СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЕРНИК, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЕРНИК, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Перник. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Перник, Радомир и Трън
Име: Веселин Василовски
Тел: 0877 840 313
Email: vasilovski@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЕРНИК, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЕРНИК, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи, инженер-химик. Удостоверение от Академията на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение от НИКК за завършен специализиран курс за изследване на наркотични вещества. Удостоверение за допълнително обучение по експертизи на тютюн и тютюневи изделия – експертен подход и процедури.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование – средно специално. Охрана на обществения ред и КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен курс за видеоанализ и лицева идентификация.
Людмил Благоев Димитров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
Николай Стоянов Антонов, образование – висше. Биолог с втора специалност “Химия”.
1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистични изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование – средно специално. Охрана на обществения ред и КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен курс за видеоанализ и лицева идентификация.
Людмил Благоев Димитров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистични изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование – средно специално. Охрана на обществения ред и КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен курс за видеоанализ и лицева идентификация.
Людмил Благоев Димитров, образование – висше. Право, експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистични изследвания.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Аелита Светлозарова Нуцова, образование – висше. Вътрешни болести. Клинична хематология.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование – висше. Невролог.
Йорданка Димитрова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Аелита Светлозарова Нуцова, образование – висше. Вътрешни болести. Клинична хематология.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование – висше. Невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, образование – висше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране, секвениране.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Аелита Светлозарова Нуцова, образование – висше. Вътрешни болести. Клинична хематология.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование – висше. Невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – висше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Николай Иванов Алексов, образование – висше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Румен Василев Стоименов, образование – висше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование – висше. Молекулярен биолог.
Мая Иванова Кичева, образование – висше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране, секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше. Експерт ДНК анализи; специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология. Биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – висше. Психиатър.
Даниела Георгиева Ангелова, образование – висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ангелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение “Оценка на риска от насилие”; сертификат “Справяне със стреса”; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс “Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното консултиране”. Удостоверение за завършен курс “Обучение за медиатор”.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше. Магистър по психология. Удостоверение за базисно обучение по позитивна психология. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа с Рейтинг скала за оценка на детско развитие Developmental Profile 3.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна психология. Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания. Следдипломна квалификация по “Разстройства на поведението в детската и юношеска възраст – оценка и интервенции”. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в Института за изследване на населението и човека при БАН по специалността “Психология на труда и инженерна психология”. Професионална квалификация за учител по английски език в средните училища. Сертификат за курс по немски език (нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност “Социална педагогика и социално подпомагане”. Магистър по психология. Удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия.
Кирил Василев Манов, образование – висше. Психолог. Член на Съюза на българските художници. Сертификат за експерт-оценител на художествени ценности.
Мариета Димитрова Григорова, образование – висше. Магистър по юридическа психология. Бакалавър по специалност “Социални дейности”. Магистър по специалност “Стопанско управление (Здравен мениджмънт)”. Сертификат за участие в семинар на тема: “Най-добри практики на превенция на наркоманията сред подрастващите”. Сертификат за участие в семинар на тема: “Психотерапевтични интервенции при лица със зависимости”. Удостоверение за участие в семинар на тема: “Комуникация за промяна на поведението на младите хора”. Удостоверение за участие в семинар на тема: “Умения за консултиране на млади хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве”. Удостоверение за професионално обучение за “Управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността”. Сертификат за участие в семинар на тема: “С повече знания и умения срещу престъплението – трафик на хора”. Удостоверение за практически курс за практикуване на теста “Диагностика и превенция на езика 3-4”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Трудности при въвеждането на правила от родителите”. Сертификат за участие в сертификационно обучение за работа със Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV.
Милена Василева Георгиева, образование – висше. Магистър по психология със специализация “Клинична психология”. Курс за следдипломна квалификация по “Съдебно-психологична експертиза”. Сертификат за преминато обучение по съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст. Сертификат по Базови умения за психодиагностика в клиничната психиатрична практика. Сертификат за “Оценка на риска и специализирани програми от грижи при пациенти с личностно разстройство”. Работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник MMPI-2/MMPI-A. Работа с Проективна методика за деца TEMAS (Tell-Me-A-Story). Работа с Въпросник за клинична оценка на личността PAI plus. Работа с Тематично аперцептивен тест ТАТ. Клинична оценка на поведението САВ. Работа с Диференциален тест за оценка на агресията в детска и юношеска възраст DAF. Работа с Индекс на родителския стрес PSI-4. Работа с Тест за оценка на вниманието и концентрацията d2-R.
Цветелина Валериева Димитрова, образование – висше. Социална и юридическа психология. Удостоверение за треньор по груповодинамичен психотренинг, организационно поведение и експерт в център за оценяване. Сертификат за завършен надграждащ курс “Психосоциална подкрепа при бедствия – кризисна интервенция”. Удостоверение за завършен практически семинар “Използване на елементи от арт-терапия за развитие на емоционалната компетентност на децата”. Сертификат за преминат курс по оказване на ПСП в кризисни и бедствени ситуации в група и общност. Удостоверение за завършен курс “Ефективни модели на общуване”. Удостоверение за участие в обучение на тема “Базисни умения за психологическо консултиране. Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране”. Удостоверение за завършен курс на обучение “Оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при БАК”. Удостоверение за “Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата с деца и ученици със специални образователни потребности”. Удостоверение за завършен курс на тема: “Позитивното възпитание – приоритет в политиката на образователната институция за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Психологическо консултиране при развод”.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – висше. Психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение “Оценка на риска от насилие”; сертификат “Справяне със стреса”; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс “Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното консултиране”. Удостоверение за завършен курс “Обучение за медиатор”.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше. Магистър по психология. Удостоверение за базисно обучение по позитивна психология. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа с Рейтинг скала за оценка на детско развитие Developmental Profile 3.
Даниела Георгиева Ангелова, образование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна психология. Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания. Следдипломна квалификация по “Разстройства на поведението в детската и юношеска възраст – оценка и интервенции”. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в Института за изследване на населението и човека при БАН по специалността “Психология на труда и инженерна психология”. Професионална квалификация за учител по английски език в средните училища. Сертификат за курс по немски език (нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност “Социална педагогика и социално подпомагане”. Магистър по психология. Удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия.
Мариета Димитрова Григорова, образование – висше. Магистър по юридическа психология. Бакалавър по специалност “Социални дейности”. Магистър по специалност “Стопанско управление (Здравен мениджмънт)”. Сертификат за участие в семинар на тема: “Най-добри практики на превенция на наркоманията сред подрастващите”. Сертификат за участие в семинар на тема: “Психотерапевтични интервенции при лица със зависимости”. Удостоверение за участие в семинар на тема: “Комуникация за промяна на поведението на младите хора”. Удостоверение за участие в семинар на тема: “Умения за консултиране на млади хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве”. Удостоверение за професионално обучение за “Управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността”. Сертификат за участие в семинар на тема: “С повече знания и умения срещу престъплението – трафик на хора”. Удостоверение за практически курс за практикуване на теста “Диагностика и превенция на езика 3-4”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Трудности при въвеждането на правила от родителите”. Сертификат за участие в сертификационно обучение за работа със Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV.
Милена Василева Георгиева, образование – висше. Магистър по психология със специализация “Клинична психология”. Курс за следдипломна квалификация по “Съдебно-психологична експертиза”. Сертификат за преминато обучение по съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст. Сертификат по Базови умения за психодиагностика в клиничната психиатрична практика. Сертификат за “Оценка на риска и специализирани програми от грижи при пациенти с личностно разстройство”. Работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник MMPI-2/MMPI-A. Работа с Проективна методика за деца TEMAS (Tell-Me-A-Story). Работа с Въпросник за клинична оценка на личността PAI plus. Работа с Тематично аперцептивен тест ТАТ. Клинична оценка на поведението САВ. Работа с Диференциален тест за оценка на агресията в детска и юношеска възраст DAF. Работа с Индекс на родителския стрес PSI-4. Работа с Тест за оценка на вниманието и концентрацията d2-R.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Станишева Иванова, образование – висше. Психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение “Оценка на риска от насилие”; сертификат “Справяне със стреса”; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс “Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното консултиране”. Удостоверение за завършен курс “Обучение за медиатор”.
Боряна Петрова Бонева, образование – висше. Магистър по психология. Удостоверение за базисно обучение по позитивна психология. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа с Рейтинг скала за оценка на детско развитие Developmental Profile 3.
Даниела Георгиева Ангелова, образование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна психология. Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания. Следдипломна квалификация по “Разстройства на поведението в детската и юношеска възраст – оценка и интервенции”. Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в Института за изследване на населението и човека при БАН по специалността “Психология на труда и инженерна психология”. Професионална квалификация за учител по английски език в средните училища. Сертификат за курс по немски език (нива – А2, В1, В2).
Ели Драганова Богданова, образование – висше. Бакалавър по специалност “Социална педагогика и социално подпомагане”. Магистър по психология. Удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия.
Мариета Димитрова Григорова, образование – висше. Магистър по юридическа психология. Бакалавър по специалност “Социални дейности”. Магистър по специалност “Стопанско управление (Здравен мениджмънт)”. Сертификат за участие в семинар на тема: “Най-добри практики на превенция на наркоманията сред подрастващите”. Сертификат за участие в семинар на тема: “Психотерапевтични интервенции при лица със зависимости”. Удостоверение за участие в семинар на тема: “Комуникация за промяна на поведението на младите хора”. Удостоверение за участие в семинар на тема: “Умения за консултиране на млади хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве”. Удостоверение за професионално обучение за “Управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността”. Сертификат за участие в семинар на тема: “С повече знания и умения срещу престъплението – трафик на хора”. Удостоверение за практически курс за практикуване на теста “Диагностика и превенция на езика 3-4”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност”. Удостоверение за участие в обучение на тема: “Трудности при въвеждането на правила от родителите”. Сертификат за участие в сертификационно обучение за работа със Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – висше. Психиатър.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат “Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните експертизи”.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Антоанета Василева Евстатиева, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводна отчетност.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Иванов Дрехарски, образование – висше. Икономист. Специалност “Финанси (финанси на предприятията)”.
Валентин Цветанов Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото производство.
Георги Христов Христов, образование – висше. Икономист. Магистър по счетоводство и контрол.
Десислава Атанасова Любомирова, образование – висше. Магистър по икономика, специалност “Стопански и финансов контрол”.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: “Икономика и организация на селското стопанство”. Допълнителна специализация: “Икономика и управление на АПП”. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Георгиев Димитров, образование – висше. Икономист – специалност “Маркетинг”. Бакалавър по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Екатерина Николайчева Мангейна-Стоилова, обрзование – висше. Магистър по икономика, специалност “Икономика и организация на труда”. Бакалавър със специалност “Счетоводство и контрол”.
Елена Димитрова Найденова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово право. Европейска специализация на местното самоуправление.
Ефросина Василева Алексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше. Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”. Следдипломна квалификация “Съдебно-счетоводни експертизи”.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, образование – висше. Икономист, специалност “Социално-икономическо планиране”. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност “Финанси”.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”.
Марина Кънчева Любенова, образование – висше. Икономист. Сертификат за следдипломна квалификация “Вътрешен одитор на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007”. Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. Удостоверение за обучение на тема: “Одит на търговските дружества с държавно участие в капитала”. Удостоверение за обучение на тема: “Управление на риска в организациите от публичния сектор”.
Мария Стоилова Михайлова, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първанова Гьошева-Любенова, образование – висше. Аграрикономист, специалност “Икономика, организация и управление на селското стопанство”. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение за завършено обучение по “Международни счетоводни стандарти”. Удостоверение за завършен курс по “Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия”. Сертификат за завършено обучение по “Управление на човешките ресурси, подбор на персонала и управление на изпълнението”.
Мая Богомилова Владимирова, образование – висше. Икономист, специалност “Икономика и организация на труда”. Следдипломна квалификация: “Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата”.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища “Европа” за владеене на английски език – нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше. Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Николина Георгиева Чолакова, образование – висше. Икономист. Допълнителна професионална подготовка: Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Петър Боянов Бучев, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”. Магистър по право. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Росица Боянова Йорданова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”.
Росица Иванова Иванова, образование – висше. Икономист, специалност “Счетоводство и контрол”.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Юлиян Любомиров Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат “Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните експертизи”.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Антоанета Василева Евстатиева, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводна отчетност.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Иванов Дрехарски, образование – висше. Икономист. Специалност “Финанси (финанси на предприятията)”.
Валентин Цветанов Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото производство.
Георги Христов Христов, образование – висше. Икономист. Магистър по счетоводство и контрол.
Десислава Атанасова Любомирова, образование – висше. Магистър по икономика, специалност “Стопански и финансов контрол”.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: “Икономика и организация на селското стопанство”. Допълнителна специализация: “Икономика и управление на АПП”. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Георгиев Димитров, образование – висше. Икономист – специалност “Маркетинг”. Бакалавър по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Екатерина Николайчева Мангейна-Стоилова, образование – висше. Магистър по икономика, специалност “Икономика и организация на труда”. Бакалавър със специалност “Счетоводство и контрол”.
Елена Димитрова Найденова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Емилия Миткова Арсова, образование – висше. Икономист по специалността “Икономика на промишлеността”. Мениджмънт.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово право. Европейска специализация на местното самоуправление.
Ефросина Василева Алексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше. Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по строителство и архитектура.
Илия Асенов Георгиев, образование – висше. Средно образование: Машинен техник със специалност “Производство на двигатели с вътрешно горене”. Висше образование: инженер по горско стопанство. Удостоверение от Национално управление по горите за регистриране в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репрод. материали от горскодървесни и храстови видове, създ. на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения. Удостоверение от Изпълнителна агенция по горите за регистриране в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени; планиране и организация на добива на дървесина. Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен одитор в публичния сектор.
Ина Тодорова Найденова, образование – висше. Икономика и управление на социално-културните дейности. Организация на административната дейност и процеси. Политически науки, специалност “Публични политики”. Магистър по политически мениджмънт. Сертификат за “Прилагане на Методика за осъществяване на външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация”. Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на качеството съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 19011:2002. Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на информационна сигурност съобразно изискванията на ISO 27001:2005 и ISO 19011:2002.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”. Следдипломна квалификация “Съдебно-счетоводни експертизи”.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, образование – висше. Икономист, специалност “Социално-икономическо планиране”. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност “Финанси”.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”.
Марина Кънчева Любенова, образование – висше. Икономист. Сертификат за следдипломна квалификация “Вътрешен одитор на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007”. Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. Удостоверение за обучение на тема: “Одит на търговските дружества с държавно участие в капитала”. Удостоверение за обучение на тема: “Управление на риска в организациите от публичния сектор”.
Мария Стоилова Михайлова, образование – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първанова Гьошева-Любенова, образование – висше. Аграрикономист, специалност “Икономика, организация и управление на селското стопанство”. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение за завършено обучение по “Международни счетоводни стандарти”. Удостоверение за завършен курс по “Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия”. Сертификат за завършено обучение по “Управление на човешките ресурси, подбор на персонала и управление на изпълнението”.
Мая Богомилова Владимирова, образование – висше. Икономист, специалност “Икономика и организация на труда”. Следдипломна квалификация: “Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата”.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища “Европа” за владеене на английски език – нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше. Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Николай Методиев Рангелов, образование – висше. Социално икономическо планиране.
Николина Георгиева Чолакова, образование – висше. Икономист. Допълнителна професионална подготовка: Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Петър Боянов Бучев, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”. Магистър по право. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Росица Боянова Йорданова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”.
Росица Иванова Иванова, образование – висше. Икономист, специалност “Счетоводство и контрол”.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Насов Ненков, образование – висше. Строителен инженер по хидромелиоративно строителство; магистър по икономика – финанси. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Татяна Стефанова Стоянова, образование – висше. Икономист. Организация на производството и управление в промишленото производство.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Юлиян Любомиров Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Иванов Дрехарски, образование – висше. Икономист. Специалност “Финанси (финанси на предприятията)”.
Верка Петрова Начева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол.
Георги Кирилов Георгиев, образование – висше. Икономист – организатор на промишленото производство.
Георги Христов Христов, образование – висше. Икономист. Магистър по счетоводство и контрол.
Десислава Атанасова Любомирова, образование – висше. Магистър по икономика, специалност “Стопански и финансов контрол”.
Димитър Георгиев Димитров, образование – висше. Икономист – специалност “Маркетинг”. Бакалавър по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Елена Димитрова Найденова, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Емилия Миткова Арсова, образование – висше. Икономист по специалността “Икономика на промишлеността”. Мениджмънт.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово право. Европейска специализация на местното самоуправление.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше. Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”. Следдипломна квалификация “Съдебно-счетоводни експертизи”.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, образование – висше. Икономист, специалност “Социално-икономическо планиране”. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Кристина Иванова Босева, образование – висше. Икономист, специалност “Финанси”.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”.
Марина Кънчева Любенова, образование – висше. Икономист. Сертификат за следдипломна квалификация “Вътрешен одитор на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007”. Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. Удостоверение за обучение на тема: “Одит на търговските дружества с държавно участие в капитала”. Удостоверение за обучение на тема: “Управление на риска в организациите от публичния сектор”.
Марлена Първанова Гьошева-Любенова, образование – висше. Аграрикономист, специалност “Икономика, организация и управление на селското стопанство”. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение за завършено обучение по “Международни счетоводни стандарти”. Удостоверение за завършен курс по “Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия”. Сертификат за завършено обучение по “Управление на човешките ресурси, подбор на персонала и управление на изпълнението”.
Милена Иванова Крумова, образование – висше. Икономист финанси. Сертификати от училища “Европа” за владеене на английски език – нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше. Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”. Магистър по право. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 27.11.2020 г.
Росен Емилов Иглев, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Росица Иванова Иванова, образование – висше. Икономист, специалност “Счетоводство и контрол”.
Румен Димитров Любенов, образование – висше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Юлиян Любомиров Стоянов, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Асен Денчев Косев, образование – висше. Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми.
Богомил Любенов Михайлов, образование – висше. Средно образование – среден техник по строителство и архитектура. Висше образование – строителен инженер по пътно строителство и архитектура.
Борис Кирилов Тасев, образование – висше. Промишлена топлотехника. Електроенергетика и ел. обзавеждане.
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност “Транспортна техника и технологии”.
Борислав Рангелов Йорданов, образование – висше. Машинен инженер. Промишлена топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за пожарна безопасност и защита на населението.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше. Инженер оператор в жп транспорт.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – “Транспортна техника и технологии”, специализация “Двигатели с вътрешно горене”.
Галин Валентинов Вутов, образование – висше. Инженер-геодезист, магистър по транспортно строителство. Пълна проектантска правоспособност “Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация” и “Транспортно планиране и проектиране. Организация и безопасност на движението и ВОБД”. Свидетелство за извършване на дейности по кадастъра. Удостоверение за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Георги Димитров Дурчев, образование – висше. Строителен инженер по хидромелиоративно строителство.
Георги Миленов Павлов, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Елка Исакова Маринова, образование – висше. Машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.
Емил Войнов Антов, образование – висше. Удостоверение за завършено обучение по защита на класифицираната информация; технология на минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Георгиев Димитров, образование – висше. Електроинженер, специалност “Съобщителна и осигурителна техника и системи”.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Емил Русев Русев, образование – висше. Машинен инженер по подемно-транспортни, строителни и минни машини. Сертификат за автоексперт-оценител, курс “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност”. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд при работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и уредби.
Емилия Василева Трохарова, образование – висше. Машинен инженер със специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика“.
Ивайло Николов Димитров, образование – висше. Инженер-земеустроител. Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Иван Крумов Котев, образование – висше. Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”. Удостоверение за завършен курс “Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)”.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност “Машини и съоръжения за производство на строителни материали”. Висше образование: инженер-обогатител, специалност “Обогатяване и рециклиране на суровини”. Сертификат за завършен курс на обучение “Актуални проблеми в ЗУТ”. Удостоверение за регистриране в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
Ирина Иванова Манова, образование – висше. Инженер, специалност “Промишлена електроника”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по част “Електрическа”. Удостоверение за семинарно обучение на тема “Достъпност и евакуация – стандарти и нормативи”. Сертификат за завършен курс по “Оценители на недвижимо имущество”. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по част “Интердисциплинарна част: Пожарна безопасност – Електрически”. Удостоверение от Българската стопанска камара за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, образование – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Лиляна Велчева Павлова, образование – висше. Инженер-металург. Удостоверение за участие в семинар “Безопасни и здравословни условия на труд”. Удостоверение за успешно завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. Удостоверение за завършено обучение “Координатор по безопасност и здраве в строителството”.
Любомир Илиев Минев, образование – висше. Инженер по горско стопанство. Удостоверение от Изпълнителната агенция по горите за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горските територии; изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност “Микроелектроника”. Научна степен – кандидат на техническите науки. Сертификат за оценка на въздействието върху околната среда.
Марияна Димова Делчева, образование – висше. Минен инженер – маркшайдер. Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Милен Станиславов Минков, образование – висше. Строителен инженер, транспортно строителство; сертификат за вътрешен одитор на Интегрирани системи за управление спрямо изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; удостоверение “Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ”.
Надежда Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност “Конструктивна организация и изпълнение на строителството. Технически контрол”; удостоверение за проектант с ППП в областта на “Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите”.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни и пътни машини и оборудване.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше. Машинен инженер. Удостоверение за завършен курс за правен анализ на приватизиращи се обекти; удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше. Инженер по автоматизация на производството. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Петя Евстатиева Маринкова, образование – висше. Минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Строителен инженер по технология на строителството. Удостоверение от КИИП за “Конструкции на сгради и съоръжения”. Пълна проектантска правоспособност по части “Конструктивна” и “Организация и изпълнение на строителството”.
Райна Стефанова Михайлова, образование – висше. Инженер по горско стопанство. Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.
Росица Петрова Иванова, образование – висше. Инженер земеустроител. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Магистър с професионална квалификация “Експерт по трудова медицина и работоспособност”. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Савина Невянова Рангелова, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по части: водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Славка Миодрагова Андонова, образование – средно специално. Техникум по минна промишленост. Маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
Тотка Василева Златкова, образование – висше. Машинен инженер по специалност “Промишлена топлотехника”. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) като консултант по енергийна ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.
Христо Иванов Ахладов, образование – висше. Електроинженер, специалност “Ел. машини и апарати” в областта на енергетиката.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност: “Транспортна техника и технологии”.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за пожарна безопасност и защита на населението.
Величко Костадинов Динчев, образование – висше. Инженер по електроника и автоматика, специалност “Радио- и телевизионна техника”. Сертификат от TUV за завършен курс за автомобилни експерти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – “Транспортна техника и технологии”, специализация “Двигатели с вътрешно горене”.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Емил Русев Русев, образование – висше. Машинен инженер по подемно-транспортни, строителни и минни машини. Сертификат за автоексперт-оценител, курс “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност”. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд при работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и уредби.
Иван Атанасов Янев, средно образование – специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело”; допълнителна квалификация – “Автотехнически екзспертизи”.
Иван Йорданов Иванов, образование – висше. Специалност “Транспортна техника и технологии” и специалност “Застраховане и социално дело”.
Иван Крумов Котев, образование – висше. Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”. Удостоверение за завършен курс “Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)”.
Марин Вълков Илиев, образование – висше. Автомобилен транспорт – експлоатация, трактори и кари.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни и пътни машини и оборудване.
Николай Димитров Георгиев, образование – висше. Транспортна техника и технологии. Удостоверение за повишаване на квалификация по специалност “Железопътна техника – дизелови локомотиви”.
Пеню Димов Пенев, образование – висше. Офицер-инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Удостоверение за допълнително обучение по: съвременни системи в автомобилите и прикачния състав (модул Б1), оценка на техническото състояние на автомобилите и прикачния състав (модул В1), нормативна база за работа в пункт за периодични прегледи (модули Е1 и Е2).
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Магистър с професионална квалификация “Експерт по трудова медицина и работоспособност”. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Седевчо Варадинов Иванов, образование – средно техническо. Машинен техник – “Автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт”.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната администрация и строителство, удостоверение за управление на общинска собственост, сертификат “Промените в общинското законодателство”, удостоверение от НТС.
Асен Денчев Косев, образование – висше. Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми.
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност “Транспортна техника и технологии”.
Борислав Рангелов Йорданов, образование – висше. Машинен инженер. Промишлена топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за пожарна безопасност и защита на населението.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – “Транспортна техника и технологии”, специализация “Двигатели с вътрешно горене”.
Георги Миленов Павлов, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Елка Исакова Маринова, образование – висше. Машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Емил Русев Русев, образование – висше. Машинен инженер по подемно-транспортни, строителни и минни машини. Сертификат за автоексперт-оценител, курс “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност”. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд при работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и уредби.
Златко Александров Златков, образование – висше. Машинен инженер. Член на Обществото на българските инженери по климатична, отоплителна и хладилна техника. Удостоверение за член-учредител на Камарата на инвестиционното проектиране към секция “Отопление, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”. Удостоверение за курс на обучение по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иван Крумов Котев, образование – висше. Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”. Удостоверение за завършен курс “Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)”.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност “Машини и съоръжения за производство на строителни материали”. Висше образование: инженер-обогатител, специалност “Обогатяване и рециклиране на суровини”. Сертификат за завършен курс на обучение “Актуални проблеми в ЗУТ”. Удостоверение за регистриране в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Людмил Йорданов Савов, образование – висше. Инженер-химик. Технология на неорганичните вещества.
Милен Станиславов Минков, образование – висше. Строителен инженер, транспортно строителство; сертификат за вътрешен одитор на Интегрирани системи за управление спрямо изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; удостоверение “Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ”.
Надежда Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност “Конструктивна организация и изпълнение на строителството. Технически контрол”; удостоверение за проектант с ППП в областта на “Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите”.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Никола Цветков Григоров, образование – висше. Инженер-механик, специалност: строителни и пътни машини и оборудване.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Строителен инженер по технология на строителството. Удостоверение от КИИП за “Конструкции на сгради и съоръжения”. Пълна проектантска правоспособност по части “Конструктивна” и “Организация и изпълнение на строителството”.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Магистър с професионална квалификация “Експерт по трудова медицина и работоспособност”. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Савина Невянова Рангелова, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по части: водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Софка Велчева Асенова, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: “Конструктивна” и “Организация и изпълнение на строителството”.
Стефан Захариев Попов, образование – средно техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – висше. Машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Валери Илиев Михайлов, образование – висше. Електроинженер, специалност: “Автоматика и телемеханика”.
Величко Костадинов Динчев, образование – висше. Инженер по електроника и автоматика, специалност “Радио- и телевизионна техника”. Сертификат от TUV за завършен курс за автомобилни експерти.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната администрация и строителство, удостоверение за управление на общинска собственост, сертификат “Промените в общинското законодателство”, удостоверение от НТС.
Асен Денчев Косев, образование – висше. Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми.
Богомил Любенов Михайлов, образование – висше. Средно образование – среден техник по строителство и архитектура. Висше образование – строителен инженер по пътно строителство и архитектура.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Галин Валентинов Вутов, образование – висше. Инженер-геодезист, магистър по транспортно строителство. Пълна проектантска правоспособност “Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация” и “Транспортно планиране и проектиране. Организация и безопасност на движението и ВОБД”. Свидетелство за извършване на дейности по кадастъра. Удостоверение за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Драгомир Иванов Владимиров, образование – средно специално. Техник по геодезия и картография.
Емил Войнов Антов, образование – висше. Удостоверение за завършено обучение по защита на класифицираната информация; технология на минното производство, минен инженер, технолог.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше. Финанси и кредит.
Инка Сергиева Аврамова, образование – висше. Архитект. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Ирена Пламенова Крумова, образование – висше. Средно образование: специалност “Машини и съоръжения за производство на строителни материали”. Висше образование: инженер-обогатител, специалност “Обогатяване и рециклиране на суровини”. Сертификат за завършен курс на обучение “Актуални проблеми в ЗУТ”. Удостоверение за регистриране в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
Ирина Иванова Манова, образование – висше. Инженер, специалност “Промишлена електроника”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по част “Електрическа”. Удостоверение за семинарно обучение на тема “Достъпност и евакуация – стандарти и нормативи”. Сертификат за завършен курс по “Оценители на недвижимо имущество”. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по част “Интердисциплинарна част Пожарна безопасност – Електрическа”. Удостоверение от Българската стопанска камара за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4.
Калин Иванов Рангелов, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Милен Станиславов Минков, образование – висше. Строителен инженер, транспортно строителство; сертификат за вътрешен одитор на Интегрирани системи за управление спрямо изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; удостоверение “Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ”.
Надежда Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност “Конструктивна организация и изпълнение на строителството. Технически контрол”; удостоверение за проектант с ППП в областта на “Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите”.
Петя Евстатиева Маринкова, образование – висше. Минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Строителен инженер по технология на строителството. Удостоверение от КИИП за “Конструкции на сгради и съоръжения”. Пълна проектантска правоспособност по части “Конструктивна” и “Организация и изпълнение на строителството”.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование – висше. Строителен инженер по хидромелиоративно строителство; магистър по икономика – финанси. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Савина Невянова Рангелова, образование – висше. Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения. Удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по части: водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Свилен Методиев Василев, образование – висше. Строителен инженер по специалност “Конструкции”; удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части “Конструктивна” и “Организация и изпълнение на строителството”; лиценз за вписване в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Славка Миодрагова Андонова, образование – средно специално. Техникум по минна промишленост. Маркшайдерство.
Софка Велчева Асенова, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Конструктивна и Организация и изпълнение на строителството.
Станоя Йорданов Дончевски, образование – висше. Строителен инженер, специалност “Технология на строителството”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Стефан Захариев Попов, образование – средно техническо. Архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование – висше. “Промишлено и гражданско строителство, конструкции” – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование – висше. Строителен инженер ПГС – технология.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за пожарна безопасност и защита на населението.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Строителен инженер по технология на строителството. Удостоверение от КИИП за “Конструкции на сгради и съоръжения”. Пълна проектантска правоспособност по части “Конструктивна” и “Организация и изпълнение на строителството”.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Магистър с професионална квалификация “Експерт по трудова медицина и работоспособност”. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ирина Иванова Манова, образование – висше. Инженер, специалност “Промишлена електроника”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по част “Електрическа”. Удостоверение за семинарно обучение на тема “Достъпност и евакуация – стандарти и нормативи”. Сертификат за завършен курс по “Оценители на недвижимо имущество”. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по част “Интердисциплинарна част Пожарна безопасност – Електрическа”. Удостоверение от Българската стопанска камара за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4.
Станка Асенова Станкова, образование – висше. Електроинженер, специалност “Ел. централи, мрежи и системи”. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност “Електрическа”. Удостоверение за завършен курс в областта на “Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите”. Удостоверение за “Координатор по безопасност и здраве в строителството”. Удостоверение за завършено обучение на тема “Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в сгради и европейските стандарти”. Удостоверение за завършено обучение по “Добрата практика и прилагане на стандартите при проектиране на електрическите уредби”. Сертификат за “Наредба за управление на строителните отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й”.
Тотка Василева Златкова, образование – висше. Машинен инженер по специалност “Промишлена топлотехника”. Удостоверение от ТУ – София, за професионална квалификация “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) като консултант по енергийна ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Борислав Веселинов Василовски, образование – висше. Магистър-инженер по специалност “Транспортна техника и технологии”.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за пожарна безопасност и защита на населението.
Величко Костадинов Динчев, образование – висше. Инженер по електроника и автоматика, специалност “Радио- и телевизионна техника”. Сертификат от TUV за завършен курс за автомобилни експерти.
Веселин Найчов Василовски, образование – висше. Машинен инженер – “Транспортна техника и технологии”, специализация “Двигатели с вътрешно горене”.
Емил Русев Русев, образование – висше. Машинен инженер по подемно-транспортни, строителни и минни машини. Сертификат за автоексперт-оценител, курс “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност”. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд при работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и уредби.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – висше. Инженер-агроном по специалност “Полевъдство”.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат за преминал курс на обучение за фитосанитарни инспектори: фитосанитарна експертиза. Сертификат за участие в курс по темите: “Методи, техника и процедури за вземане на растителни проби за анализ за наличие на микотоксини при първично производство на земеделски култури, предназначени за фураж” и “Методи, техники и процедури за вземане на растителни проби за анализ за остатъчни количества от пестициди”. Сертификат за завършен курс на обучение на тема: “Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при употреба на продукти за растителна защита”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Контрол на земеделските производители за спазване на изискванията на Нитратната директива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол на интегрираното производство”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Обучение на обучители на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Нови аспекти в контролната дейност върху пускането на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид новите европейски и национални законодателни изисквания”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Нови аспекти в Закона за защита на растенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита”. Сертификат за професионално направление: Растителна защита (Растителна защита, Растениевъдство). Удостоверение за завършено обучение на тема: “Планирано обучение на инспектори по растителна защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита и торове и извършващи наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при земеделските култури”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Ново законодателство и проблемни вредители през 2016 г.”.
Райна Стефанова Михайлова, образование – висше. Инженер по горско стопанство. Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – висше. Инженер-агроном по специалност “Полевъдство”.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат за преминал курс на обучение за фитосанитарни инспектори: фитосанитарна експертиза. Сертификат за участие в курс по темите: “Методи, техника и процедури за вземане на растителни проби за анализ за наличие на микотоксини при първично производство на земеделски култури, предназначени за фураж” и “Методи, техники и процедури за вземане на растителни проби за анализ за остатъчни количества от пестициди”. Сертификат за завършен курс на обучение на тема: “Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при употреба на продукти за растителна защита”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Контрол на земеделските производители за спазване на изискванията на Нитратната директива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол на интегрираното производство”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Обучение на обучители на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Нови аспекти в контролната дейност върху пускането на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид новите европейски и национални законодателни изисквания”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Нови аспекти в Закона за защита на растенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита”. Сертификат за професионално направление: Растителна защита (Растителна защита, Растениевъдство). Удостоверение за завършено обучение на тема: “Планирано обучение на инспектори по растителна защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита и торове и извършващи наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при земеделските култури”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Ново законодателство и проблемни вредители през 2016 г.”.
Илия Асенов Георгиев, образование – висше. Средно образование: Машинен техник със специалност “Производство на двигатели с вътрешно горене”. Висше образование: инженер по горско стопанство. Удостоверение от Национално управление по горите за регистриране в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения; удостоверение от Изпълнителната агенция по горите за регистриране в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен одитор в публичния сектор.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев, образование – висше. Средно образование: Машинен техник със специалност “Производство на двигатели с вътрешно горене”. Висше образование: инженер по горско стопанство. Удостоверение от Национално управление по горите за регистриране в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репрод. материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения. Удостоверение от Изпълнителната агенция по горите за регистриране в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика за следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен одитор в публичния сектор.
Райна Стефанова Михайлова, образование – висше. Инженер по горско стопанство. Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи, инженер-химик. Удостоверение от Академията на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение от НИКК за завършен специализиран курс за изследване на наркотични вещества. Удостоверение за допълнително обучение по експертизи на тютюн и тютюневи изделия – експертен подход и процедури.
Геновева Цветанова Владимирова, образование – висше. Инженер-химик по специалност “Технология на органичния синтез и горивата”.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Мая Иванова Кичева, образование – висше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране, секвениране.
Мирелла Сашова Боянова, образование – висше. Технология на силикатите. Удостоверение за участие в семинар “Безопасни и здравословни условия на труд”.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност “Микроелектроника”. Научна степен – кандидат на техническите науки. Сертификат за оценка на въздействието върху околната среда.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – висше. Химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи, инженер-химик. Удостоверение от Академията на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение от НИКК за завършен специализиран курс за изследване на наркотични вещества. Удостоверение за допълнително обучение по експертизи на тютюн и тютюневи изделия – експертен подход и процедури.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност “Микроелектроника”. Научна степен – кандидат на техническите науки. Сертификат за оценка на въздействието върху околната среда.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Славомир Михайлов Симеонов, образование – висше. Ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – висше. Инженер-агроном по специалност “Полевъдство”.
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: “Икономика и организация на селското стопанство”. Допълнителна специализация: “Икономика и управление на АПП”. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Димитрова Гоцева, образование – висше. Агроном по растителна защита. Сертификат за преминал курс на обучение за фитосанитарни инспектори: фитосанитарна експертиза. Сертификат за участие в курс по темите: “Методи, техника и процедури за вземане на растителни проби за анализ за наличие на микотоксини при първично производство на земеделски култури, предназначени за фураж” и “Методи, техники и процедури за вземане на растителни проби за анализ за остатъчни количества от пестициди”. Сертификат за завършен курс на обучение на тема: “Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при употреба на продукти за растителна защита”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Контрол на земеделските производители за спазване на изискванията на Нитратната директива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол на интегрираното производство”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Обучение на обучители на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Нови аспекти в контролната дейност върху пускането на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид новите европейски и национални законодателни изисквания”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Нови аспекти в Закона за защита на растенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита”. Сертификат за професионално направление: Растителна защита (Растителна защита, Растениевъдство). Удостоверение за завършено обучение на тема: “Планирано обучение на инспектори по растителна защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита и торове и извършващи наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при земеделските култури”. Удостоверение за завършено обучение на тема: “Ново законодателство и проблемни вредители през 2016 г.”.
Йонко Богомилов Йонков, образование – висше. Агроинженерство-полевъдство, инженер-агроном.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. Агроном – растителна защита. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Райна Стефанова Михайлова, образование – висше. Инженер по горско стопанство. Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.
Стефка Стойнева Евтимова, образование – висше. Инженер-агроном, специалност “Агроинженерство и полевъдство”. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната администрация и строителство, удостоверение за управление на общинска собственост, сертификат “Промените в общинското законодателство”, удостоверение от НТС.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Димитров, образование – висше. Икономист – специалност “Маркетинг”. Бакалавър по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Румен Насов Ненков, образование – висше. Строителен инженер по хидромелиоративно строителство; магистър по икономика – финанси. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Софка Велчева Асенова, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Конструктивна и Организация и изпълнение на строителството.
Станоя Йорданов Дончевски, образование – висше. Строителен инженер, специалност “Технология на строителството”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Янек Росенов Павлов, образование – висше. Икономист. Бакалавър по специалност “Застраховане и социално дело”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Александър Петров Цветков, образование – висше. Строителен инженер със специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Георги Миленов Павлов, образование – висше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Петър Павлов Алексов, образование – висше. Инженер по автоматизация на производството. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Росен Емилов Иглев, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Магистър с професионална квалификация “Експерт по трудова медицина и работоспособност”. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: “Икономика и организация на селското стопанство”. Допълнителна специализация: “Икономика и управление на АПП”. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Росен Емилов Иглев, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Магистър с професионална квалификация “Експерт по трудова медицина и работоспособност”. Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Стефка Асенова Дамянова, образование – висше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Галина Димова Павлова, образование – висше. Инженер-агроном. Защита на растенията и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: “Икономика и организация на селското стопанство”. Допълнителна специализация: “Икономика и управление на АПП”. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. Агроном – растителна защита. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Росица Петрова Иванова, образование – висше. Инженер-земеустроител. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Станоя Йорданов Дончевски, образование – висше. Строителен инженер, специалност “Технология на строителството”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Стефка Стойнева Евтимова, образование – висше. Инженер-агроном, специалност “Агроинженерство и полевъдство”. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Янка Първанова Александрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност: “Икономика и организация на селското стопанство”. Допълнителна специализация: “Икономика и управление на АПП”. Сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Иван Йорданов Иванов, образование – висше. Специалност “Транспортна техника и технологии” и специалност “Застраховане и социално дело”.
Мая Иванова Кичева, образование – висше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране, секвениране.
Янек Росенов Павлов, образование – висше. Икономист. Бакалавър по специалност “Застраховане и социално дело”. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Извадка от Неофициален раздел бр. 10 от 31.01.2023 г. на ДВ