СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2023 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Добрич. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373

Email: mpetrova@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДОПЪЛНЕН) ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ДОБРИЧ, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.30 от 4 Април 2023г.

 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (допълнен) за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2023 г.
 

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, дактилоскопна експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност “Химия”, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация “Автомобилен транспорт”, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Диян Недялков Димов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев, експерт в РУ на МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев, експерт в РУ на МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Христо Димитров Гавраилов, експерт в С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
Явор Цветанов Цветков, експерт в Първо РУ на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност “Химия”, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация “Автомобилен транспорт”, трасологична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Пламен Димитров Чобанов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев, експерт в РУ на МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев, експерт в РУ на МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Христо Димитров Гавраилов, експерт в С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
Явор Цветанов Цветков, експерт в Първо РУ на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност “Химия”, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация “Автомобилен транспорт”, балистична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Пламен Димитров Чобанов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев, експерт в РУ на МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев, експерт в РУ на МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Христо Димитров Гавраилов, експерт в С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
Явор Цветанов Цветков, експерт в Първо РУ на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа, специалист по огнестрелни оръжия и боеприпаси – индивидуализиране, класифициране, категоризиране, оценка на техническото състояние и на функционалните способности.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, дактилоскопна експертиза.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация “Автомобилен транспорт”, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Диян Недялков Димов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов, – С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев, експерт в РУ на МВР – гр. Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев, експерт в РУ на МВР – гр. Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Христо Димитров Гавраилов, експерт в С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
Явор Цветанов Цветков, експерт в Първо РУ на МВР – гр. Добрич, видео-/фототехнически, лицево-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, неидентификационни и почеркови експертизи.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Диян Недялков Димов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев, С “НТЛ”, ОД на МВР – гр. Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване на концентрация на алкохол в кръвта, установяване на загуба на трудоспособност, полови престъпления.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване на концентрация на алкохол в кръвта, установяване на загуба на трудоспособност, полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване на концентрация на алкохол в кръвта, установяване на загуба на трудоспособност, полови престъпления.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване на концентрация на алкохол в кръвта, установяване на загуба на трудоспособност, полови престъпления.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване на концентрация на алкохол в кръвта, установяване на загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Д-р Виолина Петрова Тонева, лекар, специалист по спешна медицина, експертизи по писмени данни.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване на концентрация на алкохол в кръвта, установяване на загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Д-р Тихомира Димчева Стелиянова, психиатър.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Д-р Северина Георгиева Василева, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
Ангел Петров Ангелов, магистър по психология, психологическо консултиране.
Далия Борисова Пискулийска, магистър по психология, клинична психология, когнитивно-поведенчески консултант.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, магистър по психология, теоретична медико-биологична подготовка.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Ангел Петров Ангелов, магистър по психология, психологическо консултиране.
Далия Борисова Пискулийска, магистър по психология, клинична психология, когнитивно-поведенчески консултант.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, магистър по психология, теоретична медико-биологична подготовка.
Д-р Северина Георгиева Василева, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
Силвия Христова Томова, психиатър.
Ангел Петров Ангелов, магистър по психология, психологическо консултиране.
Далия Борисова Пискулийска, магистър по психология, клинична психология, когнитивно-поведенчески консултант.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, магистър по психология, теоретична медико-биологична подготовка.
Д-р Северина Георгиева Василева, психиатър.
 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на строителството, икономически и счетоводни експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Веселка Василева Петкова, икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, структурни фондове на ЕС, финансиране на проекти по оперативни програми, разработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емилия Радева Георгиева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист-счетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономист-счетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономист-счетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономист-счетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и мениджмънт, магистър по стопанско управление, дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по аграрно-промишлено производство, икономика и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител и учител по икономически дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, специалност “Социално-икономическо планиране”, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Светлин Стоянов Симеонов, магистър по счетоводство и контрол.
Валентин Димитров Манолов, икономист по строителството.
Владимир Божидаров Георгиев, икономист по строителството.
Стефка Стоянова Стоянова, икономика и организация на материално-техническото снабдяване.
Силвия Пейчева Димитрова, висше образование, магистър по счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС, оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на дълготрайни материални активи и оборотни средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, структурни фондове на ЕС, финансиране на проекти по оперативни програми, разработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист по съдебно-счетоводни експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителството.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по аграрно-промишлено производство, икономика и управление на селското стопанство.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, специалност “Социално-икономическо планиране”, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Светлин Стоянов Симеонов, магистър счетоводство и контрол.
Валентин Димитров Манолов, икономист по строителството.
Владимир Божидаров Георгиев, икономист по строителството.
Стефка Стоянова Стоянова, икономика и организация на материално-техническото снабдяване.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, специалност “Социално-икономическо планиране”, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
 

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на ел. проводници при кражби, трудови и битови злополуки, електротермично прекъсване на ел. проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни номера, производствени аварии на съоръжения с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер по промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа, специалист по огнестрелни оръжия и боеприпаси – индивидуализиране, класифициране, категоризиране, оценка на техническото състояние и на функционалните способности.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.
Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Кирилова, инженер-геодезист.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със средно образование – геодезия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, учител по инженерни дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност “Автоматизация на дискретното производство”, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на Viessmann, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработваща промишленост.
Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна проектантска правоспособност “Електрическа”.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили, земеделски машини.
Живко Петков Хърватов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик, геофизични методи на проучване на полезни изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, организация, управление и заплащане на труда на персонала.
Иван Желев Калчев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Генади Георгиев Ганчев, инженер по съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по безопасност на труда.
Ангел Кирилов Киров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт, майстор-ключар.
Милен Петров Куманов, машинен инженер – комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство, допълнителна квалификация – анализ на ПТП.
Иван Петров Костов, машинен инженер, корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер, автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, учител по инженерни дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност “Автоматизация на дискретното производство”, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на Viessmann, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработваща промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация “автомобилен транспорт”, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили, земеделски машини.
Милен Петров Куманов, машинен инженер – комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство, допълнителна квалификация – анализ на ПТП.
Жулиян Маринов Кондов, машинен инженер, военен авиоинженер по летателните апарати и експлоатация и ремонт на авиационната техника, сертификат за автоексперт.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа, специалист по огнестрелни оръжия и боеприпаси – индивидуализиране, класифициране, категоризиране, оценка на техническото състояние и на функционалните способности.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Живко Петков Хърватов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Маринела Иванова Георгиева, инженер по животновъдство, магистър по информатика, висше образование.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, фоноскопна и видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Маринела Иванова Георгиева, инженер по животновъдство, магистър по информатика, висше образование.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт по “Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със средно образование – геодезия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер, оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Галя Петрова Генова, строителен техник, строителство и архитектура, оценка на инвестиционен проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техник – водно строителство, оценка на инвестиционен проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист, ограничена проектантска правоспособност – част “Геодезия”.
Станьо Рачев Иванов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (конструкции), специалист по икономика и управление на инвестициите.
Антония Бориславова Кирилова, инженер-геодезист.
Пламен Христов Панайотов, среден техник, водно строителство, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на земеделски земи и трайни насаждения.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили, земеделски машини.
Иван Петров Костов, машинен инженер, корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.
 

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Весела Ангелинова Борисова-Ненова, висше образование, магистър по фармация, магистър-фармацевт, специалност “Фармакология и фармакотерапия”, доктор фармакология.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Маринела Иванова Георгиева, инженер по животновъдство, магистър по информатика, висше образование.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Маринела Иванова Георгиева, инженер по животновъдство, магистър по информатика, висше образование.
 

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на околната среда.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне на произход на животни и пол на птици, определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи.
Весела Ангелинова Борисова-Ненова, висше образование, магистър по фармация, магистър-фармацевт, специалност “Фармакология и фармакотерапия”, доктор по фармакология.
 

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинженер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика.
Димитър Варсамов Касабов, агроном по полевъдство.
Маринела Иванова Георгиева, инженер по животновъдство, магистър по информатика, висше образование.
 

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС, оценка на недвижими имоти.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер – ССТ, оценител на недвижими имоти и машини;
Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Пламен Христов Панайотов, среден техник, водно строителство, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на земеделски земи и трайни насаждения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Красимир Дончев Димитров, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер – ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност “Автоматизация на дискретното производство”, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на Viessmann, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработваща промишленост.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов, среден техник, водно строителство, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на земеделски земи и трайни насаждения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуалната и индустриалната собственост.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.
Пламен Христов Панайотов, среден техник, водно строителство, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на земеделски земи и трайни насаждения.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със средно образование – геодезия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Пламен Христов Панайотов, среден техник, водно строителство, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на земеделски земи и трайни насаждения.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика.
 

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по турска филология и преподавател в СОУ, преводи от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на полски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи от украински на български език и от руски на български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски език, преводач от английски и руски език на български език.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне на произход на животни и пол на птици, определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика на обучението по български език и немски език, немска филология, преводи от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност “Автоматизация на дискретното производство”, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на Viessmann, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Марина Костадинова Хърватова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, ISO стандарти, системи за управление на качеството, на околната среда, интегрирани системи за управление, системи за производствен контрол, вътрешен и външен одит на системи за управление.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик, геофизични методи на проучване на полезни изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, организация, управление и заплащане на труда на персонала.
Генади Георгиев Ганчев, инженер по съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по безопасност на труда.
Весела Ангелинова Борисова-Ненова, висше образование, магистър по фармация, магистър-фармацевт, специалност “Фармакология и фармакотерапия”, доктор по фармакология.

 

Извадка от Неофициален раздел бр. 30 от 04.04.2023 г. на ДВ