СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2021 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пазарджик. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пазарджик, Пещера, Велинград, Панагюрище
Име: Любка Янева-Танковска
Тел: 0887 64 57 47
Email: yantan@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА В ПАЗАРДЖИШКИЯ СЪДЕБЕН РАЙОН ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Иво Бончев Чолаков, криминалистически експертизи на писмени доказателства, разрешение за достъп до класифицирана информация “Секретно”.
Мирослав Димитров Саханджиев, криминалистически експертизи по писмени доказателства, почеркови и техническо изследване на документи.
Димитър Георгиев Божилов, съдебни криминалистически експертизи – почеркова, техн. изследване на документи, трасология, балистика, дактилоскопия и ситуационна експертиза.
Борис Георгиев Шопов, криминалистика, графология.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Лучко Петров Врагов, експерт-криминалист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
Николай Николов Велинов, криминалистически изследвания – експертизи: балистични, почерк, техническа на документи, трасология, достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”.
Стоил Рашков Тилев, криминалистически, почеркови и съдебно-почеркови експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Марин Костадинов Балтов, съдебна медицина.
Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Борис Петров Шахов, установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за индентификация на човек – ДНК.
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване.
Димитър Иванов Димитров, хирург, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Виктор Костадинов Джонов, психиатрия, психиатрично-психологични експертизи.
Доста Ангелова Таслакова, социална приложна психология, съдебна психология, психодиагностика на когнитивни процеси, психодиагностика на личността.
Емилия Стоянова Калоферова, психолог, съдебна психиатрия и психология, клинична психология в детството и юношеството.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.
Мая Иванова Коева, психолог, професионално-педагогическа специализация по специалност “Психология”.
Галя Цанкова Стоенчева, психолог.
Кристина Върбанова Георгиева, психолог – клинична и консултативна психология, психично състояние.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Владимир Тодоров Христов, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.
Станимир Томов Ставрев, макроикономика – счетоводство и анализ.
Стоян Петров Семерджиев, счетоводство и контрол.
Даниела Иванова Янакиева, гр. Пещера, управление на социално-политическите дейности, международни икономически дейности, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Ирина Николаева Стоянова, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводни експертизи, данъчно-финансово икономически експертизи.
Иван Димитров Милов, икономика и управление на селското стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.
Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.
Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.
Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.
Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.
Румяна Димова Александрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебно-икономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист, банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет, данъци и счетоводство.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед – движими вещи, лицензиран оценител – движими вещи.
Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.
Ненко Йосифов Делийски, икономист-счетоводител.
Антоанета Лукова Георгиева, икономист-счетоводител.
Мария Запрянова Недкова, икономист-счетоводител.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.
Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.
Надка Петкова Вачкова, оценка търговски предприятия и вземания.
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител-икономист.
Ирина Йорданова Петрова, гр. Пазарджик, счетоводно-икономически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебно-икономически експертизи – съдебно-стокови.
Лилия Иванова Попова, икономист.
Красимира Спасова Пейчева, финанси.
Войно Стоянов Начев, счетоводство и контрол.
Меглена Йорданова Александрова, счетоводство и контрол.
Нина Тиховна Сендрева, финанси и кредит.
Анета Тодорова Александрова, финанси и банкова кредитна дейност.
Ели Хараланова Бинева, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Боряна Стефанова Долева, финанси, икономист-банкер.
Тунка Иванова Кавлакова, икономика и организация на селското стопанство, организация на отчетността в банките, икономист-счетоводител.
Валентина Йорданова Вакарелска, икономика – планиране и отчетност в промишлеността и строителството, счетоводител и икономист, мениджмънт.
Христина Недельова Лачева-Божилова, счетоводство и контрол.
Мария Георгиева Кралева, счетоводство и контрол, икономист, бизнес администрация.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Петър Василев Кръстанов, магистър инженер, автотехническа експертиза.
Стоян Атанасов Георгиев, магистър инженер, автотехническа експертиза.
Георги Тодоров Дъбов, транспортна техника и технологии – машинен инженер.
Юлиян Димитров Македонски, архитектура, планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове.
Тони Атанасов Стоянов, съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен транспорт.
Огнян Ангелов Михайлов, геодезия и картография.
Анелия Стоилова Методиева, инженер, промишлено и гражданско строителство, достъп до ниво на класифицирана информация “Строго секретно”.
Илия Михайлов Сулев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Гинка Иванова Белева, оценка недвижими имоти, строителен техник, ВИК.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.
Галина Стефанова Пеева, инженер-земеустроител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография; кадастър, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и инженерна геология.
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.
Тодор Делков Кошлуков, строителство и архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции.
Вера Атанасова Клисурска, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Александър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронноизмервателна техника, контролно-измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт-оценител.
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенция за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи – оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, оценка на недвижими имоти.
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Тенчо Петров Димов, автоматизация на производство и управлението.
Станислав Александров Златанкев, съдебни инженерно-технически експертизи, автотехнически и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев, строителен инженер, хидромелиоративно строителство.
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС – технология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова, техник по строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов, инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и управление.
Васил Георгиев Панчов, техник по строителство и архитектура.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти.
Жени Рачева Димитрова-Праскова, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Владислав Георгиев Самоходов, транспортна техника и технологии, машинен инженер, автоексперт.
Атанас Костадинов Костадинов, инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
Ангел Петков Пецев, строителен инженер ПГС, технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Василка Иванова Тодорова, геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Димитрия Йорданова Боснева, геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Борислав Здравков Генов, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Павлова Терзиева Абу Хания, архитект, планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, биолог със специализация екология, оценка на битови, производствени и опасни отпадъци.
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Иванка Димитрова Божилова, инженер-агроном, растителна защита.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи.
Десислава Здравкова Александрова, историк, археология – антични и средновековни находки, археологични движими паметници на културата.
Снежанка Стоянова Стоянова, инженер-химик, технология на водата.
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Иван Николаев Митков, техник-лесовъд.
Димчо Георгиев Белев, инженер по горско стопанство, стопанисване, залесяване и охрана на горските територии.
Радослав Ангелов Петаков, инженер по горско стопанство.
Недка Илиева Петрова, съдебно-агротехническа експертиза, инженер-агроном.
Цветанка Тодорова Ценова, агроном – лозаро-градинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар.
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско стопанство, лесовъд.
Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
Д-р Илия Николаев Хрисчев, ветеринарен лекар – съдебни ветеринарномедицински експертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
Валентина Тодорова Тончева, доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия в съответствие със стандартите на биологичното земеделие.
Иванка Димитрова Божилова, инженер-агроном, растителна защита.
Димитър Иванов Трънгалов, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.
Гергана Иванова Чомпалова, икономика на земеделското стопанство.

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Пенка Петрова Николова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Тони Атанасов Стоянов, съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен транспорт.
Милан Димитров Геров, учител по практика – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти.
Атанас Костадинов Костадинов, инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Извадка от Неофициален раздел бр. 25 от 26.03.2021 г. на ДВ