Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2015 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.

Актуално: Виж Наредба № 2 от 29 юни 2015 (ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.) за вписване квалификацията и възнагражденията на вещите лица.