Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 11.12.2015

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 11.12.2015 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет  
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,
 
Предлагаме заседанието на Гражданския съвет да протече при следния дневен ред: 
 
Точка 1. Отчет за дейността на съпредседателите за изтеклия период.
 
Точка 2. Запознаване с Единния информационен електронен портал на съдебната система – проблеми и решения. 
 
Точка 3. Запознаване с техническото задание за изграждане на единна система за управление на делата. 
 
Точка 4.  Запознаване с постъпилите форми за регистрация на „Движение за защита на гражданите и държавата” и фондация „Институт за пазарна икономика ” – кандидати за включване в Гражданския съвет.
 
Точка 5. Извлечение от протокол №34/20.10.2015 г. на Комисия „Публична комуникация” , за запознаване.
 
Точка 6. Извлечение от протокол №37/3.11.2015 г. на Комисия „Публична комуникация” , за запознаване. 
 
Точка 7. Извлечение от протокол №51/15.10.2015 г. на Висшия съдебен съвет. 
 
Точка 8. Избор на съпредседател от страна на НПО.
 
Точка 9. Обсъждане на насоки за дейността на Гражданския съвет през 2016 г. 
 
Точка 10. Организационни въпроси.