СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г.

Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

Име: Райка Чингова
Тел: 0899 144 166
Email: rchingova@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Благоевград, за 2023 г.

1. Клас “Криминалистически експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Ивайлов Георгиев – висше образование, специалност “Право” и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” в Академията на МВР и курс за актуализация на професионалната квалификация в областта на техническо изследване на информационни и комуникационни устройства; Удостоверение № 196-р-849/18.02.2021 г. за завършен курс по професионална специализация – “Почеркови експертизи”, притежаващ Разрешение за достъп до класифицирана информация, месторабота – ОСлО при Окръжна прокуратура – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 8 години.
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Костадинов – висше образование – специалност “Право”, професионална квалификация – по криминалистика – съдебно-почеркова експертиза, стаж като вещо лице – 9 години.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Димо Димитров Цанев, висше образование, специалност инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Тони Найденов Томов – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години, съдебно-балистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование, удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години, съдебно-балистични експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Тони Найденов Томов – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Анастас Димитров Гацев – висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност “Медицина”, стаж 15 г.; допълнителна квалификация “Съдебна медицина”, стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование, спец. “Съдебна медицина”, трудов стаж – 11 години.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Аелита Светлозарова Нуцова – висше образование, специалност “Медицина” – “Клинична хематология”, трудов стаж – 40 години.
Георги Кънчов Георгиев – висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота болница “Света София” – лекар-неврохирург, стаж по специалността – 30 години.
Дафинка Стоянова Кочева – висше образование, специалност – лекар, месторабота – ЦСМП – Благоевград – лекар, трудов стаж – 5 години.
Йордан Йорданов Христов – висше образование, специалност “Кардиология”, втора специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, притежаващ сертификат по Ехокардиография, месторабота – МБАЛ “Лозенец” – ЕАД – лекар-кардиолог, трудов стаж – 5 години.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова – висше образование, лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, трудов стаж – 10 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Борис Петров Шахов – висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова – висше образование, лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, трудов стаж – 10 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Аелита Светлозарова Нуцова – висше образование, специалност “Медицина” – “Клинична хематология”, трудов стаж – 40 години.
Борис Петров Шахов – висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж 24 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова – висше образование, лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, трудов стаж – 10 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Аелита Светлозарова Нуцова – висше образование, специалност “Медицина” – “Клинична хематология”, трудов стаж – 40 години.
Александър Димитров Попов – висше образование, специалност “Хирургия” – хирургично отделение – стаж 13 години.
Георги Иванов Икономов – висше образование – специалност “Хирургия”, трудов стаж 15 години
Георги Кънчов Георгиев – висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота болница “Света София” – лекар-неврохирург, стаж по специалността – 30 години.
Дафинка Стоянова Кочева – висше образование, специалност – лекар, месторабота – СМП – Благоевград – лекар, трудов стаж – 5 г.
Йордан Йорданов Христов – висше образование, специалност “Кардиология”, втора специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, притежаващ сертификат по Ехокардиография, месторабота – МБАЛ “Лозенец” – ЕАД – лекар-кардиолог, трудов стаж – 5 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова – висше образование, лекар, специалност – “Акушерство и гинекология”, трудов стаж – 10 години.
Петър Йорданов Георгиев – висше образование, специалност “Медицина”, месторабота – Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж – 27 години; допълнителна квалификация – специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по вътрешни болести.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Ангелинка Давидкова Кожухарова – висше образование, специалност “Психиатрия”, свободно практикуваща – ИПСМП по психиатрия “Д-р Ангелинка Давидкова”, трудов стаж – 32 години.
Адриана Благоева Солакова – специалност “Психиатрия” – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград, н-к на отделение – трудов стаж 21 години.
Антония Невенова Иванова – специалност “Психиатрия” – психиатрични експертизи, стаж 8 г. ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.
Георги Димитров Димитров – специалност “Психиатрия” – стаж 7 години в ОДПЗС – ЕООД, Благоевград.
Кармен Дима – специалност “Психиатрия”, трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност “Психиатрия”, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност “Психиатрия”, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев – специалност “Психиатрия”, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование, специалност “Психиатрия”, трудов стаж – 8 години.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност “Психология”, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност “Съдебна психология” (Съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ “Неофит Рилски” – преподавател – 20 г.
Благовеста Димитрова Дафкова – висше образование, специалност психология, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, трудов стаж – 5 години.
Васил Георгиев Мадолев – висше образование, специалност “Педагогика” със специализация “Психология”, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска – психолог, доп. специализация – социална психология, курс по клинична и консултативна психология.
Гергана Васкова Станоева – висше образование, специалност “Психология”, магистър по социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград – асистент, д-р по “Психология”, трудов стаж – 5 години.
Даниела Иванова Григорова – висше образование, спец. “Социална психология”, доп. квалификация “Съдебна психология/съдебно-психологически експертизи) – стаж като вещо лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност “Психология”, притежаваща сертификати – психосоциални интервенции при зависими пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини – световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология, завършен курс по когнитивно-поведенческа терапия, свидетелство за училищен и социален психолог; стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, професионална квалификация – курс по клинична и консултативна психология – защитена дипломна работа на тема “Физиологичен афект – наказателноправни аспекти”, стаж като вещо лице – 6 години.
Емелина Валентинова Заимова-Цанева, висше образование, специалност “Психология”, магистърска програма – криминална психология, притежаваща образователна и научна степен “доктор” по психология на труда и професионална психодиагностика, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски”, заемана длъжност – асистент, стаж по специалността – 5 години.
Иванка Василева Асенова – висше образование, специалност “Психология”, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски” – доцент “Медицинска психология”, трудов стаж – 30 години.
Ирина Петрова Топузова – висше образование, специалност “Психология”, специализация – юридическа психология, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски”, заемана длъжност – главен асистент – доктор, трудов стаж – 12 години.
Калина Крумова Ергина – специалност “Психология”, стаж – 5 години.
Магдалена Огнянова Батева – висше образование, специалност “Психология”, магистърска програма “Юридическа психология”, месторабота – СУ “Никола Й. Вапцаров”, гр. Петрич – психолог, трудов стаж – 6 години.
Марияна Димитрова Андонова – висше образование, специалност “Психология”, трудов стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева – висше образование, специалност “Социална психология”, стаж – 9 години.
Райна Кръстева Петрова-Матиня – висше образование, специалност “Юридическа психология”, месторабота – Дневен център “Света Неделя”, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Силвия Савова Митева – висше образование, специалност “Психология”, настояща работа – Дневен център за възрастни с увреждания – Психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Христина Звонкова Ангелова – висше образование, специалност “Психология”, специализация – социална психология, месторабота – ЕТ “Акад. Л. Стоянов”, Благоевград – педагогически съветник, трудов стаж – 10 години.
Христо Йорданов Йорданов – висше образование, специалност “Психология”, социална психология и социална превенция, социална педагогика и социално подпомагане, философия, социална работа чрез изкуства и психодрама, доктор по педагогическа и възрастова психология, месторабота – ДЦВУ, с. Ласкарево, община Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 21 години.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – “Благоустройствени строежи” – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Александър Василев Чомаков – висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Ана Димитрова Георгиева – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Анна Михова Донкова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Блага Атанасова Гълъбова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Пето СУ “Георги Измирлиев”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 15 години.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност “Икономика и управление на транспорта”, трудов стаж – 8 години, месторабота – “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – “Консултантски клъстер Веритас” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Борис Атанасов Сандев – висше образование, специалност “Финанси”, трудов стаж – 13 години.
Василка Сотирова Иванова – счетоводство и контрол “ССБ – Счетоводна къща – БД”, трудов стаж – 37 години.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” по ПРСР, трудов стаж – 22 години.
Венета Иванова Боянска – висше образование, специалност – икономист – “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 30 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, квалификация – икономист – трудов стаж – 40 години.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Веско Любенов Стойчев – специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.
Виктория Михайловна Богданска – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – “Финанси и кредит”, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Виолина Стойчова Рангелова – висше образование, специалност “Аграрна икономика”, месторабота – “Корпорекс финанс” – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия”, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
Георги Ангелов Бациев – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, магистърска програма – “Счетоводно-финансов мениджмънт”, месторабота “ЮМР” – ЕООД, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – “Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”, трудов стаж – 5 години.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция “Приходи”, трудов стаж – 29 години.
Георги Христов Христов – висше образование, специалност “Финанси, счетоводство и контрол”, управител на счетоводна къща “Парадайз” – ООД, трудов стаж – 9 години.
Гергана Бойкова Байрактарска – висше образование, специалност – икономист, месторабота – дирекция “Регионална служба по заетостта” – Благоевград, заемана длъжност – старши експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Бояджийска – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, настояща месторабота – “Видес Комерс” – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 14 години.
Десислава Иванова Димитрова – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – над 5 години.
Диан Сергеев Тишевишки – висше образование, специалност “Международна икономика и мениджмънт”, професионална квалификация – счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж – 6 години.
Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и всички селскостопански култури, породи животни, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, аренди такси, и оценител на цели държавни и общински предприятия, финансово-счетоводни анализи, неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, себестойност и оценки на продукцията по видове (включително и в растениевъдството и животновъдството) наеми, доходи и субсидии, специалност “Аграрна икономика”, технологично-икономически експертизи и характеристики, трудов стаж – 25 години.
Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Екатерина Кирилова Владимирова – висше образование, специалност “Счетоводство, контрол и финанси”, месторабота – “Актив одит” – ЕООД, заемана длъжност – асистент – одитор, трудов стаж – 17 години.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност “Финансово-счетоводна дейност на фирмите”, трудов стаж по специалността – 9 години.
Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Златка Николова Златинова – висше образование, специалност – икономист, месторабота “Алфа Актив консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Живка Венгелова Пандева – специалност “Счетоводство на банките”, съдебно-счетоводни експертизи, стаж – 38 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност “Счетоводство и контрол”; трудов стаж – 21 години.
Иван Бойков Стоименов – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 17 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 14 години.
Иван Пламенов Палев – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Синергон Енерджи” – ЕООД, заемана длъжност – регионален директор, трудов стаж – 32 години.
Иванка Василева Джунджурова – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Алианц банк България” – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център – Благоевград, трудов стаж – 12 години.
Иванка Георгиева Илиева – висше образование – специалност “ОПУП”, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов стаж – 38 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 25 години, сертификат – “Финансов и кредитен анализ”, “Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети”, завършен курс за валутни касиери.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – “Счетоводна къща Нове-96” – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 6 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност “Финанси”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “ЛИБО Консулт” – ООД.
Маргарита Миткова Попова – средно специално, специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело”, професионална квалификация “икономист-счетоводител”, висше образование, специалност – “Финанси” (финанси и банково дело) професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 13 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мирослава Миткова Лазарова – висше образование, специалност “Финанси”, следдипломна квалификация – отделение при УНСС – “съдебно-счетоводни експертизи”, месторабота – “Сим Транс-2017” – ООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 5 години.
Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда“; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС за оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.
Рилка Тодорова Коцакова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж – 29 години.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност “Икономист-счетоводител”, трудов стаж 31 години.
Росица Кирилова Велинова – стопанско управление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Румяна Стефанова Величкова – висше образоване, специалност – икономист по строителството, трудов стаж – 5 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 15 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност “Планиране и прогнозиране”, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.
Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност, стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, стаж – 17 г., доп. квалификация – оценител на финансови институции.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 34 години.
Станислава Димитрова Тахова – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “ВАНС”, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 40 години.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, спец. “Счетоводна отчетност”, трудов стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование, специалност “Финанси” и “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЕТ “Димитър Янков – Кенеди Метал”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Тодор Георгиев Мушев – висше образование, специалност “Икономика на труда” на Ленинградския финансово-икономически институт “Н. Вознесенски”, трудов стаж по специалността – 31 години.
Христина Живкова Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност “Икономика на труда”, трудов стаж – 5 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност” – трудов стаж – 33 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – “Благоустройствени строежи” – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Ана Димитрова Георгиева – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Блага Атанасова Гълъбова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Пето СУ “Георги Измирлиев”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 15 години.
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование – специалност “Икономика и управление на кооперациите” – счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност “Икономика и управление на транспорта”, трудов стаж – 8 години, месторабота – “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – “Консултантски клъстер Веритас” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Борис Атанасов Сандев – висше образование, специалност – “Финанси”, трудов стаж – 13 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – “Сосиете Женерал Експресбанк” – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, доп. квалификация “Проектиране на АСУ”; “Оценител на цели държавни и общински предприятия”, стаж – 25 години.
Валери Николов Миков – висше образование – специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24 години.
Вангелия Григорова Серафимова – висше образование, специалност-икономист – счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образование – специалност – икономист, организатор на промишленото производство, трудов стаж като главен счетоводител – 16 години.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Виолета Христова Василева-Талупска – висше образование, специалност “Статистика”, месторабота – ЕТ “Иван Талупски” – счетоводител на граждански договор, трудов стаж – 13 години, сертификат – “Международни счетоводни стандарти”.
Виолина Стойчова Рангелова – висше образование, специалност “Аграрна икономика”, месторабота – “Корпорекс финанс” – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия”, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
Георги Андонов Манолев – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж 28 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат “Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”, трудов стаж – години.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция “Приходи”, трудов стаж – 29 години.
Георги Христов Христов – висше образование, специалност “Финанси и счетоводство и контрол”, управител на счетоводна къща “Парадайз” – ООД, трудов стаж – 9 години.
Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност – икономист, стаж по специалността – 27 години.
Диан Сергеев Тишевишки – висше образование, специалност “Международна икономика и мениджмънт”, професионална квалификация – счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж – 6 години.
Димитрина Георгиева Митрева – висше образование – специалност “Финанси”, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и всички селскостопански култури, породи животни, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, аренди такси, оценител на цели държавни и общински предприятия, финансово-счетоводни анализи, неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, себестойност и оценки на продукцията по видове (включително и в растениевъдството и животновъдството) наеми, доходи и субсидии, специалност “Аграрна икономика”, технологично-икономически експертизи и характеристики, трудов стаж 25 години.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност “Проучване на полезни изкопаеми”, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Екатерина Кирилова Владимирова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол и финанси”, месторабота – “Актив одит” – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност “Финансово-счетоводна дейност на фирмите”, трудов стаж по специалността – 9 години.
Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Здравка Атанасова Попандонова – средно спец. образование, спец. “Икономика, планиране и отчетност” – 18 години стаж.
Златка Николова Златинова – висше образование, специалност – икономист, месторабота “Алфа Актив консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност “Икономист-счетоводител”, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност “Счетоводство и контрол”; трудов стаж – 21 години.
Иван Бойков Стоименов – специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 17 години.
Иван Пламенов Палев – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Синергон Енерджи” – ЕООД, заемана длъжност – регионален директор, трудов стаж – 32 години.
Иванка Василева Джунджурова – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Алианц банк България” – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център Благоевград, трудов стаж – 12 години.
Иванка Георгиева Илиева – висше образование – специалност “ОПУП”, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов стаж – 38 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 25 години, сертификат – “Финансов и кредитен анализ”, “Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети”, завършен курс за валутни касиери.
Илиана Димитрова Янкова – висше образование, специалност “Финанси”; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.
Йорданка Кръстева Междуречка – доп. квалификация “Одиторски контрол на банки” – трудов стаж – 40 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – “Счетоводна къща Нове-96” – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност “Финанси”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност – икономист счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Красимира Димитрова Перухова – специалност “Финанси”, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност “Финанси”, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “ЛИБО Консулт” – ООД.
Любомир Цветков Йотов – международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения.
Маргарита Миткова Попова – средно специално, специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело”, професионална квалификация “икономист-счетоводител”, висше образование, специалност “Финанси (финанси и банково дело)”, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 13 години.
Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност – икономист, организатор на промишленото производство, стаж – 8 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мирослава Миткова Лазарова – висше образование, специалност “Финанси”, следдипломна квалификация – отделение при УНСС – “съдебно-счетоводни експертизи”, месторабота – “Сим Транс-2017” – ООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.
Огнян Иванов Андонов – висше образование, специалност “Организация на производството и управление в промишлеността”, допълнителна квалификация – “Банки и банково дело”, трудов стаж – 34 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда“; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование, спец. “Икономика и организация на труда”, стаж – 17 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.
Първан Василев Първанов – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Роза Любомирова Давидкова – финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност “Икономист счетоводител”, трудов стаж – 31 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност “Финанси и кредит”, трудов стаж – 20 години.
Румяна Вангелова Зъкова – висше образование, специалност “Финанси”, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност “Планиране и прогнозиране”, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образования “Финанси и кредит”, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование, специалност “Икономика на промишлеността” – 29 години трудов стаж.
София Крумова Граченова – висше образование, специалност икономист “Икономика и управление на търговията”, трудов стаж – 20 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 34 години.
Станислава Димитрова Тахова – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “ВАНС”, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.
Стойне Николов Попов – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование, специалност “Финанси” и “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЕТ “Димитър Янков – Кенеди Метал”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност – икономика на труда, трудов стаж – 5 години.
Христина Живкова Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – “Благоустройствени строежи” – ООД – Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол” месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Ана Димитрова Георгиева – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Блага Атанасова Гълъбова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Пето СУ “Георги Измирлиев”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 15 години.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност “Икономика и управление на транспорта”, трудов стаж – 8 години, месторабота – “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – “Консултантски клъстер Веритас” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – “Сосиете Женерал Експресбанк” – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист “Финанси и кредит”, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Виолина Стойчова Рангелова – висше образование, специалност “Аграрна икономика”, месторабота – “Корпорекс финанс” – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия”, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
Георги Христов Христов – висше образование, специалност “Финанси и счетоводство и контрол”, управител на счетоводна къща “Парадайз” – ООД, трудов стаж – 9 години.
Диан Сергеев Тишевишки – висше образование, специалност “Международна икономика и мениджмънт”, професионална квалификация – счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж – 6 години.
Екатерина Кирилова Владимирова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол и финанси”, месторабота – “Актив одит” – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.
Емил Димитров Нейков – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Златка Николова Златинова – висше образование, специалност – икономист, месторабота “Алфа Актив консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Ивайло Борисов Ръхов – висше образование, специалност “Аграрна икономика”, настояща месторабота – “Видес Комерс” – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 12 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност “Счетоводство и контрол”; трудов стаж – 21 години.
Иван Пламенов Палев – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Синергон Енерджи” – ЕООД, заемана длъжност – регионален директор, трудов стаж – 32 години.
Иванка Василева Джунджурова – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Алианц банк България” – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център Благоевград, трудов стаж – 12 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование, специалност “Финанси”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Лиляна Савова Доленска – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота – “ЛИБО Консулт” – ООД.
Маргарита Миткова Попова – средно специално, специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело”, професионална квалификация “икономист-счетоводител”, висше образование, специалност “Финанси (финанси и банково дело)”, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 13 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мирослава Миткова Лазарова – висше образование, специалност “Финанси”, следдипломна квалификация – отделение при УНСС – “Съдебно-счетоводни експертизи”, месторабота – “Сим Транс-2017” – ООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Надка Илиева Китанова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност “Инженер по горско стопанство”, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност “Икономист-счетоводител”, трудов стаж – 31 години
Станислава Димитрова Тахова – висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “ВАНС”, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.
Христина Живкова Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Апостол Иванов Ковачев – ел.машини и апарати, НПГ “Димитър Талев”, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.
Асен Димитров Низамов – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Банка ДСК” – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.
Асен Стоянов Трендафилов – висше образование – специалност “Промишлена топлотехника – машинен инженер, удостоверение за пълна проектанска правоспособност № 06803, свободна професия – проектант, трудов стаж – 20 години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.
Валентин Георгиев Юруков – специалист по “Геодезия, картография и фотограметрия”, стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование, специалност “Земеустройство”, месторабота – Областна администрация – Благоевград – главен експерт по териториално устройство, стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование, техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
Велислава Петрова Джамбазова – висше образование, професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия, специалност “Урбанизъм”, притежаваща удостоверение – Урбанист от Камарата на архитектите в България, месторабота – “УРБИКА” – ЕООД, управител и ръководител проекти, трудов стаж – 7 години.
Венко Сотиров Манов – висше образование, специалност – машинен инженер, трудов стаж – 38 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 години.
Георги Иванов Жбантов – висше образование, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността – 26 години.
Георги Методиев Пасков – висше образование, специалност “Геодезия”, началник-отдел “Държавна собственост” при областна администрация – 29 години трудов стаж.
Григор Божидаров Николов – висше образование, специалност “Геодезия”, професионална квалификация – инженер-геодезист, притежаващ свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра № 3068, месторабота – “Геоник Инженеринг” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 5 години.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност – ПГС “строителен инженер”, трудов стаж – 36 години.
Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност – машинен инженер, стаж по специалността – 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.
Димитър Костадинов Маслински – висше образование, специалност – инженер-геодезист, стаж – 36 години.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Зоя Серафимова Месьова – висше образование, специалност – инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота “ЕЛИ-Т” – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел ТСУ, трудов стаж – 14 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Иван Илиев Ангелов – висше образование, специалност – инженер- геодезист, трудов стаж – 15 години.
Иван Николов Евтимов – висше образование, специалност “Геодезия”, трудов стаж – 38 години, пенсионер.
Иван Николов Иванов – висше образование, специалност “Топлинна и масообменна техника” – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова – специалност “Маркшайдерство и геодезия”, месторабота – ПГСАГ “Васил Левски” – Благоевград, трудов стаж – 18 години.
Илинка Янчова Митева – висше образование – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота “Явлена – Благоевград” – ООД – управител, трудов стаж – 25 години.
Илия Иванов Ангелов – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер – стаж – 26 години, като вещо лице – 10 години.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, трудов стаж – 15 години, месторабота – общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция “ОССИД”, професионална квалификация – “Проблеми на управлението на общинските пътища”.
Любен Андреев Терзийски – висше образование, специалност “Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника”, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-инженер по специалност “Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност”, притежаващ сертификат “Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества”, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”, трудов стаж – 28 години.
Маргарита Веселинова Чамева-Хаджиева – висше образование, специалност “Минна електромеханика” в областта на “Електротехника, енергетика, електронна и изчислителна техника”, допълнителна квалификация – “Безопасност на труда” и “Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия”, месторабота Община Благоевград, длъжност – инженер – строителен надзор, трудов стаж – 11 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и картография, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.
Николай Василев Вълков – висше образование – специалност “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”, инженер по технология на машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов – висше образование – специалност електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално образование, специалност – среден техник-геодезист, стаж – 25 години.
Радой Манчев Хаджиев – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, месторабота – Община Благоевград, главен експерт “КРЗ”, трудов стаж – 36 години.
Симеон Василев Крумов – висше образование, спец. “Геодезия”, инженер-геодезист, стаж – 40 години, доп. квалификация – “Оценител на недвижими имоти”.
Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати за химическа и хранителна промишленост, трудов стаж – 28 години.
Стоян Димитров Вретенаров – висше образование – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Билдех” – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова – висше образование, специалност “Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността”, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.
Юлиян Димитров Македонски – висше образование, специалност “Архитектура”, пенсионер, трудов стаж – 8 години, стаж като вещо лице – 4 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Димитров – експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангел Кирилов Попов – висше образование, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация – машинен инженер, трудов стаж по специалността – 20 години, сертификат за автоексперт-оценител.
Вангелия Георгиева Миленкова – висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС”, доп. квалификация – курс “Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи”, стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност “преподавател – инструктор”.
Живко Митков Стаменов – висше образование “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, специализация “Организация и безопасност на движението” – стаж 24 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Иван Йорданов Иванов – висше образование, специалност “Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии”, както и “Застраховане и социално дело”, пенсионер, трудов стаж – 10 години.
Иван Славчов Палев – висше образование, специалност “Транспортна техника и технологии”, трудов стаж – 10 години.
Любен Андреев Терзийски – висше образование, специалност “Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника”, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-инженер по специалност “Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност”, притежаващ сертификат “Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества”, Служебна бележка от Бургаския свободен университет за обучение по практически модели за изследване, анализиране и изготвяне на пътнотранспортна и автотехническа експертиза; месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”, трудов стаж – 28 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.
Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта, стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова – висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилните превози”, сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – преподавател, стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Росен Василев Марков – висше образование, специалност “Автотехническа експертиза”, месторабота – АПИ – Национално тол управление, сектор “Контрол и правоприлагане” – Благоевград, заемана длъжност – главен инспектор, трудов стаж – 10 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплома за преквалификация – ремонт и експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж – 7 години.
Стефан Атанасов Павлов – висше образование, професионална квалификация “машинен инженер”, трудов стаж – 14 години.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгива Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Асен Димитров Низамов – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Банка ДСК” – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност – ПГС “строителен инженер”, трудов стаж – 36 години.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите и металообработ. техника, НИК – катедра МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.
Митко Иванов Самарджиев – висше образование, специалност – инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 17 години.
Николай Василев Вълков – висше образование – специалност “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”, инженер по технология на машиностроенето.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител на земеделски земи.
Стоян Димитров Вретенаров – висше образование – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Билдех” – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Александър Ивайлов Георгиев – висше образование, специалност “Право” и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” в Академията на МВР и курс за актуализация на професионалната квалификация в областта на техническо изследване на информационни и комуникационни устройства; Удостоверение № 196-р-849/18.02.2021 г. за завършен курс по професионална специализация – “Почеркови експертизи”, притежаващ Разрешение за достъп до класифицирана информация, месторабота – ОСлО при Окръжна прокуратура – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 8 години.
Владимир Димитров Стойков – висше образование, специалност “Електроника и автоматика”, 20 години стаж в областта на електрониката и 7 години стаж в областта на строителството.
Димитрия Илиева Славова – висше образование, специалност “Електронна и компютърна техника”, месторабота – РЗОК – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 5 години.
Димитър Георгиев Сахатчиев – висше образование, специалност – инженер по компютърни системи и технологии, месторабота – “БТК” – ЕАД, заемана длъжност – старши специалист телекомуникации и мрежи за данни, трудов стаж – 20 години.
Елена Димитрова Ташкова – висше образование, специалност – компютърни системи и технологии, месторабота “Стефиели” – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Любомир Стефанов Тулев – висше образование, специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, сертификат за завършен курс от Международната академия за обучение по киберразследвания на тема “Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност”, месторабота – “АМАТАС” – ЕООД – експерт по киберсигурност, трудов стаж – 7 години.
Николай Георгиев Бочуков – висше образование, специалност – електронна и компютърна техника, професионална квалификация – инженер по електроника, месторабота – областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен експерт “АКРРДС”, трудов стаж – 21 години.
Трендафил Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – машинен инженер, специализация – автоматизация и компютъризация на промишленото производство, месторабота – ТБА “Консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 15 години.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Андон Славчев Ризов – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”; настояща месторабота – Общински съвет – Сандански, трудов стаж – 28 години.
Анелия Павлова Параскова – висше образование, специалност “Архитектура”, член на Камарата на архитектите в България, месторабота – “Ади Проект” – ООД – управител, трудов стаж – 15 години.
Анушка Кръстева Костадинова – висше образование, специалност “Архитектура”, член на Камарата на архитектите в България, вписана в публичния регистър съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на следните културни ценности – архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики, месторабота – “ПА Алтернатива АМ” – ООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Асен Георгиев Ерделски – средно специално образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.
Асен Димитров Низамов – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Банка ДСК” – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.
Борил Тодоров Божиков – висше образование, специалност “Архитектура”, пенсионер, трудов стаж – 25 години.
Васил Павлов Тинчев – висше образование, специалност “Архитектура” и устройствено планиране, трудов стаж – 20 години.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше образование, специалност – архитект, настояща месторабота – ОбА – Сандански, заемана длъжност – главен архитект и директор на дирекция “Устройство на територията и инвестиционната политика”, трудов стаж – 14 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, трудов стаж – 38 години.
Виолета Илиева Спасова – висше образование, специалност “Архитектура”, трудов стаж – 35 години.
Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност “Архитектура”, трудов стаж – 32 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.
Вяра Христова Захова – висше образование – специалност – строителен инженер по пътно строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Екатерина Боянова Баханова-Лазарова – висше образование, специалност “Архитектура”, месторабота – Община Кочериново, заемана длъжност – главен архитект; вписана като член на Камарата на архитектите в България, трудов стаж по специалността – 36 години.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация”, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години, притежаващ сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.
Зоя Серафимова Месьова – висше образование, специалност – инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота “Ели-Т” – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел ТСУ, трудов стаж – 14 години.
Иво Маринов Самуилов – висше образование, специалност “Архитектура”, месторабота – “КУБ студио” – ЕООД, заемана длъжност – управител, притежаващ сертификат за пълна проектантска дейност от Камарата на архитектите в България, трудов стаж – 20 години.
Йорданка Стефанова Николова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Конзол” – ООД, София, заемана длъжност – инженер строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 38 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше образование, специалност – архитект, трудов стаж – 22 години.
Кита Николова Стоилова – висше образование – специалност “Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Красимир Бориславов Стайков – висше образоване, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование – специалност “Архитектура”, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Лефтер Стоянов Александров – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Стройконсулт” – ООД, заемана длъжност – управител и упражняващ строителен надзор по част “Строителна”, притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 39 години.
Любомир Стоянов Харалампиев – специалност “Военен инженер по промишлено и гражданско строителство”, месторабота ЕТ “Иван Давидков” – технически ръководител – 12 години.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция “ОССИД”, професионална квалификация – “Проблеми на управлението на общинските пътища”.
Марина Петрова Сапаревска – специалност “Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води”, месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование, спец. “Промишлено и гражданско строителство”, стаж 33 години, допълнителна квалификация – “Оценка на недвижими имоти”.
Мария Костадинова Траханова – средно образование, специалност – среден техник по строителство и архитектура, безработна, трудов стаж – 34 години.
Милена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов стаж – 24 години.
Павел Александров Михайлов, специалност “Строителство и архитектура”, трудов стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петър Иванов Боюклиев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – “Вили Дюзова – ПБ” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация “Оценка на недвижими имоти”.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил “ВК мрежи и съоръжения”, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.
Стилияна Иванова Ерделска – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел “Архитектурно-строителен контрол”, трудов стаж – 26 години.
Стоян Димитров Вретенаров – висше образование – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Билдех” – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.
Теодора Панайотова Карагьозова – висше образоване, специалност “Архитектура”, настояща работа – Архитектурно бюро “А§Т Казакова” – ЕООД, трудов стаж – 37 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.
Филип Муса Ел-Хадад – висше образование, специалност “Архитектура”, месторабота – “Ел-Халда проджект” – ЕООД, заемана длъжност – архитект, притежаващ удостоверение от Камарата на архитектите в България с рег. № 06158 и сертификат за пълна проектантска правоспособност, трудов стаж – 6 години.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Венцислав Щерев Гълъбов – висше образование, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, трудов стаж – 24 години.
Веселин Георгиев Младенов – висше образование, специалност “Противопожарна техника и безопасност”, трудов стаж – 30 години.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Вангелия Георгиева Миленкова – висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Райка Асенова Чингова – висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилните превози”, сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – преподавател, стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Ани Кирилова Василева – висше образование “Екология, опазване и възстановяване на природната среда” с професионална квалификация инженер по екология, трудов стаж – 11 години.
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност “Горско стопанство” и “Екология и опазване на околната среда”, професионална квалификация – “Оценка на гори и на земи от горския фонд” и “Пазарът на дървесината”, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.
Иван Николаев Ризов – висше образование, специалност “Биомениджмънт и устойчиво развитие”, професионална квалификация – магистър по Екомениджмънт, специалност “Горско стопанство”, специализация “Лесоползване и икономика на горското стопанство”, регистриран в Изпълнителната агенция по горите по следните дейности: Планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП “ДГС Катунци”, заемана длъжност – заместник-директор, трудов стаж – 9 години.
Людмила Сотирова Зашева – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, месторабота – РИОСВ – Благоевград – главен експерт по околна среда, трудов стаж – 12 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Петър Димитров Петров – висше образование, квалификация – инженер-химик – технология на горивата, 32 години трудов стаж.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Енчо Костадинов Чобанов – висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”, месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана длъжност – главен инспектор – отдел ЗЖ, трудов стаж по специалността – 8 години.
Стоян Петров Мавродиев – висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”, трудов стаж – 10 години.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Андон Костадинов Булакиев – висше образование, специалност “Полевъдство”, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” по ПРСР, трудов стаж – 22 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. “Икономика и организация на селското стопанство”, специалност агроном-икономист, квалификация “Аграрикономист”, стаж – 10 години, технологични и икономически експертизи и оценки (лицензиран оценител) на земеделски земи и всички селскостопански култури и трайни насаждения (без растителна защита), реализация на продукцията себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение за недобит доход и при унищожаване на реколта, рента, наеми в селското стопанство, технологични и икономически експертизи и оценки в животновъдството (без ветеринарна медицина), реализация на продукцията себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение при унищожаване на животни, при евтаназия на болни животни и икономически характеристики, оценки на всички видове породи животни.
Йорданка Радойчева Андонова – висше образование, специалност инженер-агроном, трудов стаж – 17 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Александър Валентинов Симонски – висше образование, специалност “Европейски бизнес и финанси”, месторабота – БНБ, заемана длъжност – инспектор по банков надзор, квалификационен курс “Недвижими имоти”, трудов стаж – 5 години.
Атанас Николов Астинов – висше образование, месторабота – ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на машини и съоръжения, трудов стаж по специалността като оценител на недвижими имот в “Банка ДСК” – 6 години.
Ваня Сотирова Симеонова – висше образование, сертификат № 100101183/14.12.2009 г. за оценител на недвижими имоти.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Виктор Томов Рашев – висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.
Виолета Божидарова Божкова – висше образование, специалност “Публични финанси”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Вяра Николаева Златева – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.
Вяра Христова Захова – висше образование – специалност – строителен инженер по пътно строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Георги Аспарухов Янков – висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – “Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”.
Гергана Герасимова Таскова – висше образование, специалност “Право”, настояща месторабота – “Бизнес Партньори” – ЕООД – юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван сертификат от 2006 г.
Гергана Димитрова Маркова – висше образование, специалност “Биология”, професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация”, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години, притежаваща сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.
Иван Костадинов Бузов – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация, пречистване на водите”, месторабота – “Амитех” – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 16 години.
Илинка Янчова Митева – висше образование – специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота “Явлена – Благоевград” – ООД – управител, трудов стаж – 25 години.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограм. и картография, счетоводство и контрол – свободна, сертификат за оценка на недвижими имоти № 100101397/14.12.2009 г., сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения № 810100260/1.08.2011 г., строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице – 10 години.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност – “Геодезия, фотограметрия и картография”, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Кита Николова Стоилова – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование – специалност “Архитектура”, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалност – 28 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – специалност “Финанси”, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска – специалност “Строителен инженер по водоснабдяване и канализация,профил пречистване на питейни води”, месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж – 33 години, допълнителна квалификация – “Оценка на недвижими имоти”.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Николай Григоров Мавродиев – висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.
Павел Александров Михайлов, специалност “Строителство и архитектура”, трудов стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност “Геодезия” инженер-геодезист, стаж – 40 години, доп. квалификация – “Оценител на недвижими имоти”.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил “В и К мрежи и съоръжения”, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат № 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова – висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Апостол Иванов Ковачев, ел. машини и апарати, НПГ “Димитър Талев”, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.
Атанас Николов Астинов – висше образование, месторабота – ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на машини и съоръжения, трудов стаж по специалността като оценител на недвижими имот в Банка “ДСК” – 6 години.
Виолета Божидарова Божкова – висше образование, специалност “Публични финанси”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Гергана Димитрова Маркова – висше образование, специалност “Биология”, професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност “Проучване на полезни изкопаеми”, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 г., допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Петър Кирилов Захов, висше образование – специалност-електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.
Румен Борисов Шуманов – висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност – счетоводство и контрол, стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Деян Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Иван Николов Иванов – висше образование, специалност – машинен инженер, упражнява свободна професия като представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, марки, географски означения и промишлен дизайн, трудов стаж – 12 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 17 години, месторабота “ЛИБО Консулт” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, спец. “Организация на производството и управлението в промишлеността”, доп. квалификация “Проектиране на АСУ”; “Оценител на цели държавни и общински предприятия”, стаж – 25 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.
Виолета Божидарова Божкова – висше образование, специалност “Публични финанси”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – “Финанси и кредит”, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Деян Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството, пазарна стойност на акции, вземания, задължения, обезщетения, финансови анализи, ликвидация, неплатежоспособност, несъстоятелност, наеми, финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения, оценка на ферми, мандри, цехове за преработка и обособени части от тях.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж – 32 години, доп. квалификация, оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи подобренията и насажденията.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител на финансови институции.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС”, доп. квалификация – курс “Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи”, стаж като вещо лице – 5 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Деян Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, пазарни стойности, арендни такси, услуги (механизация, транспорт, рента, наеми в селското стопанство (без растителна защита и ветеринарна медицина). Оценка на ферми, мандри, цехове за преработка и обособени части от тях.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Илия Иванов Ангелов, висше образование, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител на земеделски земи.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация – сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи.
Христина Михайлова Стоева – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж – 32 години, доп. квалификация, оценка на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност “Горско стопанство” и “Екология и опазване на околната среда”, професионална квалификация – “Оценка на гори и на земи от горския фонд” и “Пазарът на дървесината”, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.
Николина Методиева Митовска – специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова – специалност – инженер по горско стопанство, магистър по Екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Анелия Личева Иванова – висше образование, специалност “Горско стопанство”, специализация – стопанисване на гори, месторабота – “Югозападно държавно предприятие” ДП – заемана длъжност – главен експерт “Инвентаризация на горски територии – държавна собственост”, трудов стаж – 15 години.
Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Асен Любенов Николов – средно специално образование, специалност – лесовъд, трудов стаж – 20 години.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик, специалност “Ергономия”, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Велик Стоянов Сотиров – висше образование, специалност “Горско стопанство”, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж по специалността – 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.
Веселин Крумов Чамев, висше образование, специалност – разработка на полезни изкопаеми, доп. квалификация – минен инженер, трудов стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова – учител по френски език – преводач.
Георги Иванов Жбантов – висше образование, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността – 26 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност – “Икономика и организация на селското стопанство”, експертизи и оценки в селското стопанство в растениевъдството и животновъдството, механизацията (без растителна защита и ветеринарна медицина), реализация на продукцията – себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение при унищожаване на реколта и животни, при евтаназия на болни животни.
Димитър Петров Гешев – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 40 години.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска филология и учител по руски език и литература, трудов стаж – 22 години.
Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност “Право”, работи в Комисията за защита на личните данни – стаж – 5 години, експерт в областта за защита на личните данни.
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност “Горско стопанство” и “Екология и опазване на околната среда”, професионална квалификация – “Оценка на гори и на земи от горския фонд” и “Пазарът на дървесината”, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.
Ибрахим Адем Молла – средно специално образование, специалност “Механизация в горското стопанство”, трудов стаж – 11 години.
Ивайло Йорданов Димитров – висше образование, специалност “Екология”, специалност “Инженерна безопасност”, специалност “Науки за земята”, месторабота – “Грома Холд” – ЕООД, заемана длъжност – експерт ЗБУТ – здраве и безопасност на труда, трудов стаж – 14 години.
Иван Йорданов Иванов – висше образование, специалност “Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, както и “Застраховане и социално дело”, пенсионер, трудов стаж – 10 години.
Иван Николаев Ризов – висше образование, специалност “Биомениджмънт и устойчиво развитие”, професионална квалификация – магистър по Екомениджмънт, специалност “Горско стопанство”, специализация – Лесоползване и икономика на горското стопанство, регистриран в Изпълнителната агенция по горите по следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП “ДГС Катунци”, заемана длъжност – заместник-директор, трудов стаж – 9 години.
Иван Николов Иванов – висше образование, специалност “Топлинна и масообменна техника” – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Исталиана Мирчова Стоилкова – висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация” – мрежи и съоръжения, трудов стаж – 34 години.
Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Крум Лазаров Иванов – висше образование, специалност “Филмово и телевизионно операторство”, професионална квалификация – филмов и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, заемана длъжност – преподавател по филмово и телевизионно операторство, трудов стаж – 11 години.
Любен Андреев Терзийски – специалност “Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника”, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-инженер по специалност “Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност”, притежаващ сертификат Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”.
Маргарита Веселинова Чамева-Хаджиева – висше образование, специалност “Минна електромеханика” в областта на “Електротехника, енергетика, електронна и изчислителна техника”, допълнителна квалификация – “Безопасност на труда” и “Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия”, месторабота – Община Благоевград, длъжност – инженер – строителен надзор, трудов стаж – 11 години.
Маргарита Сотирова Пишева – висше образование, специалност “Технология на електрохимическите производства”, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната среда – води и въздух, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, трудов стаж – 41 години, консултант екология.
Мария Георгиева Пашова – висше образование, специалност “Археология”, месторабота – Регионален исторически музей – Благоевград, заемана длъжност – уредник в отдел “Археология”, трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Самоилова Палагийна – трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Нина Дамянова Хаджиева – висше образование, специалност “История и археология”, магистърска програма “Нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности”, месторабота – Регионален исторически музей – Благоевград, заемана длъжност – уредник-нумизмат, трудов стаж – 6 години.
Рая Тодорова Барбулска – начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
Снежана Николова Даскалова – висше образование, специалност “Начална училищна педагогика”, диплома за образователна и научна степен “доктор”, притежаваща “първа” и “втора” професионална квалификация; месторабота – Дирекция “Социално подпомагане”, заемана длъжност – социален работник, трудов стаж – 17 години.
Христина Чавдарова Цонева – висше образование, специалност “История”, допълнителна квалификация от Университет Виена – класическа археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки, и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически колекции, трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален исторически музей.
Молекулярно-генетичен анализ за установяване и количествено определяне на генномодифицирани организми
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за идентификация и установяване на произход за животински видове
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за установяване състава на животински и растителни продукти
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за доказване и количествено определяне на патогенни организми, причиняващи инфекции – вируси, бактерии, паразити
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ