Информация относно намирането на вещо лице в страните от ЕС

Вещо лице е лице, ангажирано от съда или от страните с цел да предостави експертни знания по определен въпрос в хода на съдебното производство. Вещите лица носят отговорност пред съда дори ако са били ангажирани от страните.

Обикновено националното законодателство определя задълженията и отговорностите на вещите лица. Повечето държави предвиждат изисквания (образование, обучение и/или сертифициране) за признаване като вещо лице в съдебно производство. Понастоящем между държавите членки не съществува споразумение относно изискванията за (съдебните) вещи лица и националните номенклатури значително се различават една от друга.

Съществуват много видове вещи лица:

 • От вещите лица, привлечени като свидетели, ще бъде поискано да тълкуват фактите и/или да дадат становище въз основа на експертните си знания по технически въпроси или въз основа на своя опит, за да изяснят доводите на страните;
 • От техническото вещо лице ще бъде поискано да даде становище по технически или научни въпроси;
 • Правен експерт може да бъде консултиран относно приложимите правила, практики и права в правото на други държави;
 • Други вещи лица.

Националните информационни фишове за вещите лица и експертизите предоставят информация за съществуващите национални списъци и регистри на вещите лица, изискванията, на които трябва да отговарят вещите лица, възнагражденията и отговорността на вещите лица, както и информация относно провеждането на експертизите.

Какво представлява съдебната експертиза?

Тя представлява изследване на обект или ситуация, което изисква знания в специализирана област и се извършва от съдебен експерт (наричано също „съдебен учен” или „експерт по съдебна наука“). Между отделните страни могат да съществуват различия по отношение на видовете експертизи и техните наименования.

Най-често срещани видове експертизи:

 • дактилоскопна експертиза
 • ДНК експертиза
 • експертиза на документи
 • експертиза на почерк
 • експертиза в областта на цифровата криминалистика
 • съдебномедицинска експертиза
 • съдебнопсихиатрична експертиза
 • балистична експертиза
 • съдебнотоксикологична експертиза
 • почвена експертиза
 • експертиза на бои и стъкла
 • експертиза на пътнотранспортно произшествие

Съдебните експерти не тълкуват правото, нито проверяват начина, по който то се прилага. В повечето страни от ЕС те или са служители на държавна институция в областта на съдебните науки, или осъществяват дейност като частни лица.

Задължения и отговорности

Задълженията и отговорностите на съдебните експерти, както и правото им да извършват експертизи се уреждат от националното право. Повечето държави предвиждат изисквания (образование, обучение и/или сертифициране) за признаване като съдебен експерт и за извършване на съдебни експертизи в дадена област.

Резултатите от съдебната експертиза се излагат подробно в заключение на съдебния експерт (наричано също експертно становище). В този документ съдебният експерт използва резултатите от научно изследване или физически преглед във връзка с даден обект или ситуация, за да предостави мотивирани отговори на въпроси, зададени от лицето, ръководещо производството (напр. следовател или прокурор), или от съда.

Съдебни експертизи могат да се провеждат в контекста на наказателни, административни или граждански производства, било като част от досъдебно разследване (обикновено по искане на следовател или прокурор), било по време на съдебното разследване (по искане на съда).

Намиране на съдебен експерт

 • Австрия
 • Чешка република: Не съществува база данни на съдебните експерти — експертите обикновено работят в полицията.
 • Гърция: Не съществува официален национален регистър на съдебните експерти. Веднъж годишно първоинстанционният съд издава решение, което съдържа списък с всички експерти. Този списък съдържа лични данни и поради това не може да бъде публикуван, нито да бъде предоставен на разположение на обществеността. Той може да се използва единствено от Съда, за да се улесни всеки висящ спор пред него.
 • Франция: Не съществува национален регистър на съдебните експерти. Френският върховен съд (Касационният съд) публикува списъци на експерти (съставени от всички експерти в правосъдната система, а не само от съдебните експерти), регистрирани във всеки апелативен съд.
 • Нидерландия
 • Румъния: Понастоящем не съществува румънски електронен регистър на съдебните експерти. Министерството на правосъдието обаче започна проект за създаване на регистър. Междувременно Министерството на правосъдието разполага със списък в PDF формат на следния адрес.
 • Словения: Съществува регистър на всички експерти в правосъдната система, който включва и националните съдебни експерти експерти.
 • ЛатвияЕстония и Литва имат съвместен регистър на съдебните експерти, който е достъпен безплатно на английски език посредством:

Скоро ще бъде предоставена информация за други страни от ЕС.Последна актуализация: 01/02/2020

Тези национални информационни фишове бяха съставени от Европейския институт за експертизи и експерти (EEEI) в рамките на проекта „Намиране на вещо лице“, финансиран по линия на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия.

https://beta.e-justice.europa.eu/