увреди в челюстната област и зъбите.
Цветелин Кирилов Иванов, Икономика – бизнес администрация; икономист; митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, “Инкотермс 2000”, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
Чавдар Илиев Косев, Земеустройство; инженер- земеустроител; хидроложки експертизи; оценка на риска от наводнения на изградени язовири; оценка на безопасна експлоатация на изградени язовири в експлоатация; оценка на аварийните планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи.
Чавдар Симеонов Пантев, Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; външно и вътрешно озеленяване.
Юлиян Димитров Македонски, Архитектура; архитект, пълна проектантска правоспособност; Планове за регулация; Планове за застрояване; Работни устройствени планове.
Извадка от Неофициален раздел бр. 25 от 26.03.2021 г. на ДВ