МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за
извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на
лечебните заведения (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)