СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд –  Кюстендил, за 2021 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – КЮСТЕНДИЛ, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Вид 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация – инженер-химик.
Вид 1.2. Трасологични експертизи
1. Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Вид 1.3. Съдебно-балистични експертизи
1. Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Вид 1.4. Дактилоскопски експертизи
Вид 1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Вид 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалист по нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.
Вид 2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Борис Петров Шахов, образование висше, специалист молекулярен биолог.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалност “Нервни болести”.
Мая Иванова Кичева, образование висше, клиничен химик и доктор по биохимия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, биохимия и микробиология.
Вид 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.
Борис Петров Шахов, образование висше, специалист молекулярен биолог
Д-р Борис Славчов Жабински – образование висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев – образование висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова – образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков – образование висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска – образование висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Мая Иванова Кичева, образование висше, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация “биохимик – клиничен химик”.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше, специалист по хигиена на труда.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, биохимия и микробиология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Вид 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Вид 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше, специалност “Молекулярна биология”, квалификация “молекулярен биолог”, специализация “Микробиология”.
Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация “биохимик – клиничен химик”.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация “биохимик, микробиолог със специализация вирусология”.
Вид 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше, специалност “Молекулярна биология”, квалификация “молекулярен биолог”, специализация “Микробиология”.
Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация “биохимик – клиничен химик”.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация “биохимик, микробиолог със специализация вирусология”

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Вид 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Вид 3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Здравка Исталиянова Анина, образование висше, специалност “Психология”, специализация “юридическа психология”.
Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование висше, специалност “Психология”, специализация “юридическа психология”, квалификация – магистър по психология.
Олга Неделчева Михалчева, образование висше – магистър, специалност “Психология”, специализация “юридическа психология”
Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.
Вид 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование висше, специалност “Психология”, специализация “юридическа психология”, квалификация – магистър по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.
Вид 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.
Надежда Георгиева Димитрова, образование висше, специалност “Психология”, специализация “юридическа психология”, квалификация – магистър по психология, сертификати.
Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно специално, квалификация – икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование висше, квалификация – икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше, квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – “Данъчен и митнически контрол”.
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование висше, квалификация – икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование висше, сл. тел. 078/551257, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше, квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование висше, специалност “Стопанско управление”, квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Костадин Симеонов Чучуков, образование висше, квалификация – икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Малинка Богданова Никова, образование висше, квалификация – икономист.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Младенка Тодорова Гиргинова-Чучукова, образование висше, бакалавър, специалност “Финанси”, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация – икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специалност “Право”, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно”, валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование висше, специалност “Финанси и кредит”, квалификация – икономист.
Росица Веселинова Митова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше, квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност “Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност”.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност “Икономика на съобщенията”.
Станка Стоянова Чавдарова, образование висше, квалификация – икономист-финансист.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Татяна Манева Алексова, образование средно, специалност “Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование висше, специалност “Публична администрация и мениджмънт, европейска администрация и мениджмънт”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “икономист-счетоводител”.
Вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, квалификация – икономист по търговия.
Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация “Данъчен и митнически контрол”.
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование висше, специалност “Стопанско управление”, квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Кирил Димитров Николов, образование висше, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, квалификация – икономист организация на промишленото производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.
Младенка Тодорова Гиргинова-Чучукова, образование висше, бакалавър, специалност “Финанси”, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специалност “Право”, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование висше, специалност “Финанси и кредит”, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше, квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност “Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност”.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност “Икономика на съобщенията”.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Татяна Манева Алексова, образование средно, специалност “Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов, образование висше, специалност “Икономика – бизнес администрация”; специализация маркетинг, реклама и бизнес комуникации, митнически режим и процедури, мерки на търговската политика, “Инкотермс 2000”, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование висше, специалност “Публична администрация и мениджмънт, европейска администрация и мениджмънт”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “икономист-счетоводител”.
Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, квалификация – икономист по търговия.
Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация “Данъчен и митнически контрол”.
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше, квалификация – стоковед.
Иванка Йорданова Терзийска, образование висше, специалност “Стопанско управление”, квалификация – стопанско управление.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Младенка Тодорова Гиргинова-Чучукова, образование висше, бакалавър, специалност “Финанси”, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация – икономист.
Полина Димитрова Кавръкова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специалност “Право”, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование висше, специалност “Финанси и кредит”, квалификация – икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност “Икономика на съобщенията”.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Татяна Манева Алексова, образование средно, специалност “Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “икономист-счетоводител”.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Вид 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Асен Димитров Низамов, образование висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация “магистър инженер”.
Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Валентин Стойчев Стойчев, образование висше, квалификация – инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.
Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувисше, специалност “Радиотехника”.
Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация – машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик.
Инж. Димитър Веселинов Христов, образование висше, професионална квалификация “инженер-геодезист”.
Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.
Драгомир Димитров Драгнев, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог; специализация по ИП при строителството на нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Якимов, образование висше, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, професионална квалификация минен инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Инж. Крум Николаев Димитров, образование висше, специалност “Геодезия”, професионална квалификация “инженер-геодезист”.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование висше, квалификация – електроинженер.
Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.
Маргарита Пенева Стоименова, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Милен Василев Йорданов, образование висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Никола Ангелов Балкански, образование висше, квалификация – електроинженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше, квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше, квалификация – минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Соня Иванова Димитрова, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше, специалност “Водоснабдяване и канализация”, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Инж. Христинка Йорданова Александрова, образование висше, квалификация “Инженер по геодезия, фотограметрия и картография”.
Вид 5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Асен Станков Димитров, образование висше, специалност “Автоматика и информационни технологии”, квалификация – инженер, специалност “Автотехническа експертиза”, квалификация – магистър инженер.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация – машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование висше – бакалавър, квалификация – машинен инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Инж. Здравко Стоянов Тодоров, образование висше – магистър, специалност “Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство”, квалификация “машинен инженер”.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Петров, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Калин Иванов Балтов, образование висше –
магистър, специалност “Технология и управление на транспорта”, квалификация “магистър”.
Милен Василев Йорданов, образование висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Пламен Маринов Иванов, образование висше – магистър, специалност “Технология и управление на транспорта”, квалификация “магистър инженер”.
Росен Иванов Стойчев, образование висше, квалификация – минен инженер.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше, специалност “Технология на металите”, квалификация – машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство.
Филип Валентинов Кирилов, образование висше, специалност “Технология и управление на транспорта”, квалификация – магистър инженер.
Вид 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Асен Димитров Низамов, образование висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация “магистър инженер”.
Асен Станков Димитров, образование висше, специалност “Автоматика и информационни технологии”, квалификация – инженер, специалност “Автотехническа експертиза”, квалификация – магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация – машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Якимов, образование висше, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, квалификация минен инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане.
Людмила Илиева Михайлова, образование висше, квалификация – инженер-химик, специалност “Технология на кожите”.
Милен Василев Йорданов, образование висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Вид 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Николай Иванов Пенев, образование средно, специалност “Оператор-програмист”.
Вид 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация – среден техник строителство и архитектура.
Инж. Асен Димитров Низамов, образование висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация “магистър инженер”.
Валери Здравков Йовчев, образование висше, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност “ПГС”, квалификация – магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно специално, квалификация – строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект.
Диана Давид Самоковлийска, образование висше – магистър, специалност “Архитектура”, професионална квалификация “магистър архитект”.
Инж. Димитър Веселинов Христов, образование висше, специалност “Геодезия”, професионална квалификация “инженер-геодезист”.
Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.
Димитър Тодоров Велинов, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елвира Боянова Цонева, образование средно специално, квалификация – строителен техник.
Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Николай Антонов Манов, образование висше, квалификация – строителен инженер по жп строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование средно специално, квалификация – среден техник-геодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно специално, специалност “Строителство и архитектура”, квалификация – строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник геодезия и картография.
Стояна Александрова Чавдарова, образование висше, специалност “Архитектура”, квалификация – архитект, специалност “Публична администрация и мениджмънт управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше, специалност “Водоснабдяване и канализация”, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Вид 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност “ПГС”, квалификация – магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Вид 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Инж. Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на МПС, експерт-оценител на машини и съоръжения
Здравка Николова Алексиева, ЕГН 3706102850 – Сертификат № 7/05.07.2006 г. “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност” за автоексперт-оценител.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Вид 7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, образование висше, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Вид 7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик.
Вид 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Вид 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше, квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно специално, квалификация – ветеринарен техник.
Вид 8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация – агроном по растителна защита.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Вид 10.1. Оценка на недвижими имоти
Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог; специализация по ИП при строителството на нови жилищни комплекси; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование висше, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вид 10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Николина Стефанова Стойнева, образование висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер; оценител на машини и съоръжения, контрол на техническото състояние на земеделска техника, дипломиран стопански ръководител – мениджър.
Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация – електроинженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.
Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация – машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство; експерт-оценител на машини и съоръжения; автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Вид 10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Вид 10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование висше, квалификация – икономист; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Вид 10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Вид 10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност “Резба”; оценка на други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията на бизнесоценителите, секция “Художествени произведения”.
Вид 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Инж. Крум Николаев Димитров, образование висше, специалност “Геодезия”, професионална квалификация “инженер-геодезист”; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.
Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вид 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Венцеслав Благоев Механджийски, образование висше, специалност “Специалист в сферата на образованието”.
Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Стоилов Иванов, образование висше, специалност “Горско стопанство”, квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация “Данъчен и митнически контрол”.
Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП” – селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики и други подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител; вътрешен одитор в публичния сектор; контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация.
Милен Василев Йорданов, образование висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше, специалност “Технология на металите”, квалификация – машинен инженер – експерт по здравословни и безопасни условия на труд; трудова медицина и работоспособност.
Стояна Александрова Чавдарова, образование висше, специалност “Архитектура”, квалификация – архитект, специалност “Публична администрация и мениджмънт управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Стоян Любенов Богоев, образование висше – магистър, специалност “Продоволствено и вещево снабдяване”, военна квалификация “тилов офицер – военен икономист”; гражданска специалност “Икономика на търговията и снабдяването”, квалификация “икономист” – специалист в сферата на охраната и СОД.
Извадка от Неофициален раздел бр. 30 от 13.04.2021 г. на ДВ