Годишен план за дейността на Гражданския съвет на ВСС през 2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2017 г.:  месец Януари 2017 г. 1. Обсъждане на Проекта на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 2. Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за […]

Сътрудничество със Съюз на съдебните заседатели

На 12.05 се проведе среща между  ръководство на БА ВЛЕК и  госпожа Емилия Николова председател на УС на Съюз на съдебните заседатели в България.  На срещата бяха обсъдени актуални въпроси на съдебната реформа. Госпожа Николова изрази готовност да подаде документи за участие на представляваното от нея сдружение на съдебните заседатели в състава на ГС на […]

Отчет за дейността на ГС на ВСС

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАВЛЕК , УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НИ СТРУКТУРА , Гражданския съвет на ВСС, е създаден с решения обективирани в протоколи № 53/13.12.2012г. и № 1/10.01.2013г. Правилата за работа на гражданския съвет са одобрени с протокол № 51/ 29.11.2012г. на ВСС. Основните функции на Гражданския съвет се определят в следните […]

Годишна среща на БА ВЛЕК

Уважаеми колеги, БА ВЛЕК свиква съвещание на всички регионални представители. Срещата ще се състои на 13.05.2017г. събота от 10.00 часа на адрес град София п.к 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, етаж 5, офис 13   Дневен ред: 1.     Отчет за дейността на БАВЛЕК – Орлин Колев и Симеон Ананиев 2.     Отчет за дейността на БАВЛЕК в ГС на ВСС […]

Покана по ОП „Добро управление”

П О К А Н А Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003: ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа […]

Работна среща на ГС към ВСС 20 януари 2017 година

Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 13.1.2017

ДНЕВЕН РЕД   за заседанието на Гражданския съвет към ВСС на 13 януари 2017 г. (петък) от 9.30 ч., Зала за пресконференции, Висш съдебен съвет     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,             Предлагаме заседанието на Гражданския съвет към ВСС да се проведе при следния дневен ред:   1. Осъждане на […]

Процедура за членовете на ГС към ВСС

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГС КЪМ ВСС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ПЛЕНУМА И КОЛЕГИИТЕ НА ВСС И В ЗАСЕДАНИЯ НА ПЛЕНУМА И КОЛЕГИИТЕ НА ВСС Чл. N1 (1)Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва в заседания на комисиите към пленума и на комисиите към колегиите на ВСС, ако целите […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 28.10.2016

ДНЕВЕН РЕД за заседанието на Гражданския съвет на 28.10.2016 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции,  Висш съдебен съвет     ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА   На свое заседание днес Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет обсъди “Актуални проблеми и предизвикателства в областта на съдебната експертиза в България” . Форумът бе ръководен от новоизбраните съпредседатели на Гражданския съвет […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 16.12.2016

ДНЕВЕН РЕД   за заседанието на Гражданския съвет към ВСС на 16 декември 2016 г. (петък) от 9.30 ч., Зала № 107, Висш съдебен съвет     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,             Предлагаме заседанието на Гражданския съвет към ВСС да се проведе при следния дневен ред:   1. Обсъждане […]