СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжен съд – Монтана и Административен съд – Монтана за 2021 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Монтана. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – МОНТАНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – МОНТАНА, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност “Технология на пластмасите”, с удостоверение за завършен специализиран курс по криминалистически изследвания, въз основа на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от НИКК – МВР.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност “Технология на пластмасите”, с удостоверение за завършен специализиран курс по криминалистически изследвания, въз основа на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от НИКК – МВР.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност “Технология на пластмасите”, с удостоверение за завършен специализиран курс по криминалистически изследвания, въз основа на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от НИКК – МВР.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност “Технология на пластмасите”, с удостоверение за завършен специализиран курс по криминалистически изследвания, въз основа на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от НИКК – МВР.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образование, специалност “Медицина”, специалист по ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.
Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицинско образование с призната специалност “Нервни болести”.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация биохимик – клиничен химик, кандидат на биологичните науки.
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация биохимик – клиничен химик, кандидат на биологичните науки.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация биохимик – клиничен химик, кандидат на биологичните науки.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова, висше образование, специалност “Медицина”, лекар – специалист по психиатрия.
Д-р Николай Радославов Дончев, специалност “Медицина”, лекар – специалист по психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, висше образование, специалност “Клинична психология”.
Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, специалност “Психология”, магистър по “Юридическа психология”.
Силвия Николаева Антонова, висше образование, магистър по специалност “Юридическа психология”.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, специалност “Психология”, магистър по “Юридическа психология”.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Анна Костадинова Целова, висше образование, магистър по специалност “Социална педагогика и социално подпомагане”, специализация “Андрагогика”, квалификация социален работник/социален педагог, магистър по специалност “Психология”, квалификация психолог.
Ивайло Георгиев Панов, висше образование – бакалавър по специалността “Психология”, магистър по специалност “Когнитивна наука”.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Любка Иванова Костова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, икономист.
Райна Младенова Цветанова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, икономист-счетоводител.
Валентин Крумов Иванов, висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”.
Ирен Петрова Александрова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация икономист.
Виолета Петрова Тодорова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация икономист-счетоводител.
Виолетка Каменова Найденова, средно образование, специалност “Счетоводство и планиране на селското стопанство”, квалификация счетоводител.
Никола Иванов Петков, средно образование, специалност “Счетоводство на селското и горско стопанство”, счетоводител.
Костадинка Илиева Иванова, висше образование – професионален бакалавър, специалност “Икономика на кооперациите”, икономист.
Камелия Цветанова Трифонова, висше образование, специалност “Стопанско управление”, квалификация магистър по стопанско управление.
Мариана Димитрова Младенова, висше образование, специалност “Управление на бизнеса”, специализация “Бизнес и администрация”, квалификация икономист-бизнесорганизатор.
Цветелина Фидосова Недкова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Габриела Ганчева Рачева, висше образование, специалност “Социално-икономическа информация”.
Виктория Стефанова Петрова, висше образование – бакалавър, специалност “Счетоводство и контрол”.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше образование, магистър, специалност “Счетоводство и контрол”.
Цеца Вавилонова Рангелова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Иван Аврамов Каменов, висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност “Маркетинг и мениджмънт”, сертификат за “съдебен счетоводител”.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Пепа Иванова Петкова, висше икономическо образование, специалност “Финанси”, квалификационна степен бакалавър и магистърска степен по “Счетоводство и контрол”.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ивайло Иванов Петров, висше икономическо образование, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, управител на специализирано счетоводно предприятие.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “икономист-счетоводител” и специалност “Право”, професионална квалификация “юрист”.
Анна Георгиева Найденова, висше икономическо образование, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, допълнителна специализация по “Икономика, организация и управление на търговската дейност”.
Виолета Руменчова Койчева, висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “икономист”.
Диянка Кънева Миланова, висше образование, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”, професионална квалификация “Икономист – плановик (синтетик)”.
Анна Любомирова Маринова-Здравкова, висше образование, специалност “Организация на производството и управление в промишлеността”, професионална квалификация “икономист”, допълнителна професионална квалификация “Икономическа педагогика”.
Десислава Тодорова Ангелова-Гергиева, висше образование, специалност “Финанси”, професионална квалификация “Финансов мениджмънт”, допълнителни квалификации: специалност “Финанси”, специализация “Банково дело” и специалност “Финанси”, специализация “Финансово дело”.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анатоли Николов Ранчев, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация икономист-счетоводител.
Соня Иванова Перинска, висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”, квалификация икономист.
Симеон Савов Учанов, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация икономист-счетоводител.
Първолетка Петрова Христова, висше образование, специалност “Финанси”, кредит и застрахователно дело, квалификация “икономист-финансист”.
Иванка Антонова Петкова, висше образование, специалност “Икономика на кооперациите”.
Илия Димитров Петров, висше образование, специалност “Планиране на промишлеността”, квалификация икономист.
Лина Захариева Цветкова, висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия”, квалификация икономист.
Иванка Христова Виденова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация икономист-счетоводител.
Таня Сашова Тодорова, висше образование, специалност “Финанси”, квалификация икономист, завършени курсове за Разработване и управление на проекти по програми на ЕС и на тема “Неправителствените организации и тяхната роля при реализация на европейски политики”.
Надя Вергилова Стефанова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация икономист-счетоводител.
Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност “Финанси”, квалификация магистър по икономика, с придобит практически опит в областта на земеделието.
Пепка Алексиева Рангелова, Монтана, висше образование по специалност “Икономика и управление на селското стопанство”, квалификация икономист по АПП, средно образование по специалност “Икономика”, профил “Промишленост и строителство”, квалификация икономист-счетоводител.
Петрана Рангелова Калистратова, висше образование, специалност “Финанси и кредит”, квалификация икономист-финансист.
Исай Венков Киров, висше образование, специалност “Застрахователно дело”, квалификация икономист-застраховател.
Калин Ангелов Найденов, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, оценител на машини и съоръжения.
Крум Георгиев Милетиев, висше образование, специалност “Финанси”.
Катя Георгиева Панова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Олег Димитров Тодоров, висше образование, магистър, специалност “Финанси”.
Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Моника Петрова Димитрова, висше икономическо образование, специалност “Маркетинг и планиране”.
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност “Маркетинг и мениджмънт”, сертификат за “съдебен счетоводител”.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Пепа Иванова Петкова, висше икономическо образование, специалност “Финанси”, квалификационна степен бакалавър и магистърска степен по “Счетоводство и контрол”.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ивайло Иванов Петров, висше икономическо образование, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, управител на специализирано счетоводно предприятие.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “икономист-счетоводител” и специалност “Право”, професионална квалификация “юрист”.
Анна Георгиева Найденова, висше икономическо образование, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, допълнителна специализация по “Икономика, организация и управление на търговската дейност”.
Диянка Кънева Миланова, висше образование, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”, професионална квалификация “икономист-плановик (синтетик)”.
Анна Любомирова Маринова-Здравкова, висше образование, специалност “Организация на производството и управление в промишлеността”, професионална квалификация “икономист”, допълнителна професионална квалификация “Икономическа педагогика”.
Десислава Тодорова Ангелова-Гергиева, висше образование, специалност “Финанси”, професионална квалификация “Финансов мениджмънт”, допълнителни квалификации: специалност “Финанси”, специализация “Банково дело” и специалност “Финанси”, специализация “Финансово дело”.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност “Маркетинг и мениджмънт”, сертификат за “съдебен счетоводител”.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност “Счетоводство и контрол”.
Ивайло Иванов Петров, висше икономическо образование, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, управител на специализирано счетоводно предприятие.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “икономист-счетоводител” и специалност “Право”, професионална квалификация “юрист”.
Диянка Кънева Миланова, висше образование, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”, професионална квалификация “икономист-плановик (синтетик)”.
Анна Любомирова Маринова-Здравкова, висше образование, специалност “Организация на производството и управление в промишлеността”, професионална квалификация “икономист”, допълнителна професионална квалификация “Икономическа педагогика”.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, висше образование, специалност “Технология на машиностроенето”, квалификация машинен инженер, специалност “Сондиране и добив на нефт и газ”, квалификация магистър инженер по газоснабдяване, специалност “Промишлено и гражданско строителство” с гражданска професионална квалификация магистър инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Серафим Каменов Серафимов, висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, квалификация инженер-геодезист, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност.
Стефка Петрова Цекова, висше образование, специалност “Горско стопанство”, квалификация инженер по горско стопанство, оценител на поземлени имоти в горски територии.
Стефан Александров Сайков, висше образование, специалност “Геология и проучване на полезните изкопаеми”, квалификация инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми, включен в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за лицата с пълна проектантска правоспособност по част Инженерно-геоложки проучвания.
Румяна Петкова Иванова, висше образование, магистър, специалност “Машиностроителна техника и технологии” и специалност “Транспортна техника и технологии”.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образование, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация машинен инженер.
Младен Бойчев Цветанов, полувисше образование и учителска правоспособност, преподавател по учебна и производствена практика – ДВГ.
Боян Борисов Лозанов, висше образование, специалност “Мотострелкови войски”, военна квалификация офицер от мотострелкови войски, гражданска специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Румен Дамянов Георгиев, висше образование, специалност “Транспорт и енергетика”, квалификация машинен инженер с педагогическа правоспособност.
Ивайло Петков Найденов, висше образование, специалност “Транспортна техника и технологии”, квалификация машинен инженер, сертификат за автоексперт – курс “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС”.
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.
Орлин Бориславов Серафимов, средно специално образование, специалност “КИП и А”, придобита професионална квалификация по “Технологии и безопасност в автомобилния транспорт” – съгласно удостоверение с рег. № 11723/23.10.2000 г., издадено от ТУ – София.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Горан Ценов Горанов, висше образование, специалност “Минна електромеханика”, квалификация минен инженер-електромеханик.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Десислава Замфирова Замфирова, висше образование, специалност “Информатика”.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация – пречистване”, квалификация строителен инженер по ВК “пречистване на водите”.
Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше образование, магистър по специалност “Промишлено и гражданско строителство” с гражданска професионална квалификация магистър инженер, бакалавър по специалност “Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски” с военна професионална квалификация офицер.
Васил Константинов Василев, средно образование, специалност “Строител”, квалификация строителен техник.
Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше образование, специалност “Архитектура”, квалификация архитект.
Виолета Борисова Рашевска, средно образование, специалност “Строител”, квалификация строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Мариета Георгиева Димитрова, средно образование, специалност “Строителство и архитектура”, квалификация строителен техник.
Людмила Горанова, висше образование, специалност “Мостове и тунели”, инженер-строител, оценител на недвижими имоти.
Виолета Николова Якимова, средно образование, специалност “Геодезия и картография”, квалификация среден техник – геодезист.
Милка Тончева Гогова-Младенова, висше образование, специалност “Земеустройство”, квалификация инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност “Геодезия и картография”, квалификация техник-геодезист.
Дамянка Младенова Тодорова, средно специално образование по специалността “Строителство и архитектура”
Евдокия Йорданова Иванова, средно специално образование, специалност “Геодезия и картография”.
Галина Петрова Лазарова-Иванова, висше образование, специалност “Архитектура”.
Маргарита Димитрова Върбанова, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Анжела Младенова Паскова, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Наталия Томова Иванова, средно специално образование, специалност “Геодезия и картография”.
Лиза Петкова Изатовска, висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия картография”, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Петя Красимирова Антонова-Ценкова, средно образование, специалност “Строителство и архитектура”, придобита професионална квалификация “строителен техник”.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Ивайло Петков Найденов, висше образование, специалност “Транспортна техника и технологии”, квалификация машинен инженер, сертификат за автоексперт – курс “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС”.
Милан Атанасов Златков, средно специално образование, специалност “Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт” и допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Боян Борисов Лозанов, висше образование, специалност “Мотострелкови войски”, военна квалификация офицер от мотострелкови войски, гражданска специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Иво Боянов Иванов, висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”, квалификация доктор по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образование, специалност “Икономика”, квалификация агроном – икономист.
Петко Иванов Беличовски, висше образование, специалност “Растителна защита”, агроном – растителна защита.
Теменужка Иванова Миланова, висше образование, специалност “Агроинженерство полевъдство”.
Румен Димитров Гоцов, висше образование – агротехническо, представени копия на сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на независимите оценители в България, рег. № 810100067 от 30.12.2010 г., и сертификат № 1161/52 за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност “Финанси”, квалификация магистър по икономика, с придобит практически опит в областта на земеделието.
Доц. д-р Енчо Генадиев Давидков, висше образование, специалност “Полевъдство”, придобита научна степен “кандидат на селскостопанските науки”, научно звание “старши научен сътрудник втора степен”, оценител на земеделски земи, съгласно Удостоверение № 327 на Министерството на земеделието и горите.
Иван Петров Петров, висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност “Горско стопанство”, професионална квалификация “инженер по горско стопанство”.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Атанас Миланов Златков, висше образование, квалификационна степен – магистър, специалност “Лесоползване и икономика на горското стопанство” и допълнителна квалификация оценител на недвижими имоти, на поземлени имоти в горски територии, на машини и съоръжения и на земеделски земи и трайни насаждения съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Милан Атанасов Златков, средно специално образование, специалност “Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт” и допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност “Геодезия и картография”, квалификация “техник-геодезист”, придобита професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г., издаден от “Цеси Инвест” – ЕООД – гр. София, за завършен курс и успешно положен изпит – тест, за получаване на квалификация “Оценител на недвижими имоти”, за изготвяне на пазарни оценки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г., издаден от “Цеси Инвест” – ЕООД – гр. София, за завършен курс и успешно положен изпит – тест, за получаване на квалификация “Оценител на земеделски земи”.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Атанас Миланов Златков, висше образование, квалификационна степен – магистър, специалност “Лесоползване и икономика на горското стопанство” и допълнителна квалификация оценител на недвижими имоти, на поземлени имоти в горски територии, на машини и съоръжения и на земеделски земи и трайни насаждения съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издадени ок Камарата на независимите оценители в България.
Милан Атанасов Златков, средно специално образование, специалност “Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт” и допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, висше образование по специалност “Обогатяване на полезни изкопаеми”, представени копия на сертификат с рег. № 300100620 от 3.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България за оценка на машини и съоръжения и лиценз № 5600 от 20.05.1997 г. от Агенцията за приватизация за оценка на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост, строителството и електронната промишленост.
Боян Борисов Лозанов, висше образование, специалност “Мотострелкови войски”, военна квалификация офицер от мотострелкови войски, гражданска специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност “Селскостопанска техника”, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Атанас Миланов Златков, висше образование, квалификационна степен – магистър, специалност “Лесоползване и икономика на горското стопанство” и допълнителна квалификация оценител на недвижими имоти, на поземлени имоти в горски територии, на машини и съоръжения и на земеделски земи и трайни насаждения съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност “Геодезия и картография”, квалификация “техник-геодезист”; придобита професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г., издаден от “Цеси Инвест” – ЕООД – гр. София, за завършен курс и успешно положен изпит – тест, за получаване на квалификация “Оценител на недвижими имоти”, за изготвяне на пазарни оценки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г., издаден от “Цеси Инвест” – ЕООД – гр. София, за завършен курс и успешно положен изпит – тест, за получаване на квалификация “Оценител на земеделски земи”.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Атанас Миланов Златков, висше образование, квалификационна степен – магистър, специалност “Лесоползване и икономика на горското стопанство” и допълнителна квалификация оценител на недвижими имоти, на поземлени имоти в горски територии, на машини и съоръжения и на земеделски земи и трайни насаждения съгласно представени сертификати за оценителска правоспособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Стефка Петрова Цекова, висше образование, специалност “Горско стопанство”, квалификация инженер по горско стопанство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 820100333 от 9.04.2012 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация биохимик – клиничен химик, кандидат на биологичните науки – молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.
Пламен Любенов Ерменков, образование висше, професионална квалификация експерт-кинолог.
Анюта Петрова Каменова-Борин, висше образование, специалност “История”.
Иван Венециев Пешунов, висше образование, специалност “Публична администрация”, трудовоправни спорове.
Извадка от Неофициален раздел бр. 29 от 09.04.2021 г. на ДВ