СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд –  Кюстендил, за 2023 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – КЮСТЕНДИЛ, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Вид 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Асенов Александров, образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Иван Асенов Попов, образование – висше, квалификация – инженер-химик.
Вид 1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Вид 1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Вид 1.4. Дактилоскопски експертизи
Вид 1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Васил Иванов Николчев, образование – висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование – висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Вид 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Васил Иванов Николчев, образование – висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование – висше, специалист по нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование – висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.
Вид 2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Борис Петров Шахов, образование – висше, специалист молекулярен биолог.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование – висше, специалност “Нервни болести”.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, клиничен химик и доктор по биохимия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше, биохимия и микробиология.
Вид 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование – висше, специалист по хирургия.
Борис Петров Шахов, образование – висше, специалист молекулярен биолог.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование – висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование – висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование – висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование – висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование – висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация “биохимик – клиничен химик”.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование – висше, специалист по хигиена на труда.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше, биохимия и микробиология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование – висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Вид 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование – висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование – висше, специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование – висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование – висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование – висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование – висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование – висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование – висше; специалности: хирургия, спешна медицина, гръдна хирургия, детска хирургия.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование – висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование – висше, специалист по ортопедия и травматология.
Вид 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование – висше, специалност “Молекулярна биология”, квалификация “молекулярен биолог”, специализация “Микробиология”.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация “биохимик – клиничен химик”.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация “биохимик, микробиолог със специализация вирусология”.
Вид 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование – висше, специалност “Молекулярна биология”, квалификация “молекулярен биолог”, специализация “Микробиология”.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация “биохимик – клиничен химик”.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – висше, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация “биохимик, микробиолог със специализация вирусология”.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Вид 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование – висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование – висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование – висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование – висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Вид 3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование – висше, квалификация психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование – висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Здравка Исталиянова Анина, образование – висше, специалност “Психология”, специализация “Юридическа психология”.
Катя Александрова Николова, образование – висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование – висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование – висше, специалност “Психология”, специализация “Юридическа психология”, квалификация – магистър по психология.
Олга Неделчева Михалчева, образование – висше – магистър, специалност “Психология”, специализация “Юридическа психология”
Снежина Спасова Михайлова, образование – висше, квалификация – специалист по психология.
Вид 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование – висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование – висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование – висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование – висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование – висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование – висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование – висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование – висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование – висше, специалност “Психология”, специализация “Юридическа психология”, квалификация – магистър по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование – висше, квалификация – специалист по психология.
Вид 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование – висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование – висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование – висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование – висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование – висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование – висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование – висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование – висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.
Надежда Георгиева Димитрова, образование – висше, специалност “Психология”, специализация “Юридическа психология”, квалификация – магистър по психология, сертификати.
Снежина Спасова Михайлова, образование – висше, квалификация – специалист по психология.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно специално, квалификация – икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование – висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование – висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование – висше, квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – “Данъчен и митнически контрол”.
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование – висше, квалификация – икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”.
Евгени Зафиров Таушанов, образование – висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование – висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование – висше, квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование – висше, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование – висше, специалност “Стопанско управление”, квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование – висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Костадин Симеонов Чучуков, образование – висше, квалификация – икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование – висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Малинка Богданова Никова, образование – висше, квалификация – икономист.
Маргарита Крумова Васева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование – висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Младенка Тодорова Гиргинова-Чучукова, образование – висше, бакалавър, специалност “Финанси”, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование – висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Николай Иванов Рошков, образование – висше, квалификация – икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование – висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специалност “Право”, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование – висше, специалност “Финанси и кредит”, квалификация – икономист.
Росица Веселинова Митова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование – висше, квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование – висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование – висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност “Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност”.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност “Икономика на съобщенията”.
Станка Стоянова Чавдарова, образование – висше, квалификация – икономист-финансист.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Татяна Манева Алексова, образование средно, специалност “Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование – висше, специалност “Публична администрация и мениджмънт, европейска администрация и мениджмънт”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “икономист-счетоводител”.
Вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование – висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование – висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование – висше, квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация “Данъчен и митнически контрол”.
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование – висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование – висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование – висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование – висше, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование – висше, специалност “Стопанско управление”, квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование – висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Кирил Димитров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, квалификация – икономист, организация на промишленото производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование – висше, квалификация – магистър по икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование – висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.
Младенка Тодорова Гиргинова-Чучукова, образование – висше, бакалавър, специалност “Финанси”, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование – висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Николай Иванов Рошков, образование – висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специалност “Право”, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование – висше, специалност “Финанси и кредит”, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование – висше, квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование – висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование – висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност “Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност”.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност “Икономика на съобщенията”.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Татяна Манева Алексова, образование средно, специалност “Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов, образование – висше, специалност “Икономика – бизнес администрация”; специализация маркетинг, реклама и бизнес комуникации, митнически режим и процедури, мерки на търговската политика, “Инкотермс 2000”, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование – висше, специалност “Публична администрация и мениджмънт, европейска администрация и мениджмънт”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “икономист-счетоводител”.
Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование – висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование – висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование – висше, квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация “Данъчен и митнически контрол”.
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование – висше, квалификация – икономист-организатор, допълнителни квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование – висше, квалификация – стоковед.
Иванка Йорданова Терзийска, образование – висше, специалност “Стопанско управление”, квалификация – стопанско управление.
Лалка Георгиева Станчева, образование – висше, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Младенка Тодорова Гиргинова-Чучукова, образование – висше, бакалавър, специалност “Финанси”, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование – висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Николай Иванов Рошков, образование – висше, квалификация – икономист.
Полина Димитрова Кавръкова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специалност “Право”, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно” – валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование – висше, специалност “Финанси и кредит”, квалификация – икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност “Икономика на съобщенията”.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Татяна Манева Алексова, образование средно, специалност “Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “икономист-счетоводител”.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Вид 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Асен Димитров Низамов, образование – висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация “магистър-инженер”.
Валентина Иванова Георгиева, образование – висше, специалност “Маркетинг и мениджмънт” и “Финанси”, квалификация – икономист; специалност “Електрически машини и апарати”, квалификация – електроинженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.
Велислава Петрова Джамбазова, образование – висше – магистър, специалност “Урбанизъм”.
Виктор Борисов Чочов, образование полувисше, специалност “Радиотехника”.
Георги Асенов Стоименов, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Георги Христов Илинов, образование – висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – инженер-физик.
Инж. Димитър Веселинов Христов, образование – висше, професионална квалификация “инженер-геодезист”.
Димитър Стойнев Митов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.
Драгомир Димитров Драгнев, образование – висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Йордан Георгиев Якимов, образование – висше, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, професионална квалификация минен инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование – висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Катя Славева Сотирова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Кирил Георгиев Починков, образование – висше, квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование – висше, квалификация – електроинженер.
Инж. Крум Николаев Димитров, образование – висше, специалност “Геодезия”, професионална квалификация “инженер-геодезист”.
Любомир Борисов Велинов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.
Маргарита Пенева Стоименова, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Милен Василев Йорданов, образование – висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Нина Димчова Терзийска, образование – висше, квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование – висше, квалификация – минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование – висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Соня Иванова Димитрова, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Инж. Христинка Йорданова Александрова, образование – висше, квалификация “инженер по геодезия, фотограметрия и картография”.
Вид 5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование – висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.
Асен Станков Димитров, образование – висше, специалност “Автоматика и информационни технологии”, квалификация – инженер, специалност “Автотехническа експертиза”, квалификация – магистър-инженер.
Инж. Борислав Благоев Георгиев, образование – висше – специалност “магистър – транспортна техника”, квалификация “магистър-инженер”,
Богдан Найденов Георгиев, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Георги Костадинов Илиевски, образование – висше – бакалавър, квалификация – машинен инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Инж. Здравко Стоянов Тодоров, образование – висше – магистър, специалност “Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство”, квалификация “машинен инженер”.
Йордан Георгиев Петров, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Милен Василев Йорданов, образование – висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Никола Кирилов Велков, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Пламен Маринов Иванов, образование – висше – магистър, специалност “Технология и управление на транспорта”, квалификация “магистър-инженер”.
Росен Иванов Стойчев, образование – висше, квалификация – минен инженер.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше, специалност “Технология на металите”, квалификация – машинен инженер.
Стефан Дамянов Бойчев, образование полувисше, специалност “преподавател-инструктор”.
Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство.
Филип Валентинов Кирилов, образование – висше, специалност “Технология и управление на транспорта”, квалификация – магистър-инженер.
Вид 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Асен Димитров Низамов, образование – висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация “магистър-инженер”.
Асен Станков Димитров, образование – висше, специалност “Автоматика и информационни технологии”, квалификация – инженер, специалност “Автотехническа експертиза”, квалификация – магистър-инженер.
Инж. Борислав Благоев Георгиев, образование – висше – специалност “магистър – транспортна техника”, квалификация “магистър-инженер”.
Васил Атанасов Жабински, образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Георги Христов Илинов, образование – висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Йордан Георгиев Якимов, образование – висше, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, квалификация минен инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане.
Людмила Илиева Михайлова, образование – висше, квалификация – инженер-химик, специалност “Технология на кожите”.
Милен Василев Йорданов, образование – висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше, квалификация – машинен инженер.
Вид 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование – висше, квалификация – електроинженер.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност “Изчислителна техника”, квалификация – инженер по електроника и автоматика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Николай Иванов Пенев, образование средно, специалност оператор-програмист.
Вид 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование – висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование – висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация – среден техник строителство и архитектура.
Инж. Асен Димитров Низамов, образование – висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация – магистър-инженер.
Валери Здравков Йовчев, образование – висше, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност “ПГС”, квалификация – магистър-инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно специално, квалификация – строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование – висше, квалификация – архитект.
Диана Давид Самоковлийска, образование – висше – магистър, специалност “Архитектура”, професионална квалификация “магистър-архитект” .
Инж. Димитър Веселинов Христов, образование – висше, специалност “Геодезия”, професионална квалификация “инженер-геодезист”.
Димитър Стойнев Митов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.
Димитър Тодоров Велинов, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елвира Боянова Цонева, образование средно специално, квалификация – строителен техник.
Елена Василева Лозанова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование – висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование – висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Николай Антонов Манов, образование – висше, квалификация – строителен инженер по жп строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование – висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование – висше, квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование средно специално, квалификация – среден техник-геодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно специално, специалност “Строителство и архитектура”, квалификация – строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник геодезия и картография.
Стояна Александрова Чавдарова, образование – висше, специалност “Архитектура”, квалификация – архитект, специалност “Публична администрация и мениджмънт управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Вид 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование – висше, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност “ПГС”, квалификация – магистър-инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Кирил Миланов Червеняков, образование – висше, квалификация – електроинженер.
Вид 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Инж. Никола Кирилов Велков, образование – висше, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на МПС, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Здравка Николова Алексиева, “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност” за автоексперт-оценител.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Вид 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование – висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Вид 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Вид 6.5. Съдебно-екологична експертиза
Георги Стоилов Иванов, образование – висше, специалност “Горско стопанство”, квалификация – инженер по горско стопанство.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Вид 7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование – висше, квалификация – инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик-клиничен химик.
Вид 7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – инженер-физик.
Вид 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, образование – висше, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик-клиничен химик.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Вид 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование – висше, квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно специално, квалификация – ветеринарен техник.
Вид 8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование – висше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование – висше, квалификация – агроном.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”.
Екатерина Антонова Златанова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование – висше, квалификация – агроном по растителна защита.

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност “Резба”.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Вид 10.1. Оценка на недвижими имоти
Георги Асенов Георгиев, образование – висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Гергана Александрова Георгиева, образование: висше – магистър, специалност “Финанси” с професионална квалификация “Икономист”; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование – висше, квалификация – инженер геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Елена Василева Лозанова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование – висше, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование – висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Любомир Борисов Велинов, образование – висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Соня Цанкова Стойчева, образование – висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Цветана Миланова Терзийска, образование – висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вид 10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Георги Асенов Георгиев, образование – висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Николина Стефанова Стойнева, образование – висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения
Васил Атанасов Жабински, образование – висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Кирил Георгиев Починков, образование – висше, квалификация – електроинженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.
Никола Кирилов Велков, образование – висше, квалификация – машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство; експерт-оценител на машини и съоръжения; автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование – висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Вид 10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Даниела Георгиева Димитрова, образование – висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Вид 10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Димитър Владимиров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование – висше, квалификация – икономист; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.
Вид 10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Вид 10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност “Резба”; оценка на други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията на бизнес оценителите, секция “Художествени произведения”.
Вид 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Валери Василев Христов, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Балабански, образование – висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Стойнев Митов, образование – висше, квалификация – инженер геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП”; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и други подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Елена Любомирова Трайкова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Инж. Крум Николаев Димитров, образование – висше, специалност “Геодезия”, професионална квалификация “инженер-геодезист”; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.
Невенка Асенова Панчева, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Соня Цанкова Стойчева, образование – висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование – висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование – висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вид 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Венцеслав Благоев Механджийски, образование – висше, специалност “Специалист в сферата на образованието”.
Георги Асенов Георгиев, образование – висше, квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Стоилов Иванов, образование – висше, специалност “Горско стопанство”, квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Христов Илинов, образование – висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование – висше, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация – икономист-счетоводител, специализация “Данъчен и митнически контрол”.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация – аграрикономист, специализация “Икономика и управление на АПП” – селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики и други подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование – висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, кандидат на биологичните науки, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование – висше, квалификация – икономист-счетоводител; вътрешен одитор в публичния сектор; контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация.
Милен Василев Йорданов, образование – висше, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, специалност “Автотранспортна техника”, професия “техник на транспортна техника” и “монтьор на транспортна техника”.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше, специалност “Технология на металите”, квалификация – машинен инженер – експерт по здравословни и безопасни условия на труд; трудова медицина и работоспособност.
Стояна Александрова Чавдарова, образование – висше, специалност “Архитектура”, квалификация – архитект, специалност “Публична администрация и мениджмънт управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Стоян Любенов Богоев, образование – висше – магистър, специалност “Продоволствено и вещево снабдяване”, военна квалификация “тилов офицер – военен икономист”; Гражданска специалност “Икономика на търговията и снабдяването”, квалификация “икономист” – специалист в сферата на охраната и СОД.
Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ