Жалба против Наредба № 2/2015 г. на МП

Уважаеми колеги,

бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е заведена жалба с вх. № 5343/20.04.2021 г. на ВАС с искане за отмяна на части от Наредбата, тъй като начина на регламентиране на възникващите отношения по повод възлагане и извършване на съдебни експертизи, често има за резултат финансово ощетяване на вещите лица.

Прилагаме текста на жалбата по-долу, като при желание може да я подкрепите и/или да се присъедините към искането за отмяна на Наредбата и за трайно уреждане на отношенията във връзка с осъществяване на съдебни експертизи чрез приемането на Закон за съдебната експертиза, отразяващ добрите практики в страните от ЕС.

Надяваме се с публикуваното да сме били полезни, давайки, също така, примерен подход за защита по съдебен ред на законните интереси на експертите, назначавани по досъдебни производства и в съдебния процес, в случай, че са финансово ощетени.

УС на КАСЕБ

https://www.cajeb-bg.org/