НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

НАРЕДБА № 2 – ИЗТЕГЛИ