СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2023 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пазарджик. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пазарджик, Пещера, Велинград, Панагюрище
Име: Любка Янева-Танковска
Тел: 0887 64 57 47
Email: yantan@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА ПАЗАРДЖИШКИЯ СЪДЕБЕН РАЙОН ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за Пазарджишкия съдебен район за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Иво Бончев Чолаков, криминалистични експертизи на писмени доказателства, разрешение за достъп до класифицирана информация “Секретно”;
Мирослав Димитров Саханджиев, криминалистични експертизи по писмени доказателства, почерково и техническо изследване на документи;
Димитър Георгиев Божилов – съдебни криминалистични експертизи – почеркова, техн. изследване на документи, трасология, балистика, дактилоскопия и ситуационна експертиза;
Борис Георгиев Шопов, криминалистика, графология;
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика;
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика;
Лучко Петров Врагов, експерт-криминалист – писмени доказателства;
Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист: почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика;
Сашо Павлов Атанасов, графолог;
Николай Николов Велинов – криминалистични изследвания – експертизи: балистични, почерк, техническа на документи, трасология, достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”;
Стоил Рашков Тилев – криминалистични, почеркови и съдебно-почеркови експертизи;
Иван Няголов Няголов – почеркови експертизи, изземване на цифрови веществени доказателства, AFIS – специалист, фоноскопия, балистика и дактилоскопия.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Марин Костадинов Балтов, съдебна медицина;
Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина;
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология;
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог;
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия;
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и идентификация;
Валентин Георгиев Гагов, стоматология;
Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебномедицинска експертиза за индентификация на човек – ДНК;
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване;
Димитър Иванов Димитров, хирург, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Виктор Костадинов Джонов, психиатрия, психиатрично-психологични експертизи;
Доста Ангелова Таслакова, социална приложна психология, съдебна психология, психодиагностика на когнитивни процеси, психодиагностика на личността;
Емилия Стоянова Калоферова, психолог, съдебна психиатрия и психология, клинична психология в детството и юношеството;
Мая Иванова Коева, психолог, професионално-педагогическа специализация по специалност “Психология”;
Галя Цанкова Стоенчева, психолог;
Кристина Върбанова Георгиева-Пешалова, психолог – клинична и консултативна психология, психично състояние.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Антония Ненова Лискова, счетоводство и контрол, икономист;
Станимир Томов Ставрев, макроикономика – счетоводство и анализ;
Стоян Петров Семерджиев, счетоводство и контрол;
Даниела Иванова Янакиева, гр. Пещера, управление на социално-политическите дейности, международни икономически дейности, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
Ирина Николаева Стоянова, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводни експертизи, данъчно-финансово икономически експертизи;
Иван Димитров Милов – икономика и управление на селското стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза;
Минка Георгиева Генова, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност;
Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител;
Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност;
Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност;
Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност;
Румяна Петкова Митева, икономист;
Стойна Илиева Маринова, икономист;
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност;
Галя Иванова Площакова, икономист;
Александър Дончев Александров, икономист;
Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност;
Румяна Димова Александрова, икономист;
Еленка Георгиева Николова, икономист;
Костадин Темелков Тосков, стоковед;
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист;
Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи;
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист, банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет, данъци и счетоводство;
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна отчетност;
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност;
Зора Кръстева Мацанова, икономист;
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност;
Лушка Николова Атанасова, съдебно-счетоводни експертизи;
Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност;
Ненко Йосифов Делийски, икономист-счетоводител;
Антоанета Лукова Георгиева – икономист-счетоводител;
Мария Запрянова Недкова – икономист-счетоводител;
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност;
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност;
Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност;
Надка Петкова Вачкова, оценка търговски предприятия и вземания;
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност;
Славка Димитрова Петричанска, икономист;
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и земеделски земи;
Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност;
София Георгиева Пейчинова, икономист;
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи;
Димитър Иванов Петров, икономист;
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти;
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията;
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител-икономист;
Ирина Йорданова Петрова, гр. Пазарджик, счетоводно-икономически експертизи;
Васил Константинов Генчев, икономист по труда, банки и финанси;
Лилия Иванова Попова – икономист;
Красимира Спасова Пейчева – финанси;
Войно Стоянов Начев – счетоводство и контрол;
Меглена Йорданова Александрова – счетоводство и контрол;
Нина Тиховна Сендрева – финанси и кредит;
Анета Тодорова Александрова – финанси и банкова кредитна дейност;
Ели Хараланова Бинева – икономист, маркетинг и мениджмънт;
Боряна Стефанова Долева – финанси, икономист-банкер;
Тунка Иванова Кавлакова – икономика и организация на селското стопанство, организация на отчетността в банките, икономист-счетоводител;
Валентина Йорданова Вакарелска – икономика – планиране и отчетност в промишлеността и строителството, счетоводител и икономист, мениджмънт;
Христина Недельова Лачева-Божилова – счетоводство и контрол;
Мария Георгиева Кралева – счетоводство и контрол, икономист, бизнес администрация.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Петър Василев Кръстанов, магистър-инженер, автотехническа експертиза;
Стоян Атанасов Георгиев, магистър-инженер, автотехническа експертиза;
Георги Тодоров Дъбов, транспортна техника и технологии – машинен инженер;
Иван Йорданов Иванов – транспортна техника и технологии, автоексперт;
Тони Атанасов Стоянов – съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен транспорт;
Огнян Ангелов Михайлов – геодезия и картография;
Велислава Петрова Джамбазова, урбанизъм – урбанист;
Илия Михайлов Сулев – електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане;
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти;
Христо Иванов Шондев, машинен инженер;
Мариана Иванова Йотинова-Мачканска – инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения;
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи;
Галина Стефанова Пеева, инженер-земеустроител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство;
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство;
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография;
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография; кадастър, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и инженерна геология;
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография;
Иванка Иванова Шулева, строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти;
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер, ДВГ, оценител машини и съоръжения;
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции;
Вера Атанасова Клисурска, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти;
Александър Благов Терзов, машиностроене;
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология;
Виктория Якова Петрова, електронна техника и автоматика, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения;
Павел Николов Захов, строителство и архитектура;
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения;
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронноизмервателна техника, контролно- измервателни прибори и автоматика, енергетик КИП и А, организатор по ремонта;
Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти;
Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител;
Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи;
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и технологии, автомобилна техника;
Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост;
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт-оценител;
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка на недвижими имоти;
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенцията за приватизация;
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт;
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика;
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик;
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи – оценка на недвижими имоти;
Ради Христов Ганев, инженер-химик;
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, оценка на недвижими имоти;
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп транспорт;
Ивайло Стоилов Пеев, проектант;
Тенчо Петров Димов, автоматизация на производство и управлението;
Петко Благов Мурджев – строителен инженер, хидромелиоративно строителство;
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС – технология на строителството;
Гайтана Стоянова Димитракова – техник по строителство и архитектура;
Методи Найчев Консулов – инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и управление;
Васил Георгиев Панчов – техник по строителство и архитектура;
Камен Николов Богданов – машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти;
Жени Рачева Димитрова-Праскова – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
Владислав Георгиев Самоходов – транспортна техника и технологии, машинен инженер, автоексперт;
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране;
Ангел Петков Пецев – строителен инженер ПГС, технология на строителството, оценител на недвижими имоти;
Борислав Здравков Генов – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти;
Елена Павлова Терзиева Абу Хания – архитект, планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове;
Люба Бойкова Лукова, архитект, пълна проектантска правоспособност.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Ана Стефанова Самодова, агроинженерство-полевъдство с проф. квалификация инженер-агроном, доктор по растениевъдство, сортоизпитател на полски култури;
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, биолог със специализация екология, оценка на битови, производствени и опасни отпадъци;
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ;
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия;
Владимир Асенов Илиев, Пловдив, инженер-химик, технология на силикатите и свързващите вещества;
Иванка Димитрова Божилова – инженер – агроном, растителна защита.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила;
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, техника и технология на взривните работи;
Десислава Здравкова Александрова – историк, археология – антични и средновековни находки, археологични движими паметници на културата;
Снежанка Стоянова Стоянова – инженер-химик, технология на водата;
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване;
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
Димчо Георгиев Белев, инженер по горско стопанство, стопанисване, залесяване и охрана на горските територии;
Недка Илиева Петрова – съдебно-агротехническа експертиза, инженер-агроном;
Цветанка Тодорова Ценова, агроном – лозаро-градинар;
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар;
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство;
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд;
Васил Константинов Генчев, агроном;
Валентина Тодорова Тончева – доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия в съответствие със стандартите на биологичното земеделие;
Иванка Димитрова Божилова – инженер-агроном, растителна защита;
Димитър Иванов Трънгалов – инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие;
Гергана Иванова Чомпалова – икономика на земеделското стопанство;
Ана Стефанова Самодова, агроинженерство-полевъдство с проф. квалификация инженер-агроном, доктор по растениевъдство, сортоизпитател на полски култури;
Антония Драгомирова Костова – инженер по горско стопанство.

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Пенка Петрова Николова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството;
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Тони Атанасов Стоянов – съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен транспорт;
Милан Димитров Геров, учител по практика – дървообработване, мебелист;
Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод;
Камен Николов Богданов – машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника, енергоизточници и енергоефективни технологии, оценка на машини и съоръжения, количествен анализ на петролни продукти;
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по електроника, компютърна техника, електронни системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране;
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Извадка от Неофициален раздел бр. 10 от 31.01.2023 г. на ДВ