СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай
Име: Методи Консулов
Тел: 0888 636 513
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Боян Сашев Жековски – Стопанско управление, трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Васко Петров Божев – дактилоскопни експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Георги Борисов Добрев – експерт-криминалист, почеркови, технически на документи, трасологични, балистични, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични, дактилоскопни експертизи.
Димитър Георгиев Кордев – Стопанско управление, дактилоскопни експертизи; почеркови криминалистични експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Емил Тинков Чалмов – криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови криминалистични експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Иван Добрев Ганчев – Танкови войски – строеви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, двигатели с вътрешно горене; експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; съдебно-балистични експертизи, служител на група ЕД в отдел РП при РС “Военна полиция” – Пловдив.
Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи.
Иво Бончев Чолаков – Право, криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Йордан Павлов Иванов – дактилоскопни експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Кирил Петров Стоянов – Право, експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Мирослав Димитров Саханджиев – криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Неофит Неофитов Крумов – Аграрна икономика, икономист по аграрна икономика, дактилоскопни експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Николай Стоянов Балевски – Физика, физика на полупроводниците; удостоверение за специализиран курс по криминалистични изследвания за извършване на почерк., техн. на док., балистика; трасология, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Петър Йорданов Стоянов – Биология, Молекулярна и клетъчна биология, трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Сава Ангелов Симеонов – Физика, физик – специалист по лазерна техника и технологии; дактилоскопия, графология и техническо изследване на документи, криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Стоимен Георгиев Георгиев – Инженерна физика, ядрено-физични методи и прибори, инженер-физик, съдебно-балистична експертиза; трасологична експертиза; видеоанализ и лицева идентификация.
Филип Георгиев Маровски – Бизнес администрация, мениджър, дактилоскопни експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Цветелин Василев Николов – Педагогика на обучението по физическо възпитание, учител по физическо възпитание, дактилоскопни експертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Аелита Светлозарова Нуцова – Медицина, вътрешни болести, клинична хематология, съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Бенямин Леон Анави – Медицина, патологоанатомия, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Борис Петров Шахов – Молекулярна биология; микробиология, молекулярен биолог, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев – Медицина, патологоанатомия с цитопатология; съдебен лекар, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Димитър Запрянов Димитров – Биология, биолог, експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Димитър Иванов Димитров – Медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт, хирург, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Емил Николов Бъчваров – Медицина, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве, специалист по съдебна медицина в Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ “Съдебномедицински експертизи – д-р Емил Бъчваров” – ЕООД, седалище гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 42-А-16.
Здравка Христева Ненчева – Медицина; съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Йовко Минчев Шишков – Медицина, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Марин Костадинов Балтов – Медицина, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Мая Иванова Кичева – Молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев – Биохимия и микробиология, биохимик, микробиолог със специализация вирусология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова – лекар, Акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов – Медицина, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Цветана Николова Николова – Стоматология, обща стоматология; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.
Янко Тодоров Илиев – Медицина, вътрешни болести; токсикология, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; клинична токсикология и вътрешни болести, здравен мениджмънт.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Александра Янчева Димова – Приложна социална психология, магистър-психолог, съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; послесмъртни експертизи.
Анастасия Захариева Захариева – Психология, психолог, магистър по клинична и консултативна психология, съдебно-психологична експертиза, временно не може да изпълнява задачи поради бременност и раждане.
Ангел Добринов Ангелов – Психология; магистър по психология, съдебно-психологична експертиза.
Боряна Атанасова Димитрова – Приложна психология – психология на социалните дейности; училищна психология, психолог, училищен психолог; съдебен психолог; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Владимир Петров Кръстев – Психология, психолог, съдебно-психологична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева – Медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична; психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Деница Николаева Вълчева – Психология, магистър по клинична и консултативна психология, съдебно-психологична експертиза, участие в комплексни експертизи.
Диана Иванова Толева – Предучилищна и начална училищна педагогика; приложна психология, педагог, детски учител и начален учител; психолог; съдебна психология, съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-педагогическа експертиза; детска психология, психопатология, психодиагностика, социална психология.
Емилия Стоянова Калоферова – Психология, психолог, съдебно-психологична експертиза.
Красимира Николаева Кръстева – Психология, психолог, социална и юридическа психология, завършен учебен стаж в Института по психология – МВР, по темите: криминална психология, професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика, консултативна психология.
Кристина Върбанова Георгиева-Пешалова – Психология, магистър по клинична и консултативна психология; съдебен експерт, съдебно-психологична експертиза.
Маргарита Панова Панова – Медицина; психиатрия, съдебно-психиатрична, комплексни експертизи с участие на специалист – психиатър.
Мариана Георгиева Господинова – Медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Невена Димитрова Божилова – Приложна психология, психолог, съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Нели Христова Георгиева-Величкова – Социална приложна психология, психолог, съдебна психология, клинична и консултативна психология, детска и юношеска психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, системен семеен и брачен консултант.
Николай Тодоров Попов – Медицина, лекар, детска психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза, психично състояние на деца и възрастни.
Олга Валентиновна Димитрова – Психология; приложна психология, невропсихология и психотерапия, психолог, приложна психология, невропсихология и психотерапия, съдебно-психологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза.
Райна Цветкова Димитрова – Медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична, комплексни експертизи с участие на специалист – психиатър.
Стефка Петкова Петкова – Психология, магистър по клинична и консултативна психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Фани Бойкова Палуйкова – Предучилищна и начална училищна педагогика; приложна социална психология; съдебна психология, педагог, детски учител и начален учител; психолог; съдебен психолог; приложна психология и психотерапия, съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни, оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение; оценка на явни и скрити симптоми на видове насилие над деца; индикатори за въвличане на дете в родителски конфликт при определяне на упражняване на родителски права; оценка на девиантни прояви при деца и юноши.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Александра Николова Маринова – Стокознание; стоковед, стоковед-оценител, съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова – Финанси, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ангел Димитров Гъров – Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител, магистър по счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров – Организация на производството и управление в промишлеността; икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев – Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител, икономист – публична администрация, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Антонина Славова Славова – Организация на механизираната обработка на икономическа информация; инженер-икономист, магистър по здравен мениджмънт; Икономика на здравеопазването; съдебно-счетоводна; финансово-икономическа; стокова експертиза; съдебни експертизи по здравен мениджмънт.
Атанас Игнатов Владиков – доктор по икономика и организация на труда; доцент по професионално направление 3.8. Икономика, икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза, финансово-икономически анализи; анализ на парични потоци; експертизи за разходи и ползи при проекти, генериращи и негенериращи приходи с европейско финансиране; оценка по финансово-икономическата рамка на концесии; оценка по финансово-икономическата рамка на обществени поръчки; оценка и анализ по икономическите стандарти в ЕС.
Борис Георгиев Попов – Счетоводство и анализ, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Блага Романова Димитрова – Счетоводство и анализ, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Богдан Павлов Траков – Счетоводна отчетност, икономист по отчетността, съдебно-счетоводна експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – Електротехника; Счетоводство и анализ, магистър-инженер; икономист; екология и опазване на природната среда, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, банкови и банково-кредитни експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични експертизи.
Боян Йорданов Войводов – Икономика и управление на строителството, икономист по строителството, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васка Иванова Андреева – Финанси, банково дело, икономист-банкер, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васко Йорданов Борисов – Икономика и управление на индустрията, икономист – организация на промишленото производство, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Валентина Методиева Шиева – техникум по икономика, икономист-счетоводител; Висша школа по финанси, отчетност и контрол – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ваня Ченкова Смокова – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Велислава Иванова Бозукова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Иванова Такова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Величка Петкова Йорданова – Финанси, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова – ОПОИИ, икономист – системен организатор, съдебно-счетоводна експертиза.
Венета Петрова Томова – ИОВТ, икономист по вътрешна търговия; икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Вера Андреева Гавраилова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Весела Иванова Колева – Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия, машинен инженер; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти.
Весела Панайотова Атанасова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Веска Тодорова Угренова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Вилиана Александрова Панчева – Финанси, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Виолета Стоянова Кокова – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева – Икономика – бизнес администрация; счетоводство и контрол – икономист, стопанско управление; икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Габриела Торос Папазян – Маркетинг и мениджмънт; макроикономика, икономист-мениджър; организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Галина Кирилова Пенчева – Финанси, икономист-банкер, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Галя Георгиева Стоянова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Генко Петков Недев – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски – организатор – машинна обработка на икономическата информация, икономист – системен организатор, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Йорданов Йорданов – Счетоводство и контрол, магистър по икономика; специалист по маркетинг и управление; съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Петров – Финанси и кредит, икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Траков – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Николаев Мумджиев – Финанси, кредит и застрахователно дело, икономист-застраховател, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, банкови, данъчни, митнически и застрахователни експертизи.
Даниела Ангелова Топалова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Даниела Стоянова Мерджанова – Финанси; счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Данчо Тодоров Коруев – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Денка Иванова Гвоздиева – ОПУП, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Димитър Борисов Янков – Счетоводство и контрол; доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство), икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Димитрова Чипилова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Евгения Василева Караиванова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Еделина Димитрова Пенева – Икономика на търговията, икономист по търговията, съдебно-счетоводна експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева – Счетоводство и контрол; стопански и финансов контрол, икономист; магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Стоянова Христова – Застрахователно дело; икономика, организация и заплащане на труда в селското стопанство, икономист-застраховател; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ели Петрова Иванова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна експертиза.
Елисавета Любомирова Гайдарова – Макроикономика, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Женя Георгиева Разложка – Икономика и управление на промишлеността, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Златка Янева Минкова – Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността, счетоводител и икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза, трудови спорове.
Зоя Запрянова Банкова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова – Макроикономика, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Григоров Петрунов – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Иван Тодоров Станчев – Икономика на търговията, магистър по икономика; икономика на интелектуалната собственост, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, банково дело и интелектуална собственост.
Иванка Ангелова Христева – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Иванка Стоева Генова – Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол, техник по строителство и архитектура; магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – Финанси, икономист-банкер, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Илия Видолов Рашков – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Петров Тонов – Макроикономика, счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Ирина Николаева Стоянова – Икономика и управление на индустрията; макроикономика, икономист; организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза, данъчни дела.
Йорданка Атанасова Зекова – Икономика, организация и управление на селското стопанство, аграрикономист; икономист по управление на труда в селското стопанство, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Йорданка Николова Шошева – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Йорданка Петрова Павлова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Калин Александров Найденов – Финанси, кредит и застрахователно дело, икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калина Стефанова Таскова – Математика; Счетоводство и контрол, учител по математика; икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калинка Илиева Илиева – Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, оценка на стопанско имущество; правни и административни въпроси на оценките, извършвани от съдебни експерти; оценка на автотракторна и стопанска техника; оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животинска продукция.
Камелия Николова Николова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Аргирова Костова – ИОМТС, икономист по материално и техническо снабдяване, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Дичева Петковска-Радева – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; в селското стопанство; организация на труда и заплащане на труда.
Катя Лазарова Джонова – СО, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Кети Стефанова Найденова – Счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в банките, съдебно-счетоводна експертиза.
Константин Делов Писков – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кремена Василева Георгиева – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кръстьо Николов Гиздов – ОПОИИ, икономист-организатор, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Кунка Петрова Стойнова – Икономика и отчетност на промишлеността и строителството; Финанси, икономист-счетоводител; магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Лилия Младенова Миланова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Стоянова Драганова – Публична администрация, Оперативен счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Любен Георгиев Костов – Финанси; Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Любомир Цветков Йотов – Международни икономически отношения, икономист; съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людмила Ангелова Арменова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людмила Георгиева Стоянова – Френска филология, Оперативно счетоводство, специалист по френска филология и преподавател в средните училища, оперативен счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Людмила Любомирова Гайдарова – ОПУС, икономист по строителството, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова – Организация и технология на счетоводството, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова – Механизация на отчетността и изчислителните работи; Математика, анализатор-проектант; учител по математика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Икономическа педагогика; специалист по маркетинг – учител; съветник по икономика – правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Иванова Христева – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариета Георгиева Миткова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров – Икономика и предприемачество, счетоводство и одит, съдебно-счетоводна експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-градинарство, агроном – лозаро-градинар; счетоводител; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; икономически експертизи в селското стопанство за отрасли – растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова – Стопанско управление; Счетоводство и контрол, стопанско управление; икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Атанасова Йорданова – Счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Георгиева Атанасова – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Георгиева Вълчева – Счетоводство и анализ, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Иванова Тончева – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Рашкова Шопова – Икономика и управление на селското стопанство; Икономика, икономист по АПП; икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Христова Мърхова – Маркетинг и мениджмънт, икономист-мениджър, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марияна Атанасова Цветилова – Финанси; Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева – Икономика и управление на промишлеността, икономист-организатор на промишленото производство; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев – Финанси; Счетоводство и контрол, икономист-банкер; икономист; вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза.
Милена Петрова Палевска – Макроикономика, икономист; международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милка Енчева Енева – Икономика на вътрешната търговия; икономист; управление и технология на търговската дейност, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева-Петрова – Организация на производството и управление в промишлеността, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов – Стопански и финансов контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева – Икономика и управление на транспорта, икономист по транспорта; счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петкова Иванова – ОПУС, икономист по строителството, съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Надка Илиева Гюзелева – Икономика, планиране и отчетност на МТС; Публична и стопанска администрация; Стопанско управление; икономист-счетоводител – стоковед; магистър по стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза.
Надя Силуанова Иванова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза, одит в публичния сектор; оценка за наличие на одитна пътека.
Наталия Александрова Рускова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова – Организация на производството и управление на промишлеността, икономист по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Недялка Георгиева Герджикова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител; експерт-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нелияна Илиева Иванова – Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ, електроинженер; икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Митков Николов – Финанси, кредит и застрахователно дело, икономист-финансист; организация и методология на счетоводната отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – Счетоводство и контрол, икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител; държавен финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Юриев Андонов – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Нина Димитрова Атанасова – Икономика и отчетност в търговията и МПС, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова – ОПОИ, икономист – систем. организатор; съдебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова – Счетоводство и контрол, икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова – Организация на производството и управление в промишлеността; икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петко Динчев Тороманов – Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-технолог; икономист-организатор по производството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петърчо Велизаров Миков – Стопански и финансов контрол, магистър по икономика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петя Величкова Койнова – Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Петя Георгиева Манева – Счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Петя Добрева Стоилова – Аграрна икономика, икономист по АПП, съдебно-икономическа експертиза.
Пламен Вълчев Колев – Счетоводство и контрол; Финанси, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски – удостоверение – съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Петров Пешлеевски – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Полина Иванова Александрова – Международни икономически отношения, Счетоводство и анализ, Компютърни информационни технологии в управлението, магистър по икономика, мениджър по информационни технологии; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, счетоводна отчетност, счетоводство и анализ.
Радко Петров Петров – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – ОПУП, икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радосвета Антонова Милушева – Финанси, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, финанси, банково дело, счетоводство и контрол, счетоводна отчетност.
Ренета Димитрова Георгиева – Икономика и управление на промишлеността, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Роза Стефанова Анастасова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Красимирова Тодорова – Стопанско управление, Финанси, Счетоводство и контрол, бизнес администрация, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Росица Николова Генчева – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител; финансово право, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Руменова Димитрова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика; дипломиран експерт-счетоводител; дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Росица Тодорова Страхинова – Икономика на ВТ, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков – Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление, машинен инженер; управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Румяна Христова Славкова – Металургия на черните метали, инженер-металург; ИОУПП – ХМП, с повишена икономическа подготовка, финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска – Стопанско управление; Застраховане и социално дело, стопанско управление; магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов – Икономика и организация на труда, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Слави Радуилов Николов – Икономика и управление на транспорта, магистър по икономика; съдебен експерт по цени и ценообразуване в транспорта и транспортните услуги, съдебна финансово-икономическа експертиза, транспорт и логистика.
Станимира Петрова Сакутска – Икономика на строителството, икономист; счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, съдебно-счетоводна експертиза.
Станислава Владимирова Петрова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска – Стопанско управление; Финанси, Бизнес администрация; магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов – Икономика и управление на промишлеността, икономист-организатор в промишленото производство, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – Счетоводна отчетност, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоилка Делова Гайдарова – Електронна техника и микроелектроника; Финансово-счетоводна дейност на фирмите, инженер по електроника и автоматика; финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков – Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; Икономика на строителството, счетоводител – икономист; икономист по строителството, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова – Финанси и кредит на народното стопанство; Маркетинг; Счетоводство и контрол, счетоводител – икономист; магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова – Счетоводство и контрол, икономист; съдебен експерт по съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска – Електронна техника; Счетоводство и анализ, електроинженер; икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Татяна Атанасова Йорданова – Политическа икономия, икономист, финансово-икономическа експертиза, данъчно законодателство, акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни документи, движение на акцизни стоки.
Теменужка Огнянова Балабосова – Маркетинг; Счетоводство и контрол, магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев – Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана, икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Теньо Николов Манолов – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител; доктор по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; оценка на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Тихомир Весков Тодоров – Икономика и управление на промишлеността, икономист-организатор в промишленото производство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тоня Стоянова Делева – Макроикономика; Счетоводство и анализ, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Тошко Стоилов Райчев – Социално-икономическа информация, икономист по социално-икономическа информация, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева – Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева – Счетоводство и контрол, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност; съдебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Янка Димчева Айвазова – Международни икономически отношения; Счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Ясен Василев Петков – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Агон Крикор Карагьозов – Земеустройство; инженер-земеустроител, геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза, кадастър и регулация.
Александър Спасов Цанков – Селскостопанско машиностроене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали).
Ана Савова Зайкова – Техникум по строителство и архитектура – строителство и архитектура, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Ангел Петров Петров – ПГС – конструкции; строителен инженер по ПГС, Икономика и управление на строителството; Финансов мениджмънт, строително-техническа експертиза.
Ангелина Георгиева Петрова – Маркшайдерство и геодезия, инженер по геодезия и маркшайдерство, съдебна строително-техническа експертиза, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2022 г., включена в регистъра на КИИП по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Антоанета Иванова Дженева – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Антоанета Иванова Топалова – Архитектура, архитект, инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев – ПГС – конструкции, строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; изготвя експертизи основно за района на РС – Карлово.
Атанас Костадинов Костадинов – Електроника; инженер по електроника, Електронни системи за контрол и управление; Основи на дизайнерското проектиране; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Атанас Петров Арапов – Технология и управление на транспорта; магистър-инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев – Геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, фотограметрия.
Бина Иванова Калчева-Христова – Архитектура, архитект, строително-техническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – Електротехника; Счетоводство и анализ, магистър-инженер; икономист; екология и опазване на природната среда, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.
Борислав Христов Миленков – Изчислителна техника, инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърно-техническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов – Архитектура, строителство и геодезия, инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза, геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка на кадастрални карти, регулация, проектиране (част “Геодезическа”), изготвяне на ПУП – ПР, комбинирани скици.
Валентин Ивайлов Стоянов – Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, електроинженер, съдебно-енергийна експертиза.
Ванюх Ставрев Пеев – Промишлена топлотехника, машинен инженер, инженерно-техническа експертиза, промишлена топлотехника, отопление, вентилация и климатизация.
Васил Анатолиев Герасимов – Геодезия, фотограметрия и картография, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа експертиза.
Васил Иванов Шарков – Топлотехника, машинен инженер, инженерно-техническа експертиза, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; технически паспорт на съществуващ строеж. Обследване на съществуващ строеж. Проверка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 – изисквания на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.
Васил Николов Карапандов – Подемно-транспортни, строителни и минни машини, машинен инженер, инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Велислава Петрова Джамбазова – Урбанизъм, урбанист, съдебна инженерно-техническа експертиза, урбанизъм, устройствено и стратегическо планиране, общи и подробни устройствени планове.
Величка Василева Христозова – ПГС – конструкции; строителен инженер по ПГС, Геодезия, фотограметрия и картография; техник по геодезия, строително-техническа експертиза.
Велко Косев Костов – Електротехника на автомобилния транспорт; Макроикономика, техник, банково и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза.
Венцислав Борисов Ненов – Машини и апарати на ХВП, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Веса Костадинова Ризова – Строителство и архитектура, строително-архитектурен техник, съдебна строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми.
Веселин Благоев Симеонов – Електроенергетика и електрообзавеждане, магистър-инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза, експертиза по електроенергетика и електрообзавеждане.
Веселина Борисова Запрянова – ПГС; финансист, строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Виолета Николова Кумчева – Геодезия и картография, техник по геодезия и картография, инженерно-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – ПГС – технология, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството; обществени поръчки.
Владислав Георгиев Самоходов – Транспортна техника и технологии, машинен инженер, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза, при ПТП, инженер – верижни и колесни машини, автомобилен транспорт, оценка на автомобили, кари и щети по тях.
Владо Илиев Илиев – Танкови войски – строеви, военен инженер по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно горене; машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на изправността и функционалността на машини и съоръжения и определяне на пазарната им стойност.
Галина Ангелова Драголова – Промишлено и гражданско строителство – технология, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев – Транспорт и енергетика, машинен инженер с педагогическа правоспособност; автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов – Експлоатация на автомобили и кари, машинен техник, съдебна автотехническа експертиза, оценка на автомобили, пътностроителни машини, металообработващи машини.
Гергана Иванова Каукова – Технология на виното и пивото, технолог, инженерно-технологична експертиза на виното и пивото.
Гергана Иванова Кривошапкова – Транспортно строителство – профил “Пътно строителство”, строителен инженер по транспортно строителство, съдебна строително-техническа експертиза, включваща следната проблематика – транспортно планиране и проектиране – проектиране на улици, пътища, устройствени схеми и планове в частта “Комуникации и транспорт” – план-схема на комуникационно-транспортната система, подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП, генерални планове за организация на движението, подробни планове за организации на движението.
Дело Спасов Спасов – Електронна техника и микроелектроника; инженер по електроника и автоматика; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експерт-оценител на МПС, автотехническа и автооценъчна експертиза.
Дечко Димитров Дяков – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Деян Атанасов Гогалчев – техник по геодезия и картография, строително-техническа експертиза, геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Димитрийка Иванова Маринова – Строителство и архитектура, среден техник по строителство и архитектура, строително-техническа експертиза.
Димитър Ангелов Вълчев – Техникум по строителство, техник по строителство и архитектура, строително-техническа експертиза, незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, Правила за извършване и приемане на СМР, строителни дефекти и щети, Ценообразуване на СМР и сметна стойност на строежа, Разплатени и действително извършени работи и надвзети суми, Безопасност на труда в строителството.
Димитър Бонев Димитров – Артилерийско въоръжение; Инженерно-техническо ракетно-артилерийско въоръжение, офицер от АВ – военен инженер по технология на машиностроенето; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Делков Димитров – Танкови войски – технически, машинен инженер – ДВГ, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Димитър Петков Калеков – Икономика и организация на строителството, техник по строителство и архитектура; инженер-икономист, строително-техническа експертиза.
Димитър Спасов Колчев – Геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров – Изчислителни машини и устройства – ПЕИМ; електроинженер; инженер-математик, съдебна компютърно-техническа експертиза, приложен софтуер, информационни системи, управление на база данни, телекомуникация.
Евгения Димитрова Лозанова – Земеустройство, инженер-земеустроител, съдебно-техническа експертиза.
Елена Георгиева Димитрова – Геодезия и картография, среден техник по геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза в областта на техническата и геодезическата дейност по регулации, кадастър, нивелации на недвижими имоти, земеразделяне на земеделски земи.
Елена Иванова Атанасова – Електроенергетика, електроинженер, съдебно-енергийна експертиза.
Запрянка Дякова Райчева – Автоматизация на дискретното производство, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Здравко Георгиев Ранделов – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Златко Иванов Маринов – Електротехника; електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.
Зоя Янева Георгиева – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Иван Василев Запрянов – Геодезия, инженер-геодезист, инженерно-технически експертизи.
Иван Георгиев Стойков – Кибернетика на електрически системи, инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, експертиза по телемеханизиране и телекомуникация – апарати, апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел. подстанции и ел. централи и способи по пренасянето й до диспечерските пунктове в електроенергетиката.
Иван Добрев Ганчев – Танкови войски – строеви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, Двигатели с вътрешно горене; експерт-криминалист, съдебна автотехническа експертиза; съдебна автооценъчна експертиза.
Иван Кирилов Шопов – Технология и механизация на строителството, строителен инженер по технология и механизация на строителството, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, количествени и стойностни сметки на завършено или незавършено строителство.
Иван Николаев Кузов – Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроенергетика и електрообзавеждане, инженер по автоматика; магистър-инженер, съдебно-енергийна експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Иван Николов Петров – Социално и застрахователно дело, икономист-застраховател, съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев – Свръзки и РСТО, инженер по радиоелектроника, съдебна инженерно-техническа експертиза, радиоелектроника.
Иванка Стоева Генова – Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол, техник по строителство и архитектура; магистър по икономика, съдебна строително-техническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров – Ел. машини и апарати, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна пожаротехническа експертиза.
Илия Григоров Димитров – Двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна автотехническа експертиза.
Илия Димитров Пейков – Пожарна и аварийна безопасност, инженер по ПАБ, съдебна пожаротехническа експертиза.
Илия Иванов Въчонов – Геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Йовка Василева Начева – Транспортно строителство – железопътно строителство, строителен инженер по железопътно строителство, конструктивна организация и изпълнение на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски – Промишлено и гражданско строителство, магистър-инженер по технология и организация, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Йордан Колев Кюмюрджиев – Хидромелиоративно строителство, инженер по хидромелиоративно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова – Водоснабдяване и канализация, магистър-инженер, мрежи и съоръжения, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова – Геодезия и картография, строител по специалност “Геодезия и картография”, инженерно-техническа експертиза, геодезия, кадастър и регулации, делби.
Йорданка Димитрова Ангелова – Промишлено и гражданско строителство – технология, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, съдебна строително-техническа експертиза.
Калинка Илиева Илиева – Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси, среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси, съдебно-енергийна експертиза, електроснабдителни и електроразпределителни мрежи; електрообзавеждане на промишлени предприятия; контролно-измервателни прибори и автоматика.
Камен Руменов Данов – Технология на храните, инженер по технология на храните; технология на млякото и месото, съдебна инженерно-технологична експертиза, присъдена научна степен “доктор” по технология на месните и рибните продукти.
Койна Неделева Кривошиева-Василева – Геодезия, инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза, дейности, свързани с кадастър и регулации, изготвяне и промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри, поддържане на КВС на земеделски земи.
Костадин Тодоров Севрийски – техникум по строителство, техник по строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженер-конструктор, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Любенка Иванова Стоянова – Геодезия и картография, техник по геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Любка Иванова Шопова – Техника и механизация на строителството, строителен инженер, инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг, машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Панайотов Костов – Ел. централи, мрежи и системи, електроинженер, инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза, в областта на електроенергетиката.
Любомир Радославов Славчев – Строителство на сгради и съоръжения; Транспортно строителство; строителен инженер; строителен инженер-конструктор, съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, строителство и проектиране на автомобилни пътища и улици, на кръстовища, пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, железопътни и пешеходни мостове, на подпорни стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; технология на строителството; организация на строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи; ценообразуване в строителството; производствени бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение на постоянна и/или временна организация на движение на автомобилни пътища и улици; текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и улици; зимно поддържане на автомобилни пътища и улици; системи за производствен контрол в стоителството; системи за управление на качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ и др.
Любомир Сребров Михайлов – Строителство на сгради и съоръжения, строителен инженер, съдебна строително-техническа експертиза.
Людмила Христова Лендрова-Енева – Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство – конструкции, техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС, съдебна строително-техническа експертиза.
Мариана Ангелова Главова – Геодезия, фотограметрия и картография, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи; геодезия, картография, кадастър.
Мариана Петрова Боянова – Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, строителен инженер по ВиК, профил мрежи и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза, проектиране, ценообразуване в строителството, изготвяне на анализни цени в строителството, актуване на строителството, актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г.
Марийка Апостолова Георгиева – Озеленяване на населените места, техник по зелено строителство, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Борисова Рускова – Водно строителство, среден техник по водно строителство, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – Механична технология на дървесината, инженер по механична технология на дървесината, съдебна инженерно-техническа експертиза, мебелен инженер, механична технология на дървесината, цени и ценообразуване в дървообработването и мебелната промишленост.
Мария Петрова Михайлова – Строителство и архитектура, техник по строителство и архитектура, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството.
Мартин Сотиров Тьоков – автомонтьор, преподавател – инструктор по обучаване на водачи на МПС, автомонтьор, инструктор, съдебна автотехническа експертиза.
Маруся Николаева Марина – Пътно строителство, строителен инженер по пътно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, опит в областта на проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението.
Методи Найчев Консулов – Радиотехника, инженер по радиоелектроника, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Недялко Рашков Рашков – Пожарна безопасност, инженер по пожарна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Нелияна Илиева Иванова – Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ, електроинженер; икономист, съдебна инженерно-техническа експертиза, в областта на ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Николай Запрянов Писанов – Противопожарна техника и безопасност и Водоснабдяване и канализация, инженер по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; съдебна пожаротехническа експертиза.
Николай Стоянов Сотиров – Геодезия, инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на недвижими имоти.
Николай Танев Николов – Земеустройство, инженер-земеустроител, съдебна строително-техническа експертиза, кадастър и регулации, устройствено планиране – подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – Промишлено и гражданско строителство – технология, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Олга Всеволодова Анева – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза, устройствено планиране, подробни устройствени планове, инвестиционно планиране – съдебни делби на поземлени и урегулирани недвижими имоти и сгради.
Параскева Димитрова Миленкова – Архитектура, архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова – Архитектура, архитект, инженерно-техническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов – Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-технолог; икономист-организатор по производството, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Петко Койчев Семов – Танкови войски – строеви; Двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна автотехническа експертиза.
Петра Лозанова Недева – Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника, инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника, съдебна инженерно-технологична експертиза, химически технологии и производства.
Пламен Димитров Гърбов – Промишлено и гражданско строителство, военен инженер по технология на строителството; строителен инженер по технология на строителството, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа експертиза.
Пламен Желев Желев – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров – Експлоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС, машинен инженер; автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Ради Христов Ганев – АВ-боеприпаси, инженер-химик; техника и технология на взривните работи, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа и взривотехническа експертиза.
Райна Борисова Паунова – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството.
Румен Димитров Минчев – Танкови войски, офицер от танкови войски – военен инженер по ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от 11 кат.
Румен Минков Минков – Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление, машинен инженер; управление на човешките ресурси, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Румен Николов Лемберов – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер по технология на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза, кадастър и регулации, устройствено планиране – подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.
Румяна Богданова Кирова – Транспортно строителство – пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза, транспортно пътно строителство и комуникации.
Румяна Тодорова Бъчварова – Технология на машиностроенето; Икономика и управление на промишлеността, машинен инженер; икономист- организатор на промишленото производство, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Румяна Христова Славкова – Металургия на черните метали, инженер металург; ИОУПП – ХМП с повишена икономическа подготовка, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Светослав Иванов Иванов – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова – Геодезия и картография, техник по геодезия и картография – съдебна строително-техническа експертиза, геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и регулационни планове.
Снежанка Георгиева Боцева – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, строително-техническа експертиза, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен контрол, издадено от ДНСК – София – валидно до 17.06.2024 г.
Ставри Анастасов Бакалов – Транспортна техника и технологии, професионален бакалавър по транспортна техника и технологии; автомобилен експерт; изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети; съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков – Хидравлични машини и съоръжения, инженер-механик, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Станчо Колев Станчев – Двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев – Машиностроителни технологии и производствена техника; Технология и управление на транспорта; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоян Манов Стоянов – Геодезия и картография; Геодезия, техник по строителство и архитектура; инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Стоян Митков Гунгалов – Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника; Автотехническа експертиза, магистър-инженер, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза, надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, експерт-оценител на МПС.
Стоян Сашов Кръстанов – Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Стоян Тодоров Василиев – Архитектура, архитект, строително-техническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска – Електронна техника; Счетоводство и анализ, електроинженер; икономист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Татяна Александрова Яръмова – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, строително-техническа експертиза.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Теменужка Иванова Узунова – Строителство и архитектура, среден техник по строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, делби, ценообразуване на жилища, определяне на технико-икономически показатели на обектите, определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне на количествени сметки за обекти, степен на завършеност на обектите, оценки при делби на имоти.
Тихомир Недев Георгиев – Геодезия, инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев – Трактори и кари; Финанси, машинен инженер; икономист, съдебна автотехническа експертиза.
Тодор Павлов Павлов – Каростроене и автотранспортна техника, машинен инженер, инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Христина Йорданова Христозова – Архитектура, архитект, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Христо Георгиев Полонов – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер, съдебна строително-техническа експертиза.
Хубена Иванова Салджиева – Архитектура, архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев – Земеустройство, инженер-земеустроител, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза, енергийна експертиза от водни източници.
Янка Николова Ранделова – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструкции, инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Атанас Костов Атанасов – Технология на каучука и пластмасите; инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, екологично законодателство – ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Борис Стефанов Янков – Селекция и семепроизводство, агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство, съдебно-ботаническа експертиза.
Борислав Петров Матеев – Биология, биолог; магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт; Молекулярна биология и биотехнология – молекулярен биолог и биотехнолог, съдебно-биологични експертизи, човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология.
Владимир Асенов Илиев – Технология на силикатите и свързващите вещества, инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, технология на силикатите, екологично законодателство, ЗООС – процедури по ОВОС и екологична оценка.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – Биология, биолог със специализация екология, съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-екологична експертиза, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и замърсяване на околната среда, оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Калин Велков Велев – Биология, биолог, съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-екологична експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-градинарство, агроном – лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда – земи и почви, съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство.
Петра Лозанова Недева – Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника, инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника, съдебно-екологична експертиза, чистота на храни, растителност, води, въздух, почви, радиоактивност.
Чавдар Илиев Косев – Земеустройство, инженер-земеустроител, съдебно-екологична експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; съдебно-екологична експертиза.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Виолета Викторова Николова – Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати, доктор по технология на тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Галина Атанасова Георгиева – Физика и химия, учител по физика и химия, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Златко Иванов Маринов – Електротехника; електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура, съдебно-физическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”, съдебна физико-химическа експертиза.
Любомир Митков Ангелов – съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Мая Иванова Кичева – Молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева – Индустриална химия, инженер-химик, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Михаил Цветков Маринов – Технология на полимерите, текстила и кожите, инженер-химик, съдебно-химическа експертиза, контрол на качеството на течните горива.
Николай Петков Николов – Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати, инженер-технолог, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Петра Лозанова Недева – Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника, инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, органични и неорганични вещества и материали; химически фактори на околната и работната среда – химически газове или пари; естествени материали – камък, пясък, почва, растителност; химически замърсители в храните; свързващи вещества и строителни материали – цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност, открити и закрити източници на йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия на труд – прах, осветеност.
Ради Христов Ганев – АВ-боеприпаси, инженер-химик; техника и технология на взривните работи, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев – Инженерна химия, инженер-химик, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Александър Спасов Цанков – Селскостопанско машиностроене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали).
Борис Стефанов Янков – Селекция и семепроизводство, агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство, съдебна агротехническа експертиза.
Васил Илиев Михов – Полевъдство, Селекция и семепроизводство; съдебна агротехническа експертиза.
Валентина Тодорова Тончева – Ветеринарна медицина, ветеринарен лекар, научна степен “доктор”, съдебна ветеринарномедицинска експертиза; инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия.
Донка Нанова Ралчевска – Полевъдство, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг, машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител, съдебна агротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-градинарство, агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда – земи и почви, съдебна агротехническа експертиза в отрасли: растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика – определяне на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Мария Иванова Мънгова – Технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, инженер-технолог; доктор по технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите, съдебна физико-химична и биохимична експертиза на зърно, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
Никола Стефанов Кирков – Лозаро-градинарство, агроном – лозаро-градинар; хербология, съдебна агротехническа експертиза, касаеща Програмата за развитие на селските райони към Европейския съюз.
Ралица Любомирова Мичева – Защита на растенията и почвата, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза, контрол при производството, пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на продукти за растителна защита в обекти; контрол при пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати; контрол при употребата на продуктите за растителна защита и употребата на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати в земеделските стопанства; контрол на биопроизводството в земеделските стопанства, както и контрол върху дейността на сертифициращите фирми – ОСП.
Стоянка Димитрова Параскова – Растителна защита, агроном по растителна защита, съдебна агротехническа експертиза, агротехнически и агробиологически експертизи и такива, свързани с биологични и микробиологични методи на защита на растенията от болести и вредители.
Тихомир Петров Трендафилов – Ветеринарна медицина, ветеринарен лекар, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева – агроном-полевъд, съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; съдебна агротехническа експертиза.

10. Клас “Оценителни екпертизи”

Александър Спасов Цанков – Селскостопанско машиностроене, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Ана Савова Зайкова – Техникум по строителство и архитектура – строителство и архитектура, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Дженева – Архитектура, архитект, оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на други активи – архитектурни паметници на културата и интериор.
Блага Романова Димитрова – Счетоводство и анализ, икономист, оценка на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер, оценка на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева – Финанси; Социално и застрахователно дело; икономист-финансист; икономист – застраховане, оценка на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова – ПГС – конструкции; строителен инженер по ПГС, Геодезия, фотограметрия и картография; техник по геодезия, оценка на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов – Машини и апарати на ХВП, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; оценка на недвижими имоти.
Веселина Борисова Запрянова – ПГС; финансист, строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; оценка на недвижими имоти.
Георги Николов Камбуров – Земеустройство, инженер-земеустроител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, земеустройство и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи).
Димитрийка Иванова Маринова – Строителство и архитектура, среден техник по строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов – Макроикономика, Организация и технология на счетоводството, оценка на недвижими имоти.
Зоя Янева Георгиева – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – валидно до 13.05.2019 г.
Иван Григоров Петрунов – Счетоводство и контрол, икономист, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Иван Николов Иванов – Топлинна и масообменна техника; патентно-лицензионна дейност, машинен инженер, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България; представител по изобретения (патентен представител) пред Европейското патентно ведомство – Мюнхен, Германия; представител по търговски марки и дизайни към Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте, Испания.
Иванка Стоева Генова – Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол, техник по строителство и архитектура; магистър по икономика, оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на цели предприятия – дялове и акции от капитала.
Йорданка Боянова Йорданова – Геодезия и картография, строител по специалност “Геодезия и картография”, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Йорданка Димитрова Ангелова – Промишлено и гражданско строителство – технология, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Танева Василева – Икономика и управление на селското стопанство, икономист по АПП, оценка на недвижими имоти.
Костадин Иванов Генев – Финанси, икономист-банкер, оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кремена Пейкова Манова – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженер-конструктор, оценка на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Людмила Христова Лендрова-Енева – Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство – конструкции, техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Мариана Димова Ангелова – Икономическа педагогика; специалист по маркетинг-учител; съветник по икономика – правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Марийка Апостолова Георгиева – Озеленяване на населените места, техник по зелено строителство, оценка на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-градинарство, агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда – земи и почви, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Тончева – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител, оценка на търговски предприятия и вземания.
Мария Петрова Михайлова – Строителство и архитектура, техник по строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Милка Енчева Енева – Икономика на вътрешната търговия; икономист; управление и технология на търговската дейност, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения, наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи.
Надка Колева Цинигарова – Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на търговския предприятия и вземания.
Надя Ангелова Стефанова – Електронна техника и микроелектроника; инженер по електроника и автоматика, оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Никола Йорданов Гаров – Технология на машиностроенето, машинен инженер, оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Николай Стефанов Ненков – Счетоводна отчетност, икономист-счетоводител; държавен финансов контрол, оценка на търговски предприятия и вземания.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – Промишлено и гражданско строителство – технология, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Петко Динчев Тороманов – Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-технолог; икономист-организатор по производството, оценка на интелектуалната собственост и авторски права; оценка на нематериални дълготрайни активи – марки, лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения и оборудване – машиностроене, хранителна и преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка на инвестиции и инвестиционен проект.
Пламен Желев Желев – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев – АВ-боеприпаси, инженер-химик; техника и технология на взривните работи, оценителна експертиза на въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция.
Радко Стоянов Калапанков – ОПУП, икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения.
Ралица Гълъбова Терзиева – Маркетинг; Мениджмънт, магистър по мениджмънт, оценка на недвижими имоти.
Румен Николов Лемберов – Промишлено и гражданско строителство, строителен инженер по технология на строителството, оценка на недвижими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – Архитектура, архитект, оценка на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова – Транспортно строителство – пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания, определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строителството; пазарни наеми, финансови активи и финансови институции.
Румяна Христова Славкова – Металургия на черните метали, инженер металург; ИОУПП – ХМП, с повишена икономическа подготовка, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Станимира Петрова Сакутска – Икономика на строителството, икономист, счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, оценка на недвижими имоти.
Станчо Колев Станчев – Двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Стефан Петров Жеков – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Сукиас Онник Дердерян – Далекосъобщителна техника, инженер, оценка на недвижими имоти, оценка на наеми.
Таня Стоянова Бачовска – Електронна техника; Счетоводство и анализ, електроинженер; икономист, оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по ПГС, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Ангелова Лефтерова – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти.
Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения, наеми.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Атанас Игнатов Владиков – доктор по икономика и организация на труда; доцент по професионално направление 3.8. Икономика, икономист; експертизи за разходите и ползите за постигането на емисионни нива от замърсители на околната среда, свързани с най-добри налични техники; оценка на човешкия капитал – инвестиции в образование и възнаграждения на пазара на труда.
Боян Стефанов Костадинов – Финанси; Международни отношения, магистър по икономика; магистър по международни отношения, контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове, завършени курсове – “Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007 – 2013 по линия на Оперативните програми”; “Разработване на проекти по програми на ЕС”.
Валентин Ивайлов Стоянов – Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, електроинженер, експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, промишлеността, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Валентин Христов Динков – Организация на производството и управление на промишленото производство, икономист, кредитиране от небанкови финансови институции.
Васил Николов Карапандов – Подемно-транспортни, строителни и минни машини, машинен инженер, експертиза по безопасност на труда.
Георги Стефанов Голев – Горско стопанство, инженер по горско стопанство, съдебна горскостопанска експертиза.
Гинка Запрянова Динкова – Електромонтьор на електронно-изчислителна техника, ел. монтьор на електронно-изчислителна техника, организация на производството (управление) на сладкарски изделия, маркетинг и пазарна политика, пазарни и ценови проучвания.
Даниел Иванов Тосков – Бизнес администрация; Политики и стратегии в публичната администрация, магистър мениджър, Еврофондове в земеделието.
Диана Валентинова Стоянова – Екология и опазване на околната среда, магистър по екология – безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии, експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, оценка на риска в предприятията, пожарна и аварийна безопасност, трудови злополуки, експертизи, свързани с трудовоправното законодателство, изискванията за безопасност и здраве при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Димитър Иванов Андреев – Видеоанализ и лицева идентификация, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Живка Василева Герова – Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, видеоанализ и лицева идентификация, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Ивайло Георгиев Йотков – Биология, биолог, еколог, съдебно-екологична експертиза, екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство.
Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; научна степен “доктор” в област “Техника”, фрактодиагностични експертизи, експертизи относно веществено доказване на причини, условия и момент на възникване на разрушаване, разкъсване, откъсване, електротермично (механизъм “КС”/механизъм “ЕлЕ”) прекъсване, взривяване и взломяване (момент, посока и оръдие на взлома) на метални, неметални и композитни веществени доказателства и други обекти.
Калинка Илиева Илиева – Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество – правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси, електротехническа експертиза, въвеждане и експлоатация на ел. машини и ел. апаратура в ел. уредби и предприятия; оценка на ел. инсталации, ел. машини, апаратура, мерителни прибори и автоматика; наредби и правилници за безопасност и хигиена на труда в ел. уредби високо, средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел. машини и съоръжения, контролно-измервателни уреди и апаратура.
Красимира Василева Вътева – Славянска филология, специалист по български език и литература и полски език и учител по български език и литература, съдебно-педагогическа експертиза.
Людмила Стойкова Добрева – Лозаро-градинарство; Биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопански култури, инженер-агроном; Европейски фондове в земеделието; подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) – директни плащания, в т.ч. и национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, както и мерките от Програмата за развитие на селските райони.
Мая Иванова Кичева – Молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.
Мишо Иванов Мацанков – Електротехника, магистър-инженер, енергийна експертиза.
Маник Оник Кюркчиян – Автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост; патентно дело, инженер по автоматизация на производството; патентен специалист, лицензиран оценител на нематериални активи.
Надя Силуанова Иванова – Счетоводство и контрол, магистър по икономика, верификация на разходи по проекти, финансирани от европейски и други фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове и донори; допустимост на разходи, отчитане и изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансиране от европейски и други фондове; законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане и избор на изпълнител; установяване на действителност на доставка на продукти, услуги и строително-монтажни работи/физически контрол на място с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително-монтажни работи; установяване на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, включително дали са действително извършени, точни и допустими; документиране и отчитане на проекти, финансирани от европейски и други фондове.
Наталия Феодорова Дрешер – Технология на растителните мазнини и етеричните масла, инженер-технолог, технология на растителните мазнини и етеричните масла, технологични задачи в областта на тютюните, растителните и етерични масла, парфюмерия, козметика, миещи и перилни препарати.
Недялка Петрова Гарова – Биология, биолог, учител по биология с втора специалност по химия; сурдопедагог, сурдопедагогика и сурдопсихология.
Николай Георгиев Костадинов – Биотехнологични процеси, биотехнолог, експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства, служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.
Николай Гинчев Тюфекчиев – Биохимия и микробиология, биохимик, микробиолог със специализация вирусология, идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици.
Николай Симеонов Кисьов – Промишлено риболовство, инженер-механик; рибарство и аквакултури, независим експерт-консултант по рибарство, риболовно право и аквакултури.
Петко Динчев Тороманов – Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-технолог; икономист-организатор по производството, маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.
Стефан Петров Бечев – Стопанско управление; Горско стопанство, стопански мениджър, стопанисване на горите, магистър-инженер по горско стопанство, съдебна лесотехническа експертиза.
Тенчо Петков Стоев – Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана, икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; човешки ресурси.
Теньо Николов Манолов – Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, контрол, управление и отчетност на програми и проекти, финансирани от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветана Николова Николова – Стоматология, Обща стоматология; експертиза по медицински документи; експертиза за усложнения от неправилно лечение на зъбите и неправилно изработени ортопедични конструкции и травматични увреди в челюстната област и зъбите.
Цветелин Кирилов Иванов – Икономика – бизнес администрация, икономист, митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
Чавдар Илиев Косев – Земеустройство, инженер-земеустроител, хидроложки експертизи; оценка на риска от наводнения на изградени язовири; оценка на безопасна експлоатация на изградени язовири в експлоатация; оценка на аварийните планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи.
Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженерство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; външно и вътрешно озеленяване.
Извадка от Неофициален раздел бр. 10 от 31.01.2023 г. на ДВ